منابع پایان نامه درباره نیروی انسانی، سودآوری، بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوا
2-13 عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان : 40
2-13-1 امنیت شغلی : 40
2-13-2 ارائه پاداش های سخاوتمندانه : 42
2-13-3 آموزش های متنوع و گسترده : 43
2-14 نقش نیروی انسانی در سودآوری سازمانی : 45
2-15 بهره وری : 47
2-16 تعریف و مفهوم بهره وری : 49
2-17 عوامل مؤثر بر بهره ‌وری : 52
2-17-1 عوامل برون زا : 52
2-17-2 عوامل درون زا : 53
2-17-2-1 نیروی انسانی : 53
2-17-2-2 تکنولوژی : 54
2-17-2-3 مدیریت : 55
2-17-2-4 روش های انجام کار : 55
2-18 بهره وری نیروی انسانی : 57
2-19 عوامل مؤثر بر افزايش بهره ورى نيروى انسانى : 58
2-20 راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش : 60
2-20-1 آموزش : 60
2-20-2 انگیزش معلمان : 64
2-21 اهمیت و نقش نیروی انسانی در کارآمدی و بازده دستگاه آموزش و پرورش : 65
2-22 نقش انسان در بهبود بهره‎وري و عوامل مؤثر بر بهره‎وري نيروي انساني : 66
2-23 شرايط لازم براى بهبود بهره ورى نيروى انسانى در سازمان ها : 68
2-23-1 ارتباط با كارمندان : 68
2-23-2 تعهد : 69
2-23-3 تداوم : 70
2-24 پیشینه تحقیق : 70
2-25 خلاصه و جمع بندی فصل دوم: 73
فصل سوم 74
(روش تحقیق) 74
3-1 مقدمه : 75
3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش: 75
3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي: 77
3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات 79
3-5 روايي (اعتبار) و پايايي (اعتماد) ابزار سنجش : 82
3-5-1 روايي پرسشنامه: 82
3-5-2 پايايي پرسشنامه: 82
3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها 84
3-7 فنون تحليل توصيفي 84
3-8 فنون تحليل استنباطي 84
فصل چهارم 85
تجزیه و تحلیل یافته ها 85
4-1 مقدمه: 84
4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها 85
4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان 85
4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان 86
4-2-4 سابقه کاری 87
4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها 88
4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 89
4-3-1 نیکویی برازش مدل 90
4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA): 91
4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان 91
4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI): 92
4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI): 92
4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI): 92
4-4 تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل تحقیق 93
4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته 96
4-6 آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر 99
فصل پنجم 103
نتیجه گیری 103
5-1 مقدمه 104
5-2 تحليل نتايج تحقيق 104
5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی 105
5-2-5 نتیجه گیری و بحث درباره‏ي نتایج حاصل از فرضیات تحقیق 106
5-2-5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق: 106
5-3-2 ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی 109
5-3-3 محدودیت هاي پژوهش 110
5-3-3- 1 محدودیت ذاتی پرسشنامه 110
5-3-3- 2 محدوديت تعميم 110
منابع : 111
الف) منابع فارسی 111
ب) منابع لاتین: 117
پیوست 1) پرسشنامه های تحقیق: 126
الف ) پرسشنامه وفاداری 127
ب) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو 127
پیوست 2 (خروجی (SPSS: 131
پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54 133

فصل اول
(کلیات تحقیق)

1-1 مقدمه :
منابع انسانی، دارایی هایی حیاتی هستند. افزایش حقوق دیگر برای تامین نیاز مردم امروز کافی نیست و سازمان ها باید مجموعهای از مزایا و برنامههای آموزشی را ارائه دهند تا راه ارتقاء آنها در مسیر دستیابی به وفاداری کارکنان هموار شود. وفاداري کارکنان يكي از موضوعاتی است كه امروزه از ديدگاه بسياري از مديران به ويژه در بخش خدمات، به علت فضاي رقابتي حاكم بر آن، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. نكته بسيار مهم توجه در صنايع خدماتی، نقش مؤثر كاركنان در خلق ارزش است؛ به گونه اي كه مي توان گفت حفظ و نگهداري مشتريان وفادار، بدون كاركنان راضي و وفادار امكانپذير نيست، چرا كه كاركنان وفادار، خدمات را با كيفيت بالاتري ارائه مي كنند و در جلب رضايت مشتري و وفادار نمودن آنها سهم بسزايي دارند. يك مشتري وفادار علاوه بر آنكه بارها و بارها جهت خريد محصولات و يا استفاده از خدمات به سازمان مورد علاقه خويش رجوع مي كند، به عنوان يك عامل مضاعف در زمينه تبليغ محصولات و خدمات سازمان، از طريق توصيه و سفارش به خويشاوندان، دوستان و يا ساير مردم، نقشي حائز اهميت در ارتقاء ميزان سودآوري و بهبود تصوير سازمان در ذهن مشتريان بالقوه ايفا مي نمايد (دادخواه، 1388، 52). از طرفی وفاداری منابع انسانی در یک سازمان بر نحوه ارائه خدمات آنها موثر است به نحوی که عملکرد فردی آنها را بهبود می دهد و در نتیجه بر عملکرد سازمان نیز موثر است ( یی1 و همکاران، 2010). ارائه خدمات بهتر توسط کارکنان، اگر چه منجر به رضایت ارباب رجوع در آن سازمان می شود اما صرفا این رضایت برای سازمان کافی نمی باشد زیرا سازمان بدون رضایت منابع انسانی، نیروهای داخلی و در نتیجه، مزیت رقابتی خود را از دست می دهد ( طالقانی و همکاران، 1392). در این فصل، بعد از بیان و تشریح مساله، ساختار پژوهش به صورت خلاصه بررسی می شود.

1-2 بیان مسأله :
رضایت و وفاداری کارکنان، تضمین کننده وفاداری مشتریان به سازمان می باشد یعنی تمامی بخش های سازمان مشتری گرا خواهند شد و خود را در برابر مشتری و ارباب رجوع موظف و وفادار می دانند. توجه صرف به بخش بازاریابی در خدمت رسانی به مشتری کافی نمی باشد و برای رسیدن به وفاداری مشتری باید تمامی بخش های سازمان در این راستا آموزش ببینند و سازمان نیز، رضایت کارمندان خود را تأمین کرده تا با وفاداری همراه با تعهد کارکنان به سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان را در پی داشته باشد (جوانمرد و سلطان زاده،1388) مدلي تحت عنوان زنجيره خدمت و سود ارائه كردند كه نشان مي دهد چگونه كيفيت خدمات باعث افزايش وفاداری و رضایت كاركنان و بهره وري آنان میشود و در نتيجه افزايش رضايت مشتري را بوجود میآورد تا حدي كه به وفاداري و در نتيجه سودآوري شركتها منجر مي شود.مفهوم وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان اشاره دارد (سلطانی،1382). وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان است و مسئولان و متخصصان امور پرسنلی، وقت و نیروی زیادی صرف آن می کنند. اما پرداختن به این امور، تنها وظیفه مدیریت منابع انسانی نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به طور مستقیم در سودبخشی سازمان، تأثیر می گذارد. سودآوری سازمان ها تابعی از درآمدها و هزینه های سازمان می باشد. درآمد سازمان به قیمت و مقدار فروش محصول بستگی دارد و هزینه های سازمان تابعی از ارزش نهاده ها و منابع به کار رفته در تولید محصولات سازمان می باشد (پيرنياكان،1391). اين امر سبب شده است كه در كليه كشورها بهره وري و استفاده صحيح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل توليد (اعم از كالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وري ممكن نيست (حسینی و رضایی،1390).
فعاليت هاي هر سازمان تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد كه شناخت و بررسي اين عوامل مي تواند كمك مؤثري به بهبود فعاليت ها و تحقق اهداف سازماني بنماید. از طرفي نظر به اين كه بهره وري تابعي از عوامل بسيار مختلفی است كه اين عوامل تحت تأثير رسالت، فعاليت، عمليات و عواملي از اين قبيل از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است و همچنين ميزان اهميت و تأثير اين عوامل بر بهره وري سازمان هاي مختلف يكسان نيست، بنابراين براي سازمان ها امكان پذير نيست كه در تمامي زمينه ها و جنبه هاي تأثيرگذار وارد شوند. ضرورتاً براي رسيدن به به بالاترين ميزان بهره وري در ابتدا لازم است طبق معيارها و ضوابط علمي اين عوامل از لحاظ اهميت براي سازمان شناسايي شوند، آنگاه براي بهبود بهره وري، برنامه هاي اجرايي و طرح هاي لازم تدوين شوند (تواری و همکاران،2008). از آنجا كه در ميان عوامل توليد، عامل نيروي انساني برخلاف ساير منابع سازماني به عنوان ذي شعور و هماهنگ كننده ساير عوامل شناخته مي شود (خلیلیان و رحمانی،2008) و همچنين مهمترين اهرم اصلي در افزايش و كاهش بهره وري سازمان مي باشد، لذا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و بايد توجه خاصي به آن مبذول داشت ( طالقانی و همکاران، 1392).
بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری است که نمی توان از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارند و این مساله تقریبا در هر سازمانی و در هر محیط و فرهنگی کاربرد و نمود داشته است ( آیتان و گوپتا2، 2012). همچنین سود ناشی از منابع انسانی در سازمان همواره مورد بحث بوده است برخی از محققین سود عملکرد و راندمان حاصله از منابع انسانی را بیشتر از سود و منفعت مالی حاصله از چنین عملکردی می دانند و معتقدند اگر کارکنان را راضی نگه داریم و در پی آن وفاداری منابع انسانی را حاصل کنیم، می توان سود آوری و بهره وری منابع انسانی را به دنبال داشته باشیم (آنتونتیک و آنتونتیک3، 2011). مجتمع آموزشی صالح، در پی به حداکثر رساندن سودآوری و بهره وری، می تواند با کمک بهبود وفاداری منابع انسانی و راضی نگه داشتن آنها، به این امر مهم دست یابد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

در دنیای پر رقابت کنونی بهره وری و سودآوری سازمان ها به عنوان فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم ترین هدف هر سازمان را تشکیل می دهند و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های تمام بخش های جامعه را در بر گیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی انسانی و بحث وفاداری آنان به سازمان می باشد (الله وردی و همکاران،1389).
تلاش براى بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروى كار، سرمايه، مواد، انرژى و اطلاعات، هدف تمامى مديران سازمان هاى اقتصادى و واحدهاى توليدى، صنعتى و مؤسسات خدماتى مى باشد. وجود ساختار سازمانى مناسب، روش هاى اجرایى كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاى كار متعادل و از همه مهم تر، نيروى انسانى واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتى مى باشند كه براى نيل به بهره ورى مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاش هاى هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كارى می تواند بر ميزان بهره ورى و بهبود بهره ورى به ويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامنى تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره ورى بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروى انسانى هسته مركزى را تشكيل مى دهد. يكى از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره ورى آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره ورى نقشى محورى دارد، درخواست هاى او در سازمان اثرى كليدى بجا مى گذارد. از آنجا که هیچ فرآیند تولید کالا یا خدماتی نیست که به کار انسان نیازمند نباشد و تمام تولیدات و خدمات بدون مشارکت انسان پیش نمی رود؛ بنابراین مسئله نیروی انسانی و وفاداری او به سازمان از مسائل اصلی مدیریت سازمان است (فتاحی،1390).

1-4 اهداف تحقیق :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:
بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

1-5

پایان نامه
Previous Entries بازنشستگان، روش کوکران، بهشت زهرا Next Entries چاهستانيها، کيفيت، بيشتر