دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

علائم اختصاري
A.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of states
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASIL: American Society of International Law
BIS: Bank of International Settlements
CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States
DAC: Development Assistance Committee
DD: UN Development Decade
DRD: The Declaration on the Right to Development
ECA: Economic Commission for Africa
ECE: Economic Commission for Europe region
ECLAC: Economic Commission for Latin America and Caribbean
ECO: Economic Cooperation Organization
ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific
ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia
FAO: Food and Agriculture Organization
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
HCR: Human Rights Council
HIPC: Heavily Indebted Poor Countries
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA: International Development Association
IEA: International Energy Agency
IELG: International Economic Law Interest Group
IFAD: International Fund for Agriculture Development
IFC: International Finance Corporation
ILO: International Labor Organization
IMF: International Monetary Fund
ITU: International Trade Center
LDCs: Least Developed Countries
LDPs: Local Development Programs
LECD: Less Economically Developed Countries
LED: Local Economic Development
MDGs: Millennium Development Goals
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency
NAM: Non-Aligned Movement
NIEO: New International Economic Order
ODA: Official Development Assistance
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP: United Nations Development Program
UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund
UNIDO: United Nations International Development Organization
WCED: World Commission on Environment and Development
WTO: World Trade Organization

فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: ماهيت و مباني حقوقي حق توسعه ………………………………………………… 10
بخش اول: محتواي حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رويکرد سياسي ……………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رويکرد اقتصادي …………………………………………………………………………….. 15
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رويکرد حقوق بشري ……………………………………………………………………… 19
بخش دوم: مباني و زمينههاي شکلگيري مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24
گفتار اول: اسناد بينالمللي و منطقهاي ………………………………………………………………………………………. 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهاي بينالمللي …………………………………………………………………….. 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدريجي مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41
فصل دوم: تئوري سه جهان، تئوري جهانيسازي، راهکار يا مانع حقوقي براي حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48
بخش اول: مباني و زمينههاي شکلگيري تئوري سه جهان و تئوري جهانيسازي ……………………… 49
گفتار اول: تاريخچهي شکلگيري تئوري سه جهان و تئوري جهانيسازي ……………………………………… 49
گفتار دوم: مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار سوم: مباني عملي …………………………………………………………………………………………………………… 61
بخش دوم: بررسي و تحليل تئوري سه جهان و تئوري جهانيسازي در رابطه با حق توسعه ……….. 66
گفتار اول: تئوري سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66
گفتار دوم: تئوري جهانيسازي و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69
گفتار سوم: تئوري حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72
فصل سوم: اجراي حق توسعه در کشورهاي جهان سوم و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………….. 76
بخش اول: مباني و زمينههاي شکلگيري مقررات حقوق بينالملل اقتصادي …………………………….. 77
گفتار اول: تاريخچهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ……………………………………………………………… 77
گفتار دوم: اسناد بينالمللي مرتبط با مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ………………………………………….. 81
گفتار سوم: سازمانهاي بينالمللي فعال در زمينهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ……………………… 86
بخش دوم: بررسي اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه در سه جهان ……………. 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ……………………………………………………………………. 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهاي اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ……. 106
بخش سوم: تحليل رويارويي حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي در سه جهان ………. 110
گفتار اول: نگاهي به سير تکامل حقوقي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ……………………………………. 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115
گفتار سوم: ارزيابي عملي تأثير مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120
نتيجهگيري …………………………………………………………………………………………………….. 128
پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132
منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

مقدمه

1- شرح و بيان مسألهي پژوهشي:
در اوايل دههي 50، با پديداري موج جديدي از کشورهاي تازه به استقلال رسيده، زمزمههاي ايجاد حقي نوين که به کمک آن کشورهاي ايجاد شده بتوانند توسعه و پيشرفت پيدا کنند نيز بهوجود آمد. از اين کشورها با عنوان “کشورهاي جهان سوم” ياد ميشود؛ جهان سوم بدين معنا که در کنار دو گروه ديگر يعني جهان اول و دوم در سطح متفاوتي از توان اقتصادي و توسعه يافتگي قرار دارند و در مراحل ابتدايي توسعه هستند و يا به لحاظ اقتصادي و سياسي به کشورهاي پيشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نيز با عنوان “حق توسعه” ياد ميشود؛ حق توسعه در اين تعبير يک حق لاينفک بشري است که به موجب آن هر فرد انساني و تمامي مردم حق مييابند در توسعهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوريکه تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين آنان تحقق يابد. (مادهي 1 اعلاميهي حق توسعهي 1986)
تلاش کشورهاي جهان سوم براي دستيابي به حق توسعه، در دهههاي 60 و 70 بيشتر شد؛ به طوريکه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از اين دههها بهعنوان دهههاي توسعه ياد ميکند. درواقع ميتوان گفت از همين زمان بود که مجمع عمومي با حضور پر تعداد کشورهاي جديد ـ يعني کشورهاي جهان سوم ـ تصويب قطعنامههايي در راستاي رسيدن به اين حق را آغاز کرد. همچنين در اين زمينه سازمانها و نهادهاي بسياري توسط کشورهاي جهان سوم ايجاد شدند که از مهمترين آنها ميتوان به کنفرانس تجارت و توسعهي سازمان ملل1 اشاره کرد که در عکسالعمل به ايجاد گات توسط کشورهاي درحال توسعه تشکيل شد. البته در اين دوران به حق توسعه بهعنوان يک حق اقتصادي نگريسته ميشد.
از مهمترين قطعنامههاي مجمع عمومي که مستقيماً به موضوع حق توسعه ميپردازد، قطعنامهي حق توسعهي 1986 مجمع عمومي سازمان ملل ميباشد. در اين قطعنامه مانند بسياري از قطعنامههاي ديگر وظيفه اوليه و ابتدايي ايجاد حق توسعه بر عهده دولتهاي ملي ميباشد. حال بايد به اين سؤال پاسخ داد که اگر کشوري به جهت فقدان امکانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (جهان سوم) توانايي تأمين تعهدات خط طراز يا استانداردهاي حداقلي را نداشته باشد، آيا نبايد به چنين کشورهايي کمکهاي لازم را مبذول داشت؟ اين امر خود دليلي برحق بودن توسعه و جهانشمولي آن نيست؟
پديده توسعه، تنها يک حق اقتصادي نيست و بسياري از جنبههاي زندگي بشر را دربر ميگيرد. توسعه نيافتگي براي بيش از 2 ميليارد نفر از مردم جهان به يک واقعيت زندگي تبديل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادي را دربر ميگيرد، يک حالت ذهني و فقر فرهنگي نيز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ايجاد ثبات و رفاه براي تأمين روابط مسالمتآميز و دوستانهي بينالملل و حل مسايل بينالمللي اقتصادي در جهت رسيدن به صلح جهاني دارد؛ حال سؤالي که در اين زمينه مطرح ميشود اين است که آيا مقررات فعلي حقوق بينالملل اقتصادي در مورد کشورهاي جهان سوم قابليت ترويج و تحقق حق توسعه در اين کشورها را دارد يا اين امر مستلزم اصلاحاتي به منظور استقرار يک سري مقررات نوين اقتصادي بينالمللي است؟

2- پيشينه و تاريخچهي موضوع تحقيق:
حضور پربسامد مفاهيمي نظير حق توسعه عليرغم نداشتن سابقهي طولاني در ادبيات حقوقي جامعهي بينالمللي و آموزههايي نظير حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که از مصاديق نظري و عملي اين نسل از حقوق بشر است، نشان از قدرت پيشرفت و همهگير شدن اين مفهوم در اقصي نقاط جهان را دارد.
در ادبيات نوشته حقوق بينالملل، در سالهاي گذشته نويسندگان و حقوقدانان برجستهي غير ايراني زيادي به مقوله حق توسعه و تا حدودي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي پرداختهاند. از اين

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، اشخاص ثالث، نفت و گاز Next Entries مقاله با موضوع نفت وگاز، قوه قاهره، قانون مجازات