پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

ب) دادگاه داوري بين المللي لندن (LCIA) 20
ج) انجمن داوري آمريکا AAA 20
د) موسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم (AISCC) 20
ه) کميسيون داوري تجاري و اقتصادي بينالمللي چين (CIETAC) 21
و) مرکز داوري بين المللي هنگ کنگ (HKIAC) 21
ز) مرکز داوري بين المللي سنگاپور (SIAC) 21
ح) مرکز منطقه اي داوري تجاري بين المللي قاهره (CRCICA) 22
ط) مرکز منطقه اي داوري کوالالامپور (KLRCA) 22
ي) مرکز داوري و ميانجيگري سازمان مالکيت فکري جهاني 22
بند دوم: ساير سازمان هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي 23
الف) کميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) 23
ب) مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ايکسيد) 24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني 26
مرحله اول : مشورت 26
مرحله دوم : رويه هاي اختياري 27
مرحله سوم : تشکيل هيئت رسيدگي 28
مرحله چهارم : استيناف 29
مرحله پنجم : غرامت و تعليق امتياز 30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل 30
الف:اقدام متقابل هم عرض 31
ب:اقدام متقابل مشابه 31
ج:اقدام متقابل متفاوت 31
د) حل و فصل اختلاف در گات 31
?- گات چيست؟ 31
?- مبناي حل و فصل اختلاف در گات 32
?-رويه حل و فصل اختلاف در گات 34
?- استثنائات امنيتي عدم استفاده از شيوه حل و فصل اختلاف در گات 35
ه) مقايسه مزايا و معايب مکانيزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهاني 36
1) مزاياي گات 36
2) معايب گات 37
3) مزاياي سازمان تجارت جهاني 38
4) معايب سازمان تجارت جهاني 39
بند سوم) سازمان هاي دعاوي خاص 39
ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (آمريکا) 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگاني بين المللي ICC 41
بند اول: تاريخچه اتاق بازرگاني بين المللي 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگاني بين المللي 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگاني بين المللي 43
گفتار پنجم: کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC Iran) و ارکان آن 45
ارکان کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (ICC Iran) 46
فصل دوم: معرفي شيوه هاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات (ADR) 48
بند اول: مذاکره Negotiation 51
بند دوم: ميانجيگري Medcation 52
بند سوم: سازش Conciliation 53
بند چهارم: کارشناسي 53
بند پنجم: ارزيابي بيطرفانه Neutral Evaluation 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR 55
ب) مزاياي استفاده از ADR 56
گفتار دوم: داوري 60
بند اول: تعاريف 60
1) تعريف لغوي 60
2) تعريف اصطلاحي 60
بند دوم: شيوه هاي داوري 60
الف) داوري موردي 61
تدوين قواعد داوري موردي 62
مزاياي داوري موردي 63
ب) داوري سازماني و مزاياي آن 64
بند سوم: علل و انگيزه هاي مراجعه به داوري 67
الف) رعايت تخصص 67
ب) سرعت و کارآيي 68
ج) بيطرفي 69
د) محرمانه بودن 70
ه) کم هزينه بودن 71
بند چهارم: ويژگي هاي داوري اتاق بازرگاني 71
الف) جهاني بودن 71
ب) بيطرفي و تساوي قواعد نسبت به طرفين 72
ج) قطعي و لازم الاجرا بودن آراي داوري اتاق 74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن 75
نمونه هاي شايع حل و فصل اختلاف در قرارداد 76
مقايسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با يکديگر 77
گفتار سوم: جريان داوري در اتاق بازرگاني بين المللي 81
بند اول: جريان داوري در نظام داوري اتاق 81
الف) مرحله اول: از درخواست داوري تا امضاي قرارنامه داوري 81
3-2- انتخاب داور در داوري هاي چند طرفه 89
3-3- جرح داور 90
4ـ پيش پرداخت هزينه هاي داوري 93
5ـ تعيين محل داوري 97
6ـ تنظيم قرارنامه داوري 98
7ـ تهيه ي برنامه ي زماني رسيدگي 101
ب) مرحله ي دوم: رسيدگي به ادعاها 101
1ـ شيوه هاي رسيدگي به ادعا 101
2ـ رسيدگي به موضوعات مقدماتي 102
3ـ شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح 103
4ـ جلسه استماع 104
5ـ قانون شکلي و ماهوي حاکم 105
6ـ ختم رسيدگي 106
ج) مرحله سوم: صدور راي 107
1ـ بررسي پيش نويس راي توسط ديوان 107
2ـ صدور راي 107
3ـ ابلاغ راي 108
4ـ اصلاح و تفسير راي 108
5ـ اجراي راي داوري 108
نتيجه گيري 110
پيشنهادات 113
منابع و مآخذ 115
ضمائم
قواعد داوري‌ اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ 119
قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 142
نمونه آراي ICC 158
چکيده انگليسي 162

چکيده
در معاملات تجاري بينالمللي وجود اختلافات بين متعاملين همواره محتمل است و هر چه تعاملات بيم دو طرف بيشتر باشد اختلافات تجاري هم بيشتر بروز پيدا ميکند. بنابراين طرفين لازم ميدانند که جهت جلوگيري از زيان به جاي درگيري قضايي که پر هزينه و زمان رسيدگي طولاني را ميطلبد ميتوانند يک قيد سازش يا قيد داوري را در قرارداد درج نمايند. بر اين اساس سازمانهاي مهم داوري بينالمللي به عنوان نهادهاي فيصله دهنده اختلافات تجاري بينالمللي طي سالهاي متمادي تشکيل يافته است که يکي از اين سازمانهاي مهم اتاق بازرگاني بينالمللي ICC ميباشد که در سال 1919 تاسيس گرديد و مقر آن در پاريس (کشور فرانسه) ميباشد. گر چه ICC از لحاظ اداري در پاريس واقع است اما وظايفش را به طور کلي و در مورد داوري با مشورت کميتههاي ملي کشورهاي عضو انجام ميدهد و محل داوريهاي ICC ميتواند در هر کشوري از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوري اختصاصي آن بر همه داوريهاي ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال ميشوند. کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي در سال 1342 در ايران آغاز به کار کرد و پس از يک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعاليت خود را آغاز کرد. داوري را ميتوان به نوعي يکي از روشهاي ADR ناميد. منظور از روشهاي حل و فصل اختلافات جايگزين ADR عبارت است از هر آيين و روشي جهت حل و فصل دعاوي ميان اشخاص به استثناي دادرسي قضايي نظير داوري، ميانجيگري، سازش، هياتهاي حل اختلاف و … . مهمترين مزاياي استفاده از روشهاي جايگزين عبارت است از حل و فصل سريعتر اختلافات در ADR نسبت به دادگاهها، هزينه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضايي، اختلافات در ADR به طور خصوصي و محرمانه و غير علني رسيدگي ميشود. همچنين اختلافات در محيطي دوستانه و همراه با همکاري طرفين حل و فصل ميگردد. شيوههاي داوري ممکن است به صورت موردي باشد يعني مختص به دعوا و مورد مطروحه ميباشد و يا سازماني باشد، يعني تحت يک سازمان داوري بينالمللي باشد. علل و انگيزههاي مراجعه به داوري را ميتوان به رعايت تخصص، سرعت و کارآيي، بيطرفي، محرمانه بودن و کم هزينه بودن اشاره کرد.
واژگان کليدي: اختلافات تجاري بينالمللي، نهادهاي حل و فصل اختلافات تجاري، اتاق بازرگاني بينالمللي، نهاد داوري، روش جايگزين ADR.
مقدمه
انسان موجودي اجتماعي و همواره ناگزير بوده است که در ميان ساير همنوعان خود ادامه حيات دهد اگر آدمي توانسته است درياها و اقيانوسها را درنوردد، فضا را بپيمايد، طبيعت را مهار نمايد و روز به روز با پيشرفت علوم و فنون چهره جديدي به زندگي ببخشد و يافتهها و ساختههاي حيرتانگيزتري عرضه نمايد همه در سايه ارتباط و همفکري و همکاري افراد بشري با هم به دست آمده است. اما اين روابط اجتماعي و زندگي افراد بشري در کنار يکديگر، در عين حال که عامل رشد و پيشرفت انسانها بوده است باعث گرديده است که بين منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آيد و همين امر به ايجاد دعوا و اختلاف بين افراد بشر منجر شده است.
بدينسان از ديرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشري وجود داشته است و براي حل اين نزاعها نيز روشها و راه حلهايي وجود داشته است که در هر عصر و زماني تغيير و تکامل يافته است. در زمان ما اختلافات گستردگي، تنوع و پيچيدگي بيشتري يافته است، از يک سو افزايش جمعيت و نزديکي و ارتباط بيشتر اشخاص با يکديگر که به کمک وسايل ارتباطي جديد کره خاکي همچون دهکدهاي کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسيعتر کرده است از سوي ديگر امروزه در کنار اشخاص طبيعي، اتحاد سرمايهها، شرکتها و مؤسسات بزرگي (اشخاص حقوقي) را شکل داده است که گاه گستره فعاليت خود را بدون توجه به مليت به قلمرو چند کشور و حتي در سطح جهاني گسترش دادهاند و به افزايش اختلافات و پيچيدگي بيشتر آنها کمک کردهاند. وانگهي تجارت نيز از حالت سنتي خود خارج شده و روابط بازرگاني به منظور تسهيل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحويل يافته است.
با افزايش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضايي دولتي يعني از طريق دادگاههاي دولتي و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اينکه هزينه زيادي را بر دولتها تحميل ميکند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پروندهها در دادگاههاي دادگستري ميشود به دليل تبعاتي که در پي دارد نارضايتي اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنين طرفين اختلاف نيز به ويژه در اختلافات تجاري به دليل ماهيت خاص روابط و اختلافات تجاري تمايل چنداني به مراجعه به دادگاههاي دولتي جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که ميخواهند اختلاف خود را سريعتر و حتيالمقدور با هزينه کمتر و توسط قضاتي که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غيرعلني حل و فصل نمايند.
گاه نيز روابط کاري و روابط آينده طرفين ايجاب ميکند که اختلافات طرفين در يک محيط دوستانه و توام با همکاري و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بين همسايهها، زوجين، کارگر و کارفرما و خصوصا بين تجار) که تنوع و انعطاف شيوههاي غيرقضايي حل اختلاف اين امکان را براي طرفين فراهم ميسازد در حالي که حل اين گونه اختلافات در دادگاهها به روابط کاري و آتي طرفين لطمه وارد ميسازد و طرفين را در حالت درگيري و نزاع باقي ميگذارد.
علل فوق و امتيازات متعدد ديگر سبب گرديده است که روز به روز هم تمايل اشخاص به حل اختلافات خود از طريق شيوههايي غير از شيوه رسمي و دولتي حل اختلاف بيشتر شود و دولتها در جهت ترويج و شناسايي شيوههاي غيرقضايي حل اختلاف و استفاده هر چه بيشتر طرفين اختلاف از اين شيوهها اقدامات متعددي را انجام دهند. مؤسسات و سازمانهاي مختلفي که موضوع فعاليت خود را “آي. دي. آر” قرار دادهاند تاسيس گرديدهاند و قوانين داخلي کشورها نيز به منظور تسهيل و استفاده بيشتر اشخاص از “آي. دي. آر” اصلاح شده يا قوانين مناسبي وضع گرديده است و در سطح بينالمللي نيز کنوانسيونها و قوانين نمونهاي به منظور يکنواختسازي قوانين داخلي کشورها در زمينه “آي. دي. آر” و تسهيل در اجراي آراء صادر شده به تصويب رسيده است که اهميت حل اختلافات را از طريق شيوههاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات آشکارتر ميسازد.

بيان مساله
ميتوان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهاي تجاري بينالمللي امري طبيعي است اما مطلوب نيست زيرا براي هر دو طرف مشکلات فراواني به بار ميآورد و چنانچه به محاکم قضايي کشيده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ويژه دعاوي و اختلافات بينالمللي که به يک دادگاه خارجي ارجاع ميشود اين مشکلات به دليل زبان خارجي و همچنين تنوع قوانين و سيستم حقوقي کشورهاي مختلف نتيجه دعوي را غيرقابل پيشبيني ميسازد. در اين وضعيت چه ميتواند کرد؟ آيا به جاي محاکم قضايي بينالمللي روي ديگري وجود دارد که مشکلات را منتفي سازد و يا کاهش دهد؟ روشهاي حل و فصل اختلافات تجاري متعدد ميباشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسي (Expertise)، ارزيابي بيطرفانه (Evaluation neutral)، رسيدگي کوتاه (Mini trial)، ميانجي گري (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوري (Arbitration)، قضايي که در اين خصوص بهترين روش و کارآمدترين روشها و مزيت و معايب شيوهها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقيق
اين تحقيق از نظر علمي به دنبال آن است که به طور تخصصي و تفصيلي مساله داوري در حل و فصل اختلافات تجاري در اتاق بازرگاني بينالمللي را مورد بررسي قرار دهد.
هدف کاربردي تحقيق را ميتوان در محاکم داخلي و خارجي جستجو کرد و ارايه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رضایت شغلی، رضایت شغل، استرس شغلی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، حقوق بشر