پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، لیگ برتر فوتبال

دانلود پایان نامه ارشد

رضا صادقی که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند.

و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم

یاری نموده اند.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (1393- 1394) و همچنین بنا بر نظر اساتید و متخصصین 50 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) تشکیل می دهند.. به دلیل نامحدود بودن جامعه (تماشاگران) تعداد کل نمونه ها با استفاده از فرمول حجم نمونه 384 نفر به دست آمد. همچنین برای نمونه کارشناسان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه (50 نفر) بود .روش گردآوری داده ها به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفت. از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل نام تیم، سن، میزان تحصیلات، سابقه هواداری و میزان حضور می باشد. بخش دوم که یک پرسشنامه توسعه یافته بود برگرفته از مقاله پژوهشی زبیت عبدالرشید و سعدیتل ابراهیم (2002) بود که مربوط به بررسی نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها می شد. بخش سوم که برگرفته از مقاله پژوهشی بخشنده و همکاران (1391) بود مربوط به تعیین وضعیت باشگاه ها از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران می شد. و بخش آخر که برگرفته از پرسشنامه الیور (1980) بود که مربوط به رضایتمندی تماشاگران می شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از 10 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که همگی توانایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از شاخص پایایی درونی ضریب (ضریب آلفای کرونباخ) در یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه استفاده شد که این نتایج به دست آمد: پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ 58/0، پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و پرسشنامه رضایتمندی تماشاگران با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد.. در مجموع 434 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 418 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمود. که داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور آزمون فرضیه ها به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان رابطه ای مثبت وجود دارد.. بر اساس یافته های پژوهش میزان همبستگی بین چهار ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران بدین شرح است: بعد اقتصادی 281/0 = r، بعد قانونی 294/0 = r، بعد اخلاقی 366/0 = r و بعد بشر دوستانه 424/0 = r می باشد که تمامی این مقادیر با توجه به تعداد نمونه که 368 نفر می باشد به لحاظ آماری در سطح معناداری 01/0 P معنادار می باشد. همچنین نظر کارشناسان نیز این یافته ها را تایید می کند به طوری که میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی از دیدگاه کارشناسان بدین شرح می باشد: بعد قتصادی 303/0، با بعد قانونی 411/0، با بعد اخلاقی 480/0 و با بعد شردوستانه 398/0 می باشد که تمامی این مقادیر در سطح 95% اطمینان معنادار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی آنان (388/0 = r) که در سطح 01/0 P معنادار می باشد، وجود دارد که نظر تماشاگران نیز این یافته ها را تأیید می کند (108/0 r-، 05/0 P)، اما با توجه به نتایج تحقیق بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور آنان در ورزشگاه رابطه ای معنادار وجود نداشت چرا که نظر کارشناسان نیز این نتایج را تأیید می کند. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق باشگاه های لیگ برتر از نظر وضعیت مسئولیت اجتماعی از نظر کارشناسان و تماشاگران در سطح متوسطی قرار دارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر مثبت است. با توجه به این یافته ها به مدیران باشگاه ها توصیه می شود به فعالیت های مسئولیت اجتماعی توجه کرده و آن را به عنوان یکی از اهداف باشگاه در برنامه های خود قرار دهند.
کلید واژه ها : مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال، لیگ برتر، رضایتمندی تماشاگران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
1- 1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1 – 2 : بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………….3
1 – 3 : اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 6
1 – 4 : اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 8
1 – 4 – 1: هدف کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 8
1 – 4 – 2 : اهداف اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………………….8
1 – 5 : فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 9
1 – 6 : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ………………………………………………………………………….. 9
1 – 6 – 1 : مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………………….. 9
1 – 6 – 2 : رضایتمندی ……………………………………………………………………………………………. 10
1 – 6 – 3 :حضور در ورزشگاه …………………………………………………………………………………. 10
1 – 6 – 4 : تماشاگران …………………………………………………………………………………………….. 10
1 – 6 – 5 : کارشناسان …………………………………………………………………………………………….. 11
1 – 6 – 6 : لیگ ……………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2 – 1 : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 13
2 – 2 :تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………..14

2 – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ……………………………………………………. 16
2 – 4 : ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نظر سازمان ملل ………………………………… 17
2 – 5 : موانع اجرای مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………. 17
2 – 6 : مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ………………………………………………………………………… 18
2 – 7 : چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق ……………………………………………………………….. 20
2 – 7– 1 : چارچوب سه سطحی وود …………………………………………………………………………. 20
2 – 7 – 2: چارچوب کارول ……………………………………………………………………………………… 21
2 – 7– 3 : چارچوب ذینفعان ……………………………………………………………………………………. 26
2 – 7 – 4 : چارچوب لانتوس …………………………………………………………………………………… 27
2 – 8 : دیدگاه ها و نظرات رایج در مورد مسئولیت اجتماعی ………………………………………………….. 27
2 – 8– 1 :آلبرت کار و دیدگاه به حداکثر رساندن سود ………………………………………………… 27
2 – 8 – 2 : میلتون فریمن و دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین …………………………………….. 28
2 – 8 – 3 : ادوارد فریمن و دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی …………………………….. 28
2 – 8 – 4 :کارول و دیدگاه خدمات اجتماعی …………………………………………………………….. 29
2 – 8 – 5 : پارتول و مارتین و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………. 29
2 – 8 – 6 : ستی و مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………. 30
2 – 8– 7 : مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ………………………………………………………………… 30
2 – 8 – 8 : کلارسون و توجه مسئولیت اجتماعی به ذینفعان ……………………………………………. 31
2 – 8 – 9 : واتاو و مفهوم مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………. 31
2 – 8– 10 :آندرواستارک و مسئولیت اخلاقی مدیران …………………………………………………… 32
2 – 8– 11 :آندرسون و رونالدچی رابرت و مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی …………………. 32
2 – 8 – 12 : فریدمن و مسئولیت اقتصادی ………………………………………………………………….. 32
2 – 8 – 13 :کارول و هرم مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………. 33

2 – 8 – 14: استیفن رابینز و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………….. 33
2 – 8 – 15 : درک فرنچ و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………….. 33
2 – 8 – 16 : پیتر دراکر و مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………. 33
2 – 8 –17 : مایکل پورتر و مارک کرامر و مسئولیت انسان دوستی ………………………………….. 34
2 – 9 : دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ……………………………………….. 34
2 – 9 – 1 : دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ………………………………………………… 35
2 – 9 – 2 : دیدگاه های

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع سیستم اطلاعاتی، شرکت ایران خودرو، سرویس گرا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، توزیع فراوانی، رضایتمندی