منبع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، بهداشت روان، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

الگوی پزشکی و روانپزشکی 55
الگوی روانکاوی 57
سبک های فرزندپروری 61
شیوه های فرزندپروری 65
نگرش های فرزندپروری 72
جنسیت و فرزندپروی 78
روابط خواهر و برادران 82
اشتغال مادر 84
کاربرد تقویت و تنبیه از سوی والدین 85
پیشینه پژوهش 87
فصل سوم: روش پژوهش 90
روش تحقیق 91
متغییرهای پژوهش 91
جامعه آماری 91
نمونه و شیوه نمونه گیری 91
ابزارهای گردآوری داده ها 91
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 94
فصل چهارم: یافته های پژوهش 95
تجزیه و تحلیل داده ها 96
شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 96
داده های استنباطی 97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 100
بحث و نتیجه گیری 101
محدودیت های پژوهش 104
پیشنهادات کاربردی 104
پیشنهادات پژوهشی 105
منابع 106

چكيده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و عادی به منزله پیشگیری اولیه از اعتیاد است جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد معتاد در شهرستان صحنه که در زمان اجرای تحقیق در مراکز ترک اعتیاد آن شهرستان تحت پوشش بوده اند و افراد عادی ساکن در آن شهرستانمی باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع علي – مقايسه اي مي باشد و ابزار گردآوري داده ها به وسیله توزیع پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند بین والدین افراد معتاد و غیرمعتاد که به صورت نمونه گیری تصادفی گزینش شده و حجم نمونه تحقیق را تشکیل می دهند می باشد. متغیر های مورد بررسی در این پژوهش :
– سلامت روان و سبک های فرزند پروری به عنوان متغیر های پیش بین
-اعتیاد افراد به عنوان متغیر های ملاک می باشد
برای تجزیه و تحلیل داده ها و از روش های معتبر آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T دو گروه مستقل و رگرسیون خطی به بررسی فرضیه های تحقیق پیش رو پرداخته شد نتايج تحقيق نشان داد که بین سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و افراد عادی تفاوت معنادار می باشد.

فصل یکم
مقدمه پژوهش

مقدمه
واژه اعتیاد در ذهن همه ما فروپاشی خانواده، فقر و فلاکت را تداعی می کند. یک فرد معتاد نه فقط سلامت جسمی و روحی خود را تباه می کند بلکه جامعه را نیز از حضور خود و عارضه ای که به آن مبتلا شده است، متاثر می کند. واقعیت این است که اعتیاد به عنوان پدیده ای چند بعدی و معلولی چند علتی شناخته شده است از این رو چه در ریشه یابی گرایش به آن، چه در فرآیند درمان و چه در پیامدها و عوارض آن باید تمامی ابعاد و پس زمینه ها را بررسی کرد. نکته این جاست که اعتیاد مرد خانواده که رکن اصلی خانواده محسوب می شود امری بسیار تهدیدآمیز است. زنان و کودکانی که با یک فرد معتاد زندگی می کنند بدون تردید بیشترین آسیب ها را می بینند و ممکن است تحت خشونت فیزیکی یا روانی فرد معتاد قرار بگیرند. (ستوده، 1380)
بر اساس يافته هاي پژوهشهاي بدست آمده بين خانواده و بهداشت رواني حاكم بر آن رابطه وجود دارد، يعني بين سبكهاي فرزند پروري و بهداشت رواني افراد ارتباط مي باشد. در صورتيكه والدين مستبد بيش از ساير والدين، اضطراب1 فرزندان را فراهم مي آورند، بعد از اين سبك والدين بي اعتنا قرار دارند.(هواسی، 1380)
ميزان افسردگی2 و اضطراب دختران خانواده هاي گسسته بيشتر از پسران مي باشد هر قدر وابستگي3 نوجوان به خانواده قوي تر باشد، از شدت عمل خلاف او كاسته مي شود. بين عملكرد خانواده و سلامت رواني نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد والدين بي اعتنا و مستبد زمينه افسردگي را براي فرزندان خود فراهم مي كنند بين شيوه هاي فرزند پروري و روابط درون خانواده با ابتلاء به اعتياد رابطه وجود دارد، تحقيقات نشان مي دهد كه طرد شدگي و فقدان رابطه گرم و عاطفي در بين خانواده هاي معتادين بسيار بالاست. روشهاي انضباطي والدين با سوء مصرف مواد در فرزندان ارتباط دارد. والدين نوجوانان معتاد، بيشتر از سبك والديني استبدادي و طرد کنندگي استفاده مي كنند.( هواسي، 1380 )
در بين معتادين اختلالات شخصيت ضد اجتماعی افسردگي و اضطراب شايعترين اختلالات روانپزشكي است خصوصيات شخصيتي مرزي4 و ضد اجتماعي5، پارانوئيد6 ،اسكيزو تايپال7، پرخاشگر- منفعل8 وابسته، اجتنابي9 و اسكيزوئيدي10 در مردان معتاد شيوع دارد ، در بين معتادين خياباني اختلالات دو قطبي11 و اسكيزوفرني12 ديده مي شود ؛ افسردگي بيشتر از اختلالات رواني ديگر در بين معتادين رواج دارد. در بين اختلالات خلقي و اضطراب ، افسردگي اساسي و اختلال اضطراب منتشر شايع مي باشد، خود پنداره ضعيف و اعتماد به نفس پائين يكي از علل گرايش به اعتياد است. شخصيت مرزي، خودشيفته13 و ضد اجتماعي، و وضعيتهاي رواني مثل سطح تحمل پائين، نااميدي، رفتارهاي ضد اجتماعي، احساس حقارت14، وابستگي15 و اضطرابهاي شديد در بين معتادين رواج دارد. كساني كه در كودكي اختلال كم توجهي و بيش فعالي دارند، در صورت عدم درمان در آينده به مواد مخدر، الكل و سيگار پناه مي برند،گرايش به اعتياد مشكلات اجتماعي و روانشناختي فرد را افزايش مي دهد. كشيدن سيگار و مصرف الكل اختلالاتي مثل اسكيزوفرني، اسكيزوافكتيو16 را وخيم تر مي كند استفاده از الكل و حشيش، حافظه و توانايي عملكرد افرادي را كه داراي اختلالات خلقي يا روان پريشي هستند، پائين مي آورد مصرف مداوم الكل باعث دلشوره، فوبياهاي17 شديد و حمله هراسي مي شود.)انیسی، رئیسی، یزدی، زمانی و رشیدی، 1387).
افرادي كه سوء مصرف ترياك و هروئين دارند سطح هيجان طلبي بالاتري نسبت به افراد عادي دارند در نتيجه تحقيقات ذكر شده مي توان نتيجه گرفت بين شيوه هاي فرزند پروري، بهداشت رواني و گرايش به اعتياد روابطي وجود دارد از جمله تحقيقات گذشته نشان مي دهند كه تربيت والدين بر روي ميزان رفتارهاي ناسازگارانه مانند ابتلاء به اعتياد تاثير دارد. در صورت فقدان پدر و كاذب بودن وجود وي باعث پائين آمدن اعتماد به نفس در پسرها مي شود كه مي تواند از جمله علل خانوادگي اعتياد باشد. ارتباط معناداري بين استعمال سيگار و ساير مواد در والدين و فرزندان سايكوپات وجود دارد. كودكان پدران دچار اعتياد، اختلالات رفتاري – هيجاني بيشتري نسبت به كودكان پدران غير معتاد دارند. تفاوت معنا داري در وضعيت تحصيلي، اختلال در روابط متقابل و ميزان اضطراب نوجوانان پدر معتاد ديده شده است. بين اختلالات رواني از جمله افسردگي و ابتلاء به اعتياد در خانواده هاي معتاد روابط معناداري وجود دارد. شيوه هاي فرزند پروري نقش مهمي در كاركرد خانواده و كاركرد خانواده نقش موثري در سلامت رواني كودكان دارد بين افت تحصيلي، اضطراب، اختلال در روابط متقابل و ابتلا به اعتياد رابطه معنا داري وجود دارد شخصيتهاي بيمار گونه در بين معتادين عبارت است از ضد اجتماعي بودن، دچار خود شيفته شدن و وابسته بودن، كه اغلب در پدران اين گروه بيشتر مشهود مي باشد. (جمشيدي منش، سليماني فر و حسيني ، 1383)
بيان مسأله :
موضوع دستیابی به سلامت، کسب آرامش و اطمینان در زندگی و نیز دوری و مقابله با عوامل تهدید کننده سلامتی از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است و از اساسی ترین نیازهای فطری انسان ها به شمار می رود؛ اما هر گاه از سلامتی سخن به میان آمده، عموماً بعد جسمانی آن مد نظر قرار گرفته و کمتربه بعد روانی آن توجه شده است و این در حالی است که بهداشت و سلامت روان18به عنوان یکی از ارکان سلامتی، لازمه یک زندگی مفید، مؤثرو رضایت بخش فردی است.سازمان بهداشت جهانی (2004)سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی خود را شناخته، از آنها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری های روانی، کنترل عوامل مؤثر بر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فر، 1386).
سلامت روانی به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی نیز مطرح می شود و از اساسی ترین محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف به شمار می رود چراکه عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از حیث سلامتی و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. در این میان تأمین سلامت روانی والدین و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی مؤثر بر سلامت روان آنان که از اقشار مستعد، مؤثر، کارآمد و برگزیده ی جامعه میباشندو نیز توجه به نقش برجسته آنان به عنوان راهنما و آموزش ده زندگی به فرزندان از اهمیت ویژه ای در پویایی، بالندگی و اعتلای جامعه برخوردار است (حسینی،1387).
از میان عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی، سازه ای که طی سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، سبک های فرزندپروریاستکه یکی ازمفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه روان شناسی می باشد.شواهد پژوهشي حاكي از وجود رابطه بين سبكهاي فرزندپروري19 و شايستگي هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان است. به همين دليل، برخي از پژوهشگران به منظور توان پيش بيني احساس تنهايي در نوجوانان بر مطالعه سبكهاي فرزندپروري (اقتدار منش، ديكتاتوري و سهل گيرانه و بی اعتنا)، تاكيد مي كنند. خانواده تاثیر عمیقی در کودک می‌گذارد و شخصیت او را پی‌ریزی می‌کند. اگر محیط خانواده سالم باشد کودک دارای اعتماد به‌ نفس، مهر و محبت و احساس مسئولیت می‌شود. بررسیهای متعدد نشان داده است که اگر کودک مورد توجه خانواده واقع نشود و یا از خانواده طرد شود و یا برعکس اگر بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شود آماده کجروی، ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد. کودکانی که در محیط خانه پذیرفته نشده‌اند و با محرومیت عاطفی و فقدان مهر مادری روبرو بوده‌اند، محبت و عواطف دیگران را احساس نمی‌کنند و باترک خانه ومدرسه و ناسازگاری رفتارخصمانه بروز می‌دهند. این افراد فاقد قدرت سازش می‌شوند.(گودرزی، 1383)
امروزه مسأله اعتياد علاوه بر مشكلات فردي و اجتماعي يك مشكل خانوادگي هم محسوب مي‌شود.معضل اعتياد بر روي بهداشت رواني فرد معتاد و خانواده وي نيز اثر بدي مي‌گذارد. انضباط‌هاي خشن و ناپايدار يكي از عوامل موثر در بزهكاري جوانان است. تنبيه‌هاي سخت بدني هم، عوارض افت رواني ايجاد مي‌كند و كودكي كه تنبيه بدني مي‌شود عزت نفس خود را به شدت از دست مي‌دهد و دچار هراس‌هاي گوناگون مي‌شوند (شاملو، 1376) .هر یک از شیوه های فرزند پروری تأثیرات متفاوتی بر سلامت روانی فرزندان دارد (انیسی، رئیس، یزدی، رشیدی و زمانی،1387) در پژوهشیبا عنوان “مقايسه سلامت روان و شيوه هاي فرزندپروري در بين افراد معتاد و غير معتاد”به بررسی رابطه بین متغیر های مذکوردرگروه نمونه ای متشکل از دو گروه افراد معتاد و غير معتاد از نظر وضعيت فرزند پروري در گذشته و وضعيت سلامت رواني در حال حاضر مورد مقايسه قرار گرفته اند. نتایج نشان داد هر يك از شيوه هاي فرزند پروري تاثيرات متفاوتي بر سلامت رواني فرزندان دارد. لازم است والدين از تاثير هر يك از اين الگوهاي فرزندپروري بر وضعيت رواني و رفتاريفرزندانشان آگاهي‌ داشته باشند تا بتوانيد از آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد فرزند پيش گيري نمايند.
(خواجه پور،1386) در پژوهش خود با عنوان “اثر اعتیاد بر سلامت روانی فرزندان”به این نتیجه دست یافت که خانواده یک واحد اجتماعی کوچک ولی حساس است. والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان را شکل می دهند. محیط خوب باعث رشد افکار فرزندان می شود و محیط بد نیز می تواند عمیق ترین تباهی ها را در فرزندان شکل دهد. در چنین حالتی در صورتی که والدین دچار آلودگی (به خصوص مواد مخدر)‌ باشند، فرزندان آنها نیز از هر لحاظ آسیب پذیر می شوند. خانواده دارای فرد معتاد محصولی همانند کسالت و بیماریهای روانی برای فرزندان به بار می آورد، روان رنجوری و پریشانحالی فرزندان در این خانواده ها بیشتر است، هم چنانکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ، جوین، اص Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، فرزندپروری، سبک های فرزندپروری