منابع و ماخذ پایان نامه ارزش درک شده، ابزار پژوهش، ارزش ادراک شده

دانلود پایان نامه ارشد

1-8-1- تعريف مفهومي واژهها 7
1-9- خلاصه فصل 10
فصل دوم 11
2-1- مقدمه 12
2-2- قصد خريد 14
2-3- هويت برند 18
2-3-1- کليات 18
2-3-2- تاريخچه برند 19
2-3-3- از عصر توليدگرايي به عصر برندمحوري 19
2-3-4- اهميت برند 20
2-3-5- تعريف برند 22
2-3-6- فرآيند ايجاد برند 23
2-3-7- وجوه برند 24
2-3-7-1- برند دستاورد مجموعهاي از رفتارهاست 24
2-3-7-2- برند تنها در ذهن ماست 24
2-3-8- ساختار برند 25
2-3-8-1- ساختار مشهود 25
2-3-8-1- ساختار نامشهود 25
2-3-9- مفهوم هويت برند 26
2-3-10- ديدگاههاي مختلف دربارهي هويت برند 27
2-3-11- ابعاد هويت 27
2-3-12- منشور هويت 28
2-3-12-1- پيکر 28
2-3-12-2- شخصيت 29
2-3-12-3- فرهنگ 31
2-3-12-4-رابطه 31
2-3-12-5- بازتابش 32
2-3-12-6- خودانگاره 32
2-3-13- منابع هويت برند 33
2-3-13-1- کليات 33
2-3-13-2- معيارهاي انتخاب عناصر برند 33
2-3-13-3- نام برند 34
2-3-13-4- URL 35
2-3-13-5- لوگو و نماد 36
2-3-13-6- کاراکترها 38
2-3-13-7- شعار 39
2-3-13-8- طنين 39
2-3-13-9- بستهبندي 40
2-4- تصوير برند 41
2-5- تعريف کيفيت ادراک شده 44
2-5-1- مفهوم ارزش از ديدگاههاي متفاوت 44
2-5-1-1- مفهوم ارزش درک شده مشتري 45
2-5-1-2- مؤلفههاي ارزش از ديد مشتري 48
2-5-1-3- چارچوب وسيله-نتيجه 48
2-5-1-4- چارچوب مؤلفههاي ارزش 50
2-4-1-5- چارچوب نسبت هزينه- منفعت 51
2-4-1-6- ابعاد كليدي ارزش 53
2-6- برند مقلّد 55
2-5-1- انواع تقليد از برند 57
2-6- ملاحظات حقوقي در بحث برندسازي 58
2-6-1- مبحث علائم تجاري در حوزهي نامها 59
2-6-2- مباحث علائم تجاري در حوزه بستهبندي 60
2-7- تحقيقات مشابه داخلي و خارجي 61
2-7-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 61
2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور 77
2-8- جمعبندي پيشينه تجربي 89
2-8-1- جمعبندي پيشينههاي تجربي داخلي 89
2-8-2- جمعبندي پيشينه هاي تجربي خارجي 97
9-2- خلاصه فصل 103
فصل سوم 105
3-1- مقدمه 109
3-2- الگوي مفهومي تحقيق و فرضيهها 109
3-3- روش تحقيق 111
3-4- جامعه آماري 111
3-5- حجم نمونه و روش نمونه‌گيري 112
3-6- روش گردآوري داده‌‌ها 113
3-6-1- مطالعات کتابخانهاي و اينترنتي 113
3-6-2- پرسشنامه 113
3-6-2-1- شرح پرسشنامه 113
3-7- انتخاب برند 114
3-8- روايي ابزار پژوهش 117
3-9- پايايي ابزار پژوهش (قابليت اعتماد) 117
3-10- ابزارها و روشهاي تجزيه و تحليل دادهها 118
3-11- خلاصه فصل 118
فصل چهارم 119
4-1- مقدمه 120
4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان و جامعهآماري 120
4-2-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 120
4-2-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 121
4-2-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل 122
4-3- تحليل استنباطي دادهها 123
4-3-1 – مدلهاي اندازهگيري 124
4-3-1-1- مدل اندازهگيري نام برند 124
4-3-1-2- مدل اندازهگيري لوگو و نماد 126
4-3-1-3- مدل اندازهگيري کاراکتر 128
4-3-1-4- مدل اندازهگيري شعار و طنين 130
4-3-1-5- مدل اندازهگيري بستهبندي 132
4-3-1-6- مدل اندازهگيري تصوير برند 134
4-3-1-7- مدل اندازهگيري ارزش درک شده 135
4-3-1-8- مدل اندازهگيري قصد خريد 136
4-3-2- آزمون همبستگي بين متغيرهاي پژوهش 137
4-3-3- آزمون فرضيات تحقيق 138
4-3-3-1- آزمون الگوي مفهومي پژوهش با استفاده از مدليابي معادلات ساختاري 138
4-3-3-1-5- نتيجه آزمون مدل نهايي 143
4-3-3-2- آزمون ويلکاکسون 144
4-4- خلاصه فصل 147
فصل پنجم 148
5-1- مقدمه 149
5-2- مرور مختصر بر روند پژوهش 150
5-3- يافتهها 150
5-3-1- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون مدل معادلات ساختاري 150
5-3-2- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون ويلکاکسون 152
5-4- بحث و نتيجهگيري 152
5-5- پيشنهادات کاربردي 157
5-6- محدوديتهاي پژوهش 159
5-7- پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي 159
فهرست منابع و مأخذ 161
منابع فارسي 162
منابع خارجي 168
ضمائم و پيوستها 175
پيوست1) پرسشنامه پژوهش 176
پيوست2) خروجي نرم افزار SPSS براي آزمون آلفاي کرونباخ 182
پيوست3) همبستگي بين متغيرهاي پژوهش 182
پيوست4) خروجي نرم افزار SPSS براي آزمون ويلکاکسون 183
پيوست5) خروجي نرم افزار AMOS18، مربوط به تاييد الگوي مفهومي برند اصلي پژوهش 185
پيوست6) خروجي نرم افزار AMOS18، مربوط به تاييد الگوي مفهومي برند مقلّد پژوهش 190
پيوست7) خروجي آزمون کلموگروف اسميرنف 191
پيوست8) جدول کرجسي و مورگان و نيز کوهن 193
پيوست9) متن مصاحبه با خبرگان 193

فهرست اشکال
شکل2-1 : فرآيند تصميم خريد 15
شکل 2-2 : مراحل بين ارزيابي گزينهها و تصميم خريد 16
شکل 2-3: منشور هويت برند 28
شکل 2-4: ابعاد شخصيت برند 30
شکل 2- 5 :گروههاي ارزش 45
شکل 2-6: سلسله مراتب ارزش مشتري 49
شکل 2-7 :مؤلفههاي تعيينکننده ارزش يک کالا يا خدمت از ديدگاه مشتري 51
شکل4-1- مدل اندازهگيري نام برند اصلي استاندارد شده 124
شکل4-2- مدل اندازهگيري نام برند مقلّد استاندارد شده 125
شکل4-3- مدل اندازهگيري لوگو ونماد برند اصلي استاندارد شده 126
شکل4-4- مدل اندازهگيري لوگو ونماد برند مقلّد استاندارد شده 127
شکل4-5- مدل اندازهگيري کاراکتر برند اصلي استاندارد شده 128
شکل4-6- مدل اندازهگيري کاراکتر برند مقلّد استاندارد شده 129
شکل4-7- مدل اندازهگيري شعار و طنين برند اصلي استاندارد شده 130
شکل4-8- مدل اندازهگيري شعار و طنين برند مقلّد استاندارد شده 131
شکل4-9- مدل اندازهگيري بستهبندي برند اصلي استاندارد شده 132
شکل4-10- مدل اندازهگيري بسته بندي برند مقلّد استاندارد شده 133
شکل4-11- مدل اندازهگيري تصوير برند اصلي استاندارد شده 134
شکل4-12- مدل اندازهگيري تصوير برند مقلّد استاندارد شده 134
شکل4-13- مدل اندازهگيري ارزش درک شده برند اصلي استاندارد شده 135
شکل4-14- مدل اندازهگيري ارزش درک شده برند مقلّد استاندارد شده 135
شکل4-15- مدل اندازهگيري قصد خريد برند اصلي استاندارد شده 136
شکل4-16- مدل اندازهگيري قصد خريد برند مقلّد استاندارد شده 136
شکل 4-17: آزمون تحليل مسيراستاندارد شده برند اصلي 139
شکل 4-18: آزمون تحليل مسيرغير استاندارد شده برند اصلي 140
شکل 4-19: آزمون تحليل مسيراستاندارد شده برند مقلّد 141
شکل 4-20: آزمون تحليل مسيرغير استاندارد شده برند مقلّد 142

فهرست جداول
جدول 2-1: مفهومسازي هويت برند 27
جدول 2-2: اجزاء تشکيلدهنده مفهومسازي ارزش ادراک شده 52
جدول2-3: جمعبندي پيشينههاي تجربي داخلي 89
جدول2-4: جمعبندي پيشينههاي تجربي خارجي 97
جدول شماره 3-2: دستهبندي سوالات 114
جدول 3-3 :پايايي کل پرسشنامه 117
جدول شماره4-1: فراواني و درصد جنسيت پاسخدهندگان 120
جدول شماره4-2: فراواني و درصد سن پاسخدهندگان 121
جدول شماره4-3: فراواني و درصد وضعيت تأهل پاسخ دهندگان 122
جدول شماره4-6: شاخصهاي برازش نام برند 125
جدول شماره4-7: شاخصهاي برازش لوگو و نماد 127
جدول شماره4-8: شاخصهاي برازش کاراکتر 129
جدول شماره4-9: شاخصهاي برازش شعار و طنين 131
جدول شماره4-10: شاخصهاي برازش بستهبندي 133
جدول شماره4-11: شاخصهاي برازش تصوير برند 134
جدول شماره4-12: شاخصهاي برازش ارزش درک شده 135
جدول شماره4-13: شاخصهاي برازش قصد خريد 136
جدول شماره 4-14: همبستگي بين متغيرهاي پژوهش؛ برند اصلي 137
جدول شماره 4-15: همبستگي بين متغيرهاي پژوهش؛ برند مقلّد 137
جدول شماره 4-16: شاخصهاي برازندگي مدل مفهومي پژوهش 143
جدول شماره 4-17: نتايج آزمون فرضيهها 143
جدول4-18.نتايج حاصل از آزمون کلموگروف اسميرنف 145
جدول4-19.نتايج حاصل از آزمون ويلکاکسون؛ تصوير برند 145
جدول4-20.نتايج حاصل از آزمون ويلکاکسون؛ ارزش درک شده 146
جدول4-21.نتايج حاصل از آزمون ويلکاکسون؛ هويت برند 146

فهرست نمودارها
نمودار شماره 3-1: مدل مفهومي پژوهش 110
نمودار شماره4-1: فراواني جنسيت پاسخدهندگان 121
نمودار شماره4-2: فراواني سن پاسخدهندگان 122
نمودار شماره4-3: فراواني وضعيت تأهل پاسخگويان 123

فصل اول
کليات تحقيق

1-1-مقدمه
برندسازي، موضوعِ مورد توجه بسياري از محققان بازاريابي در سالهاي اخير بوده و هست، تا جاييكه بنياد علوم بازاريابي1 در سال 2002 اعلام نمود كه برند و برندسازي و مديريت آنرا مبحثِ مهم بين سالهاي 2002 تا 2004 ميشناسد (بامرت2 و همكاران، 2005). اين بدان دليل است كه برندهاي موفق؛ امكان كسب مزاياي رقابتي3 را به بازاريابان ميدهند، فرصتهايي را براي موفقيت در تعميم برند4 فراهم ميآورند، در برابر فشارهاي درحال گسترش رقبا حالت ارتجاعي5 ايجاد ميكنند و قادر به ايجاد موانعي براي ورود رقبا ميباشند (فاركوهار6، 1989). برند همچنين ميتواند موجب ايجاد ارزش افزوده7 براي توليد كننده (مانند: نشانة كيفيت، حمايت قانوني، منبع بازگشت مالي)، براي صنعت (مانند: توزيع گستردهتر، طبقات بيشتر در فروشگاهها)، و يا براي مشتريان (مانند: تشخيص هويت، كاهشدهندة ريسك، نشانة كيفيت) گردد (كلر، 2003). بنابراين برند، جزء جدانشدني راهبرد بازاريابي شركت است و بهطور روزافزوني بهعنوان تنها داراييِ مهم و منبع تمايز موردتوجه قرار ميگيرد. بدين ترتيب برندهاي قوي، ارائهدهندهي سود بيشتر همراه با ريسك كمتر به سهامداران هستند. از طرفي تقليد از برند يک استراتژي بازاريابي سودآور بر پايهي استفاده از شباهتها (بسته بندي، طراحي، نام برند، تبليغات و غيره) بهمنظور تسهيل پذيرش برند بهوسيلهي مصرفکننده است. برندهاي مقلّد با تقليد از هويت برندهاي اصلي، قصد ايجاد تصوير ذهني مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتريان را دارند، تا از اين طريق بتوانند کالاهاي خود را به فروش برسانند.
اين فصل شامل کليات تحقيق است. بهطور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، ابتدا به ضرورت و اهميت انجام تحقيق و بيان مسأله، پرداخته ميشود. سپس قلمرو، اهداف، سوال، و فرضيات تحقيق بيان ميشود. در ادامه به تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق پرداخته ميشود.

1-2- ضرورت و اهميت انجام تحقيق
يکي از قابليتها يا شايستگيهاي لازم براي موفقيت در عرصههاي رقابت، برخورداري از دانش و مهارت بازاريابي در بنگاههاي اقتصادي است. براي رسيدن به اين هدف، يکي از معروفترين مفاهيم بازاريابي که در طول دههي گذشته از سوي دانشگاهيان و عاملان بازاريابي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته، برند است. يکي از دلايل اين شهرت، نقش استراتژيک و مهم برند در کسب مزيت رقابتي و تصميمات مديريت استراتژيک است، که به نوبهي خود ميتواند به درآمد بيشتر، هزينههاي پايينتر و سود بالاتري منجر شود و اثرات مستقيمي بر توانايي سازمان در اتّخاذ تصميمات مناسب در مورد افزايش قيمت محصولات، اثربخشي ارتباطات بازاريابي و موفقيت در توسعهي تجاري داشته باشد (کلر8، 1389). برخي از سازمانها با الگو گرفتن از برندهاي اصلي و مطرح در بازار مصرفکننده و با آگاهي از تاکتيکهاي تقليد، سعي در ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد دارند. برندهاي مقلّد، براي سواري گرفتن مجاني از کيفيت جديد، از لباس تجاري برندهاي اصلي تقليد ميکنند.
يک پيش شرط مهم براي مؤثر بودن استراتژيهاي تقليد برند، شباهت به برند اصلي است. بنابراين بهنظر ميرسد، برندهاي مقلّد با تقليد از هويت برندهاي9 اصلي بازار، قصد ايجاد تصوير ذهني مثبت از محصول توسط مشتريان را داشته باشند. در اين پژوهش به بررسي موفقيت برندهاي مقلّد در تقليد از عناصر برند اصلي و تأثيرگذاري اين موفقيت بر قصد خريد مشتريان پرداخته شده است.

1-3-بيان مسئله
در يک دنياي ايدهآل، صاحبان برند هميشه ميخواهند کنترل کاملي بر حق استفاده از نام برندشان و ساير مشخصات برند داشته باشند. عليرغم اينکه برخي موسسات دولتي، پوشش قانوني برند را بسط و گسترش دادهاند، اما اين فرصت فراهم است که از ويژگيها و مشخصات برندهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، جنبش عدم تعهد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر