تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ شهادت، فقه اسلامی، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

با سپاس از همسر بزرگوار و فرزند گرانقدرم که مرا در راه کسب علم همراهی نمودند.

تقدیم به
روح آسمانی مرد عشق و عمل،
سردار شهید محمود کاوه
که به کاروان عشق رسید و به قبیله عاشورائیان پیوست.

فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه

بسمله أ
منشور اخلاق پژوهش ب
تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه ‌ج
سپاسگزاری ‌د
تقدیم به ‌ه
فهرست تفصیلی مطالب ‌و
چکیده‌ 1
مقدمه 2
أ) بیان مسأله 2
ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 3
ج) پرسش های تحقیق 4
د) فرضیه‌های تحقیق 4
هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق 5
و) روش تحقیق 5
ز) اهداف تحقیق 5
ح) ساختار تحقیق 5

عنوان صفحه

بخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)
فصل اوّل: جهاد 8
گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح 8
گفتار دوم: اقسام جهاد 10
2-1- جهاد مالی 12
2-2- جهاد جانی 14
2-2-1- جهاد ابتدائی 15
2-2-2- جهاد دفاعی 21
2-3- جهاد تبلیغی 22
2-4- جهاد با نفس 29
فصل دوم: شهادت 33
گفتار اوّل: شهادت در لغت و اصطلاح 33
گفتار دوم: اقسام شهادت 35
بخش دوم: جهاد در فقه
فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت جهاد 38
گفتار اول: جهاد در قرآن 40
1-1- اهمیّت 41
1-2- فضیلت 44
گفتار دوم: جهاد در روایات 46
2-1- اهمیّت 46
2-2- فضیلت 48
فصل دوم: فلسفه‌ی جهاد در اسلام 51
گفتار اوّل: قرآن و فلسفه‌ی جهاد 51
1-1- آزمودن مؤمنان 51
1-2- جهاد مقیاس بازشناسی مؤمنان از منافقان 52
عنوان صفحه

1-3- جلوگیری از فساد و تباهی 53
1-4- فرمان جهاد، در جهت منافع و مصالح واقعی انسان 54
1-5- گسترش حاکمیّت اسلام 54
1-6- دفع ستم و ظلم 55
1-7- حفاظت از مراکز پرستش خداوند 55
گفتار دوم: روایات و فلسفه‌ی جهاد 56
2-1- دفاع از حقوق ستمدیدگان 56
2-2- عزّت اسلام 56
2-3- احقاق حق 56
2-4- بارور شدن درخت دین 57
2-5- زنده نمودن ارزش‌های اسلامی 58
فصل سوم: اهداف جهاد 60
گفتار اوّل: هدف جهاد در قرآن 60
1-1- اعتلای کلمه‌ی توحید و اقامه‌ی دین 60
1-2- دفاع 61
گفتار دوم: هدف جهاد در روایات 61
2-1- هدف در جهاد، هدایت است نه کشتن 61
2-2- رضایت خداوند و سبیل الله نه خصومت جنگی 63
2-3- اقامه‌ی دین و عدل 63
2-4- اعتلای کلمه‌ی خداوند در عالم 64
فصل چهارم: شرایط جهاد در فقه 65
گفتار اول: اذن 65
1-1- اذن در جهاد ابتدائی 65
1-2- اذن در جهاد دفاعی 67
گفتار دوم: مرد بودن 70
گفتار سوم: آزاد بودن 72
عنوان صفحه

گفتار چهارم: بالغ بودن 73
گفتار پنجم: عاقل بودن 73
گفتار ششم: سلامت جسم 73
گفتار هفتم: توانایی مالی 74
گفتار هشتم: اجازه‏ی پدر و مادر 75
بخش سوم: شهادت در فقه
فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت 79
گفتار اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت در قرآن 79
1-1- حیات حقیقی 79
1-2- مغفرت 80
1-4- اجر عظیم 81
1-5- بالاترین رستگاری و پیروزی 82
1-6- پایداری و از بین نرفتن اعمال 82
گفتار دوم: اهمیّت و فضیلت شهادت در روایات 82
فصل دوم: شهید کیست؟ 86
گفتار اوّل: شاخص‌های شهادت 86
1-1- ایمان 86
1-2- نیّت 86
1-3- اطاعت از رهبری الهی 88
گفتار دوم: چه کسی شهید است؟ 89
گفتار سوم: چرا شهیدان زنده‌اند؟ 90
فصل سوم: نتایج گسترش فرهنگ شهادت 93
گفتار اول: فرهنگ شهادت و نتایج گسترش آن 93
گفتار دوم: دلیل گسترش فرهنگ شهادت 96
گفتار سوم: راهکارهای ترویج فرهنگ شهادت 97
عنوان صفحه

نتایج و پیشنهادها
أ) نتایج 99
ب) پیشنهادها 100
فهرست منابع و مآخذ 101
چکیده‌ی انگلیسی 105

فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای

نام واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
کد واحد:
کد شناسایی پایان نامه:
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمّدحسین نیکپور
شماره دانشجویی:
سال و نیمسال اخذ پایان نامه:
نیمسال دوم 93-1392
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
جهاد و شهادت در فقه اسلامی
تاریخ دفاع از پایان نامه:
تعداد واحد پایان نامه:
نمره پایان نامه دانشجو به عدد:
نمره پایان نامه دانشجو به حروف:
چکیده‌ی پایان نامه:
جهاد و دفاع در هر فرهنگ و جامعه‌ای مدّ نظر بوده و بزرگان و قهرمانان این عرصه را مورد ستایش و بزرگداشت قرار داده‌اند. در اسلام و به ويژه در مكتب تشيّع به دليل ويژگي‌هاي خاص بر آن تأكيدات مهمّي شده و از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود. لیکن آن گاه که از این مقوله سخن به میان می‌آید سؤالات متعدّدی در ذهن نقش می‌بندد که گاهاً ناشی از سطحی‌نگری و عدم شناخت و آگاهی صحیح نسبت به این موضوع است.
از سویی نظر به موقعیت کنونی دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و از سویی موقعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیت اسلام شیعی و بیدارگر ملّت‌های مسلمان و با توجه به حملات و هجمه‌های گوناگون دشمنان نسبت به این کشور و دین اسلام ضروری به نظر می‌رسد که جهت تنویر افکار و تبیین دو مقوله‌ی جهاد و شهادت به بیان اهمیّت و فضیلت آن دو از لسان قرآن و روایات پرداخته و مورد اهتمام و کنکاش بیشتر واقع شود.
لذا این تحقیق با موضوع جهاد و شهادت در فقه اسلامی با این هدف بر صفحه‌ی سفید کاغذ رقم خورد تا در حدّ توان به شناسایی و معرفی اصول و رهنمودهای ثقلین در این رابطه بپردازد و مشعلی هر چند کم سو باشد در تنویر این مسئله برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در پرتو هدایت‌های قرآنی و سیره‌ی حضرات معصومین «(» نسبت به انجام این تکلیف بزرگ الهی اقدام نمایند.
کلید واژگان: جهاد، شهادت، شهید، رزمنده، جنگ، حق، باطل

مقدمه
جهاد در دین مبین اسلام از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در آیات و روایات به آن سفارش شده و آن را به عنوان لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند معرفی کرده است. همچنین آمده است:
«… فَمَنْ تَرَکهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ، ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَةُ الْبَلَاءُ وَ دُیثَ، بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ، بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْییعِ الْجِهَادِ وَ سِیمَ الْخَسْفَ …؛1 کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلّت و خواری بر او می‌پوشاند و دچار بلا و مصیبت می‌شود و کوچک و ذلیل می‌گردد. دل او در پرده‌ی گمراهی مانده و حق از وی روی می‌گرداند. به جهت ترک جهاد، به خواری محکوم و از عدالت محروم است.»
پس جهاد یکی از بهترین راه‌های پرواز به سوی خداوند و بازدارنده‌ترین پوشش‌ها در برابر کلّیّه‌ی انحراف‌ها و گناهان است، زیرا وقتی رزمنده‌ی مؤمن به آن درجه‌ی ایمان رسید که در راه خدا از جان و مال و خانواده‌اش بگذرد، دیگر هواهای دنیایی بر او سلطه‌ای نخواهد داشت.
در بررسی آیات قرآن نیز شاهد نمونه‌ی دیگری از جایگاه جهاد هستیم که می‌توان به سوگند به سمّ اسبان رزمندگان، برتری بخشیدن رزمندگان بر آبرسانان به حجاج و آبادگران مسجدالحرام و…اشاره کرد.
از طرف دیگر انسان مسلمانی که در راه حق تعالی مبارزه کند فوزی عظیم شهادت نصیبش می‌شود و به زندگی جاویدی دست پیدا می‌کند چرا که شهید برای همیشه زنده است. اینانند که از دل و جان، من خاکی خویش را با من خدایی سودا می‌کنند و به سوی شهادت، رها و سبکبال می‌شتابند.

أ) بیان مسأله
از آن زمان که قابیل خون برادر بر زمین ریخت بر حیات زمینی صفحه‌ای گشایش یافت که سطور آن با خون نگاشته شد و تا فرزندان آن دو بر روی کره‌ی خاکی حیات دارند این صفحه گشوده است و دو گونه مقابله‌ی حق با باطل و باطل با باطل نیز رخ می‌نمایاند.
مقابله‌ی باطل با باطل برای ارضاء نفسانیات و عمدتاً بین پذیرندگان ولایت طواغیت رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد خون‌های فراوانی که ریخته می‌شود هدر رفته؛ امّا در نبرد حق و باطل، دسته‌ی حق ولایت نور را پذیرفته‌اند و به سوی نور پیش می‌روند که این نبرد در آیات و روایات مورد توجّه خاص واقع گردیده و به جایگاه کشته شدگان در این نبرد نیز اشارات فراوانی شده است. همچنین در راستای برقراری امنیّت و آرامش در جامعه اسلامی و بهبود روابط بین الملل نیز در فقه مورد بحث می‌باشد. این همه نشان از اهمیت موضوع داشته؛ امّا تمامی این سفارشات برای چیست و با توجه به تمامی این سفارشات تکلیف هر کسی که در این جبهه‌ها کشته می‌شود و هر کسی که به این جبهه ها نمی‌رود چیست؟ از سویی چه تفاوتی با خودکشی دارد چون شخص خود با اراده و آگاهی از این که در این نبرد کشته خواهد شد به سوی آن می‌رود و سؤالاتی از این قبیل که مستلزم تبیین و بررسی دقیق می‌باشد.

ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که تاریخ اسلام و علی الخصوص تاریخ تشیّع، تاریخ جهاد و شهادت است و این موضوع مربوط به زمان مشخّصی نمی‌شود یعنی از همان زمان که نیزه‌ی جفای ابوجهل بر پیکر سمیه نشت و اوّلین چشمه‌ی خون جوشید، آن چشمه بدل به رودخانه‌ای عظیم شد که در سرتاسر تاریخ این دین الهی جاری بوده و تا بشری باقی است جاری خواهد بود.
اکنون نظر به موقعیت کنونی دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و از سویی موقعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیت اسلام شیعی و بیدارگر ملّت‌های مسلمان و با توجه به حملات و هجمه‌های گوناگون دشمنان نسبت به این کشور و دین اسلام ضروری به نظر می‌رسد که جهت تنویر افکار و تبیین دو مقوله‌ی جهاد و شهادت و بیان اهمیت آن دو به بیان علمی آنها پرداخته و مورد اهتمام و کنکاش بیشتر واقع شود.
لذا این تحقیق با این هدف بر صفحه سفید کاغذ رقم خورد تا در حد توان به شناسایی و معرفی اصول و رهنمودهای ثقلین در این رابطه بپردازد و مشعلی هر چند کم سو باشد در تنویر این مسئله برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در پرتو هدایت‌های قرآنی و سیره‌ی حضرات معصومین «(» نسبت به انجام این تکلیف بزرگ الهی اقدام نمایند.

ج) پرسش های تحقیق
• ماهیت جهاد و شهادت در فقه اسلامی چیست؟
• آیا کشته شدن در جهاد نوعی خودکشی محسوب می‌شود؟
• آیا کشته‌های دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شهید محسوب می‌شوند؟

د) فرضیه‌های تحقیق
• قتال و کوشش در راه اعتلای توحید و تحقق قسط و عدل و دفاع از آرمانهای اسلام جهاد محسوب شده و کسی که در این راه کشته شود به مقام شهادت می‌رسد.
• کشته شدن در جهاد به دلیل اینکه فی سبیل الله انجام گرفته و با هدف دفاع از دین اکمل اسلام و تحقق دستورات الهی است خودکشی محسوب نشده و به فرموده‌ی قرآن عند ربهم یرزقون‌اند.
• با توجه به این که در قرآن وقتی سخن از کشته شدگان در جنگ‌ها سخن به میان می‌آید بلافاصله عبارت فی سبیل الله می‌آید نشان از این است که به هر کسی نمی‌توان اطلاق نام شهید کرد.
پرسش‌های فرعی:
1) چرا در اسلام به امر جهاد اهمیت داده شده است؟
2) شاخص‌های شهادت چیست؟
فرضیه‌های فرعی:
1) به خاطر حفظ و تحقّق حقیقت اسلام و دفاع از سرزمین اسلام و نوامیس مسلمانان.
2) به نظر می‌رسد شهادت شاخص‌هایی از قبیل ایمان، نیت، اطاعت از رهبری الهی و…داشته باشد.

هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق
تحقیقات به عمل آمده حاکی از بررسی و انتشار مقالات و کتب عدیده‌ای است که در این ارتباط به رشته تحریر در آمده که هر یک به گوشه‌ای از این موضوع پرداخته‌اند.

و) روش تحقیق
روش تحقیق ما در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای است از این رو برای فحص و فهم دقیق مسائل به کتابخانه‌های معتبر مراجعه و ضمن مطالعه دقیق کتب مربوطه، به فیش‌برداری مطالب مورد نظر اقدام و سپس برای تنظیم پایان‌نامه فهرست مناسبی تهیه نمودیم. در این تحقیق سعی نموده‌ایم به بررسی جایگاه و اهمیت جهاد و شهادت به صورت جداگانه بپردازیم و در آخر جمع‌بندی نموده و نتایج را بدست آورده و کار خود را با پیشنهادهایی برای روشن شدن مسیر آیندگان در این زمینه به اتمام

پایان نامه
Previous Entries بهداشت روان، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مفهوم شناسی، امام صادق، نیازمندی‌ها