منابع تحقیق درمورد تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسئله 4
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق 7
1-4 اهداف تحقيق 9
1-5 سوالات تحقيق 9
1-6 فرضيات تحقيق 10
1-7 تعاريف و اصطلاحات 10
1-8 روش گردآوري اطلاعات 11
1-9 محدوده تحقيق ( موضوعي , زماني و مکاني ) 11
1-10 ساختار تحقیق 12
فصل دوم : ادبيات تحقيق 13
2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول) عملکرد 15
2-2-1 مفهوم و تعاريف عملكرد 15
2-2-2 تاريخچه ارزيابي عملكرد 16
2-2-3 فرايند ارزيابي عملكرد 17
2-2-4 ارزيابي و اندازه گيري عملكرد 18
2-2-5 اهداف ارزيابي عملكرد 20
2-2-6 عملكرد كاركنان 22
2-3 بخش دوم) مدل هاي ارزيابي عملكرد 25
2-3-1 نرخ بازده سرمايه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمايه و مشتقات آنها 26
2-3-2 رويکردهاي ارزيابي عملكرد 32
2-3-3 مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملکرد 33
2-4 بخش سوم) کارایی 35
2-4-1 تعریف کارایی 35
2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی 37
2-4-3 انواع کارایی 38
2-4-4 ناکارایی 40
2-4-5 اندازه‌گيري کارایی 40
2-4-6 رابطه بين صرفه ‌اقتصادي و کارایی 42
2-4-7 معيارهاي کارایی 43
2-4-8 تدوين معيارهاي کارایی 43
2-4-9 تعيين موانع، مشكلات و مسائل موجود درارزيابي 45
2-4-10 انواع ارزيابي 45
2-4-11 روش‌هاي ارزيابي عملياتي شرکتها و موسسات 47
2-4-12 کارایی عملیاتی 52
2-5 بخش چهارم) پيشينه تحقيق 55
2-5-1 تحقیقات داخلی 55
2-5-2 تحقیقات خارجی 60
2-6 خلاصه فصل 65
فصل سوم : روش تحقيق 66
3-1 مقدمه 67
3-2 روش شناسي پژوهش 67
3-3 فرضيه هاي پژوهش و مدل هاي مربوطه 67
3-4 متغيرهاي پژوهش 68
3-5 فرآيند پژوهش 68
3-6 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 69
3-7 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري 70
3-8 ماهيت و منابع داده ها 70
3-9 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات 71
3-9-1 روند طراحي 72
3-9-2 مفهوم کارایی در تحليل پوششي داده‌ها 72
3-9-3 تحلیل پوششی داده ها و رويکرد سيستمي 73
3-9-4 الگوبرداري  با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 73
3-9-5 تعريف واحدهاي تصميم‌گيري 73
3-9-6 انواع الگوها 74
3-9-7 الگوي CCR 74
3-9-8 الگوي BCC 76
3-9-9 مدل جمعي 78
3-10 خلاصه فصل 80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 81
4-1 مقدمه 82
4-2 خروجی کارت امتیازی متوازن 82
4-3 ورودی و خروجی های پژوهش 84
4-4 تحلیل پوششی داده ها 90
4-5 تحلیل حساسیت متغیرها 91
4-6 رتبه بندی گروه های صنعتی 94
4-7 رتبه بندی شرکت های مربوط به گروه های کارآمد و ناکارآمد 95
4-8 خلاصه فصل 97
فصل پنجم : نتیجه گیری 98
5-1 مقدمه 99
5-2 اهداف تحقیق 100
5-3 آزمون فرضیات تحقیق 102
5-4 پیشنهادات کاربردی تحقیق 103
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 104
5-6 محدودیت های تحقیق 104
ضمایم 105
فهرست منابع 105
چک لیست 108

چکیده
هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندي کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده است.
روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.
یافته ها: در اين پژوهش به محاسبه و رتبه بندي کارایی شرکت های عضو بازار بورس ايران پرداختیم که در آن ابتدا از روشهای BCC و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با استفاده از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از ميان نهاده ها، دارایی و فروش و از ميان ستانده ها، مطالبات حساس ترين متغيرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.
کلید واژه ها: کارایی- تحلیل پوششی داده ها- BCC – CCR

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژي هاي جديد در فعاليت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالي جديد و نيازهاي روزافزون به نيروي کار با صلاحيت شرکتها و موسسات و بويژه شرکتهای صنعتی را در معرض يک فرايند تکامل بسيار پيچيده به منظور دستيابي به مزيت رقابتي يا صرفا بقا قرار داده است. (فري يرا1 وهمكاران،2،2012)
ارزيابي عملکرد شرکتهای مختلف يک کار دشوار است. يکي از دلايل اين دشواري پيچيدگي اي است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادي که بايد در ارزيابي مد نظر قرار گيرند وجود دارند همچنين منافع متعدد و ذينفعان مختلف نيز دلايلي ديگر است(فري يرا وهمكاران،2،2012)
يک بررسي جامع کاربردهاي تحليل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان ميدهد شفافيت گزارشها در مورد بکارگيري تحلیل پوششی داده ها2 براي موسسات مالي امري ضروري است. با توجه به اهميت ارزيابي عملكرد از طريق تحليل پوششی داده ها و نقش آن در افزايش کارایی و اثربخشي عملكرد شرکتها ، از اين رو اهميت موضوع و حساسيت تحقق آن در بخش خدمات مالي، زمينه لازم و کافي براي پرداختن به اين مقوله را فراهم مي آورد. در اين فصل در ابتدا بيان مساله و اهميت و ضرورت موضوع توصيف شده و سپس اهداف ، فرضيات تحقيق و اصطلاحات کليدي بيان شده اند.

1-2 بيان مسئله
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است. از نقطه نظر نحوه استفاده از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می شود.
اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، 1390)
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، 1391)
به طور کلی هدف و منظور ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر است:
– پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)
– امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)
– تحقق نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با توجه به پیشنهادها و نتایج این تحقیق می توان به بهبود عملکرد دست یافت.
اندازه گيري کارایی به خاطر اهميت آن در ارزيابي عملكرد يك شركت يا سازمان همواره مورد توجه محققين بوده است. در سال 1957 فارل با استفاده از روشي مانند اندازه گيري کارایی در مباحث مهندسي اقدام به اندازه گيري کارایی براي يك واحد توليدي نمود. موردي كه فارل براي اندازه گيري کارایی مد نظر قرار داده بود شامل يك ورودي و يك خروجي بود. مطالعه فارل شامل اندازه گيري کارایی هاي فني و تخصيص و مشتق تابع توليد كارا بود.(هونجاک و تیهومیر3 ، 2013)
چارنز، كوپر و رودز4 ديدگاه فارل را توسعه داده و مدلي را ارائه كردند كه توانايي اندازه گيري کارایی با چندين ورودي و چندين خروجي را داشت. اين مدل تحت عنوان (( تحليل پوششي داده ها )) نام گرفت. از آنجا كه اين مدل توسط چارنز، كوپر و رودز (1987) ارائه گرديد، به مدل CCR كه از حروف اول نام سه فرد فوق تشكيل شده است معروف گرديد. در سال 1984 بنكر، چارنز و كوپر5 با تغيير در مدل CCR مدل جديدي را عرضه كردند كه با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت يافت.(هونجاک و تیهومیر ، 2013)
تحليل پوششي داده ها روشي مبتني بر يك سري بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي مي باشد كه روش ناپارامتريك نيز ناميده مي شود. در اين روش منحني مرز كارا از يك سري نقاط كه بوسيله برنامه ريزي خطي تعيين مي شود، ايجاد مي گردد. براي تعيين نقاط مي توان از دو فرض بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس استفاده كرد. روش برنامه ريزي خطي بعد از يك سري بهينه سازي مشخص مي كند كه آيا واحد تصميم گيرنده مورد نظر روي خط کارایی قرار گرفته است و يا خارج آن قرار دارد؟ بدين وسيله واحدهاي كارا و ناكارا از يكديگر تفكيك مي شوند.(کائو چانگ6 ، 2012)
مدل هاي اصلي تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC تقسيم مي شوند. هر كدام از اين مدل ها را مي توان با استفاده از دو رويه ي ورودي محور و خروجي محور بررسي كرد.(ین شنی7 ، 2012). از طرفي انتخاب شاخص هاي مناسب در اعتبار بررسي تكنيك تحلیل پوششی داده ها از اهميت بالايي برخوردار است.(جو و همکاران8 ، 2011) كه جهت تعديل اين چالش رويكرد كارت امتيازي متوازن اين امكان را فراهم مي نمايد كه انتخاب ورودي ها و خروجي هاي تحقيق جهت بكارگيري در تحليل پوششي داده ها بر مبناي بينشي جامع نگر و با توجه به جنبه هاي مختلف سازماني مالي، فرآيندهاي داخلي، مشتري، رشد و يادگيري تبيين گردد.(راجي و همكاران9 ،1390) در واقع در تكنيك تركيبي DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص هاي ارزيابي عملكرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاري براي ارزيابي عملكرد استفاده مي شود.

سوال تحقيق:
– آيا کارایی شرکتهای صنعتی به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟

تحليل پوششی داده ها يک ابزار اندازه گيري عملکرد غير پارامتري است که مي تواند براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري در مورد واحدهای مختلف استفاده شود چون نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندي مي کند بلکه همچنين اطلاعات بسيار بيشتري را ارائه مي دهد که با ساير روشها مثل تحليل نسبت نمي توانند مورد پژوهش قرار گيرند (ايكان10وكاله،889،2011).
از آنجا که تحليل پوششی داده ها کارایی را با مقايسه کارایی يک موسسه مالي با کارایی سايرين ارزيابي مي کند، هر موسسه مالي ناکارآمد يک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسايي مي شود. سپس اين گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع براي آن موسسه ناکارآمد توصيف مي شوند. بر همين اساس گفته مي شود که تحليل پوششی داده ها يک رويکرد عملياتي را براي اندازه گيري ارائه مي دهد چون شيوه هايي که ناکارایی به آن طريق مي تواند کاهش يابد را به صورت مستقيم تري شناسايي مي کند(دارل وديويد11،5،2005).
متداول ترين نقاط قوت تحليل پوششی داده ها شامل اين است که واحد هايي را شناسايي مي کند ،که قابليت هاي بهبود بالقوه ارائه مي دهند ، منابع ناکارایی را شناسايي مي کند و هنگام اندازه گيري عملکرد ترجيحات مديريت را به حساب مي آورد. با بکارگيري تحليل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد مي توانند هر چه بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.(ايكان وكاله،889،2011).
اندازه گيري عملکرد واحدها اساسي است و اين نه تنها به اين دليل است که انجام اين کار فرايند تصميم گيري را بهبود مي بخشد، بلکه همچنين به اين دليل است که مي تواند در بهبود نتايج سهم داشته باشد. بنابراين يک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه کنندگان، دادگاه صالح Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون نمونه، دادگاه صالح، قانون حاکم