پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، رتبه بندی، فرآیند تحلیل

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان
صفحه

فصل اول: مقدمه
1
1-1-مقدمه
2
1-2- بیان مساله
2
1-3- بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
4
1-4- اهداف تحقیق
7
1-5- سوالات تحقیق
7
1-6- کلمات و واژگان کلیدی
8
فصل دوم: مرور مطالعاتی
9
2-1- مقدمه
10
2-2- مفهوم ریسک
11
2-3- مفهوم مدیریت ریسک
12
2-4- پیشینه مدیریت ریسک
13
2-5- مدل های چرخه اجرای مدیریت ریسک
14
2-5-1- انتقال ریسک
14
2-5-2- اجتناب ریسک
14
2-5-3- کاهش (تسکین)
15
2-5-4- پذیرش (نگهداری)
15
2-6- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚﭘﺮوژه‬
16
2-6-1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚ
16
2-6-2- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲرﻳﺴﻚ
17
2-6-3- ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻴﻔﻲرﻳﺴﻚ
18
2-6-4- ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻤﻲو آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ
19
2-6-5- ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ
20

فهرست مطالب
عنوان
صفحه

2-6-6- ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ
20
2-7- نگاهی به پدیده آسایشگاه های سالمندان
21
2-8- لزوم احداث آسایشگاه های سالمندان
23
2-9- انواع آسایشگاه های سالمندان
23
2-9-1- مجتمع های مختص سالمندان
23
2-9-2- مراکز خانه های پیش ساخته
24
2-9-3- زندگی سالمندان در خانه روستایی (ECHO)
24
2-9-4- خانه های اشتراکی
24
2-9-5- مراکز مراقبت دایم از بازنشستگان (CCRC)
24
2-9-6- تاسیسات حرفه ای پرستاری
25
2-9-7- تاسیسات مخصوص مبتلایان به آلزایمر
26
2-9-8- مراکز روزانه مراقبت از سالخوردگان
26
2-10- روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA)
26
2-10-1- روش های ارزیابی ریسک
26
2-10-2- دیدگاه ها نسبت به خطا
27
2-10-2-1- رويكرد فردي به خطا
27
2-10-2-2- رويكرد سيستمي
28
2-10-3- ماهیت روش تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)
28
2-10-4- مزایا و معایب روش FMEA
30
2-11- ریسک های موجود درپروژه آسایشگاه های سالمندان
33
2-11-1- ریسک های حقوقی و قراردادی و مالی
34
2-11-2- ریسک های بهداشتی و درمانی
36
2-11-3- ریسک های عمرانی
38

فهرست مطالب
عنوان
صفحه

2-12- کاربرد FMEA در مدیریت ریسک آسایشگاه های سالمندان
39
2-12-1- کاربرد FMEA در پروژه های عمرانی
40
2-12-2- کاربرد FMEA در خدمات مراقبتی و درمانی
41
2-13- پیشینه تحقیق بر موضوع
41
2-13-1- پیشینه تحقیق بر مدیریت ریسک در ساخت و ساز و خدمات درمانی
41
2-13-2- پیشینه کاربرد FMEA در مدیریت ریسک ساخت و ساز و خدمات درمانی
45
فصل سوم:روش تحقیق
52
3-1- مقدمه
53
3-2- روش تحقیق
53
3-3- جامعه آماری
54
3-4- قلمرو تحقیق
55
3-4-1- قلمرو مکانی
55
3-4-2- قلمرو زمانی
55
3-4-3- قلمرو موضوعی
55
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات
55
3-6- اعتبار يابي ابزار تحقيق (روايي و پايايي و پرسشنامه)
56
3-7- مراحل انجام تحقیق
57
فصل چهارم: نتایج و بحث
61
4-1- مقدمه
62
4-2- توصیف جامعه آماری
62
4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت
62
4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات
63
4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار
64

فهرست مطالب
عنوان
صفحه

4-2-4- توصیف جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت
65
4-3- توصیف آماری پاسخها به شدت ریسک
66
4-4- محاسبه RPN
76
4-5- محاسبه RPN برای عوامل اصلی
80
4-6- رتبه بندی ریسکها با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
88
5-1- مقدمه
89
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق
89
5-3- محدودیتهای تحقیق
95
5-4- پیشنهادهایی برای دست اندرکاران دهکده سالمندان
96
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
98
ضمیمه
99
مراجع
110

فهرست جدول ها
شماره و توضیح جدول
صفحه

جدول 2-1- دیدگاههای مختلف راجع به مدیریت ریسک
14
جدول 2-2- چرخه ریسک و کنترل آن
15
جدول 2-3 – دسته بندی ریسک های پروژه های ساخت و ساز برمبنای ماهیت ریسک
39
جدول 2-4- خطاهای محتمل در محیط اورژانس یک بیمارستان نظامی
47
جدول 2-5- ریسک های موجود در پروژه های عمرانی ـ صنعتی زیربنایی
49
جدول 2-6- تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک فازی
51
جدول 3-1- تعیین شدت اثر ریسک
58
جدول 3-2- تعیین احتمال ریسک
59
جدول 3-3 تعیین احتمال کشف
59
جدول3-4- عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آنها
59
جدول 4-1- ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت
62
جدول 4-2- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات
63
جدول 4-3- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار
64
جدول 4-4- ترکیب جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت
65
جدول4-5- عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آنها
66
جدول 4-6 – توصیف آماری پاسخهای جامعه آماری به شدت اثر ریسک بر عوامل هزینه، کیفیت و زمان
67
جدول 4-7- شدت نهایی ریسکها
70
جدول 4-8- توصیف آماری مربوط به احتمال وقوع ریسک
72
جدول 4-9- جدول احتمال کشف علت ریسک
74
جدول 4-10-R.P.N ریسکها
76
جدول 4-11- رتبه بندی ریسکهای موجود بر اساس نمره R.P.N دی فازی شده مندرج در جدول 4-10
79
جدول 4-12- R.P.N نه عامل اصلی
80
جدول 4-13- رتبه بندی عوامل نه گانه بر اساس R.P.N
81
جدول 4-14- جدول مقایسات زوجی مقایسه اهمیت ریسکها نسبت به همدیگر
82
جدول 4-15- ماتریس نرمال شده ریسکهای نه گانه
83
جدول 4-16- میانگین سطری جدول نرمال شده عوامل ریسک دهکده سالمندان
84
جدول 4-17- جدول شاخص تصادفی
86

فهرست جدول ها
شماره و توضیح جدول
صفحه

جدول 4-18- مقایسه رتبه بندی عوامل 9 گانه را در دو روش انجام شده
87
جدول 5-1- رتبه بندی ریسکهای موجود بر اساس نمره R.P.N دی فازی شده مندرج در جدول 4-9
91
جدول 5-2- رتبه بندی عوامل 9 گانه با استفاده از روش FMEA فازی
93
جدول 5-3- مقایسه رتبه بندی عوامل 9 گانه را در دو روش انجام شده
94

فهرست شکل ها
شماره و توضیح شکل
صفحه

شکل 2-1- تقسیم بندی انواع ریسک
12
شکل 2-2- فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه
17
شکل 2-3- فرآیند شناسایی ریسک ها در مدیریت ریسک پروژه
18
شکل2-4- فرآیند تحلیل کیفی ریسک در مدیریت ریسک پروژه
19
شکل 2-5- فرآیند تحلیل کمی ریسک در مدیریت ریسک پروژه
20
شکل 2-6- فرآیند نظارت و کنترل در مدیریت ریسک پروژه
21
شکل 2-7- فلوچارت اجرای FMEA
30
شکل 2-8- ریسکهای موجود درپروژه آسایشگاه سالمندان
33
شکل3-1- الگوریتم مدیریت ریسک
58
شکل 4-1- ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت
63
شکل 4-2- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات
64
شکل 4-3- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار
65
شکل 4-4- ترکیب جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت
66
شکل 4-5- وزن نهایی عوامل موثر بر ریسک دهکده سالمندان
86
شکل 5-1- نمودار پارتو ریسک ها
90

چکیده:
سالمندی در ایران، به مانند سایر کشورهای جهان، در نتیجه کاهش میزان موالید، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی می باشد. ایجاد فضای درخور و متناسب با شرایط و روحیات سالمندان پدیده نوینی در کشور ماست که بایستی با توجه به مقتضات جامعه مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر و ریسک های موجود در آن شناسایی گردد. همچنین در دهه اخیر با پیچیده تر شدن ساختار پروژه ها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده است. روابط پیچیده حاکم بر شرایط اقتصادی، تحریمها ، بازارها و مسائل فرهنگی مساله مدیریت ریسک پروژه ها و تجزیه تحلیل کمی عوامل موثر بر آنها را، به یک مساله چند وجهی تبدیل کرده است. شرایط مبهم و حضور دست اندرکاران با دیدگاهها و زمینه های حرفه ای مختلف و امکان آسیب پذیری بالای جوامع هدف در برخی موارد، کاربرد روشهای تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) را با گسترش فزاینده ای روبه رو کرده است.
در تحقیق پیش رو محقق پس از شناسایی احتمال وقوع، احتمال کشف و شدت ریسک عوامل موثر بر ریسک پروژه های ساخت دهکده سالمندان به محاسبه عدد اولویت ریسک (R.P.N ) این شاخص ها پرداخته است و عوامل موثر بر ریسک پروژه دهکده سالمندان را با کمک FMEA مشخص نموده است و با استفاده از ماتریس های مقایسات زوجی مبتنی بر متغیر های کلامی و با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر ریسک این پروژه ها و رتبه بندی ریسکها با این روش پرداخته است. و در این تحقیق نتایج حاصل از دو روش تحلیل شکست (FMEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با هم مقایسه شده است. نتیجه حاصله نشان می دهد که بر حسب اولویت ریسکهای مالی ، زمان بندی و برنامه ریزی ، ریسکهای کلان کشور و ریسکهای ناشی از سوء مدیریت از مهمترین عوامل موثر بر ریسک پروژه های ساخت دهکده سالمندان هستند.
لغات کلیدی: ریسک، تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن(FMEA) ، مجموعه های فازی، مدیریت ریسک، نمره اولویت ریسک(RPN)

فصل اول
مقدمه

1-1- مقدمه
اولين دغدغه مديران هر مجموعه، تبديل مناسب و بهينه منابع سرمايه اي موجود به حداكثر درآمد ممكن از طريق سرمايه گذاري در زمينه زمان ومكان مناسب است. بنابراين در شرايط اقتصادي امروز چگونگي و محل سرمايه گذاري امري پيچيده و مخاطره آميز خواهد بود [32].
موفقیت اجرا و عملکرد پروژه ها به شکل قابل ملاحظه ای وابسته به مدیریت ریسک های پروژه است. به موازات پیچیده ترشدن محیط و نوع پروژه ها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده است. شرایط مبهم و حضور دست اندرکاران با دیدگاهها و زمینه های حرفه ای مختلف، کاربرد روشهای نوین و سیستماتیک برای مدیریت ریسک را با گسترش فزاینده ای روبه رو کرده است.
از آنجا که در این تحقیق کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA)1 در مدیریت ریسک پروژه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این فصل از تحقیق محقق کوشیده تا به توضیح کلیات تحقیق پیش رو بپردازد.
لذا پس از توضیح بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق به بیان سوالات و اهداف تحقیق اشاره خواهد شد. توضیح مختصری راجع به واژگان تخصصی عملیاتی تحقیق پایان بخش مطالب این فصل خواهد بود.

1-2- بیان مساله
در طول چند دهه گذشته با توجه به کاهش موالید و نرخ افزایش سن، مساله پیر شدن جمعیت و سالمندی یکی از موضوعات مورد توجه در اکثر کشورهای دنیا است. با افزایش جمعیت سالمندان، فارغ از اثرات اجتماعی آن بر بخشهای مختلف جامعه، موضوع نگهداری و تامین شرایط مطلوب برای ادامه زندگی ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سالمندی در ایران نیز، به مانند سایر کشورهای جهان، در نتیجه کاهش میزان موالید، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی می باشد. از آنجا که این پدیده در ایران، پدیده نوینی است و می تواند آثار متعددی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بگذارد، در نظر گرفتن سیاست های اجتماعی لازم برای مواجهه با این پدیده لازم و ضروری به نظر می رسد.
به طور کلی پنج زمینه اصلی که دولت رفاه قرن بیست و یکم را شامل می شود عبارتند از: 1) حمایت از سالمندان؛ 2) بیمه اجتماعی؛ 3) تامین اجتماعی خانواده؛ 4) زمینه سازی گسترش فرصت های شغلی و 5) مراقبت های پزشکی. بنابراین اصل حمایت از سالمندان یکی از مهمترین زمینه های شکل گیری دولت رفاه در آستانه قرن بیست و یکم بوده است. از سوی دیگر سایر زمینه های رفاه نیز بی ارتباط به مساله سالمندان نیست؛ برای مثال، تامین اجتماعی خانواده؛ خانواده هایی که سالمندان به نوعی عضوی از آن هستند و یا زمینه سازی برای فرصت های اشتغال؛ که این امر به نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و با بازنشسته شدن آنها فرصت های جدید برای گروه های سنی جوان فراهم می شود. در مورد بیمه تامین اجتماعی و مراقبت های پزشکی نیز، سالمندان به گونه ای با آن در ارتباط هستند [1].
لذا در چنین شرایطی نیاز به احداث و تشکیل سازمان ها و یا اماکنی برای نگهداری و مراقبت از این طبقه نسلی ضروری به نظر می رسد. پروژه های ساخت این مراکز و نگهداری و مدیریت آنها، با ریسک و مخاطره

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ، Alpha، Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، تحلیل ریسک، روش FMEA