پایان نامه با واژه های کلیدی اقتصاد کشور، آموزش ضمن خدمت، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمتدوين مباني نظري جديد در خصوص اثربخشي آموزشي، تعاون و سربازان تعاون يار
2. از منظر اهميت ارائه راهکارهاي لازم جهت ايجاد صلاحيت هاي حرفه اي سربازان تعاون يار

1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف كلي
هدف كلي اين تحقيق تعيين ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش پيش از خدمت سربازان تعاون يار در ايجاد صلاحيت هاي حرفه اي است و جهت دستيابي به اين هدف، اهداف اختصاصي زير مد نظر مي باشد.
1-4-2- اهداف اختصاصي
1) شناخت ويژگي هاي فردي سربازان تعاون يار شرکت کننده در دوره هاي تخصصي
2) بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهشي موضوع
3) شناخت دوره هاي آموزشي ارائه شده به سربازان تعاون يار
4) بررسي صلاحيت هاي حرفه اي سربازان تعاون يار
5) بررسي اثربخشي دوره آموزشي سربازان تعاون يار
6) تعيين موانع اجراي پيش روي اثر بخشي دوره هاي آموزشي تخصصي سربازان تعاون يار

1-5- محدوديت هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق، پديده ها يا شرايطي خارج از كنترل محقق بوده كه تا جاي ممكن، بايد كنترل شود. چنين شرايطي در حالت عادي مي تواند مسير تحقيق را تغيير داده و يا حتي در صورت عدم توجه به آنها سبب انحراف روند تحقيق گردند. برخي از مهمترين محدوديت هاي اين پژوهش عبارتند از :
1. كمبود اطلاعات علمي: در خصوص طرح سربازان تعاون يار در منابع داخلي و خارجي بدليل نو و بديل بودن آن (اجراي طرح از سال 1388)، كمبود اطلاعات علمي كاملاً آشكار مي باشد.
2. گستردگي جامعه آماري (ملي): اين تحقيق در سطح كل كشور و به صورت ملي اجرا خواهد شد كه اين پراكندگي خود محدوديت هاي قابل توجه اي را در مراجعات و جمع آوري اطلاعات بوجود خواهد آورد.

1-6- سؤالات تحقيق
1) آيا دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار داراي اثربخشي لازم بوده‌اند؟
2) آموزش هاي پيش از خدمت سربازان تعاون يار به چه ميزان بر ارتقاي مهارت (توانايي اجرايي، تخصصي و … ) آنان مؤثر بوده است؟
3) دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار تا چه اندازه بر افزايش دانش فني شرکت کنندگان اثر ‌گذار بوده است؟
4) دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار تا چه اندازه بر تغيير بينش شرکت کنندگان موثر بوده است؟
5) ديدگاه شرکت کنندگان در مورد دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار چگونه است؟
6) نقاط قوت و ضعف دوره هاي آموزش سربازان تعاون يار كدامند؟
7) عوامل آموزشي و پيراموني مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار كدامند؟

1-7- تعاريف نظري و عملياتي
1-7-1- اثربخشــــي3 آموزشي
منطور از اثربخشي در واقع بررسي ميزان موثربودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است.
اثربخشي آموزش را مي توان ميزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته ها، اهداف، انجام درست کارها، ميزان مهارت، دانش و نگرش کسب شده در اثرآموزش تعريف نمود (سلطاني، 1384).
1-7-2- تعريف عملياتي اثربخشي
در اين تحقيق اثربخشي ميزان تحقق اهداف دوره هاي آموزشي پيش از خدمت ارايه شده به سربازان تعاون يار از سوي وزارت تعاون مي باشد .
1-7-3- آموزش
به هر گونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده اي که هدف آن آسان کردن يادگيري در يادگيرندگان است، آموزش گويند (سيف،1379 : 3). به عبارت ديگر آموزش، تجربه اي است مبتني بر يادگيري، که به منظور ايجاد تغييرات نسبتا ماندگار در فرد صورت مي گيرد تا وي بتواند توانايي خود را براي انجام کار بهبود بخشد (شيمون 1380: 248 ).
1-7-4- تعريف عملياتي آموزش
منظور از آموزش در اين تحقيق کليه فعاليت هاي نظام يافته که به منظور ارتقاء دانش، بينش و مهارت هاي شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشي برگزار شده در وزارت تعاون براي سربازان تعاون يار مي باشد.
1-7-5- سرباز4
هر فرد ذکور ايراني ، بالاي 18 سال که طبق قانون بهره مند از انواع معافيتها نباشد مي بايست لزوما مدت معيني را در خدمت نيروهاي نظامي و انتظامي کشور طي کند که بدين دوره سربازي يا دوره نظام وظيفه5 و به فاعل مورد نظر ، مشمول يا سرباز مي گويند .
1-7-6- سربازان تعاون يار
به نيروهاي فني و تخصصي فارغ التحصيل که خدمت وظيفه خود را در دوران صلح در فعاليتهاي تعاوني در وظايف و مأموريت هاي مرتبط با وزارت تعاون طي مينمايند، سربازان تعاون يار گفته مي شود. مقاطع تحصيلي سربازان تعاون يار از ديپلم به بالا در رشتهها و گرايش هاي تحصيلي مرتبط با تعاون و ساير رشتههاي مرتبط با بخش ميباشد.

1-8- محدوده تحقيق
1) زماني: به لحاظ محدوده زماني اين تحقيق شامل کليه دوره هاي آموزشي مي باشد كه از ارديبهشت سال 1388 تا ارديبهشت سال 1390 به سربازان تعاون يار ارائه شده است.
2) موضوعي: اين پژوهش به لحاظ موضوعي مسايل دوره هاي آموزشي تخصصي ارايه شده پيش از خدمت براي سربازان تعاون يار را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و در نظر دارد ميزان اثربخشي و ميزان دستيابي به اهداف اين آموزش ها را مورد بررسي قرار دهد.
3) جغرافيايي: محدوده جغرافيايي اين پژوهش به علت پايين بودن جامعه آماري به صورت ملي انتخاب شده كه از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي در مرحله اول و سپس سرشماري نسبت به انجام تحقيق اقدام شده است.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

مقدمه :
بخش تعاون براساس قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي يکي از سه بخش مهم اقتصادي کشور است و به همين علت بخش تعاون داراي ظرفيت ها و توانمندي هاي بسياري است عليرغم بکارگيري نيروهاي متخصص در بخش تعاون در طول چند سال گذشته، هنوز اين بخش نيازمند بکارگيري نيرو هاي متخصص و کارآمد است. با بکارگيري نيرو هاي متخصص و تقويت بخش تعاون از ابعاد مختلف اين بخش بنا به اظهار متخصصان امکان پاسخگويي به بسياري نياز هاي اقتصادي و اجتماعي درکشور مي باشد. يکي از رويکرد هاي مناسب بکارگرفته شده در وزارت تعاون، طرح بکارگيري سرباز تعاون يار است. اين طرح در راستاي رفع مسايل و مشکلات نيروي انساني تخصصي بخش تعاون به اجرا درآمده است. کمبود نيروي انساني کارآمد و مناسب با ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخش تعاون (از نظر کمي و کيفي) يکي از مشکلاتي است که محدوديت‌هايي را در راه انجام فعاليت‌هاي آموزشي، ترويجي وتحقيقاتي در عرصه‌هاي مختلف بوجود آورده است. به همين جهت وزارت تعاون به منظور رفع محدوديت مذکور اقدام به تهيه و تدوين طرح استفاده از مشمولان کشور با عنوان تعاون ياران (کارکنان وظيفه متخصص) نموده، اين طرح با استناد به اصل 147 قانون اساسي، توسط معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج تهيه گرديده است و با موافقت فرماندهي معظم کل قوا، از سال 1388 به اجرادر آمده است از جمله اهداف اين طرح را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
ـ گسترش شبکه ترويجي- آموزشي از طريق جذب مشمولين متخصص و بومي
ـ زمينه‌سازي جهت تامين و تربيت نيروي انساني مستعد و آشنا به فرهنگ تعاون و روابط اجتماعي
ـ فراهم ساختن زمينه‌هاي رشد و خلاقيت و مشارکت جوانان در عرصه سازندگي و توسعه
ـ ايجاد زمينه مناسب جهت گسترش فعاليت‌هاي تعاوني با هدف توسعه تعاون
ـ افزايش عملکرد و استفاده بهينه از امکانات موجود در مناطق، شهرستانها و استانها
با تحقق اهداف فوق اين طرح مي تواند مزاياي زيادي براي سربازان و همچنين فعالان بخش تعاون داشته باشد . اين مزايا مي تواند شامل موارد زيد باشد:
ـ کسب تجربيات عملي توسعه تعاون توسط کارکنان وظيفه در دوران خدمت
ـ آشنا شدن مشمولان با واقعيت‌هاي کار و زندگي در بخش تعاون
ـ آشنا شدن جوانان تحصيل کرده با فضاي کسب و کار، توليد و اقتصاد کشور
ـ تبديل شدن دوران سربازي به دوران خدمت به کشور براي متخصصان
ـ ايجاد انگيزه و هدفمند نمودن طول دوران خدمت
ـ بکارگيري مناسب تخصص فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها جهت کمک به پيشرفت بخش تعاون (وزارت تعاون ،1388)
با اين اوصاف طرح سرباز تعاون يار مي تواند داراي اهميت و ارزش زيادي براي جامعه، فارغ التحصيلان و بخش تعاون داشته باشد. هر گونه سرمايه گذاري و توجه به سربازان تعاون يار و از آن جمله آموزش و ارتقاء دانش و اطلاعات فني و تخصصي آنها مي تواند داراي اهميت خاص باشد اين پايان نامه در همين ارتباط در حال انجام است و بحث اثر بخشي آموزش هاي ارايه شده به سربازان تعاون يار را مورد مطالعه قرار مي دهد و اين بخش از گزارش تحقيق به مباني نظري و پيشينه تحقيق اختصاص دارد و اهميت اين بخش در شناسايي متغير ها ي دخيل در بحث اثر بخشي آموزش هاي تخصصي است. در اين بخش مطالبي در خصوص ارزشيابي، ارزشيابي آموزشي، اثربخشي، آموزش ضمن خدمت و … آمده است.

بخش اول :
2-2- تاريخچه ارزشيابي
قرنها چنين تصور مي شد که آموزش و ارزشيابي از تفکر به معناي عام و تفکر انتقادي به معناي خاص بسيار دشوار و حتي غير ممکن است. با ظهور جنبش تفکر انتقادي در اوائل دهه 1980 و رواج انديشه پست مدرنيسم، آموزش مهارت هاي حل مسئله و تفکر انتقادي و ارزشيابي از آنها در دستور کار نظام هاي آموزشي قرار گرفت. در اين ايام، الگوي جديد از عقلانيت که متکي بر آموزش تفکر معقول و پرورش انسان آزاد انديش است به عرصه هاي نظري و عملي تعليم و تربيت وارد شد. بسياري از متفکران معاصر معتقدند جنبش تفکر انتقادي ريشه در افکار جان ديويي دارد. ديويي در اوايل قرن بيستم الگوي تعليم و تربيت پژوهش – محور و ارزشيابي از مهارت هاي پژوهشگري و قدرت استدلال فراگيران را در کانون توجه قرار داد. بعد از ديويي، در اوايل دهه 1980 رابرت انيس با انتشار کتاب نافذ خويش تحت عنوان “مفهوم تفکر انتقادي” پايه گذار جنبشي گرديد که از آن سال به بعد تقريباً تمامي جريان هاي تربيتي را تحت تأثير قرار داد (جهاني، 1382).

2-3- ارزشيابي
در فرهنگ لغت دهخدا، ارزشيابي به مفهوم تعيين ارزش و اعتبار چيزي و نيز تعيين نمره يا رتبه چيزي آمده است. در اين فرهنگ اصطلاح ارزشيابي معادل واژه ارزيابي هم آمده است و ارزيابي، عمل يافتن ارزش در هر چيز (تقويم) و ارزياب كسي است كه ارزش هر چيز را معين مي كند (مقوم) تعريف شده است (دهخدا، 1385، ج1: 115- 116). در معناي وسيع كلمه، ارزشيابي به داوري آگاهانه درباره كارها، انديشه ها، راه حل ها و روش ها براي منظوري معين و بر اساس ملاكي مشخص، اطلاق مي شود. بر اساس تعريف مذكور، ارزشيابي از يك فعاليت عبارت است از قضاوت در مورد ارزش آن فعاليت با توجه به معيارهاي از پيش تعيين شده و اطلاعات جمع آوري شده (سام خانيان، 1384:130). بنابراين مي توان گفت در برنامه آموزشي، ارزشيابي عبارت است از “توصيف و سنجش ميزان اثربخشي برنامه و تحقق هدفهاي تعيين شده در آن”. به عنوان مثال، بررسي ميزان تغييري كه در اثر اجراي برنامه آموزشي در افراد حاصل شده است مي تواند مورد نظر باشد(سام خانيان، 1384 :135).
ارزشيابي واژه‌اي است كه امروزه در بين دست‌اندركاران حوزه‌هاي مختلف علوم انساني و حتي عامه مردم چنان گسترش يافته كه گويي معناي آن براي همه بديهي است و حال آن‌كه اين مفهوم با گذشت بيش از يك صد سال از بحث‌هاي تخصصي آن هنوز از تعريفي جامع و مانع از طرف صاحب نظران و علماي تعليم و تربيت برخوردار نگرديده و براي كسب آگاهي درباره آن به ناچار بايد از ديدگاههاي مختلف صاحب نظران نقل گردد.
بررسي متون مربوط به ارزشيابي نشان مي دهد كه تقريباً به تعداد متخصصان امر ارزشيابي، تعريف هايي از ارزشيابي نيز وجود دارد (Gay،1986). از جمله مهم ترين اين تعاريف مي توان به موارد زير اشاره نمود :
ورتن و سندرز6 (1987) معتقدند ارزشيابي يک فعاليت رسمي است که براي تعيين کيفيت اثربخشي، يا ارزش يک برنامه، فرآورده، پروژه، فرايند، هدف، يا برنامه درسي به اجرا در مي آيد (سيف، 1375).
کرانباخ7 (1963) ارزشيابي را “جمع آوري و کاربرد اطلاعات به منظور تصميم گيري درباره يک برنامه آموزشي” تعريف کرده است (ولف، 1375).
استافيل بيم و شينگ فيلد (1985) در کتاب ارزشيابي نظام دار يک تعريف جامع براي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد frequency، (Cronbach، each Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی داده ها و اطلاعات