منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم،تحقيقات و فناور

تعهدنامه
اینجانب لیلا سهیلکیش اعلام میدارم که تمام فصلهای این پایاننامه و اجزاء مربوط به آن برای اولین بار (توسط اینجانب) انجام شده است.برداشت از نوشتهها،اسناد،مدارک و تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی با ذکر مأخذ کامل و به شیوه تحقیقی و علمی صورت گرفته است.
بدیهی است در صورتیکه خلاف موارد فوق اثبات شود،مسئولیت آن مستقیماً به عهده اینجانب خواهد بود.حقوق مادی و معنوی این پایاننامه در مالکیت دانشگاه سوره است و انتشار یا بهرهبرداری کلی از آن با درخواست کتبی و موافقت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره و با رعایت امانتداری و حفظ مالکیت اثر میسر میباشد.
استفاده موردی از برخی اطلاعات پایاننامه با ذکر مشخصات آن بلامانع است.

تشکر

لیلا سهیل کیش گرافیک کارشناسی ارشد

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسیوتحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز با هدف بازشناسی مبانی فرهنگی و زیباییشناختی نقاشیهای باقیمانده از خانه عطروش شیراز میپردازد.پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اسناد مکتوب و تصاویر بهجای مانده از خانه تاریخی عطروش میباشد و همچنین از روش میدانی و کتابخانهای و از طریق مشاهده مستقیم آثار و تصویربرداری به جمعآوری و تجزیه و تحلیل آثار و نمونههای تصویری مطابق با فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.دامنه مطالعاتی 30 تصویر کاشیکاری شده در خانه عطروش مربوط به عصر قاجار و متعلق به تاجری مشهور به عطروش بوده است،در نقاشیهای خانه مجموعهای از مضامین مختلف ادبی،تاریخی و مذهبی تصویر شده است،همچنین نقوش انسانی متعددی که نقش مرد را در اکثر تصاویر شاهد هستیم و نقش زن که جایگاه مفهومی ویژهای را به خود اختصاص داده است. نتیجه پژوهش شناخت کارکردهای گوناگون و شناسایی گونههای مختلف و جایگاه انسان در تصاویر و… میباشد.

کلیدواژه:( ایران،قاجار،عطروش ،تصویر،شیراز)

فهرست مطالب:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل1)کلیات پژوهش
1-1) بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2)پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-3) پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….4
1-4) فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-6) روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل2) مبانی نظری پژوهش
2-1) زمینههای ظهور و شکلگیری حکومت قاجار …………………………………………………………………………..6
2-2) پادشاهان دوره قاجار …………………………………………………………………………………………………………………10
2-3) دوره نخستین قاجار و ارتباط آن با سنتهای پیشین ……………………………………………………………….12
2-4) هنر ایران در دوران قاجار ………………………………………………………………………………………………………….14
2-4-1) دوره زند،پیشینه سبک هنری قاجار در سده هیجدهم ……………………………………………………….15
2-4-2) نخستین مقطع سبک هنری قاجار،سلطنت فتحعلی شاه ……………………………………………………17
2-4-3) دومین مقطع سبک هنری قاجار،سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه ……………………………….18
2-5) زمینههای فرهنگی هنر قاجار …………………………………………………………………………………………………..19
2-6) نقاشی دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………………………22
2-7) مکتب قاجار ……………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-8) ویژگیهای نقوش تزیینی هنر و معماری دوره قاجار …………………………………………………………….37
2-9) مضامین رایج در نقاشی دوره قاجار …………………………………………………………………………………………42
2-10) تجزیه و تحلیل آثار نقاشی در دوره قاجار …………………………………………………………………………….46

2-11) دیوارنگاری در دوره قاجار ………………………………………………………………………………………………………47
2-12) موقعیت طبیعی شیراز …………………………………………………………………………………………………………..48
2-13) تاریخچه مختصر شیراز …………………………………………………………………………………………………………..53
2-14) محلات شیراز در عهد قاجار ………………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم) یافتههای پژوهش
3-1) خانه عطروش …………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-2) نماهای مختلف خانه عطروش ………………………………………………………………………………………………….57
3-3) موقعیت مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4) ساختمان اصلی شمالی خانه عطروش …………………………………………………………………………………….59
3-5) بررسی آثار هنری قسمتهای مختلف بنا (کاشیکاری حیاط) ………………………………………………….61
3-6) حوضخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………….97
3-7) ساختمان شمالی …………………………………………………………………………………………………………………….129
3-8) بررسی تحلیلی داده های پژوهش …………………………………………………………………………………………134

فصل چهارم) نتیجهپژوهش
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….135

فهرست منابع
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….139

فهرست تصاویر
شکل1)نمایی از خانه عطروش ……………………………………………………………………………………………………………56
شکل2) نمای خانه عطروش از روبهرو ………………………………………………………………………………………………..57
شکل3) نمای خانه عطروش طبقه همکف …………………………………………………………………………………………57
شکل4) نمای خانه عطروش طبقه اول ………………………………………………………………………………………………57
شکل5) نمای سردر و ستون جلو خانه عطروش ……………………………………………………………………………….59
شکل6) نمای سردر ورودی خانه عطروش ………………………………………………………………………………………..59
شکل7) ستون ورودی …………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل8) پادشاه ساسانی ……………………………………………………………………………………………………………………….62
شکل9) نادرشاه افشار ………………………………………………………………………………………………………………………….66
شکل10) جنگ رستم و اشکبوس …………………………………………………………………………………………………….70
شکل11) دو شخص در حیاط خانه …………………………………………………………………………………………………..72
شکل12) نبرد رستم و خاقان چین …………………………………………………………………………………………………..74
شکل13) یعقوب و فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………..76
شکل14) دو تن از پادشاهان قدیم ……………………………………………………………………………………………………78
شکل15) دو شخص در خانه …………………………………………………………………………………………………………….80
شکل16) یکی از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………82
شکل17) شخص مجتهد ……………………………………………………………………………………………………………………85
شکل18) به چاه انداختن یوسف ………………………………………………………………………………………………………87

شکل19) پادشاهی یوسف …………………………………………………………………………………………………………………..89
شکل20) فروش یوسف در بازار …………………………………………………………………………………………………………..91
شکل21) سلیمان نبی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره شرکت های تولیدی، نام تجاری، هیدرولیک Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان