دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه ارشد

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
كد شناسايي پايان‌نامه : 10120516921003
نام واحد دانشگاهی: تهران مركزي كد: 101
عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تاريخ شروع پايان نامه: 15/2/92
تاريخ اتمام پايان نامه: 30/11/92
نام ونام خانوادگی دانشجو: شیما دهقان منشادی
شماره دانشجویی: 90189100009
رشته تحصيلی: علوم ارتباطات اجتماعی
استاد /استادان راهنما: دکتر حسن درزیان رستمی
استاد/استادان مشاور: دکتر نسیم مجیدی قهرودی

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد اینترنت برآموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا گردیده. این پزوهش به صورت توصیفی–پیمایشی انجام شده جامعه آماری مورد مطالعه شامل، دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی است که در سال 1392مشغول تحصیل هستند که تعداد آنها برابر 908 نفر میباشد که 270 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اعتبار(روایی) آن توسط چند تن از استادان رشته علوم ارتباطات اجتماعی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد(پایایی) از روش آلفا کرونباخ بهره برده شده که برای بخش های کوناگون پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود این مقدار برای شاخص های پرسشنامه بدین ترتیب میباشد: شاخص استفاده از اینترنت(71%)،شاخص ویژگی اقتصادی(78%)، شاخص ویژگی اجتماعی(83%)، شاخص گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر(79%)، شاخص عملکرد پژوهشی (82%)، شاخص اطلاعات علمی(81%).نتایج پژوهش نشان میدهد،میان ویژگی های فردی(سن و جنسیت)،ویژگی های اقتصادی–اجتماعی ، مهارت های رایانه ای و مهارت در زبان انگلیسی با میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میان گذراندن واحد آشنایی با کامپیوتر، عملکرد پژوهشی، افزایش اطلاعات علمی و موفقیت در فراگیری دروس با متغیر کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد.از نکات قابل توحه در میزان کاربرد اینترنت این نکته بود که میان آموخته های علمی دانشجویان و میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود ندارد این نتیجه نشان میدهد بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد.در کل میتوان چنین استنباط کرد که هرچند کاربرد اینترنت در بهبود ،عملکرد پژوهشی ،فرایند یادگیری و افزایش اطلاعات علمی تاثیر دارداما با افزایش میزان استفاده از اینترنت نوع استفاده، از فعالیت های علمی به سمت فعالیت های دیگر میرود.
کلید واژگان: اینترنت ، آموخته های علمی ، دانشجویان رشته علوم ارتباط اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ن تاریخ وامضا:
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش 2
1-1مقدمه 3
2-1-بیان مسأله 7
3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش 8
4-1-اهداف پژوهش 10
1-4-1-هدف اصلی 10
2-4-1-اهداف فرعی 10
5-1-سوالات و فرضيات پژوهش 11
1-5-1-سوالات پژوهش 11
2-5-1-فرضیات پژوهش 11
6-1-قلمرو زمانی 12
7-1-قلمرو مکانی 12
8-1-قلمرو موضوعی 12
9-1-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
1-9-1-فناوری اطلاعات وارتباطات 12
2-9-1-اینترنت 14
3-9-1-آموخته 18
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 19
1-2-مقدمه 20
2-2-تاریخچه اینترنت 20
3-2-تاریخچه اینترنت در ایران 21
4-2-دیدگاه های نظری در خصوص اینترنت 21
5-2-سیر تحول مفهوم جامعه اطلاعاتی 22
6-2-دیدگاههای موجود در رابطه با تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی 24
7-2-کاربردهای اینترنت 26
8-2-اهمیت اینترنت در دنیای امروز 29
9-2-کاربرد اینترنت و تفاوت‌های جنسیتی 30
10-2-تأثیر اینترنت بر فرهنگ 32
12-2-چهارچوب نظری پژوهش 36
1-12-2-نظریه استفاده و رضامندی 37
2-12-2-مدل پذيرش فناوری 40
3-12-2-نظريه نشرنوآوري 43
4-12-2-نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري 45
13-2-پیشینه پژوهش 46
1-13-2-پیشینه پژوهش در خارج 47
2-13-2-پيشينة پژوهش در ايران 49
فصل سوم روش تحقیق 55
1-3-مقدمه 56
2-3-روش تحقیق 56
3-3-جامعه آماری و حجم آن 57
4-3-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 57
5-3-اعتماد و روايي پرسشنامه 58
1-5-3-قابلیت اعتماد 58
2-5-3- روایی 60
6-3-ابزارهاي جمع آوري اطلاعات 61
7-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
فصل چهارم يافته‏هاي پژوهش 63
1-4-مقدمه 64
2-4-توصیف دادها 64
1-2-4-سیمای پاسخگویان 65
2-2-4-توصیف گویه ها 70
3-4-استنباط یافته ها 98
1-3-4-آزمون فرضیه ها 99
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 111
1-5-مقدمه 112
2-5-نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق 112
3-5-جمع بندی فرضیه ها 113
4-5-تحلیل نظری یافته ها 113
5-5-پیشنهادات 115
1-5-5-پیشنهاد به محققان آینده 115
منابع و ماخذ 117
پیوست 121

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-2: انواع کاربری اینترنت توسط نوجوانان امریکایی دختر و پسر 31
جدول2-2: توزیع روند برگزاری روز ولنتاین از 1379 تا 1385 34
جدول شماره 1-3 اعتبار شاخص‌هاي تحقيق 60
جدول شماره1-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت 65
جدول شماره2-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن 66
جدول شماره3-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد 67
جدول شماره4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل 68
جدول شماره5-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات 69
جدول شماره6-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت در دانشگاه 70
جدول شماره7-4:توزیعفراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان رضایتشان از کیفیت اینترنت دانشگاه 71
جدول شماره8-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر رایانه 72
جدول شماره9-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر زبان انگلیسی 73
جدول شماره 10-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر اینترنت 74
جدول شماره11-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره لزوم شرکت در دوره های تخصصی آموزش اینترنت 75
جدول شماره 12-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تلقی اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای انجام تحقیقات علمی 76
جدول شماره13-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده برای انجام تحقیقات وتکالیف درسی 77
جدول شماره 14-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مکان مراجعه برای استفاده از اینترنت 78
جدول شماره15-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک استفاده از خدمات اینترنت 79
جدول شماره16-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت در طول روز 81
جدول شماره17-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت در طول روز در جهت امور پژوهشی و تحقیقاتی 82
جدول شماره18-4:توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان معرفی منابع الکترونیکی (کتاب ها و مجلات الکترونیکی) در زمینه های درسی توسط اساتید 83
جدول شماره19-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تشویقشان از سوی اساتید برای استفاده از اینترنت برای انجام تحقیقات و یا انجام تکالیف درسی 84
جدول شماره 20-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان ارتباطشان با اساتید خود از طریق اینترنت ( ایمیل یا چت) در زمینه های علمی 85
جدول شماره 21-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده آنها از اینترنت برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با متخصصین و پژوهشگران 86
جدول شماره22-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر افزایش اطلاعات علمی 87
جدول شماره23-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک تاثیر اینترنت بر فراگیری بهتر دروس 88
جدول شماره 24-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر وضعیت اجتماعی دانشجویان بر میزان کاربرد اینترنت 89
جدول شماره25-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر وضعیت اقتصادی دانشجویان بر میزان کاربرد اینترنت 90
جدول شماره26 -4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت 91
جدول شماره27-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر در اختیار داشتن اینترنت خانگی بر میزان کاربرد اینترنت 92
جدول شماره28-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر مهارت های رایانه ای دانشجویان بر میزان کاربرد اینترنت 93
جدول شماره29-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر مهارت دانشجویان در زبان انگلیسی بر میزان کاربرد اینترنت 94
جدول شماره30-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر بر میزان کاربرد اینترنت 95
جدول شماره31-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر مطالعه در خصوص اینترنت بر میزان کاربرد اینترنت 96
جدول شماره32-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر کاربرد اینترنت بر افزایش آموخته های علمی دانشجویان 97
جدول شماره33-4 : آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی رابطه بین میزان کاربرد اینترنت و آموخته های علمی دانشجویان 99
جدول شماره 34-4: مقادیر مربوط به میانگین کاربرد اینترنت به تفکیک جنسیت 100
جدول شماره 35-4: آزمون t تک نمونه ای جهت بررسی ارتباط بین جنسیت دانشجویان ومیزان کاربرد اینترنت 100
جدول شماره 36-4: آزمون آنالیز واریانس برای بررسی میانگین استفاده از اینترنت به تفکیک سن 101
جدول شماره37-4 :آزمونTukey برای پیدا کردنگروههایسنی متفاوت در استفاده از اینترنت 101
جدول شماره 38-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی های اقتصادی دانشجویان و کاربرد اینترنت 103
جدول شماره 38-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی های اجتماعی دانشجویان و کاربرد اینترنت 103
جدول شماره 39-4 : آزمون آنالیز واریانس برای بررسی میانگین استفاده از اینترنت به تفکیک منابع علمی دانشجویان 104
جدول شماره 40-4 : آزمونTukey برای پیدا کردن منابع علمی متفاوت در استفاده از اینترنت 105
جدول شماره 41-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مهارت های رایانه ای دانشجویان و کاربرد اینترنت 106
جدول شماره 42-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مهارت دانشجویان در زبان انگلیسی و کاربرد اینترنت 107
جدول شماره 43-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر و کاربرد اینترنت 107
جدول شماره 44-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد پژوهشی دانشجویان و کاربرد اینترنت 108
جدول شماره 45-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین افزایش اطلاعات علمی دانشجویان و کاربرد اینترنت 109
جدول شماره 46-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان کاربرد اینترنت و موفقیت در فراگیری دروس 109

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره1-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک جنسیت 65
نمودار شماره2-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک سن 66
نمودار شماره3-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد 68
نمودار شماره4-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک شغل 69
نمودار شماره5-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات 70
نمودارشماره6-4 :توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت در دانشگاه 71
نمودار شماره7-4:توزیع درصد پاسخگویان بهتفکیک میزان رضایتشان از کیفیت اینترنت دانشگاه 72
نمودار شماره8-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر رایانه 73
نمودار شماره9-4:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فراوانی تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی Next Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، فناوری اطلاعات