پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-مفهوم شرکت مدني 11
2-1-1-مفهوم لغوي شرکت 11
2-1-2- مفهوم اصطلاحي شرکت 12
2-1-2-1- در فقه اسلامي 12
2-1-2-1- 1- شرکت املاک 13
2-1-2-1- 2- شرکت عقود 14
2-1-2-2- در حقوق موضوعه ايران و مصر 14
2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ايران 14
2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر 16
2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهيم سه گانه شرکت عقدي 17
2-1-2-3-1- مفاهيم سه گانه شرکت عقدي 18
2-1-2-3-2- شناسايي شرکت عقدي به عنوان عقدي مستقل 18
2-1-2-3-3- شرکت عقدي به معناي شرکت حاصل از عقد 21
2-1-2-3-4- شرکت عقدي به معناي اداره مال مشاع 21
2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدي در حقوق مصر 22
2-1-3- ويژگي هاي شرکت مدني در حقوق ايران 23
2-1-3-1- عقد 23
2-1-3-2- معوض 23
2-1-3-3- مستمر 23
2-1-3-4- رضايي 23
2-1-3-5- عهدي 24
2-1-3-6- لازم 24
2-1-4- ويژگي هاي شرکت مدني در حقوق مصر 26
2-2- مفهوم و ويژگي هاي حالت اشاعه در ايران و مصر 28
2-2-1- مفهوم کلي حالت اشاعه در حقوق موضوعه ايران و مصر 28
2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر 32
2-2-2- اسباب و عناصر تشکيل حالت اشاعه 33
2-2-2-1- واقع? حقوقي 33
2-2-2-1- 1- ارث 33
2-2-2-1- 2- امتزاج 34
2-2-2- 2- عمل حقوقي 35
2-2-2- 2- 1- عقد 35
2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء 36
2-2-2-3- سبب پيدايش شرکت در حقوق مصر 36
2-3- شرايط عمومي و اختصاصي صحت عقد شرکت 37
2-3-1- شرايط عمومي صحت عقد شرکت مدني در حقوق ايران 38
2-3-1- 1- قصد 39
2-3-1- 2- رضا 40
2-3-1- 3- اهليت شرکاء 40
2-3-1- 4- موضوع شرکت 41
2-3-1- 5- مشروعيت جهت شرکت 41
2-3-2- شرايط اختصاصي صحت عقد شرکت مدني در حقوق ايران 42
2-3-2- 1- آورده هاي شرکاء 42
2-3-2- 2-آورده هاي نقدي 42
2-3-2- 3- آورده هاي غير نقدي 43
2-3-2- 4- سود و زيان شرکت 44
2-3-3- شرايط عمومي صحت عقد شرکت در حقوق مصر 46
2-3-3-1- قصد 46
2-3-3-2- اهليت شرکا 47
2-3-3-3- موضوع شرکت 47
2-3-4- شرايط اختصاصي صحت عقد شرکت در حقوق مصر 48
2-3-4-1- رسيدن به سود 48
2-3-4-2- آورده نقدي 48
2-3-4-3- آورده غيرنقدي 49
2-3-4-4- عمل يا حرفه 49
فصل سوّم – شخصيت حقوقي و تنوع پذيري شرکت مدنيدر حقوق ايران و مصر
3-1- شخصيت حقوقي شرکت مدني در ايران و مصر 52
3-1-1- بررسي وجود شخصيت حقوقي شرکت مدني در ايران 52
3-1-1-1- مخالفان اعطاي شخصيت حقوقي شرکت مدني 52
3-1-2- طرفداران اعطاي شخصيت حقوقي به شرکت مدني 55
3-1-2-1- ديدگاه اوّل 55
3-1-2-2- ديدگاه دوم 57
3-1-3- شخصيت حقوقي شرکت مدني در حقوق مصر 61
3-2- تنوع پذيري شرکت مدني در ايران و مصر 61
3-2-1- تقسيمات فقهي شرکت مدني 62
3-2-2- تقسيمات حقوقي شرکت مدني 65
3-2-2-1- شرکت غير عقدي 65
3-2-2-2- شرکت عقدي 65
3-2-3- تنوع پذيري براساس آورده شرکت 66
3-2-3-1- شرکت در اموال 67
3-2-3-2- شرکت در اعمال 67
3-2-3-3- شرکت وجوه يا اعتبارات 68
3-2-3-4- شرکت مفاوضه 69
3-2-4- تنوع پذيري شرکت مدني در حقوق مصر 70
فصل چهارم: حقوق و تکاليف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدني
4-1- -حقوق و تکاليف شرکاء در ادار? امور شرکت مدني در ايران : 75
4-1-1- اداره شرکت مدني 75
4-1-2- شناسايي مرحله اداره شرکت مدني 76
4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدني 77
4-1-3-1- حق بهره مندي از منافع 77
4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات 79
4-1-3-3- تمليک مال المشارکه 79
4-1-3-4- اختيارات مديران شرکت 80
4-1-3-5- تکاليف شرکاء شرکت مدني در حقوق ايران 81
4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر 83
4-1-4-1- تکاليف شرکاء شرکت مدني در حقوق مصر 85
4-1-5- وضعيت اداره امور شرکت و تقسيم سود و زيان ها 87
4-1-6- تقسيم اموال شرکت در حقوق مصر 89
4-1-7- انواع تقسيم در حقوق مصر 91
4-1-7-1- تقسيم سود و زيان، تابعيت از تناسب سرمايه ها 92
4-1-7-2- تقسيم سود وزيان در حقوق مصر 92
4-1-7-3 بررسي قرارداد خصوصي در تقسيم سود و زيان اضافي از نظر فقهي 93
4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخي از شرکاء 94
4-1-8- وضعيت تصرفات مادي و حقوقي شرکاء در مال مشاع در ايران 96
4-1-8-1- تصرفات حقوقي شرکاء 97
4-1-8-2- تصرفات مادي شرکاء 98
4-1-8-2-1- تصرفات مادي شرکاء در حقوق ايران 98
4-1-8-2-1-1- تصرف مادي بدون اذن شرکاء ديگر 98
4-1-8-2-1-2- تصرف مادي با اذن شرکاء ديگر 100
4-1-8-3- وضعيت تصرفات مادي و حقوقي در حقوق مصر 101
4-1-8-3-1- تصرفات مادي شرکاء در حقوق مصر 102
4-1-8-3-2- حق شريک نسبت به سهم خود 102
4-1-8-3-3-حق شريک نسبت به سهم ساير شرکاء 103
4-1-8-3-4- وضعيت حقوقي وثيقه مال مشاع 104
4-1-8-3-5- تقاضاي تقسيم، قبل از فک رهن 105
4-1-8-3-6- تقسيم ملک و بازداشت سهم احدي از وراث 109
4-2- حقوق و تکاليف شرکاء در تقسيم اموال مشترک ( انحلال) 113
4-2-1- جهات کلي تقسيم و انحلال شرکت 113
4-2-1-1- تصفيه شرکت و بررسي تعاريف، مفاهيم و قلمرو تقسيم 114
4-2-1-1-1- تعريف تقسيم 116
4-2-1-1-2- ماهيت تقسيم 117
4-2-1-1-3- قلمرو تقسيم و شرايط صحت آن 118
4-2-1-1-3-1- شريک بودن 118
4-2-1-1-3-2- مالکيت مشاعي 118
4-2-1-1-3-3- قابليت تفکيک مادي 119
4-2-1-1-3-4- حفظ ماليت سهام 119
4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر 120
4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع 120
4-2-1-2- بررسي موارد اشتباه در تقسيم و بطلان آن 121
4-2-1-2-1- اشتباه در شريک 121
4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع 122
4-2-1-2-3- اشتباه در حصه 122
4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه 122
4-2-2- چگونگي تقسيم اعيان، منافع، حقوق تبعي و مطالبات و سر قفلي و عوامل پايان مدت
شرکت 126
4-2-2-1- تقسيم عين 126
4-2-2-1-2- تقسيم منافع (مهايات) 127
4-2-2-1-3- تقسيم حقوق تبعي 129
4-2-2-1-4- تقسيم مطالبات و سرقفلي 130
4-2-2-1-5- وجود دين نسبت به مال مشاع 130
4-2-2-2- عوامل پايان مدت شرکت 131
4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت 132
4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت 132
4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه 132
4-2-2-2-4- غير مقدور شدن هدف مشترک 133
4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره 133
4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن 133
4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضاي مدت مأذونيت 134
4-2-2-2-5-3- فوت و حجر يکي از شريکان 134
نتيجه گيري 138
منابع 142

نشانه هاي اختصاري

ق. م قانون مدني
ق. ت قانون تجارت
ق. ا. ح قانون امور حسبي
ق. ا. د. د. ع. ا قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
ق. م. م قانون مدني مصر
ق. ش. ا. م قانون الشرکات المساهمه مصر
ق. م. و. ع. ل قانون موجبات و عقود لبنان
آ. ا. ق. ت. آ آئين نامه اجرايي قانون تملک و آپارتمانها
آ. ق. ع. ب. ب. ر آئين نامه قانون عمليات بانکي بدون ربا
ق. م. ف قانون مدني فرانسه
ق. م. م. ا. ا. ب قانون منع مالکيت اراضي در ايران براي اتباع بيگانه

مقدمه:
با توسعه روابط تجاري خصوصاً تجارت بين الملل، اين طرز تلقي امروزه باعث شده است که؛ شرکت هاي مدني کمتر مورد توجه قرار بگيرند. اين در حالي است که اکثر مشارکتهاي مدني در مبادلات اقتصادي جريان داشته و سعي در کاهش اختلافات اقتصادي از نوع مدني آن برآمده است. تحقيق حاضر بعنوان تلاشي است در جهت کاستن اختلافات و يافتن وجوه اشتراک، شرکت هاي مدني در حقوق ايران و مصر و نيز تبيين تکاليف و حقوق شرکاء اينگونه شرکتها در دو قانونگذاري مذکور مي باشد. علاوه بر آن شرکت مدني در کشور ايران و مصر داراي تاريخي به درازاي تاريخ فقه اسلامي است و تقدم آن بر شرکت هاي گوناگون تجاري يکي از امور بديهي حقوق موضوعه اين دو کشور تلقي مي شود، امروز در حقوق ايران در همه موارد اينگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهي و حقوقي به چشم نمي خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشني مشهود است. اداره امور شرکت يکي از مهمترين مراحلي است که شرکاي شرکت مدني با دقت بسيار به رعايت نمودن حقوق خود از سوي ديگران توجه مي کنند. چرا که اشاعه در مالکيت يک مال، که، شرکت مدني بنابر تعريف ماده 571 ق. م از آن مي کند ناشي از اشاعه چند مال است و در حقيقت به معناي اشتراک گذاشتن يک مال در مالکيت متعدد چند شخص است،و اين مسئله باعث مي شود که دارندگان حق مالکيت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدني، اراده خود را نيز کارساز بدانند و از اين رو است که،احکام تصرفات مادي و حقوقي هر کدام از شرکاء در شرکت مدني به گونه اي سنگين در کتب فقهي نگاشته شده است. شرکت مدني داراي ويژگي مهمي است و آن اينکه با انعقاد عقد شرکت مدني اموال مشاع داراي شخصيت حقوقي همانند اموال موقوفه يا آورده هاي شرکت هاي تجارتي نمي شوند. اين مسئله را بايد اينگونه شرح داد که زماني که مالي به صورت شخصيت جداگانه مورد اداره قرار بگيرد و داراي دارايي جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکاليف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ي خاصي تنظيم شده است و کسي موظف به آن نيز مي باشد. مالي که شخصيت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو يا چند نفر قرار بگيرد، بديهي است که حقوق و تکاليف آنها در تصرفات مادي و حقوقي جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخي کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنين مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلي کاهش يافته و گاه نظريه هاي جديدي در زمينه شرکت مدني چهره قانوني پيدا کرده که پاسخگوي نيازهاي جديد بوده و ضرورتاً در حقوق ما نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. تحقيق حاضر در جهت تبيين مسائل و اختلافات اين چنين، تحت عنوان حقوق و تکاليف شرکاء شرکت مدني در حقوق ايران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترين اهداف و موضوعاتي که در اين تحقيق مورد توجه واقع شده، بررسي مفهوم شرکت مدني و تأثير آن بر حقوق و تکاليف شرکاء و شناسايي اين حقوق در دوره اداره امور شرکت و نيز دوره انحلال آن است.

فصل اول
کليات طرح

1-1 بيان مسئله
شرکت مدني از جمله مهمترين تأسيسات حقوقي کشورهاي مختلف بوده و داراي سابقه فقهي است که هم فقهاي شيعه و هم فقهاي اهل تسنن در خصوص حقوق و تکاليف شرکاء شرکت هاي مدني بطور پراکنده مطالبي بيان داشته اند. شرکت مدني هم در بين فقهاء و هم در بين حقوقدانان معاصر در زمينه شخصيت حقوقي آن و نيز بيشتر موضوعات آن شرکت اختلاف نظر وجود دارد.
از جمله مسئوليت هاي بحث برانگيز حقوق مدني در زمينه شرکتهاي مدني، مسئوليت ناشي از امتزاج حقوق شرکاء در اموال مشاع بوده که يا ناشي از امتزاج قهري همانند ارث و يا ناشي از امتزاج اختياري همانند اينکه،چند نفر دارايي خود را با اراده خود روي هم گذاشته تا بتوانند از طريق آن سودي حاصل شود. حال با توجه به مطالب بيان شده مهمترين موضوعي که در اين مورد مي توان به آن اشاره کرد اين است که تأثير اين امتزاج بر حقوق و تکاليف شرکاء چه مي تواند باشد؟ و شرکاء اين شرکت در دوران اداره و انحلال شرکت چه تکاليفي نسبت به يکديگر دارند؟ آيا قانون مدني ايران با مقررات قانون مدني مصر سير يکنواختي را طي کرده است؟

1-2 هدف هاي تحقيق
هدف از نگارش متن پژوهش انجام مطالعه اي مفصل بر عقد شرکت مدني در حقوق مدني کشورمان و کشور مصر است.
تطبيق مسئوليت ها و حقوق و تکاليف شرکاء شرکت مدني چه از لحاظ قانونگذار کشور ما و چه از لحاظ قانونگذاري کشور مصر و نيز بررسي دقيق نقاط ضعف و قوت اين دو قانونگذاري در وضع مقررات و مواد قانوني مربوط به شرکت هاي مدني هدف هاي ديگري هستند که در اين پژوهش سعي در يافتن آنها و تطبيق آن دو بر يکديگر شده است.

1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن
شرکت مدني يا به تعبير بهتر اشاعه در مالکيت ها خود بدين معناست که شرکاء در ذره ذره اموال، شريک يکديگر هستند. بنابراين، شرکاء شرکت مدني تکاليفي که در قبال ساير شرکاء خود دارند بيش از حقوق آنها نخواهد بود. اين حقوق و تکاليف چه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قتل عمد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، معاونت در جرم، رابطه استناد