مقاله با موضوع نفت و گاز، جبران خسارت، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

بخش دوم: مبناي مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي نفت وگاز 25
گفتار اول:طرح مطلب…………………………………………………………………………………………………… 25
گفتار دوم: تحليل مسئوليت مالک تاسيسات صنعتي بر مبناي نظريه تقصير 26
گفتار سوم: تحليلي بر نظريه مسئوليت محض درمسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي 29
گفتار چهارم: مقايسه نظريه تقصير و مسئوليت محض در حقوق ايران و انگليس 32
گفتار پنجم: بررسي قاعده فقهي لاضرردر مسئوليت ناشي از مالکيت 33 الف:دلالت قاعده ي لاضرر در مسئوليت 33
ب: قاعده لاضررو مسئوليت ناشي از مالکيت………. 35
فصل سوم :رويکردها 37
بخش اول :مسئوليت مدني مالک تأسيسات صنعتي………. 37
گفتار اول:بيان مطلب 37
گفتار دوم :خسارات حاصل از ويراني و عيب تأسيسات صنعتي 38
گفتارسوم :مسئوليت ناشي از عدم مراقبت ونگهداري تأسيسات صنعتي 39
گفتارچهارم :مسئوليت مالک تأسيسات در حقوق ايران 41
گفتارپنجم:مسئوليت مالک بنا وتأسيسات درحقوق انگليس 44
بخش دوم: رابطه سبيت در مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي 46
گفتار اول: مفهوم رابطه سببيت 46
گفتار دوم: بررسي اجتماع اسباب 47
1- نظريه برابري اسباب 47
2- نظريه سبب نزديک يا آخرين سبب 48
3- نظريه سبب مناسب (متعارف) 49
4- نظريه سبب مقدم در تأثير 49
گفتار سوم: نظريه قابل قبول در حقوق ايران 51
گفتار چهارم: رابطه سببيت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي در حقوق انگليس 51
الف : سبب واقعي 52
ب : غيرمستقيم بودن خسارت (غيرقابل پيش بيني بودن ضرر) 54
بخش سوم: مسئوليت مالک ناشي از تأسيسات صنعتي خطرناك 56
گفتار اول: طرح مطلب 56
گفتار دوم: مسئوليت ناشي از سرايت آتش از تأسيسات صنعتي 58
1- در حقوق ايران 58
2- در حقوق انگليس 59
گفتارسوم: تأثير هشدارها قبل از حادثه در تأسيسات صنعتي نفت و گاز 60
1- طرح مطلب 60
2- قاعده تحذير ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي 61
3- قاعد تحذير و رابطه سببيت 62
4- شرايط اعمال قاعده 62
5- مواد و تطبيق قاعده در حقوق ايران 64
6- نقش هشدارها در حقوق انگليس 66
7- حسن نيت هشدار دهنده رافع مسئوليت مدني 68
بخش چهارم: اسباب خارجي و اثر آن در مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز 68
گفتار اول: تأثير قوه قاهر در مسئوليت ناشي از مالكيت 68
گفتار دوم: تقصير زيان ديده در مسئوليت ناشي از مالكيت 72
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئوليت ناشي از مالکيت 74
فصل چهارم: مسئوليت دولت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت وگاز 77
بخش اول : مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات دولتي نفت وگاز 77
گفتاراول: شناسايي مالک تأسيسات صنعتي نفت و گاز 79
گفتار دوم : مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران 79
گفتارسوم:بررسي برخي مواداساسنامه شرکت ملي نفت در ارتباط با مسئوليت ناشي از مالکيت………… 82
گفتارچهارم: مسئوليت دولت ناشي از مالکيت در حقوق انگليس 83
بخش دوم:مسئوليت کارفرمايان ناشي از تأسيسات صنعتي…………………………………………………………… 84
گفتار اول:بيان مطلب 84
گفتار دوم: مسئوليت کارفرما در حقوق ايران 85
گفتار سوم : مسئوليت کارفرما در حقوق انگليس 87
بخش سوم:مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي ناشي از لطمه به محيط زيست ………………………………… 89
گفتار اول:بيان مطلب 89
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زيست محيطي ……………………………………………….90
الف:قوه قهريه 90
ب:اضطرار………………………………….. 90.
ج:ضرورت …………………………………… 90
گفتار سوم : آثار مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي ناشي از خسارت به محيط زيست………………… 91
گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………………………. 93
فصل پنجم: طريقه جبران خسارت ناشي از مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي 95
بخش اول: راههاي جبران خسارات ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي 95
گفتار اول:بيان مطلب 95
الف: اعاده وضع سابق 97
ب:جبران خسارت از طريق دادن معادل ريالي 97
گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشي از مسئوليت مالک…………………………………………………….. 97
بخش دوم: تأثير گسترش بيمه در جبران خسارت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي 98
گفتار اول :بيان مطلب 98
گفتاردوم: بيمه مسئوليت صنايع و تأسيسات 99
گفتارسوم: کاربرد اصول بيمه در بيمه تأسيسات صنعتي 99
1- ريسک موضوع بيمه………………………….. 100
2- ريسک موضوع بيمه تأسيسات صنعتي نفت و گاز……. .100
گفتارچهارم: استثناهاي قانوني ريسک بيمه 101
1- جنگ، شورش و خرابکاري 103
2- ايراد خسارات عمدي……………………… 103
گفتارپنجم:رابطه حقوق بيمه و حقوق مسئوليت مدني 104
نتيجه گيري و پيشنهادات 104
نتيجه…………………………………… .107 پيشنهادات………………………………. .112
فهرست منابع……………………………… 114
منابع بنيادي : …………………………. .114
منابع فارسي :…………………………….. .114
مقالات و پايان نامه ها :……………………. 116
منابع انگليسي :…………………………… .117
پيوستها…………………………………. .117
پيوست 1 : پيوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفين خطوط لوله مصوب 31/3/1350 ……………………………………………………………………………………………………………….118
پيوست 2 : نمودار سازماني دادگاههاي حقوقي انگليس 119
پيوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفين سال1984 انگلستان 120
پيوست شماره 4 : متن و ترجمه قانون متصرفين سال1957 انگلستان 125

چکيده
امروزه يکي از مسائلي که در مسئوليت مدني قابل طرح است مسئوليت مدني ناشي از مالکيت مي باشد. مبناي اصلي مسئوليت مدني لزوم جبران خسارت وارده به زيان ديده است و مبناي ديگري که در مسئوليت مالک مي تواند موثر باشد همان مسئوليت ناشي از مالکيت است. مالکيت بطور مطلق سبب مسئوليت نيست بلکه نحوه مراقبت و نگهداري از اموال ضمان آور خواهد بود حال اين اموال مي تواند منقول، غيرمنقول، خطرناک، بي خطر، عمومي و يا خصوصي باشد.
در ماده 333 قانون مدني موضوع مسئوليت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلي مسئوليت مالک را اثبات تقصير مالک و مصاديق تسبيب ورود خسارت به زيان ديده دانسته است ضمن اينکه اطلاع مالک از وجود عيب در بنا و عدم مراقبت او نيز از شروط مسئوليت آمده است و سوال قابل طرح اين است که مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي مبتني بر تقصير است يا ساير نظريه ها از جمله نظريه خطر و مسئوليت محض ، برخي از حقوقدانان معتقدند صرف مالکيت مسئوليت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشي از مالکيت و تضييع حقوق و منافع زيان ديده، مالک ضامن است. سوال اينجاست حقوق ايران در خصوص مسئوليت ناشي از مالکيت تاسيسات صنعتي خطرناک ، تا چه اندازه مي توانند به زيان ديده در جبران خسارات ناشي از مالکيت اين گونه تأسيسات کمک کند و نقش قوه قهريه در مسئوليت ناشي از مالکيت به چه ميزان است .در مقام مقايسه با حقوق انگليس چه پاسخ هايي براي پرسش هاي تحقيق خواهيم داشت و حدود رابطه سببيت ناشي از مالکيت در هر دو کشور چگونه است. همچنين نقش بيمه هاي مسئوليت در اين گونه تأسيسات در نظام حقوقي ايران با مقايسه حقوق انگليس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در بخشي جداگانه اي در مورد تأسيسات خطرزا با ورود به مباحث فقهي از جمله قاعده تحذير و قاعده اقدام به بحث هشدارهاي قبل از وقوع خسارت در مسئوليت ناشي از مالکيت خواهيم پرداخت واينکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانين خاص وزارت نفت،آيا در صورت ورود خسارات مالي و جاني به اشخاص در حريم ايمني اينگونه تاسيسات مالک مسئول است و با عنايت به اجمال مسئوليت مالک در حقوق ايران با بررسي حقوق انگليس و مقايسه آن با قواعد عمومي مسئوليت در ايران، مسئوليت ناشي از مالکيت اين گونه تاسيسات، مورد مطالعه و تحقيق قرار مي گيرد.

کليد واژه ها: مسئوليت مدني، مسئوليت ناشي از مالکيت بنا، تقصير، رابطه سببيت، حقوق انگليس، تأسيسات صنعتي نفت و گاز،بيمه مسئوليت

پيشگفتار

مسئوليت مدني يکي از مهمترين بخشهاي حقوق مدني است. در عصر جديد و صنعتي شدن جوامع بشري و گسترش علوم و فنون از يک طرف و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها از طرف ديگر، نياز جامعه امروزه بشر را به يک نظام حقوقي استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بيش از پيش محسوس نموده است.
نگاهي کوتاه به توليدات نوظهور صنعتي و تنوع همه جانبه آن و پيچيدگي روش بهره برداري از آن و مخاطراتي که در کنار فوايد آن زندگي انسان را تهديد مي کند و نگرش به فعاليتهاي انساني، تنوع و وسعت دامنه مسئوليتهاي توليد، توزيع و مصرف را نشان مي دهد. در قلمرو مسئوليت قهري و قانوني، مسئوليت مدني، مسئوليت حقوقي است که شخص مسئول را وادار به جبران زيانهاي پديد آمده از رفتار زيانبارش مي سازد. مسئوليت مدني در معني اعم خود در برابر مسئوليت کيفري است و مسئوليت مدني در معني اخص آن عبارت از مسئوليت حقوقي قهري در برابر مسئوليت قراردادي مي باشد الزامات خارج از قرارداد تکاليفي است که در نتيجه امر مشروع يا نامشروعي، بدون آنکه قرارداد صحيحي در ميان باشد پديد مي آيد. قانون مدني مواد 301 تا 337 خود را به اين الزامات که بدون قرارداد حاصل مي شود اختصاص داده است. مبناي الزامات خارج از قرارداد نفع رسيده به يک شخص يا خسارات وارده به اوست و اينگونه الزامات هميشه ناشي از يک واقعه حقوقي نافع يا مضر است ايفاي ناروا، اداره مال غير استيفاء از عمل يا مال غير، غصب، اتلاف و نسبيت الزامات خارج از قرارداد مي باشند و امروزه اتلاف و تسبيب بحث شده است.موضوع مسئوليت ناشي از مالکيت مربوط به مبحث تسبيب است .قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز به اين دو عنوان مسئوليت مدني به معناي خاص آن پرداخته است. و مسئوليت مدني به معناي خاص آن عبارت است از تکليف شخص به جبران زياني که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به ديگري بطور غيرمستقيم و از طريق ايجاد سبب وارد مي شود.
قانون مدني ايران علي رغم تبعيت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده اي جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکيد بزرگان دين قرار گرفته ليکن در زمينه مسئوليت مدني بسيار ناقص و نارسا مي باشد و حقوقدانان عزيز کشور نيز کمتر گرايش به طرح مسائل مسئوليت مدني داشته اند به نحوي که در خصوص مسائل نو مسئوليت مدني و مسئوليتهاي خاص، تأليفات انگشت شماري ديده مي شود به عنوان مثال در مورد مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي که موضوع اين پايان نامه است به جرأت مي توان گفت حتي يک کتاب هم در کشور يافت نمي شود. و علي رغم جديد بودن موضوع تنها مي بايست براساس قواعد عمومي مسئوليت و مقررات عمومي آن موضوعات را استخراج نمود.در حالي که امروزه در حقوق فرانسه و همچنين کامن لا و انگليس، مسئوليت مدني در حفظ نظام اجتماع و تنظيم روابط افراد جامعه اهميت و نقش ويژه اي پيدا نموده است. در حقوق انگليس و کامن لا اشخاصي که به فعاليت هاي فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداري مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوي برق ،ذخيره آب وغيره(خطوط لوله نفت و گاز) مي پردازند ،بدون اثبات تقصيرشان ،نسبت به زيان هاي ناشي از اين گونه فعاليت ها مسئول شناخته مي شوند زيرا انجام دهندگان فعاليتهاي ياد شده با اثبات اين امر که خسارت ،ناشي از قوه قاهره يا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان فارس، ارباب رجوع، محل سکونت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت، عرضه و تقاضا