پایان نامه با واژه های کلیدی شبیه‌سازی، هدف گذاری، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

كلمات كليدي:
انتگراسيون حرارتي، شبكه مبدل هاي حرارتي، طراحي اصلاحي، بهينه سازي، حالت عملياتي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………..2
1-2 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………3
1-3 ساختار پایان‌نامه……………………………………………………………………………………………………3
فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..5
2-1 سابقه علمی…………………………………………………………………………………………………………..5
2-2 روش‌های اصلاح شبکه‌مبدل‌های حرارتی………………………………………………………………….8
2-2-1 اصلاح شبکه بوسیله باز‌بینی مستقیم ساختمان آن……………………………………………9
2-2-2 اصلاح شبکه بصورت یک طرح جدید………………………………………………………….9
2-2-3 اصلاح شبکه با استفاده از فن‌آوری پینچ………………………………………………………..9
2-2-4 اصلاح شبکه با استفاده از مدل برنامه‌نویسی ریاضی……………………………………….9
2-3 فن‌آوری پینچ………………………………………………………………………………………………………10
2-3-1 نمودار آبشاری…………………………………………………………………………………………10
2-3-2 منحنی ترکیبی………………………………………………………………………………………….11
2-3-3 منحنی ترکیبی جامع (G.C.C)………………………………………………………………….. 12
2-3-نمودار پیازی………………………………………………………………………………………………13
2-3-5 ΔTmin بهینه……………………………………………………………………………………………13
2-4 اصول پینج…………………………………………………………………………………………………………..14
2-5 مسائل آستانه (Threshhold)…………………………………………………………………………………..16
2-6 انتخاب واحد پشتیبانی………………………………………………………………………………………….17
2-7 کورهها……………………………………………………………………………………………………………….18
2-8 هدفگذاری………………………………………………………………………………………………………..20
2-8-1 تعداد مبدلهای حرارتی……………………………………………………………………………20
2-8-2 هدفگذاری سطح……………………………………………………………………………………23
2-8-3 هدف گذاری تعداد پوسته ها……………………………………………………………………..25
2-8-4 هدفگذاری هزینه اصلی(Capital Cost)……………………………………………………..27
2-8-5 هدفگذاری هزینه کلی…………………………………………………………………………… 29
2-8-6 هدفگذاری بر اساس رابطه هزینه انرژی…………………………………………………..30
2-9 روش‌های هدفگذاری…………………………………………………………………………………………33
2-9-1 هدفگذاری به روش α ثابت…………………………………………………………………….33
2-9-2 هدفگذاری به روش α افزایشی………………………………………………………………..34
2-10 جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………35
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………………..37
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………37
3-2 حلقه………………………………………………………………………………………………………………….38
3-3 مسیر………………………………………………………………………………………………………………….39
3-4 درجه آزادی………………………………………………………………………………………………………..39
3-5 تقسیم جریان……………………………………………………………………………………………………….41
3-6 نظریه مثبت، منفی………………………………………………………………………………………………..41
3-7 هدفگذاری انرژی………………………………………………………………………………………………42
3-8 روش تخصیص بار حرارتی جریان خارجی……………………………………………………………44
3-8-1 روش مبتني بر منحني تركيبي جامع……………………………………………………………..44
3-8-2 قاعده ارزانترين جريان خارجي………………………………………………………………….46
3-9 هدفگذاري سطح………………………………………………………………………………………………..47
3-10 پارامتر بهینه‌سازی……………………………………………………………………………………………….48
3-11 نکات و ترفندهای بهینه‌سازی………………………………………………………………………………49
3-12 بهینه‌سازی و بررسی حالت عملیاتی شبکه…………………………………………………………….50
3-13 عملكرد بهينه و نگهداري از شبكه مبدلهاي حرارتي……………………………………………….51
3-13-1 ضریب انتقال حرارت کلی تمییز………………………………………………………………51
3-13-2 ایجاد رسوب در مبدل حرارتی………………………………………………………………..52
3-14 چه مقدار / اگر………………………………………………………………………………………………….52
3-14-1 رخداد………………………………………………………………………………………………….53
3-14-2 وظايف…………………………………………………………………………………………………53
3-15 طراحی شبکه…………………………………………………………………………………………………….55
3-16 اصلاح و بازبيني شبكه………………………………………………………………………………………..57
3-16-1 تشخيص گلوگاهها در شبكه مبدلهاي حرارتي……………………………………………57
3-17 جمعبندی………………………………………………………………………………………………………….59
فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………..60
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………60
4-2 روشهای ساخت در پالایشگاه………………………………………………………………………………61
4-2-1 جریان کلی مواد در پالایشگاه…………………………………………………………………….63
4-3 ترکیب نفت خام………………………………………………………………………………………………….65
4-4 تقطیر………………………………………………………………………………………………………………….66
04-4-1 کلیاتی در مورد تقطیر……………………………………………………………………………..66
4-4-2 عملیات تقطیر………………………………………………………………………………………….68
4-4-3 شرح تقطير جزء به جزء…………………………………………………………………………….71
4-5 تقطیر نفت خام……………………………………………………………………………………………………71
4-5-1 ستون تقطیر اتمسفری……………………………………………………………………………….71
4-5-2 ستون تقطير خلاء………………………………………………………………………………….73
4-6 فرآورده‌هاي تقطير………………………………………………………………………………………………..74
4-6-1 مهمترين فرآورده‌هاي واحد تقطير نفت خام………………………………………………….74
4-7 شبیه‌سازی واحد تقطیر ……………………………………………………………………………………….76
4-7-1 نرم‌افزار Aspen Engineering……………………………………………………………………..76
4-7-2 معادلات ترمودینامیکی………………………………………………………………………………78
4-7-3 شبیه‌سازی واحد تقطیر آبادان ……………………………………………………………………78
4-7-4 توزیع ترکیبات مختلف گوگردی در بنزین…………………………………………………..79
4-7-5 محیط شبیه‌سازی …………………………………………………………………………………….80
4-7-6 نحوه اجرای برج

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره پيلي، CS3، زيرواحد Next Entries تحقیق رایگان درباره توالي، پيشگويي، پروتئين