پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار دوم – نظريه ايجاد خطر (مسئوليت بدون تقصير) 14
گفتار سوم – نظري? تضمين حق 15
مبحث چهارم- ضرر از ارکان مسئوليت مدني 16
گفتار اول – وجود ضرر 16
بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهيت 18
الف- ضرر مادي 18
1- ضرر به عين 18
2- ضرر به منفعت 18
2-1-فوت منفعت 19
2-2-عدم النفع 20
2-3- تفويت منفعت 21
2- 4- تفاوت عدم النفع با تفويت منفعت 21
2-5- فرصت هاي از دست رفته 22
ب- ضرر معنوي 23
1- مفهوم زيان معنوي 23
2 – پيشينه تاريخي جبران ضرر معنوي 24
3- مصاديق خسارت هاي معنوي 26
3-1- صدمات جسمي و جاني 26
3-2- تضييع حقوق مالکيت فکري 27
3-2-1- مفهوم مالکيت فکري 27
3-2-2- انواع حقوق مالکيت معنوي 28
3-2-2-1-مالکيت صنعتي 29
3-2-2-2- ماليکت ادبي- هنري 29
3-2-3- جايگاه مالکيت فکري در حقوق ايران 30
3-2-4- نقص هاي قانوني 30
بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصيت زيان ديده 31
الف- زيان وارد به اشخاص حقيقي 31
ب- زيان وارد به اشخاص حقوقي 32
1- مفهوم شخص حقوقي 32
2- قواعد مشترك اشخاص حقوقي 32
2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقي توسط شخص حقيقي 32
2-2- اصل صلاحيت منحصر و تخصص 33
2-3- اصل حاكميت قانون 34
3- اقسام اشخاص حقوقي 34
3-1- اشخاص حقوقي حقوق عمومي 34
3-2- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 35
3-2-1- شركت‌هاي تجاري 35
3-2-2- مؤسسات غيرتجاري 36
3-2-3- موقوفات 37
3-2-3-1- وقف عام 38
3-2-3-2- وقف خاص 38
4- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي 38
5- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي 39
6- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي 40
6-1- نظريه پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي 40
6-2-نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي 41
6-3- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها 42
6-4- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران 43
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زيان ديدگان و قابليت تعيين آنها 44
الف- ضرر شخصي 44
ب- ضرر جمعي 45
بند چهارم-شرايط ضرر قابل مطالبه 46
گفتار دوم- ارتکاب فعل زيانبار 50
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زيانبار 50
بند دوم – شرايط توجيه کننده عمل زيانبار 50
گفتار سوم- احراز رابطه سببيت 51
بند اول- نظريه برابري اسباب 52
بند دوم- نظريه سبب نزديک يا آخرين سبب 53
بند سوم- نظريه سبب متعارف اصلي 54
بند چهارم- نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه 55
بند پنجم- نظريه سبب مقدم در تاثير 56
فصل دوم : مباني و احکام زيانهاي جمعي در حقوق ايران
مبحث اول- ضرر جمعي و مباني آن 59
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي 59
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصي و ضررهاي جمعي 62
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي 64
بند اول- وجوه اشتراک 64
بند دوم- وجوه تمايز 64
گفتار چهارم-فلسفه و مباني زيانهاي جمعي 66
بند اول-مفهوم معاصر حق 67
الف-نسل اول حق‌ها 67
ب-نسل دوم حق‌ها 68
ج-نسل سوم حق‌ها 69
بند دوم-نقد نظريه حقوق نَسلي 69
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهاي جمعي 74
گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل 75
بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غيرمتشکل 75
بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غير متشکل 76
گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل 77
گفتار سوم- مصاديق ضررهاي جمعي 77
بند اول-ضررهاي زيست- محيطي 77
الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محيط‌زيست 79
ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محيط‌زيست 81
1-گستردگي صاحبان حقوق 81
2-گستردگي موضوع 81
3-نفي تعلق حق بر جامعه 82
4-تضعيف حقوق بشر 82
ج- دفاع طرفداران نظريه جمعي بودن حق بر محيط زيست 83
1-مقتضيات زندگي مدرن و حق‌هاي جديد 83
2-مفهوم حقوقي جامعه و فرد 83
3-شكل‌گيري مؤلفه‌هاي جديد حق بر محيط‌زيست 84
بند دوم -مصاديق زيانهاي جمعي مورد حمايت حقوق جزاي ايران 85
الف- تخريب محيط زيست 85
1- مفهوم جرم تخريب: 85
2- عنصر مادي جرم تخريب 86
ب- شكار و صيد غيرقانوني 87
ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع 89
د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي 90
هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي 91
و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي 92
بند دوم- نقض حقوق و آزادي هاي اساسي جمعي 93
الف-آزادي تجمع و تظاهرات 93
ب-آزادي تشكل 94
ج-تشكل هاي خاص 94
د-آزادي فكري 94
هـ-آزادي اطلاعات 95
و- آزادي انديشه و عقيده 96
ز- آزادي بيان 96
گفتار اول- شيوه هاي جبران 97
بند اول- پرداخت پول 97
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 100
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 102
بند سوم- قطع آثار زيان به وسيله از بين بردن منشا آن 102
گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زيان هاي جمعي 102
بند اول- اصل پيشگيري 102
بند دوم- اصل احتياط 102
مبحث چهارم- دعواي جمعي 104
گفتار اول- مفهوم و مزاياي دعواي جمعي 104
بند اول-مفهوم و مبناي دعواي جمعي 104
بند اول- خواهان در دعواي جمعي 110
الف-در حقوق ايران 110
ب- در اسناد بين المللي 112
ج- عدم انتفاع مستقيم اشخاص در دعواي جمعي 116
بند دوم- خوانده دعواي جمعي 117
گفتار سوم- ديدگاه حقوق تطبيقي 119
بند اول- حقوق امريکا 120
بند دوم- حقوق انگلستان 120
بند سوم- حقوق فرانسه 120
بند چهارم- كبك كانادا 124
گفتار چهارم- رويه قضايي حاکم بر ضررهاي جمعي اشخاص متشکل در حقوق ايران 125
فصل سوم خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات
مبحث اول:خلاصه فصول 129
گفتار اول: خلاصه فصل اول 129
گفتار دوم- خلاصه فصل دوم 132
مبحث سوم: پيشنهادات 140
منابع و مآخذ 142
چکيده انگليسي II

چکيده
“ضرر جمعي” اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پيداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملي آسيب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، “ضرر شخصي” محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني به آن رسيدگي مي‌شود. اما “ضرر جمعي” جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زيان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد مي شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به “ضرر جمعي اشخاص متشكل” و “ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل” تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زيان به جمعيت‌هايي مي رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران اين دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گيرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراين، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنوني جامعه دررابطه با ، زيانهاي جمعي باشد، بشدن احساس مي شود.
کليدواژگان: مسئوليت مدني، ضرر، ضررهاي جمعي، ضرر معنوي، ضرر مادي.

مقدمه
الف- بيان مسأله
همواره زيان متوجه شخص يا اشخاص معين و محصور نيست. گاه قربانيان يک عمل يا زيان ديدگان محدود ومعين نيستند و حداقل به جمع گسترده اي از اشخاص ضرر وارد مي آيد. جبران ضرر هاي شخصي که مشمول قواعد عمومي است، اما در رابطه با چگونگي و مرجع ذيحق در مطالبه جبران ضررهاي جمعي، حقوق ايران داراي ابهامات چشمگيري است. بنابراين، لازم است موارد بسياري در اين زمينه مورد بررسي واقع شود
موضوع ضررهاي جمعي و پيامدهاي آن، در ميان مباحث مسئوليت مدني از جمله مسائل بحث برانگيزي است که امروزه در محافل حقوقي مورد نقد و بررسي جدي قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلي، مسئوليت مدني وسيله اي براي جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي شناخته شده است، و به رغم اينکه اين نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضييع شده افراد را بطور کامل جبران نمايد، اما کشورهاي مختلف گام هاي مؤثري در اين راستا برداشته اند.
در حقوق کشور ما نيز، در حال حاضر جبران ضررهاي جمعي ، توسط تعداد اندکي از اساتيد حقوق مطرح شده است. برهمين اساس، در اين تحقيق سعي گرديده تا روشي مناسب براي جبران اين نوع خسارت ارائه شود و همچنين تلاش شده تا از نظرات و پيشنهادات اهل فن در ايران و تعدادي از کشورهاي ديگر جهت ارائه راهکارهاي مناسب و رفع ابهام هاي موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقيقي موجود، به گونه اي مناسب ارائه گردد.
ب ضرورت تحقيق
مساله جبران ضررهاي جمعي و مسئوليت هاي مدني آن در عصر کنوني يکي از مسائل مهم ومبتلابه است که ضرورت انجام تحقيقي مناسب را مي طلبد و نيز با توجه به اين که در حال حاضر رويه قضايي واحدي در اين زمينه وجود ندارد، در اين تحقيق سعي گرديده تا راهکارهاي مناسب براي جبران ضررهاي جمعي و مسئوليت هاي مدني ارائه گردد. در واقع، اين موضوع توجه وافري را مي طلبد تا بتوان حقوق ازدست رفته جامعه اي را که اشخاص به تنهايي قدرت استيفاي حق خودرا ندارندرامطالبه و براي گروهي خاص اين توانايي قانوني را پذيرفت،

ج- مرور ادبيات و سوابق مربوطه
با عنايت به اين که در مورد موضوع ارائه شده کتابي خاص تا کنون به چاب نرسيده و نيز مقاله اي در داخل کشور دراين باره منتشر نگرديده است و تنها برخي از حقوقدانان اشاره اي گذرا به موضوع داشته اند؛ سعي برآن است، که تحقيقي در خور و مناسب براي مجامع علمي ارائه شود.
د-نوآوري در تحقيق
با توجه به نياز جامعه اين، تحقيق در پي آن است که با طرح موضوع تازه و به روز مسئوليت جمعي، در راستاي توسعه قواعد و مباحث مسئوليت مدني اشخاص حقيقي و حقوقي قدم برداشته، و با استفاده از نظر حقوقدانان برجسته وبا ارائه راهکارهاي مناسب، اين نياز واقعي و ضروري جامعه را پاسخ مناسب دهد.
ه- اهداف مشخص تحقيق
1- ارائه مقاله اي مناسب در خصوص جبران ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني در حقوق ايران .
2- ايجاد انگيزه براي پيشبرد و تقويت جبران هاي مربوط به ضررهاي جمعي در حقوق ايران .
3- ارائه راهکارهاي مناسب در برخورد با دعاوي مربوط به زيانهاي جمعي در محاکم قضايي ايران .
4- ارائه تحقيقي کاربردي و مناسب براي مراکز علمي و پژوهشي و رفع نسبي نواقص پژوهشي درباره موضوع.
5- آگاهي بخشيدن به جامعه حقوقي در خصوص جبران اين نوع ضررها و پيامدهاي آن در مسئوليت مدني.
و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران
هدف از ارائه اين تحقيق کمک به جامعه علمي و حقوقي کشور و ارائه راهکارهاي مناسب و قابل استفاده در محاکم قضايي مي باشد.
ز- سؤالات اصلي تحقيق
1- مفهوم ضررجمعي در رابطه با ضرر شخصي چيست؟
2- ارکان مسوليت مدني در وقوع ضرر جمعي به چه صورت است؟
3- در دعاوي ضررجمعي، دادگاه بايد به نفع چه کسي عامل زيان را محکوم به جبران خسارت کند؟
4- راهکارهاي جبران زيانهاي جمعي کدامند ؟
ح- فرضيه‏هاي تحقيق
1- ضرر جمعي و ضرر شخصي از حيث محصور و معين بودن يا نبودن زيان ديدگان از يکديگر متمايزند، زيرا ضرر جمعي، به همه يا عده‌اي از افراد جامعه و يا گروهي كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها و … هستند، وارد مي شود.
2- ارکان مسوليت مدني درضررهاي جمعي، همان ارکان عام مسوليت مدني است. اما تطبيق اين ارکان گاه نيازمند توجيهات و ارائه مباني جديد است.
3- درضررهاي جمعي دادگاه بايد به نفع شخص حقوقي که اعضاي آن از زيان جمعي متضرر شده اند، حکم صادر کند.
4- براي جبران زيانهاي جمعي، مي توان بسته به مورد، از الزام عامل زيان به از بين بردن منشا زيان و جلوگيري از تداوم زيان، انتشار آگهي عذرخواهي، پرداخت مال به شخص حقوقي که اعضاي آن از عمل زيان ديده اند، انجام کارهاي داراي منفعت عمومي و کاهش آثار ناشي از زيان و … بهره برد.
ط-روش شناسي تحقيق
اساساً روش تحقيق روش کتابخانه اي است و تحليل و تجزيه اطلاعات، به صورت تحليلي و توصيفي و در آن از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تعهد سازمانی، میانجی گری، تحلیل مسیر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، دفاع مشروع