منبع پایان نامه درباره قانون حاکم، نفت و گاز، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

دانشمند انديشمند استاد برجسته جناب آقاي دکترعليرضا جهانگيري و جناب آقاي دکتر علي اميري و دوست خوبم آقاي حسين نعمتي به استناد آيه ي شريفه ي 10 از سوره ي مبارکه ي فاطر که خداوند مي فرمايد” اليه يصعد الکلم الطيب والعمل الصالح يرفعه” ، سخنان و کلام ارزشمند به سوي خدا صعود مي کند و با ابديت سنخيت پيدا کرده و همواره آثار خود را ظاهر مي سازند.بسي شايسته است ازتلاش هاي مداوم وکوشش هاي مستمر حضرت عاليان دراشاعه ي تعليم وتربيت وبسط وتوسعه ي علم ودانش ونيزاز روشن راي و کارگشايي ثمربخش شما درکمال امتنان وافتخارتقديروتشکرنموده و به رسم تعظيم و تکريم اين رساله تقديم محضر پربار وماندگارتان گردد.
من به سرچشمه ي خورشيد نه خود بردم راه ذره اي بودم و مهر تو مرا بالا برد
فهرست مطالب

چکيده 1
فصل يکم:کليات 1 2
مقدمه 2
سوال تحقيق 6
اهميت موضوع 6
هدف تحقيق 11
روش تحقيق 12
پيشينه تحقيق 12
خلاصه فصول 13
محدوديتها و امکانات تحقيق 14
فصل دوم:تاريخچه انواع قراردادهاي نفتي 16
مقدمه 16
انواع قراردادهاي نفتي 18
2-2- موضوعات اصلي قراردادهاي نفتي 21
ريسک و اعتبار مالي 21
بازده اقتصادي 21
مديريت 21
تقسيم توليد 22
2-3- وجوه مشترک قراردادهاي نفتي 22
2-3-1- مدت قرارداد: 22
فاز مقدماتي يا شناسايي 22
اکتشاف 22
استخراج: 24
2-3-2- انصراف : 24
2-3-3- حفاظت: 24
2-3-4- بازاريابي 24
2-3-5- تعلق سرمايه (ابزار و لوازم توليد): 25
2-4- قراردادهاي امتيازي يا حق الانتفاعي يا ماليات در امد و حق مالکانه: 25
2-5- سيستم هاي قراردادي : 29
2-5-1- قراردادهاي مشارکتي 29
2-5-1-1- قراردادهاي مشارکت در توليد 29
2-5-1-2- قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري 31
2-5-2- قراردادهاي خدماتي (خريد خدمت): 32
2-5-2-1- قراردادهاي خريد خدمت همراه با ريسک: 32
2-5-2-2- قراردادهاي صرفا خدماتي : 32
2-5-2-2-1- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل: 33
2-6- تاريخچه قراردادهاي نفتي ايران پيش از انقلاب 34
قراردادهاي الحاقي گس – گلشائيان 36
2-7- قراردادهاي پس از ملي شدن صنعت نفت 37
قرارداد فروش نفت و گاز 1333 38
قرارداد الحاقي 38
قرارداد الحاقي دوم 38
قرارداد هاي سيريپ و ايپاک 39
قراردادهاي نفتي 1965 39
قرارداده اي ششگانه خليج فارس 39
قرارداد تايد واتر 40
قرارداد با شرکت هاي آمريکايي 40
قرارداد با گروه فرانسوي 41
قرارداد با گروه آلماني 41
قرارداد ايران پاپ 41
قرارداد اگوگو 42
قرارداد کنيوان 42
قراردادهاي پيمانکاري ششگانه 1353 43
قرارداد هاي پس از انقلاب 44
قرارداد پارس جنوبي توسعه ميادين سيري آ و اي 46
فاز يک پارس جنوبي 47
فازهاي چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبي 47
طرح توسعه دورود 47
طرح توسعه ميدان نفتي بلال 48
طرح ميادين نفتي سروش و نوروز 48
طرح ميادين نفتي نصرت و فرزام 49
فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي 49
فازهاي11و12و13پارس جنوبي 49
فاز14پارس جنوبي 50
فازهاي 15و16پارس جنوبي 50
فازهاي 17و18پارس جنوبي 50
طرح بيع متقابل گازرساني -فازيک 50
طرح بيع متقابل گازرساني-فاز دو 51
طرح جمع آوري گازهاي همراه 51
2-9-قراردادهاي امتيازي وتاثيرآن برچگونگي مالکيت ومديريت درصنعت نفت ايران: 51
نقاط قوت و ضعف قراردادهاي مشارکتي: 57
نقاط قوت و ضعف قراردادهاي پيمانکاري: 58
نقاط ضعف و قدرت قراردادهاي بيع متقابل 59
فصل سوم: کليات2 61
کليات 61
تعاريف اوليه 61
گفتار1- قراردادهاي تجاري 61
گفتار2- قراردادهاي بين المللي 62
گفتار 3 – تفاوت بين “قراردادهاي بين المللي الکترونيکي “با” قراردادهاي الکترونيکي بين المللي” 63
گفتار 4- تفاوت بين بازرگاني الکترونيکي و تجارت الکترونيکي 64
فصل چهارم :قراردادهاي الکترونيکي 66
گفتار1- تعريف قراردادهاي الکترونيکي 66
گفتار 2 انواع قراردادهاي الکترونيکي 68
بند 1 – قراردادهاي الکترونيکي خط روشن و خط خاموش 68
بند2- قراردادهاي الکترونيکي بر حصب اشخاص معامله کننده 70
الف- تجارت تجار با تجار يا فروشنده با فروشنده (B2B) 71
ب- تجارت تجار با مصرف کننده (B2C) 72
ج- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (C2C) 72
د-تجارت نقطه به نقطه (P2P) 73
بند 3 – قراردادهاي الکترونيکي کليک رپ و شرينک رپ 73
الف – موافقتنامه کليک رپ 73
ب- موافقتنامه شرينک رپ 74
گفتار 3- اهميت تعيين قانون حاکم در مورد قراردادهاي الکترونيکي 75
گفتار4- قراردادهاي الکترونيکي از منظر قوانين ايران 76
بند1- زمان ارسال و وصول داده پيام 77
بند2- مکان ارسال وصول داده پيام 78
گفتار5- قراردادهاي الکترونيکي از منظر کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980) وين 79
گفتار6- قراردادهاي الکترونيکي از منظر کنوانسيون کاربرد ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي(2005) 81
فصل پنجم:قانون حاکم بر قراردادها 86
بند 1- قانون حاکم بر تعهدات قراردادي بطور يکه صريحا يا بطور ضمني در متن قرارداد تعيين شده است 87
بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم 88
قانون محل دادگاه يا محل داوري 89
گفتار1- مباني نظري تعيين قانون حاکم بر قراردادها 90
گفتار 2- قواعد غير دولتي به عنوان قانون حاکم بر قراردادها 91
بند1- قواعد عرفي و مبتني بر رسوم بازرگاني 92
بند2- قواعد تدوين شده توسط اتحاديه هاي بين الدولي حرفه اي 92
بند 3- قواعد تدوين شده توسط سازمانهاي بين المللي عمومي 93
بند 4- عرف ها و رسومات تجاري غير مدون 93
بند5- اصول کلي حقوقي 94
بند 6- قواعد منبعث از آراء صادره از محاکم و داوريهاي بين المللي. 95
گفتار3- عوامل ارتباطي در تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي 95
بند1- عوامل ارتباط ذهني 97
بند 2- عوامل ارتباط عيني 9 98
الف -محل انعقاد عقد 98
ب-محل اجراي عقد 99
ج-محل اقامتگاه متعاملين 99
د-تابعيت متعاملين 100
ه-محل وقوع مال 100
و-معيار مهمترين ارتباط 100
ز- معيار تعهد شاخص 101
گفتار 4- مروري برقواعد ايراني رفع تعارض تعهدات قراردادي 102
بند 1-ماده 968 قانون مدني 103
بند 2- ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي ايران 104
ماده 27 – قانون حاکم 104
گفتار 5-مروري بااصول لاهه براي انتخاب قانون حاکم برقراردادهاي تجاري بين المللي (2011) 106
گفتار6- انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي مصرف کننده بر اساس کنوانسيون اتحاديه اروپا(ROME)(2007) 107
نتيجه گيري 109
فصل ششم:قراردادهاي نفت و گاز 110
گفتار 1- نظام هاي امتيازي 111
گفتار 2- نظامهاي قراردادي 113
بند 1- قراردادهاي مشارکت درتوليد 113
بند 2-قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري 114
بند 3- قرارداد هاي خدماتي 115
الف -قراردادهاي صرفا خدماتي 115
ب- قراردادها ي خدماتي خطر پذير 116
ج- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل (باي بک) 116
گفتار 3- قراردادهاي نفت و گاز در پايين دست 76 117
بند 1- بازارکالايي85 118
بند 2-بازار معاملات آتي 93 119
الف)کليه بورسهاي کالا 119
ب- بورس بين المللي نفت خام 101(لندن) 123
ج – بورس کالاي نيويورک 105 123
رويه هاي تجاري در معاملات الکترونيکي نفت و گاز 125
بند1- بازارهاي نقدي (تک محموله اي )117 125
بند 2-بازارهاي سلف 125 126
گفتار4-بين المللي بودن قراردادهاي نفت وگاز 126
نتيجه گيري 128
نظام حقوقي قانون حاکم بر قراردادهاي بين المللي الکترونيکي نفت و گاز 128
گفتار1-اشاره صريح به قانون حاکم بر قرارداد درمتن قرارداد 129
گفتار 2 – استنباط ضمني قانون حاکم بر قرارداد 130
بند1-تابعيت متعاملين متعلق به چه کشورهايي است 130
بند2- نفت يا گاز معامله شده مربوط به کدام کشور است 130
بند3- نفت و گار معامله شده در کجا بايد تحويل شود 131
بند4- متصدي حمل نفت و گاز معامله شده چه تابعيتي دارد 131
بند 5- نفت و گاز معامله شده، با چه ارزي معامله شدند 131
بند6- مرکز اصلي تجاري سامانه معامله گر در چه کشوري مستقر است 131
بند7- کشورهاي دخيل در انتقال نفت و گاز معامله کدام هستند 132
تحويل نفت و گاز بصورت منقطع(BATCH) 132
انتقال نفت و گاز از طريق خطوط لوله پيوسته(continous) 132
تعيين قانون حاکم با بررسي عوامل ارتباط با قرارداد 133
گفتار1- محل مذاکرات پيش از عقد 134
گفتار2- محل انعقاد قرارداد 134
گفتار 3- محل اجراي عقد 135
گفتار 4- مبدا و منشاء اولي نفت و گاز 136
گفتار5- اقامتگاه متعاملين 136
گفتار6- تابعيت متعاملين 137
گفتار 7 – مرکز تجارت متعاملين 138
گفتار 8 – مقر اصلي سامانه رايانه اي معامله گر 138
گفتار 9- مقر دادگاه ياديوان داوري توفق شده براي حل و فصل اختلافات قراردادي 139
گفتار 10- محل تحويل (تسليم)نفت و گاز به خريدار 139
گفتار 11- کشور پرچم براي کشتي حمل نفت و گاز 140
گفتار 12- کشور صاحب بيشترين سهم درمسير خط لوله هاي انتقال نفت و گاز 140
گفتار 13-کشور موثر انتقال معاوضه اي (سو آپ )نفت و گاز 141
گفتار 14-کشور محل بارگيري و پايانه ذخيره سازي نفت و گاز 141
گفتار 15 -تابعيت متصدي حمل نفت وگاز 142
گفتار 16-تابعيت بيمه گرقرارداد نفت وگاز 143
گفتار17-تابعيت يا اقامتگاه قانوني داورتعيين شده درقرارداد 144
گفتار 18-تابعيت بانكهاي كار گزارمتعاملين براي تبادل وجه قرارداد 144
گفتار19-تابعيت دلال يادلالهاي واسطه درانعقاد قرارداد 145
گفتار20-محلي كه مالكيت نفت وگازبه خريدارمنتقل ميشود 146
گفتار21-ارزخارجي كه ثمن قرارداد طي آن پرداخت ميشود 147
گفتار22-تابعيت شركت مالك سامانه رايانه اي معامله گر 147
فصل هفتم:قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظر اسناد بين المللي 148
گفتار1-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظركنوانسيون بيع بين المللي كالا(CIGS) 148
گفتار2-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظركنوانسيون استفاده ازارتباطات الكترونيكي درقراردادهاي بين المللي(2005) 149
گفتار3-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظرپيش نويس اصول لاهه براي انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164 150
فصل هفتم:نظام حقوقي قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگاز 151
گفتار1-قانون حاكم برقراردادازنظر شكلي 151
بند1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصريح شده است 153
بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهيت قرارداد 153
تعيين قانون حاکم در فروش محموله اي(BATCH) نفت و گاز 153
تعيين قانون حاکم در فروش خط لوله اي (CONTINOUS) نفت و گاز 155
گفتار 3 – مهمترين عوامل ارتباط براي تعيين قانون حاکم 157
نتيجه گيري 158
منابع فارسي 160
-کتابها 160
مقالات 161
پايان نامه 162
منابع انگليسي 163
چکيده
ايران به عنوان سومين کشور نفت خيز جهان است که ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام ايران 138 ميليارد و 400 ميليون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخاير نفت جهان است .که به علت هزينه هاي بالاي بخش بالا دستي صنعت نفت و يا در برخي موارد عدم دسترسي به تکنولوژي مناسب براي اکتشاف و بهره برداري از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهاي سرمايه گذار نفتي استفاده مي نمايند و بر اساس ويژگي هاي فيزيکي مخازن نفتي و همچنين شرايط سياسي و قانوني کشور در يکي از قالبهاي امتيازي ، مشارکتي و خدماتي , قراردادهاي با اين شرکتها منعقد ميکند. شکل قراردادهاي پيش از انقلاب بيشتر به صورت امتيازي و مشارکت در توليد بوده ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به علت تغييرات سياسي و قانوني کشور فرم قراردادهاي نفتي نيز تغيير يافته و به قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تبديل گشت و قراردادهاي مشارکتي و امتيازي در بخش نفت به واسطه قانون اساسي جمهوري اسلامي ممنوع شد. هر چند که در ايران از قراردادهاي بيع متقابل استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، کرامت انسان، معاونت در ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، قانون مجازات