دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، مرغ گوشتی، جوجه گوشتی

دانلود پایان نامه ارشد

2-1-4- تامین کلسیم و فسفر جیره 20
2-1-4-1- دی کلسیم فسفات 20
2-1-5- تامین اسیدهای اسیدهای آمینه ضروری در جیره 21
2-1-5-1- متیونین 23
2-1-5-2- لایزین 25
2-1-6- پریمکس ویتامین – مواد معدنی 27
2-1-6-1- ويتامين ها در پریمکس 5/0درصد مرغ گوشتی 28
2-1-6-1- 1- ويتامين A 29
2-1-6-1- 2- ويتامين D3 30
2-1-6-1- 3- ويتامين E 31
2-1-6-1- 4- ويتامين 3K 33
2-1-6-1- 5- تيامين (ويتامين 1B 34
2-1-6-1- 6- ريبوفلاوين (ويتامين 2B) 34
2-1-6-1- 7- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 (ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ) 34
2-1-6-1- 8- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5(ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ) 34
2-1-6-1- 9- پيريدوكسين (ويتامين 6B) 35
2-1-6-1- 10- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 (ﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ) 35
2-1-6-1- 11- ﮐﻮﻟﯿﻦ 36
2-1-6-2- مواد معدنی کم نیاز در پریمکس 5/0 درصد مرغ گوشتی 37
2-1-6-2-1- منگنز 37
2-1-6-2-2- آهن 38
2-1-6-2-3- روی 39
2-1-6-2-4- مس 40
2-1-6-2-5- ید 42
2-1-6-2-6- سلنیم 42
2-1-7- کوکسیدیواستات 43
2-1-7-1- سالینومایسین 44
2-2- کیفیت لاشه 44
2-3- فراسنجه های خونی 46
2-3-1- پروتئین های عمده پلاسما 47
2-3-2- چربی های خون 48
2-3-2-1- كلسترول (Cholesterol 48
2-3-2- – تري گليسیريد (Triglyceride ) 49
2-4- میکروارگانیسمها در طیور 50
2-4- 1- عوامل مؤثر بر ترکیب جمعیتی میکروفلور دستگاه گوارش 51
فصل سوم: مواد و روش ها
3- 1- موقعيت سالن و محيط پرورش 55
3-2- روش انجام آزمايش 55
3-4- جيره‌هاي غذايي 56
3- 6- روش اندازه‌گيري صفات مختلف 59
3- 6-1- کیفیت لاشه 59
3-6-2- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي بيوشيميايي خون 59
3-6-3- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي فلور میکروبی 60
3-7- مدل آماري طرح آزمايشي 60
فصل چهارم: نتایج
4- نتایج لاشه 62
4-1- صفات لاشه 62
4-1-1- درصد لاشه 62
4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ 62
4-1-3- درصد سينه 62
4-1-4- درصد ران ها 62
4-1-5- درصد کبد و صفرا 62
4-1-6- درصد چربی محوطه بطنی 62
4-2- صفات بیوشیمیایی خون 63
4-2-1- پروتئین کل 63
4-2-2- آلبومن 63
4-2-3- گلوکز 63
4-2-4- تری‌گلیسیرید 63
4-2-5- کلسترول 64
4-2-6- HDL 64
4-2-7- LDL 64
4-2-8- اسید اوریک 64
4-3- فلور میکروبی 65
4-3-1- تعداد E. Coli 65
4-3-2- تعداد لاکتوباسیل 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- صفات لاشه 67
5-2- فراسنجه های خونی 68
5-3- فلور میکروبی روده باریک 69
5-4- نتیجه گیری 70
پیشنهادات 70
منابع 71

4فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1- میزان تولید و تجارت انواع گوشت در جهان 4
جدول 1- ظرفيت واحدهاي مرغ گوشتي به تفكيك استان در سال 1389 ( واحد قطعه ) 5
شکل 2- اجزای لاشه طیور
جدول 3-1- دماي سالن در هفته‌هاي مختلف دوران پرورش جوجه‌هاي گوشتي 55
جدول 3-2- زمان، نوع و روش واكسيناسيون 56
جدول 3-3- اجزای جیره غذایی در دوره های مختلف پرورش 56
جدول 3-4- پریمکس 5/0 % آوای کاسپین شمال گوشتی 57
جدول 3-5- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی آمینه گستر 57
جدول3-6- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی سوادکوه 58
جدول 3-7- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی داروسازان 58
جدول 4-1- اثر جيره هاي آزمايشي بر صفات لاشه جوجه هاي گوشتي در پايان دورة آزمايش 63
جدول 4-2- اثر جیره های آزمایشی بر متابولیت های خون جوجه های گوشتی 65
جدول 4-3- تعداد E. coli و لاکتوباسیل ها در ایلئوم روده باریک در سن 42 روزگی 65

چکیده
اين تحقیق به منظور بررسي تاثیر استفاده از مكمل های ویتامین و مواد معدنی تجارتی، بر صفات لاشه، فراسنجه های خونی و فلور میکروبی ایلئوم جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتي نر راس ( 308 ) در قالب طرح كاملاً تصادفي به 16 گروه 15 قطعه ای با 4 تيمار و 4 تكرار تقسيم شدند. تيمارها با یک جیره یکسان بر اساس توصیه NRC (1994) با انرژي و پروتئين يكسان، و بطور آزاد تغذیه شدند. چهار گروه تیمار عبارت بودند از: پریمکس ویتامین و مواد معدنی سواد کوه، پریمکس ویتامین و مواد معدنی آوای کاسپین شمال، پریمکس ویتامین و مواد معدنی داروسازان و پریمکس ویتامین و مواد معدنی آمینه گستر. در پايان آزمايش، در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه پرنده با وزني نزديک به ميانگين وزني تکرار انتخاب، و جهت بررسي صفات لاشه هم چون درصدهای لاشه، لاشه قابل طبخ، سینه و ران ها، كبد و صفرا، پانکراس، سنگدان و درصد چربی محوطه بطنی، کشتار گرديد.، محتويات ايلئوم نیز جمع آوري، و براي بررسي فلور ميكروبي استفاده شدند. هم چنین پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، اسید اوریک، كلسترول، تری‌گلیسیرید، HDL و LDL اندازه گیری شد. نتايج نشان داد تفاوت معنی داري بین جیره هاي آزمایشی از لحاظ صفات لاشه وجود نداشت (05/0 P). پروتئین کل، آلبومین و تری‌گلیسیرید بین جیره هاي آزمایشی، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نشان نداد(05/0 P). در بین تیمار ها مکمل سواد کوه به طور معنی داریHDL را افزایش و مکمل داروسازان کم ترین LDL را کاهش داد(05/0 P). هم چنین تفاوت معنی داری بين تيمارها از نظر ميانگين تعداد E. coli و نیز از لحاظ تعداد لاکتوباسیل ها مشاهده نگردید(05/0 P).
واژه های کلیدی :
ویتامینها ،مواد معدنی تجارتی ،مکملها ،صفات لاشه ،فراسنجه های خونی ،فلور میکروبی ایلئوم ،جوجه های گوشتی

فصل اول
مقدمه

1-1- مقدمه
در جهان امروز يكي از مشكلات اساسي بشر تأمين نيازهاي غذايي است، به گونه اي كه امنيت غذايي
به عنوان يكي از اهداف مهم سرلوحه برنامه هاي دولت ها قرار گرفته است. كشاورزي به دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي مورد نياز جامعه، يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور محسوب مي شود. بدون شك به منظور نيل به امنيت غذايي، علاوه بر اتخاذ سياست هاي مطلوب و برخورداري از منابع كافي، بايد توليد كشاورزي به گونه اي باشد كه تمامي نيازهاي جامعه را برآورده كند. جمهوري اسلامي ايران، از معدود كشورهايي است كه از شرايط آب و هوايي بسيار متنوع بهره مند است. تنوع آب و هوايي يكي از مزاياي بسيار ارزشمند است كه تنوع محصولات كشاورزي را به همراه دارد(آمارنامه كشاورزي جلد دوم، 1390).

1-2- توليد گوشت مرغ در ايران
غذا و تأمين آن همواره به عنوان يكي از مهم ترين چالش هاي فرآروي بشر به شمار آمده و از اين رو، وجود امنيت غذايي در هر كشوري به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي آن كشور محسوب شده و در اين ميان عرضه پروتئين حيواني در سبد غذايي يك معيار اساسي در تأمين امنيت غذايي جامعه مي باشد. گوشت مرغ به دلايل گوناگون اقتصادي و بهداشتي از جايگاه ويژه اي در بين اقلام مختلف پروتئين حيواني برخوردار است. اين امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداري در ايران و جهان را به همراه داشته است به گونه اي كه توليد گوشت مرغ در ايران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1670 هزار تن در سال 1388 افزايش يافته و از اين جهت حائز رتبه ششم در بين كشورهاي توليد كننده 2 درصد از كل توليد جهاني را به خود اختصاص داده است (ابريشمي، 1381). همسو با افزايش توليد، سرانه مصرف اين محصول نيز از 8/1 كيلوگرم در سال 1350 به رقم 8/20 كيلوگرم در سال 1388رسيده است كه خوشبختانه از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنيا ( 12 كيلوگرم) نيز به مراتب بيشتر مي باشد(باقري، 1389).

1-3- توليد گوشت مرغ در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
بخش طيور سهم عمده اي در توليد، مصرف و تجارت دامي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد به طوري كه طي دهه گذشته حدود نيمي از توليد انواع گوشت متعلق به اين بخش بوده است. توليد جهاني گوشت مرغ از 51 ميليون تن در سال 1995 به حدود 70 ميليون تن در سال در سال 2000 و 2/86 ميليون تن در سال 2007 رسيده و كشورهاي عمده توليد كننده آمريكا ، چين، اتحاديه اروپا و برزيل بو ده اند كه حدود 65 درصد از كل توليد گوشت مرغ در جهان را به خود اختصاص داده اند. وارد كنندگان عمده گوشت مرغ در جهان كشورهاي روسيه، ژاپن، چين و عربستان مي باشند. سهم توليد گوشت مرغ حدود 85 درصد از كل توليد طيور است در حالي كه ساير طيور شامل بوقلمون، اردك، غاز و ساير پرندگان حدود 15 درصد از توليد گوشت طيور را به خود اختصاص مي دهند. جدول شماره 1 ميزان توليد مرغ در كشورهاي جهان در سا ل هاي اخير را نشان مي دهد(محمديان و مهربانيان، 1387).

1-4- صنعت مرغداری در ایران
در ایران پرورش مرغ به شکل صنعتی از سال 1333 با وارد کردن جوجه مرغ هاي یک روزه یا تخم مرغ هاي نطفه دار از نژادهاي اصلاح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت به حدي بود که امروزه توانسته است بخش قابل توجهی از پروتئین حیوانی کشور را فراهم نماید. در حال حاضر واحدهاي مختلف مرغداري در سطح وسیع و در اقصی نقاط ایران توسعه یافته به طوري که در رابطه با برخی فعالیت ها توسعه این صنعت در حد نیاز می باشد ولی متأسفانه به دلیل وجود مسائل و مشکلات فراوان، از سرمایه گذاري هاي انجام شده در این زمینه به طور کامل و صحیح استفاده به عمل نمی آید. صنعت پرورش طیور در کشور ما از شش فعالیت اصلی، پرورش مرغ لاین، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ گوشتی و یک فعالیت جنبی پرورش پولت تشکیل شده است، از بین فعالیت هاي یاد شده، اطلاع از چگونگی نحوه فعالیت هاي مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا که محصول اصلی و تولید نهایی این دسته از مرغداري ها، گوشت مرغ است که به عنوان ماده پروتئینی مهم و مغذي در تأمین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه سهم به سزایی دارد. بر اساس نتایج حاصل از اجراي طرح در سال 1391 ، تعداد 18097 مرغداري با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور وجود داشته است که از این تعداد 14356 واحد مرغداري فعال و 3741 واحد غیر فعال می باشد. هم چنین در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی استان هاي اصفهان، مازندران و خراسان رضوي بیشترین تعداد مرغداري را در بین سایر استان هاي کشور به خود اختصاص داده اند (معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي مرکز آمار ایران، 1391). جدول شماره 1 ظرفيت واحدهاي مرغ گوشتي را به تفكيك استان ها در سال 1389 بر حسب قطعه نشان می دهد(آمارنامه كشاورزي جلد دوم، 1389).
جدول 1: ظرفيت واحدهاي مرغ گوشتي به تفكيك استان در سال 1389 ( واحد قطعه )
استان
واحدهاي موجود
استان
واحدهاي موجود

تعداد
ظرفيت

تعداد
ظرفيت
آذر بايجان شرقي
940
9348983
قزوين
427
10427980
آذربايجان غربي
565
10199230
قم
343
6436731
اردبيل
289
4551170
كردستان
461
8392400
اصفهان
1696
30354202
كرمان
744
6560000
ايلام
270
4300000
كرمانشاه
725
8041643
بوشهر
137
3289000
كهكيلويه و بويراحمد
117
1880000
تهران
707
18584982
گلستان
711
16499655
خراسان جنوبي
496
663641
گيلان
652
12299870
خراسان رضوي
1520
18500000
لرستان
413
7100000
خراسان شمالي
70
1308830
مازندران
1738
27442920
خوزستان
877
13419228
مركزي
506
8905446
زنجان
143
3823550
هرمزگان
233
467000
سمنان
386
8171720
همدان
673
7797300
سيستان و بلوچستان
135
3413113
يزد
833
9103580
فارس
1242
16296714
جنوب استان كرمان
14
170000
جمع كل
18192
285028388

صنعت مرغداري به دلايل گوناگوني از جمله سرعت بالاي رشد طيور در زمان كوتاه نسبت به ساير دام ها، ضريب تبديل غذايي پايين، امكان توليد در تمام شرايط آب و هوايي و بازگشت سريع سرمايه نسبت به ساير صنايع دامپروري داراي اولويت مي باشد. مضاف بر اين، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه هاي بهداشتي نيز به دليل عدم امكان انتقال سريع بيماري هاي ميكروبي، ويروسي و انگلي به انسان، ارزش غذايي بالا، تركيب مناسب اسيدهاي آمينه ضروري و ضريب هضم بالا نسبت به مصرف گوشت قرمز برتري دارد. هم چنين، شايان ذكر است كه اين صنعت در سال هاي اخير پيشرفت هاي فن آوري وسيعي در زمينه اصلاح ژنتيكي طيور داشته كه از لحاظ كمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قواعد آمره Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل اختلاف، آرامش خاطر