منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، قصد استفاده، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب هومن شاهین دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه كه در تاريخ 26/6/92 از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان :
اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک و پراکنش ریشه زیتون
با كسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام ، بدينوسيله متعهد مي شوم :
1) اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، كتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده ام
2 ) اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات عالي ارائه نشده است .
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4 ) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی دانشجو
هومن شاهین
تاریخ و امضاء

سپاسگزاري:
نهایت سپاس نثار استاد بزرگوارم، آقاي دكتر علی محمدی ترکاشوند كه زحمات زيادي را طي انجام اين تحقيق تقبل فرمودند، تشكر و قدرداني ميكنم.
از آقایان دکتر داود هاشمآبادی و حسین انصاری که به عنوان داور زحمت بازخوانی این پژوهش را برعهده داشتند، بينهايت سپاسگزارم.
همچنین از اساتید محترم و دستاندرکاران دانشکده کشاورزی قدردانی مینمایم.

تقديم به:
همسر و دختر عزيزم
که باصبر و بردباری
مرا در انجام این پروژه یاری نمودند
وجودشان را میستایم و مهرشان را سپاس میگویم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………….1
فصل اول: مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………………………………………….2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1- شرایط اکولوژیکی زیتون …………………………..4
1-2-مشخصات گياه شناسي زيتون ………………………….5
1-3- رقم مانزانیلا …………………………..6
1-4- ازدیاد زیتون ……………………….6
1-5-گل آذین ………………………7
1-6-گل ………………………..8
1-7-گلدهی ……………………….8
1-7-1- گل انگیزی ……………………8
1-7-2- گل آغازی ……………………………………………………………………………………. …………………………………….10
1-7-3- تمایز گل ……………………10
1-8- عوامل موثر بر گل انگیزی و گل آغازی …………………….10
1-8-1- نور ………………………..11
1-8-2- دما ………………………11
1-8-3- رطوبت ………………..11
1-9- میوه دهی ………………..12
1-10- تشکیل میوه ………………….12
1-11- ریزش میوه ………………..13
1-11-1- الگوی ریزش ……………………13
1-11-2- الگوی رشد میوه …………………14
1-12- منحنی رشد میوه …………………..14
1-13- تغییرات شیمیایی در طول نمو ………………….15
1-14- عوامل موثر در تشکیل میوه ………………..15
1-14-1- دما ………………….16
1-14-2- آب و بارش …………………..16
1-14-3- شوری …………………18
1-14-4-گرده آفشانی و سازگاری ……………….18
1-14-5- میزان محصول……………………………………………………………………………………………………………………………19
1-14-6-اعمال مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………………………20
1-14-7- تنک میوه و هرس………………………………………………………………………………………………………………………20
1-15- ماده آلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-15-1- اثرات ماده آلی ب کیفیت فیزیکی خاک…………………………………………………………………………………………21
1-16- زئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-17- سوپرجاذب ها……………………………………………………………………………………………………………………………….26
1-17-1- سوپرجاذب های پایه طبیعی………………………………………………………………………………………………………..28
1-17-1-1- سوپرجاذب های پلی ساکاریدی……………………………………………………………………………………………….29
1-18- اصلاح در راستای تهیه سوپرجاذب…………………………………………………………………………………………………..30
1-19- کوپلیمریزاسیون پیوندی………………………………………………………………………………………………………………….30
1-20- شبکه بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-21- سوپرجاذب استوکوزورب……………………………………………………………………………………………………………….32
1-22- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-23- فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..34
فصل دوم: بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………..35
2-1- تحقیقات درباره تاثیر کاربرد سوپرجاذب ها بر رشد گیاهان ………………36
2-2- جاذب های طبیعی رطوبت ……………….40
2-3- جاذب های مصنوعی رطوبت ……………….41
فصل سوم : مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………..45
3-1- ویژگیهای جغرافیایی منطقه ………………..46
3-1-1- زمان و موقیعت محل اجرای تحقیق ………………..46
3-1-2- ویژگیهای آب و هوای منطقه ……………….46
3-1-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک………………………………………………………………………………………………46
3-2- تهیه ضایعات آلی و سوپرجاذب ها …………………47
3-2-1- کمپوست زباله شهری ………………47
3-2-2- ضایعات فرآوری زیتون ………………47
3-2-3- کاه و کلش برنج ……………….47
3-3- طرح آزمایش ……………….48
3-4- اعمال تیمارها ………………..48
3-5- روش کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-6- آبیاری ………………….49
3-7- ارزیابی صفات ………………..50
3-7-1- وزن تر ریشه، برگ و ساقه ………………..50
3-7-2- وزن خشک ریشه، برگ و ساقه ………………..50
3-7-3- تعداد شاخه جانبی………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-7-4- طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-5- طول ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-7-6- کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-7 قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن و فسفر…………………………………………………………………………………………..50
3-7-9- آنالیز داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم : نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………. 52
4-1- تجزیه واریانس دادههای مربوط به اثر تیمارها بر شاخصهای رشد……………………………………………………….. 53
4-1-1- اثر تیمارها بر ارتفاع ساقه اصلی ………………53
4-1-2- اثر تیمارها بر طول ریشه……………………………………………………………………………………………………………….58
4-1-3- اثر تیمارها بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، هوش سازمانی، تعهد سازمانی Next Entries منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، اطلاعات هواشناسی، مصرف بهینه