تحقیق درمورد تعلل ورزی، ارزش تکلیف، رزش تکلیف، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

5-1 مقدمه………………………………………………………………………….69
5-2 تبیین یافتهها……………………………………………………………………69
5-3 محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………78
5-4 پیشنهادها………………………………………………………………………79
5-4-1 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………..79
5-4-2 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………..79
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………..81
منابع انگلیسی……………………………………………………………………….86
پیوستها
پیوست1 پرسشنامهی تعللورزی……………………………………………………89
پیوست2 پرسشنامهی ارزش تکلیف………………………………………………..90
چکیدهی انگلیسی……………………………………………………………………91

فهرست جداول
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت در افراد شرکت کننده در پژوهش……………….55
جدول 4-2 توزیع جنسیتی نمونه بر اساس رشته تحصیلی…………………………..56
جدول 4-3 شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای تعللورزی تحصیلی، علاقه، ارزش کاربردی، اهمیت و هزینههای متصور…………………………………………………57
جدول 4-4 نتایج آزمون لون مبنی بر همگنی واریانسها……………………………58
جدول 4-5 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مبنی بر نرمال بودن متغیرها……..59
جدول4-6 ماتریس همبستگی پیرسون بین تعللورزی تحصیلی با علاقه، ارزش کاربردی، هزینه و موفقیت……………………………………………………………..60
جدول4-7 نتایج آزمون لون مبنی بر همگنی واریانسها…………………………….62
جدول 4-8 آزمون t مستقل برای بررسی رابطه تعللورزی با جنسیت………………62
جدول 4-9 میزان شاخصهای تحمل و عامل تورم واریانس مبنی بر استقلال متغیرهای پیشبین…………………………………………………………………………………63
جدول 4-10 خلاصهی مدل رگرسیون استاندارد…………………………………….65
4-11 نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه استاندارد…………………………………….65
جدول 4-12 میانگین نمرات تعلل ورزی تحصیلی شرکت کنندگان درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی………………………………………………………………………….66
جدول 4-13 نتایج آزمون لون مبنی بر همگنی واریانسها…………………………..67
جدول 4-14 نتایج تحلیل واریانس یکسویه در تفاوت میزان تعلل ورزی تحصیلی در رشتههای مختلف تحصیلی……………………………………………………………..67
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 درصد توزیع متغیرجنسیت نمونه بر اساس رشته تحصیلی……………..57
نمودار 4-2 نمودار هیستوگرام باقی مانده استاندارد رگرسیون………………………63
نمودار4-3 نمودارp-p نرمال برای سنجش نرمال بودن…………………………….64
نمودار 4-4 نمودار پراکنش پس ماندهای استاندارد شده……………………………..64
نمودار4-5 مقایسه میانگین نمرات تعلل ورزی به تفکیک رشته تحصیلی……………66

فصل اول
کلیات پژوهش

یک سفر هزار کیلومتری با برداشتن قدم اول شروع میشود.

1-1 مقدمه
در قرن 21 به دليل تنوع گستردهی محيط و تغييرات مداوم، مديريت موثر فردي با چالشهاي فراواني روبه رو شده است. در چنين شرايطي سرعت عمل، نقش تعيين کننده اي در کارايي و اثربخشي فردي يافته است. بزرگنمايي که گاه يک ثانيه زودتر کليک کردن بر موس، سرنوشت افراد و سازمانها را تغيير مي دهد و لحظه اي غفلت و تعللورزي صدمات بسياري بر آنها وارد ميسازد. بنابراين به نظر مي رسد استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد مقرر، يک الزام فردي و سازماني است؛ مطلب مهمي که در بسياري از زمانها فراموش ميشود و اثرهاي نامطلوب بر جای میگذارد. بسياري از افراد از تعلل رنج مي برند. کافي است با ديدي واقع بينانه، عملکرد روزانه خود را مورد ارزيابي قرار دهيم تا دريابيم که بسياري از ما نيز از تعللورزي خود صدمه مي بينيم. اين مشكل تنها مختص افراد خاصي نيست، بلکه شخصيت هاي بنامي، مانند: لئوناردو داوينچي (نقاش)، سنت آگوستين (فيلسوف)، داگلاس آدامز (نويسنده) و ساموئل تايلور (شاعر) نيز به تعللکاري مشهور بوده اند. تعلل ورزی یک مانع بزرگ بر مسیر زندگی ماست. پیشرفت ما را کند کرده و گاهی به طور کلی ما را از مسیر زندگیمان خارج میکند (باسکو، 2010). تعلل تقريباً هميشه عوارض منفي بر بهره‌وري و بهزيستي افراد بر جا مي گذارد. اگر چه هر کسي به گونه خاص تعللکاري مي‌کند ولي بهترين تعريف تعلل مي تواند اين باشد: به تأخير انداختن انجام كار، بدون هيچ دليل موجه (الیس و کناوس، 2002)0 بررسي‌هاي انجام شده، نشان مي دهند كه تعلل براي 15 تا 20 درصد افراد هميشگي و به عنوان يك مشكل مطرح است (استیل،2003). بر همين اساس لازم است اين مشكل موشکافي شده، علل آن شناسايي و راه حلهاي بهينه براي كاهش آن ارائه شود.

1-2 شرح و بیان مسئلهی پژوهش
به نظر میرسد تعللورزی1یکی از واقعیات بیچون وچرای زندگی است که در بین اقشار و مشاغل مختلف وجود دارد. تعللورزی به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملالآوری آن است (فرهنگ نامهی کمبریج2، 2003). واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهل انگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس3و جیمز نال ،1382). درباره تعللورزی تعریف واحد پذیرفته شدهای وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:
الیس و کناس4 (2002، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، 1389)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزشخواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کردهاند. استیل5 (2003)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری6 و تیس7 (2000)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد، تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن8، 1998، به نقل از فیاضی و کاوه، 1388). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است ، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهایی بی فایده می دزدد ، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند.
تعلل از دیدگاه نظریه های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه های رفتاری، تعلل را بر اساس اصول پاداش و تنبیه اسکینر تبیین می کنند. بنابراین چنانچه فعالیتی برای آنها پیامد فوری نداشته باشد، در انجام آن تعلل می ورزند. نظریه های شناختی- رفتاری، تعلل را از دیدگاه باورها و فرایندهای شناختی بررسی می کنند و بر شناخت و کشف تفکر غیرمنطقی زیربنایی آن متمرکز می شوند. نظریه های روان پویایی و روان تحلیلگری کلاسیک نیز، تعلل را نمادی از بازگشت سمبولیک به تعارض های روانی- جنسی دوره کودکی می دانند و نظریه پردازان انگیزشی معتقدند تعلل ورزی به این دلیل روی می دهد که افراد تعلل ورز به تکالیف و فعالیت های دیگری به غیر از تکلیفی که برای آنها در نظر گرفته شده است علاقمندند (شوارتز9 ،2007، به نقل از کاظمی و همکاران 1389). بررسي‌هاي انجام شده، نشان مي دهند كه تعلل براي 15 تا 20 درصد افراد هميشگي و به عنوان يك مشكل مطرح است. میزان تعلل ورزی تحصیلی مشکل آفرین در بین دانشجویان حدأقل 70 تا 95 درصد برآورد شده است (استیل، 2007). ﺗﻌﻠﻞورزي ﺣﺎد در 20 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن برآورد شده است(ﻣـﮏﮐـﺎون وﺟﺎﻧﺴﻮن10، 1991، به نقل از هاشمی و همکاران، 1391).
«تعللورزی» به هر نحوی که باشد رفتاری نامطلوب و نکوهیده است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت درمیآید. پس باید با آن مبارزه کرد زیرا پیامدهای تأخیر در کار، برای خود شخص نیز رنج آور است و احساسی که از این تأخیر ایجاد میشود؛ علاوه بر زیانهای پیش بینی شده ونشده، شرمساری و بیزاری از خویشتن را نیز دربر دارد (الیس، و نال، 1382).
در نظریه انگیزشی، اﻓﺮاد تعللورز به دلیل تنفر از انجام تکلیف، تمایل دارند آن را به تعویق اندازند و در نتیجه به دلیل ناتوانی در انجام تکلیف، خودکارآمدی پایینی دارند. از نظر پژوهشگران دیدگاه انگیزشی دلایل عمدهی تعللورزی عبارتند از:
• ارزش نسبتا پایین تکالیف دراز مدت
• انتظار نسبتا پایین افراد سهلانگار برای انجام تکالیف به صورت موفقیتآمیز
به صورت دیگر نظریه انگیزشی در قالب مدل های انتظار – ارزش11 مطرح می شود، در این مدل ها، ارزش تکلیف12، به دلایل مختلفی که دانش آموز در مورد علت پرداختن به تکلیفی ارایه می دهد اشاره دارد (سیمیاریان، سیمیاریان، و ابراهیمی قوام، 1390). در مدل اکلز13 (1983) ارزش تکلیف بعنوان انگیزه برای تعامل در فعالیت های مختلف تعریف شده است. ارزش تکلیف یک مولفه چند بعدی است که از چهارمولفه جداگانه که شامل: ارزش اهمیت14، ارزش ذاتی (علاقه)15، ارزش کاربردی16 و هزینه17 می باشد، تشکیل می شود. ارزش تکلیف سنجش یادگیرنده از ارزیابی هایش،  میزان علاقه، میزان اهمیت و میزان مفید بودن تکلیف می باشد. سازه ارزش با پاسخ به این سوال سروکار دارد :«آیا من می خواهم این کار را انجام دهم؟ چرا؟ دانش آموزان ممکن است برای کاری که می خواهند انجام بدهند دلایل مختلفی مثلآ اینکه کار مورد نظر جالب است ، آن را دوست دارند یا اینکه فکر می کنند به دلیلی برای آنها مفید یا مهم است (پینتریج و شانک18، 2002).
استیل (2007) در یک فرا تحلیل علل و اثرات احتمالی تعللورزی را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است. یافته های وی نشان داد که بیزاری از تکلیف ، تأخیر در تکلیف پیش بینی کننده های قوی برای تعللورزی هستند. او نیز یکی از ویژگی های تأثیرگذار بر تعلل ورزی را بیزاری از تکلیف می داند به باور استیل، کارهایی که جذابیت کمتری برای فرد دارند، بیشتر به تعویق انداخته می شود.
هر فردی تلاش می کند که از محرک های آزارنده اجتناب کند. بنابراین هرچه یک موقعیت آزارنده تر باشد فرد بیشتر از آن اجتناب خواهد کرد. پس اگر افرادی کاری را ناخوشایند بدانند تمایل بیشتری به تعویق انداختن آن دارند (ارپن19، 1998).
همچنین بر طبق نظر فراری، جانسون، و مککاون (1995)، تعلل در اکثر افراد جامعه، صرف نظر از جنسیت آنها، شایع است و بسیار نادر هستند افرادی که دچار این مشکل نباشند. ظاهرا با بالا رفتن سطح تحصیلات نیز بر شیوع تعلل افزوده میگردد؛ چنانچه میزان شیوع آن در مردم عادی بین 15 تا 20 درصد (هاریوت20 و فراری، 1996) و در جمعیت دانشگاهی بین 46 درصد (سولومون و روثبلوم، 1984) تا 95 درصد (الیس و کناوس، 1997) است.
با توجه به وجود رابطه ارزش تکلیف با تعلل ورزی که ظاهر یافته های پیشین نشان می دهد و به دلیل کمبود تحقیقات در زمینه ی علل و پیش بینی کننده های تعلل ورزی، و به دلیل وجود تناقضات پژوهشی در زمیتهی تاثیر جنسیت بر میزان تعللورزی تحصیلی، پژوهش حاضر درصدد برآمده است به این سوال پاسخ دهد که هر یک از متغیر های ارزش تکلیف: ارزش اهمیت، ارزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رشد اقتصادی، پرسپترون چند لایه، شبکه‌های عصبی مصنوعی، اقتصاد ایران Next Entries تحقیق درمورد تعلل ورزی، ارزش تکلیف، رزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی