منبع مقاله با موضوع سیستم اطلاعاتی، سرویس گرا، معماری سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

1-5 محدوده پایان نامه04
1-6 مراحل انجام تحقیق 04
1-7 ساختار پایان نامه 06
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق07
2-1 مقدمه08
2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی08
2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی08
2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX  011
2-2-3 خدمات SPX ها011
2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی011
2-2-5 خدمات مورد انتظار از يک مرکز اطلاعاتی SPX 012
2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس013
2-3 تعریف معماری سرویس گرا013
2-4 تعریف سرویس 015
2-5 سرویس های وب 016
2-6 مفاهيم مهم سرويس گرايي017
2-6-1چگونه سرويسها منطق را محصور ميكنند018
2-6-2 چگونه سرويس ها از وجود يكديگر مطلع مي شوند019
2-6-3 چگونه سرويس ها با هم ارتباط برقرار مي كنند019
2-6-4 چگونه سرويسها طراحي مي شوند019
2-6-5 توصيفات سرويسها 020
2-7 ویژگی های معماری سرویس گرا 020
2-8 تعریف گذرگاه سرویس 022
2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری023
2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال024
2-8-3 تبدیل پیام025
2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس026
2-8-5 اجزای گذرگاه سرویس027
2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا029
2 -10 تعریف برون سپاری 031
2-10-1 عوامل تاثير گذار بر برون سپاری 032
2-10-2 دلایل عمده برون سپاری034
2-10-3 معایب برون‌سپاری035
2-10-4 تعریف برون سپاري استراتژيك 036
2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری 036
2-11 سیستم اطلاعاتی040
2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید041
2-13 نتیجه گیری045
فصل سوم: روش تحقیق046
3-1 مقدمه047
3-2 نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی047
3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی049
3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا053
3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA053
3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف 054
3–4- 1-2 تکنیک تجزیه دامنه055
3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود 055
3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا056
3-5-1 شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA056
3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا060
3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با استفاده از زبان UML074
3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی081
3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی085
3-9 نتیجه گیری 088
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق089
4-1 مقدمه090
4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو090
4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو093
4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو094
4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه).096
4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو097
4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو099
4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری 0101
4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو 0102
4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو 0102
4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 0104
4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT 0105
4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو0107
4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP0113
4-8 نتیجه گیری0116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات0117
5-1 خلاصه تحقیق0118
5-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی0118
5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده0119
5-4 اقدامات آتی0120
ضمائم و پیوست ها 0121
ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت 0122
ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین 0126
ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور0129
ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور 0134
ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب.. 0138
منابع و مآخذ0142
Abstract 0146

فهرست جداول
جدول 2-1 محركهاي چندگانه برون سپاري 033
جدول 3-1 اهداف– زیر اهداف 057
جدول 3-2 تجزیه دامنه سیستم اطلاعاتی 059
جدول4-1عملیات مربوط با هرسرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرابرای شرکت ایران خودرو 0104
جدول 4-2 ماتریس SWOT مطالعه موردی 0109
جدول 4-3 مقایسه زوجی بین سرویس های دانه ریز مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 0114
جدول4-4 وزن دهی سرویس های مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 0115
جدول4-5 لیست اولویت بندی سرویس های دانه درشت 0115

فهرست تصاویر و نمودار
شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق 05
شکل 2-1 مدل انجام پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ 010
شکل 2-2 محصورسازي اندازه هاي مختلفي از منطق توسط سرويس 018
شکل 2-3 ارتباط بین برنامه های کاربردی مختلف در ESB 023
شکل 2-4 ارتباط غیر مستقیم بین برنامه های کاربردی با استفاده از قابلیت مسیریابی پیام ESB 024
شکل 2-5 برقراری ارتباط بین برنامه های کاربردی با پروتکل های انتقال مختلف با استفاده از پیاده سازی گذرگاه سرویس سازمانESB 025
شکل 2-6 با استفاده ازESB برنامه های کاربردی می توانند حتی زمانی که فرمت پیام ها و پروتکل های ارتباطی متفاوت دارند، با یکدیگر تعامل داشته باشند026
شکل 2-7 اجزای منطقی تشکیل دهنده ESB 028
شکل 3-1 روند انجام کار 049
شکل 3-2 ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 051
شکل 3-3 فلوچارت روند جریان اطلاعات ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر 062
شکل 3-4 فلوچارت روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 063
شکل 3-5 فلوچارت روند جریان اطلاعات درخواست قطعه از انبار 065
شکل 3-6 فلوچارت روند جریان اطلاعات اجرای محصول درخواستی 067
شکل 3-7 فلوچارت روند جریان اطلاعات پرداخت مشتری 069
شکل 3-8 فلوچارت روند جریان اطلاعات تحویل محصول به مشتری 071
شکل 3-9 فلوچارت روند جریان اطلاعات پشتیبانی مشتری 073
شکل 3-10 نمودار use case احراز هویت و مدیریت ورود کاربران به سیستم اطلاعاتی 075
شکل 3-11 نمودار use case نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 076
شکل 3-12 نمودار use case درخواست قطعات مورد نیاز واحد تولید از انبار (مواد اولیه)077
شکل 3-13 نمودار use case اجرای محصول درخواستی مشتری 078
شکل 3-14 نمودار use case مدیریت هزینه ی سفارشات اجرا شده079
شکل 3-15 نمودار use case تحویل محصول به مشتری080
شکل 3-16 نمودار use case پشتیبانی مشتری081
شکل 3-17 سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرای spx 083
شکل 3-18 الگوی راه حل ESB برای استفاده از سرویس های سیستم اطلاعاتی در سازمان 085
شکل4-1 حوزه ي فعالیت هاي برون سپاري شرکت ایران خودرو092
شکل 4-2 فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی 095
شکل 4-3 فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار(مواد اولیه)096
شکل 4-4 فلوچارت درخواست قطعه از انبار 098
شکل 4-5 فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو 0100
شکل 4-6 فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو 0101
شکل 4-7 فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو 0102
شکل 4-8 فلوچارت پشتیبانی مشتریان ایران خودرو 0103
شکل 4-9 نمودار سلسله مراتب سرویس ها 0114

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1–1 مقدمه
سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماري سازماني مجموعه اي ازفراورده ها است كه عناصر زيرساختي سازمان و روابط اين عناصر با هم را معرفي مي كند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار ميدهد.

1– 2 طرح مسئله
سازمان بزرگ مقیاس به دلیل داشتن واحدهای گوناگون، تعداد و تنوع زیاد محصول و سرویس ها و ارتباط پیچیده و محیط پویا و رقابتی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد زیرا برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل اصلی يكپارچگي كسب و كار و فناوري اطلاعات وحصول مزيت رقابتی می باشد تا براساس برنامه تهيه شده بسوي اهداف مورد نظر به پيش رود وهمواره ناظر برحرکت خودباشد تا انحرافات احتمالي راشناسايي وتعديل کند. مدل عملی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهایی است که ارتباط واحدها از طریق سرویس گرایی می باشد. سازمانها به منظور حفظ خود در بازارهای رقابتی همواره در حال رشد و تغییر کسب و کار خود هستند. بنابراین بایستی سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند. این مدل دو دیدگاه فنی و استراتژیک را در خود هماهنگ و یکپارچه می سازد. استفاده از چارچوب و معماری سازمانی راهکار مفیدی برای برنامه ریزی، مدیریت و یکپارچگی واحدها می باشد. برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود تا کار واحدها و سازمان سریع تر انجام شود و پیش برود. این برنامه باید آینده نگر و محیط گرا باشد بطوري که ضمن شناسايي عوامل وتحولات محيطي، در يک افق زماني بلند مدت تأثيرآنها بر سازمان ونحوه تعامل سازمان باآنها را مشخص کند. چارچوب استراتژیک موجب تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی رقبا، مشتریان، تأمين كنندگان، محصولات و موجب شناسایی سطوح کیفی و رقابتی رقبا و بهبود عملکرد می شود.
در این تحقیق، یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.

1-3 مفروضات

• سیستم اطلاعاتی، یک سیستم برای جمع آوری، سازماندهی و ذخیره کردن اطلاعات در یک سازمان است.
• سیستم اطلاعاتی از طریق تعریف فرایندها و رویه ها، انجام عملیات سازمان را به عهده می گیرند.
• معماری سرویس گرا هم راستای فرایندهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، شرکت ایران خودرو، سرویس گرا Next Entries منبع مقاله با موضوع سرویس گرا، صنایع کوچک، معماری سرویس گرا