تحقیق رایگان درباره رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

16-2- مدلهای رضایت شغلی 38
17-2- نظریه های رضایت شغلی 39
1-17-2- نظریه بروفی 39
2-17-2- نظریه کورمن 40
3-17-2- نظریه پارسون 41
4-17-2- رویکرد گروه مرجع 41
5-17-2- نظریه تلفیقی 42
6-17-2- نظریه برابری 42
7-17-2- نظریه ارزش 44
8-17-2- نظریه وروم 44
9-17-2- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو 45
10-17-2- نظریه آلدروفر (ای – آر – جی) 45
11-17-2- نظریه انتظار 46
12-17-2- نظریه سازگاری شغلی(TWA) 46
18-2- نتایج رضایت شغلی 48
1-18-2- رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل 48
2-18-2- رضایت شغلی و بازدهی 48
3-18-2- رضایت شغلی و غیبت کارکنان 49
4-18-2- رضایت شغلی و جابجایی کارکنان 49
5-18-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 50
19-2- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 50
1-19-2- عوامل سراسری سازمان 51
2-19-2- عوامل بلافصل محیط شغلی 51
3-19-2- عوامل محتوایی شغل 52
4-19-2- عوامل فردی 52
20-2- شیوه ابراز نارضایتی 54
21-2- مروری بر پژوهش های انجام شده 55
1-21-2- پژوهش های انجام شده در ایران 55
2-21-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 58
فصل سوم 63
روش شناسی پژوهش 63
1-3 مقدمه 64
2-3- روش پژوهش 64
3-3- جامعه‌ي آماري 64
4-3- نمونه و روش انتخاب آن 64
5-3- ابزار گردآوري اطلاعات و اعتبار و روايي ابزارها 64
1-5-3- پرسشنامه استرس شغلی 64
2-5-3- پایایی و اعتبار پرسشنامه استرس شغلی 65
3-5-3- پرسشنامه رضایت شغلی (MSQ) 65
4-5-3- پایایی و اعتبار پرسشنامه رضایت شغلی 66
6-3- روش جمع‌آوري اطلاعات 66
7 – 3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 66
فصل چهارم 67
تجزیه و تحلیل داده های آماری 67
1-4- مقدمه 68
2-4- توصيف داده‏ها 69
1-2-4- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت 69
2-2-4-توزیع فراوانی سن آزمودنی ها 70
3-2-4-توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها 71
4-2-4-توزیع فراوانی سابقه کار آزمودنی ها 72
5-2-4-توزیع فراوانی شغل دوم آزمودنی ها 73
6-2-4-توزیع فراوانی کار شیفتی آزمودنی ها 74
7-2-4-توزیع فراوانی میزان حقوق و مزایای آزمودنی ها 75
3-4: تحلیل داده ها 77
1-3-4 : فرضیه اول : بین میزان استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 77
2-3-4 : فرضیه دوم : بین نگرش به مهارت با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 78
3-3-4 : فرضیه سوم : بین قدرت تصمیم گیری با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 78
4-3-4 : فرضیه چهارم: بین کنترل وظایف با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 79
5-3-4 : فرضیه پنجم : بین فشار کاری و زمانی با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 79
6-3-4 : فرضیه ششم : بین ابهام نقش با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 80
7-3-4 : فرضیه هفتم : بین کوشش بدنی با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 80
8-3-4 : فرضیه هشتم : بین مواجهات خطرناک با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 81
9-3-4 : فرضیه نهم : بین عدم امنیت شغلی با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 81
10-3-4 : فرضیه دهم : بین کمبود ارزش با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 82
11-3-4 : فرضیه یازدهم : بین حمایت اجتماعی مافوق با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 82
12-3-4: فرضیه دوازدهم: بین حمایت اجتماعی همکاران با رضایت شغلی پرستاران رابطه وجود دارد. 83
فصل پنجم 89
بحث و نتیجه گیری 89
1-5- مقدمه 90
2-5- فرضیه های پژوهش 90
3-5- محدودیت های پژوهش 98
4-5- پیشنهادات 98
1-4-5- پیشنهادات براساس محدودیت های پژوهش 98
2-4-5- پیشنهادات برای پژوهش های آینده 98
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی: 105

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-2: عوامل موجد استرس (کوپر و مارشال، 1978 و 1979) 21
نمودار 2-2 (مورهر و گریفین، 2005، ترجمه الوانی و معمارزاده، 1384). 22
نمودار 3-2: مدل محرک در زمینه فشار عصبی 26
نمودار 4-2: مدل مبتنی بر پاسخ 27
نمودار 5-2: مدل تأثیر متقابل 28
نمودار 6-2: پیشبینی سازگاری شغلی 47
نمودار 7-2: طبقه بندی افرادی که در سازمان ها کار میکنند 50
نمودار 8-2: واکنش کارکنان ناراضی 54
نمودار 1-4: توزيع پاسخگويان بر حسب جنسیت 69
نمودار 2-4 : نمودار هیستوگرام مربوط به سن آزمودنی ها 71
نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام مربوط به تحصیلات آزمودنی ها 71
نمودار 4-4 : نمودار هیستوگرام مربوط به سابقه کار آزمودنی ها 72
نمودار 5-4 : نمودار میله ای مربوط به شغل دوم آزمودنی ها 73
نمودار 6-4: نمودار میله ای مربوط به کار شیفتی آزمودنیها 75
نمودار 7-4: نمودار هیستوگرام مربوط به حقوق ومزایای دریافتی آزمودنی ها 76
نمودار 8-4 : نمودار مسیر با ضریب بتای محاسبه شده 87

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2: حوادث زندگی به عنوان منبعی از فشار 24
جدول 2-2: طبقه بندی راهبردهای مقابله فردی 33
جدول 3-2: فاکتورهای (عوامل) مؤثر در رضایت شغلی 53
جدول 1-4: توزيع پاسخگويان برحسب جنسیت 69
جدول 2-4 : آماره های توصیفی مربوط به سن آزمودنی ها 70
جدول 3-4 : آماره های توصیفی مربوط به تحصیلات آزمودنی ها 71
جدول 4-4 : آماره های توصیفی مربوط به سابقه کار آزمودنی ها 72
جدول 5-4 : آماره های توصیفی مربوط به شغل دوم آزمودنی ها 73
جدول 6-4 : آماره های توصیفی مربوط به کار شیفتی آزمودنی ها 74
جدول 7-4 : آماره های توصیفی مربوط به میزان حقوق و مزایای آزمودنی ها 75
جدول 8-4: خلاصه شاخص هاي توصيفي نمره هاي کل شركت كنندگان در آزمون های رضایت شغلی، استرس شغلی و فاکتورهای 11 گانه آن (400= N) 76
جدول 9-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین میزان استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران 77
جدول 10-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین نگرش به مهارت با رضایت شغلی پرستاران 78
جدول 11-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین قدرت تصمیم گیری با رضایت شغلی پرستاران 78
جدول 12-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کنترل وظایف با رضایت شغلی پرستاران 79
جدول 13-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین فشار کاری و زمانی با رضایت شغلی پرستاران 79
جدول 14-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین ابهام نقش با رضایت شغلی پرستاران 80
جدول 15-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کوشش بدنی با رضایت شغلی پرستاران 80
جدول 16-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین مواجهات خطرناک با رضایت شغلی پرستاران 81
جدول 17-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عدم امنیت شغلی با رضایت شغلی پرستاران 81
جدول 18-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کمبود ارزش با رضایت شغلی پرستاران 82
جدول 19-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین حمایت اجتماعی مافوق با رضایت شغلی پرستاران 82
جدول 20-4 : جدول تقاطعی مربوط به ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین حمایت اجتماعی همکاران با رضایت شغلی پرستاران 83
جدول 21-4 : متغیرهای وارد شده / حذف شده 83
جدول 22-4 : خلاصه مدل 84
جدول 23-4 : تحلیل واریانس 84
جدول 24-4 : خلاصه تحليل رگرسيون همزمان براي تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر رضایت شغلی (400 N=) 85
جدول 25-4: مجموع اثرهاي متغيرهاي وارد شده بر تحليل بر رضایت شغل 88

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل بیمارستانهای شهر کرمانشاه است. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران بود که از بین آنها 400 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد (توصیفی و از نوع تحلیلی میباشد) و برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه رضایت شغلیMSQ (دیویس، لافکویست و ویس) و استرس شغلی(پروفسور وندر دوف) استفاده گردید. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان داد که:
بین متغیر استرس شغلی با رضایت شغلی و فاکتورهای: نگرش به مهارت، قدرت تصمیمگیری، کنترل وظایف، ابهام نقش، عدم امنیت شغلی، کمبود ارزش، حمایت اجتماعی مافوق و حمایت اجتماعی همکاران با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد. اما بین فاکتورهای: فشار کاری و زمانی، کوشش بدنی و مواجهات خظرناک هیچگونه همبستگی مشاهده نشد. در نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیشترین اثر مربوط به استرس شغلی و کمترین اثر مربوط به فشار کاری و زمانی بود.

کلیدواژه ها: استرس شغلی، رضایت شغلی، پرستاران

فصل یکم
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
علم روان شناسی1 به صورت ایده آل با کمک کردن به افراد برای برآورده کردن دشواری های زندگی معاصر تناسب دارد. روان شناسی رشته ای علمی است که رفتار را بر حسب فعالیت های سیستم عصبی، تعامل تأثیرات ژنتیکی و محیطی، نحوه ای که دنیا را احساس و به صورت ذهنی بازنمایی میکنیم، نقش های یادگیری و انگیزش، و ماهیت شخصیت و تعامل اجتماعی را بشناسند و آن را توضیح دهند (اسپنسرا، بیتا، ترجمه سیدمحمدی، 1388). برخوردهای اجتماعی (دور هم جمع شدنها، تشکیل کانون های بحث، ملاقاتهای دوستانه، قرارهای محبت آمیز، جشن ها و …) اغلب به عنوان منابع شادی به حساب می آیند و در عین حال می توانند استرس هایی ایجاد کنند، مثلاً اولین ملاقات با افراد ناآشنا، اجبار در بحث با کسی که او را خیلی نمی شناسیم و گاهی هم بحث با دوستان قدیمی می توانند استرس آور باشند. اشخاصی که می دانند در اجتماع چگونه رفتار کنند، چگونه با موقعیت سازگار شوند، چگونه بحثها را اداره کنند و طوری حرف بزنند که شنونده را تحت تأثیر قرار دهند، در مقایسه با دیگران، کمتر استرس احساس می کنند. کسانی که به دشواری روابط اجتماعی برقرار می کنند، بیشتر در خطر بیماری قرار دارند (گنجی، 1388).
قرن اخیر که عصر فنآوری اطلاعات و دیجیتال نامگذاری شده است یکی از پر فشارترین و پر شتابترین دورههای زندگی بشر محسوب میگردد. استرس شغلی2 در کنار خطرات فیزیکی، شیمیایی، آرگونومیک و بیولوژیکی محیط کار یکی از پنج خطر در محیط کار میباشد.
راس و آلتمایر3 1994 استرس شغلی را چنین تعریف میکند: کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای که خواستهای محیط کار بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آنها برآید (خواجهپور، 1379).
انجمن ملی بهداشت حرفهای و ایمنی4 استرس شغلی را چنین تعریف میکند: استرس شغلی وقتی رخ میدهد که بین نیازهای شغل با توانایی، قابلیتها و خواستههای فرد هماهنگی نباشد.
بعبارت دیگر وقتی آنچه در یک شغل از فرد انتظار میرود با آنچه مورد علاقه و خواسته اوست، هماهنگ نباشد استرس شغلی رخ میدهد (بیکر و کارازک 5، 2002).
دیو6 (1987) بیان میکند که در حیطه شغلی پدیده استرس بخش اجتناب ناپذیر زندگی حرفهای را تشکیل میدهد که از تجربیات ناشی از شغل سرچشمه میگیرد. این وضعیت به میزان کم میتواند به عنوان نیروی انگیزش افراد جهت افزایش و بهبود اعمال قلمداد شود اما به میزان بالا عواقب معکوسی از خود به جا میگذارد. استرس شغلی معلول عللی است که از منابع مختلف سرچشمه میگیرد. این منابع میتواند در بیرون یا درون سازمان جایی داشته باشند و یا مربوط به گروههای مؤثر بر کارکنان و یا مربوط به خود آنها باشد.
در ایالات متحده آمریکا سالانه دویست میلیارد دلار غرامت ناشی از استرس در بخش صنایع به صورت پرداخت غرامت ناشی از بیماری، غیبت از کار، حوادث، مرگ و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اصلي، اندازهگيري، عاملي Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، سطح معنادار