پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ي تحقيق
3
ج) اهداف و کاربردها
3
ح) روش تحقيق
3
ي) معرفي پلان
4
بخشنخست: ماهيّت، پيشينهومبانيمعاونت درجرم در حقوق ايران ولبنان
فصل نخست: ماهيّت وپيشينه معاونت در جرم
5
مبحث اول: ماهيّت معاونت در جرم
5
گفتار اول: تعريف معاونت در جرم
5
بند اول: تعريف لغوي
6
بند دوم: تعريف حقوقي
6
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ايران
6
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان
7
گفتار دوم:تمييز معاونت درجرم ازمفاهيم مشابه
9
بند اول: تمييز معاونت از مباشرت درجرم
9
بند دوم: تمييز معاونت از مشارکت درجرم
11
بند سوم: تمييز معاونت ازشرط،سببوعلت جرم
14
مبحث دوم: سيرتقنيني معاونت درجرم
18
گفتار اول: سيرتقنيني معاونت درجرم در ايران
18
بند اول: قانون مجازات عمومي 1304
18
بند دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352
18
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامي 1361
19
بندچهارم: قانونمجازات اسلامي 1375 – 1370
19
گفتار دوم: سير تقنيني معاونت درجرم در لبنان
21
فصل دوم: مبانيمجرميّت معاونت درجرم
22
مبحث اول: مباني فقهي
22
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم
22
گفتار دوم: ادّلهحرمت اعانت براثم
23
بند اول: کتاب
23
بند دوم: سنت
24
بند سوم: عقل
25
مبحث دوم: مباني حقوقي
26
گفتار اول: استعاره مجرميّت
26
بند اول: مفهوم استعاره مجرميّت
27
الف) استعاره مطلق
28
ب) استعاره نسبي
28
بند دوم: آثار استعاره مجرميّت
29
الف) تأثيرعوامل موجهّه جرم مباشر
29
ب) تأثيرعوامل رافع مسئوليت مباشر
30
ج) تأثيرکيفيّات مخفّفهيا مشدّدهجرم ومباشر
31
د) تأثيرعوامل سقوط مجازات مباشر
34
1- گذشت شاکي خصوصي
32
2- عفو عمومي
35
3- عفو خصوصي
36
4- مرورزمان مجازات
36
5- فوت مباشر
37
گفتار دوم: استقلال در مجرميّت
38
1- مفهوم استقلال در مجرميّت
38
2- مصاديق قانوني استقلال در مجرميّت
39
بخش دوم: پيش شرط ها ومجازات معاونت درجرم درايران ولبنان
فصل اول: پيش شرط هاي عيني معاونت درجرم
41
مبحث اول: رفتارمجرمانه
41
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر
41
بند اول: جرم بودن رفتار اصلي
41
بنددوم: ارتکابيافتنرفتار مجرمانهتوسط مباشر
43
1- معاونت در جرم عقيمومحال
43
2- معاونت در شروع به جرم
44
3- معاونت در جرم تام
45
گفتار دوم: رفتار معاون
45
بند اول : ماهيّت رفتار معاون
45
الف) فعلوترک فعل
46
1- فعل
46
2- ترک فعل
46
ب) حصري يا تمثيلي بون رفتار معاون
48
1- ديدگاه حصري بودن
48
2- ديدگاه تمثيلي بودن
48
بند دوم: مصاديق رفتار معاون
49
1- مصاديق عام
49
1-1 – تحريک
49
2-1- ترغيب
53
3-1- تهديد
54
4-1- تطميع
54
5-1- دسيسه و فريب و نيرنگ
55
6-1- تهيه وسايل ارتکاب جرم
56
7-1- ارائه طريق ارتکاب جرم
57
8-1- تسهيل وقوع جرم
58
2- مصاديق خاص
59
1-2- اکراه درقتل
59
2-2- امربه قتل
60
3-2- امساکدرقتل
61
4-2- نظارت و نگهباني در قتل
62
مبحث دوم: رابطه سببيّت عرفي ميان رفتار معاون و مباشر جرم
63
گفتار اول: مفهوم رابطه سببيّت عرفي
63
بند اول: رابطه سببيّت مستقيم
63
بند دوم: رابطه سببيّت غير مستقيم
64
گفتاردوم: تقدّم يا تقارنرفتار معاونو مباشر جرم
66
بند اول: ديدگاه اشتراط تقدّم يا تقارن
66
بند دوم: ديدگاه عدم اشتراط تقدّم يا تقارن
67
الف) رفتارمعاون پيش از جرم مباشر
67
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر
68
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر
68
فصل دوم: پيش شرط هايذهنيمعاونت در جرم
70
مبحث اول: علم و آگاهي
70
گفتار اول: علم به حکم
70
گفتار دوم: علم به موضوع
70
مبحث دوم: قصد مجرمانه
71
گفتار اول:بررسيديدگاههايمختلفناظربر قصدمجرمانه
72
بند اول: ديدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه
72
بند دوم: ديدگاه اشتراط قصد مجرمانه
72
بند سوم: ديدگاه تفصيلي
73
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قريبه
74
2- اشتراط قصد درمقدّمات بعيده
74
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم
75
بند اول: تمييزوحدت قصد و توافق قصد
75
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معين
76
بند سوم: شخصي يا نوعي بودن وحدت قصد
77
بند چهارم: زمان تطابق قصد
77
گفتار سوم: معاونت در جرايم غير عمدي
79
بند اول: ديدگاه تحقق معاونت در جرايم غير عمدي و ادّله ي آن
79
1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا
80
2- صدق عرفي
80
3- روّيه قضايي
81
بند دوم: ديگاه عدم تحقق معاونت در جرايم غير عمديو ادّله ي آن
81
1- فقدان وحدت قصد
82
2- تفسير به نفع متهم
82
3- روّيه قضايي
82
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم
85
مبحث اول: سياست کيفري تقنيني تعيين مجازات معاونت درجرم
85
گفتار اول: ايران
85
گفتار دوم: لبنان
87
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم
88
گفتار اول: مجازات اصلي
88
گفتار دوم: مجازات تکميلي
89
گفتار سوم: مجازات تبعي
89
مبحث سوم: کيفيّات مخفّفه ومشدّده مجازات معاونت درجرم
90
نتيجهگيري
94
پيشنهادات
96
منابع ومأخذ
97
کتب فارسي
97
مقاله ها و پايان نامه ها
98
تقريرات
99
فرهنگ ها
99
کتب عربي
99
د) پايگاههاي اينترنتي
100
چکيده انگليسي
101

چكيده
معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزاي ايران به وسيله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحريض بهجرم درمواد 217 و 218 قانون جزاي اين کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پيش بيني شدهاست.
درحقوق ايران نظريه استعاره مجرميّت پذيرفته شده است بجز دربرخي ازجرايم خاصکه از نظريه استقلال درمجرميّت تبعيت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرميّت دارد،اما درخصوص معاونين اصلي تابع نظريه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونين عادي از نظريه استعاره نسبي مجرميّت تبعيت نموده است.درايران مصاديق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونيزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصري پيش بيني شده است.مصاديق خاص رفتار معاونت که برگرفتهازمنابع فقهي است عبارتند از اکراه درقتل،امربهقتل،امساک و ديدهباني ميباشد.
درحقوقكيفريايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نميگردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات ميداند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب ميگردد.
وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدين جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کيفري مورد پذيرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عملارتكابيخود،عملارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاصجرم آگاهي داشته واعمالخويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد. درحقوقايران برخلاف لبنان معاونت درجرايمغيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط آنکه نتيجه حاصله عرفاً قابل پيش بيني باشد، معاونت در جرايم غيرعمدي پذيرفته شده است زمان وحدت قصد بينمجرم اصلي ومعاون يا قبل از ارتکاب جرم يا مقارن باارتکاب جرم است وپساز ارتکاب جرم معاونت مصداق پيدا نميکند اما در حقوق لبنان اخفـاياشياء و اشخاص جنايتکار چنانچه بنابر توافق قبلي باشد معاونت در جرم محسوب ميشود. در حقوق ايران مجازات معاون حداقلمجازات مباشرجرم است.قانونگذار لبنان مجازات معاونين اصلي را همچون شريک در جرم که مجازاتي برابر فاعل دارد، مقرر نموده و مجازات معاونين عادي به مانند حقوق ايران حداقل مجازات آن جرمتعييننموده است.
كليدواژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاريدرجرم، تحريک بهارتکاب جرم، تهيه مقدماتارتکابجرم، تسهيلجرم، تشويق بهارتکاب جرم

مقدمه
الف) بيان موضوع
يكي از علل اختلال امور نابساماني اجتماعي و كاهش ميزان امنيت در جامعه، مساله بزهكاري و مجرميت است.جرم هميشه نتيجهي اراده فعل شخص واحدي نيست بلكه دراثر همكاري و اشتر اك مساعي عدهاي ازاشخاص به منصه ظهورميرسد. اين افراد مباشرمعاون يا شريك يك جرم هستند. بديهي است اشتراك مساعي واجتماعي افراد ضمن اينكه بر ميزان قدرت افراد ميافزايد در عين حال نمايانگر يك خطر اجتماعي بارزي است كه قانونگذار با تدوين قوانين و مقررات درصدد مقابله وپيشگيري از وقوع اين تشريك مساعي و همكاري مجرمانه مي پردازد. درعصرحاضر به اقتضاي ترقي جامعه بشري، پيشرفت شگرفي علمي وصنعتي وسرعت وسهولت وسايل ارتباط داخلي وخارجي، جرايمي به ظهور رسيده كه نقش اصلي و اساسي ارتكاب آن را كساني ايفاء ميكنند كه خود صحنهي جرم و محل ار تكاب تا حدود زيادي دور ميباشند.
بنابراين تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه سازندگي واعتلاء و پيشرفت جوامع بشري را تسهيل ميكند، اگردراختلال نظام اجتماعي صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهي ميافزايد بنابراين شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زيادي مواجه ميسازد كه كيفيت مبارزه با آن و اتخاذ تدابير لازم در قبال اين بلاي اجتماعي درخور بحث و انديشه و تفكر و تحقيق است.
در زمان معاصر ديگر كمتر مشاهده مي شود كه مجري به تنهايي به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از يك طرف براي سهولت تبهكاري و از ديگر سو براي فرار از كيفر اعمال ارتكابي خود گرد هم جمع شده و با تقسيم كار بار مسئوليت انفرادي را كاهش ميدهند تا از اين طريق مسئوليت را متوجه عده بيشتري گردانند و مقامات قضايي و انتظامي را در امر تفتيش جرم و تعقيب دستگيري و محاكمه مجرمين گمراه سازند.
بدين لحاظ لازم است با شناخت زمينه ها، انواع ابعاد و نتايج همكاري مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابيري جهت پيشگيري و مبارزه با آن انديشيده شود.
دراين تحقيق ابتدا جايگاه فرعي خاص از همكاري مجرمانه يعني معاونت درجرم درميان ساير مداخله كنندگان درجرم مشخص گرديده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق لبنان برگزيده و مورد تصويب قرار گر فته است.
بايد توجه داشت بهترين شيوه براي بررسي و تجزيه و تحليل موضوع، مقايسه تطبيقي موضوع با ساير موارد مشابه است. همين دليل به مطالعه تطبيقي موضوع با حقوق كيفري لبنان و در پرتو قانون جزاي آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصي است كه مجرم اصلي را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اينكه در عمليات اجرايي جرم مداخله داشته باشد.
ب) سؤالات تحقيق
سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفتهازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهاي اصلي تحقيق عبارتند از:
1- آيا بزه معاونت در

پایان نامه
Previous Entries سازگاری زناشویی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، ترک فعل، اعمال مجرمانه