منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار خرید، معادلات ساختاری، مدل سازی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………….29
2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29
2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30
2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31
2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : …….. …………………………………………………………………………..31
2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32
2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32
2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33
2-14-1-13- سرویس پرداخت :…………………………………………………………………………………………………..33
2-14- مزاياى تجارت الكترونيكى: 33
2-14-1- مزاياي تجارات الكترونيك براي كسب و كارها: .36
2-14-1- 1- كاهش قيمت خريد مواد اوليه …………………………………………………………………………………….36
2-14-1-2- كاهش زمان چرخه توليد …………………………………………………………………………………….36
2-14-1-3- افزايش كاريابي و اثربخشي در خدمت‌دهي به مشتريان: …………………………………………………37
2-14-2- مزاياي تجارت الكترونيك براي مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37
2-14-2-1- افزايش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37
2-14-2-2- سفارشي نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38
2-14-2-3- قيمتهاي كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38
2-15- موانع تجارت الكترونيكى: 38
2-16تجارت سیار: 38
2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39
2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39
2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40
2-18-2- نكات كليدي رفتار مصرف كننده: 41
2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41
2-19-1- مدل شكل‏گيري و تأثير ساختار ذهني: 44
2-19-3- مدل فیش بین: 45
2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46
2-19-5- تئوري انتشار نوآوريها: 47
2-19-6- تئوري اقدام مستدل: 48
2-19-7- تئوري رفتار سنجيده : 49
2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49
2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50
2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51
2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52
2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52
2-19-13- مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52
2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53
2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53
2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55
2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56
2-23- پیشینه داخلی: 58
2-24- پیشینه خارجی: 59
2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62
فصل سوم(روش شناسی)
3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64
3-2- روش تحقیق: 65
3-3- جامعه آماري و روش نمونه گیری: 66
3-4- تعیین حجم نمونه: 66
3-5- ابزار گردآوري داده‌ها: 66
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67
3-6-1-روایی:………………………………………………… ……………………………………………………………………….67
3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67
3-7- روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها: 67
فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)
1-4- آمار توصیفی: 69
1- 4-1-جداول یک بعدی: 69
جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی 71
1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73
1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقيق با مدل معادلات ساختاری: 74
1-4- 3-1- مدل اندازه گيری يا تحليل عاملی تائيدی (CFA): 75
1-4-3-1-1- مدل تحليل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75
1-4-3-1-2- مدل تحليل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77
1-4-3-1-3- مدل تحليل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78
1-4-3-1-4- مدل تحليل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79
1-4-3-1-5- مدل تحليل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81
1-4-4-2- تحلیل مسیر نهایی: 82
2-4-آزمون فرضیات تحقیق: 85
2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85
1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85
1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86
1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87
1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87
1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88
1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89
1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90
فصل پنجم( نتیجه گیری)
1-5- نتیجه گیری: 92
2-5- ارائه پیشنهادات: 93
منابع و ماخذ: 95
منابع داخلی: 95
منابع خارجی: 96
پرسشنامه 100
ضمائم 100
جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104
جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی 105

چکیده:
هدف از این تحقیق پیشبینی رفتار مصرفکننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکههای آنلاین (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرفکننده، مجموعه فعالیتهایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت میگیرد ، در سال‏های اخیر با افزايش تعداد كاربران اينترنت و تجارتالکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه 23629نفر بوده است . دادهها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شدهاند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS و AMOS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیههای مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان میدهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

مقدمه :
در حال حاضر، تقریباً 2 ميليارد كاربر اينترنت در دنيا وجود دارد، كه اين ميزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوري اطلاعات در جهان و ورود سريع آن به زندگي روزمره، مسايل و ضرورت‏هاي تازه‏اي به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونيكي جايگزين روش‏هاي سنتي شده است. مطالعات بسياري نشان مي‏دهند كه در دنياي رقابتي كنوني، موفقيت شركت‏ها در حفظ، نگهداري و ارتباط با مشتري است وكسب وكارالكترونيكي مي‏تواند نيازهاي صريح وضمني مشتريان رابرآورده سازد وتجارت الكترونيكی بنا به دلايل مختلفي مي‏تواند مفيد باشد(لک1،2008؛140) براي مثال، دسترسي آسان به محصولاتي را فراهم مي‏آورده كه ممكن است دسترسي به آن‏ها بدون اينترنت امكان‏پذير نباشد. افزون بر اين، تجارت الكترونيكي، راه ساده‏اي براي انجام مبادلات است و اگرچه گاهي اوقات آسيب پذيرتر از شكل سنتي آناست اما تا اندازه زيادي مي‏تواند نيازها و احتياجات مصرف‏كنندگان را برآورده سازد(سوانتسون2،2004؛141).
تجارت الكترونيكی، راه و روش جديد كسب و كار، به صورت الكترونيكي و با استفاده از شبكه‏ها و اينترنت است. در اين روش، فرآيند خريد و فروش يا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‏هاي كامپيوتري و مخابراتي از جمله اينترنت صورت مي‏گيرد(توربان3، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادي توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏اي در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت4 و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏هاي خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.
بنابراین یکی از جنبههای موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهشهای گوناگون درحوزهی رفتار مصرفکنندگان نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرفکنندگان ویژگی های شخصیتی آنان میباشد(هاوکینز5،2001، 104).
بر این اساس جای تردید باقی نمیماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیشبینی رفتار آنها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگیهای شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین6 ،2003؛ 92).
بین ویژگیهای شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0
با توجه به گسترش روزافزون تجارتالکترونیک در ایران و اینکه تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگیهای شخصیتی این کاربران و مصرفکنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیشبینی رفتار مصرفکنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکههای آنلاین را تجربه کردهاند، میپردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهشهای آتی در زمینهی پیشبینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.
بيان مسأله :
برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرفکنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکتها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآوردهکردن نیازهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رگرسیون، بازی های رایانه ای، میزان استفاده، همبستگی پیرسون Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، مصرف‌کننده، بازاریابی