پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

4-3-2 آزمون فرضیات پژوهش 73
4-3-2-1 آزمون فرضیه اول 73
4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم 74
4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم 75
4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم 76
4-3-2-5 آزمون فرضیه پنجم 77
4-3-3 تعیین اولویت ها 78
4-3-4 بیان خلاصه نتایج فرضیات 78
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 79
5-1 مقدمه 80
5-2 خلاصه پژوهش 81
5-3 توصیف یافته های پژوهش 81
5-3-1 نتایج مربوط به آمار توصیفی 81
5-3-2 نتایج مربوط به آمار استنباطی 82
5-4 پیشنهادها و راهکارها 85
5-5 محدودیت های پژوهش 86
5-6 پیشنهادها برای پژوهش های آتی 86
فهرست منابع و مآخذ: 87
پیوست ها و ضمائم 91

فهرست جدول ها
جدول شماره 4- 1 :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 67
جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی 68
جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 69
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی 70
جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی 71
جدول شماره 4-6 :آزمونk-s برای خوبی برازندگی توزیع نمرات 72
جدول شماره 4-7:نتایج آزمون T تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن 74
جدول شماره 4-8: نتایج آزمونT تاثیر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی 74
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون T تاثیر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی بر مزایای رقابتی آن 76
جدول شماره 4-10 : نتایج آزمون T تاثیر تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی 76
جدول شماره 4-11 :نتایج آزمون T تاثیر تعهدات صادراتی شرکت با عملکرد صادراتی آن 77
جدول شماره4-12: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن برای سنجش اولویت عامل های 78
جداول تحلیل آماری SPSS آزمون فرضیه ها : 97

فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 67
نمودار شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی 68
نمودار شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 69
نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی 70
نمودار شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی 71

فهرست شکل ها
شکل شماره 1- 1: مدل پژوهش 9
شکل شماره 3- 1: مدل پژوهش 59

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه
صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها افزایش, وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می‏بخشد.
از این منظر، هر دو اندازه و رشد سریع صادرات جهانی جهت یک تعهد موثر در مورد منابع و طراحی استراتژی های موفق بازاریابی بین المللی که اجازه می دهند تا شرکت ها عرضه در بازار را ایجاد ، ارائه و حمل و مبادله کند که دارای یک ارزش برتر برای مشتریان، بازاریابان، و غیره می باشد (مورگان1 و همکاران 2004). به این ترتیب، مزیت های رقابتی در بازارهای خارجی ممکن است با تاثیر مثبت بر عملکرد صادراتی فعلی و آینده به دست آید، (مورگان و همکاران 2006). با این حال، در زمینه بازاریابی بین المللی، دانش گسترده در مورد فاکتورهای مهم در تعیین مزایای رقابتی شرکت ها در بازارهای خارجی و تاثیر آنها روی عملکرد صادرات بسیار کمیاب است.
امروزه بسیاری از سازمان ها و تأمین کنندگان خدمات در سطح بازارهای جهانی و در سطح داخل مرزهای سازمان با شرایط رقابتی تنگاتنگی رو به رو هستند . مشتریان امروزی تقاضای بیشتر و جزئی تر داشته و به دنبال محصولات و خدمات ارزان تر ، با کیفیت بالاتر و زمان تحویل سریع ترهستند (مامه2 2002).
اکثر مطالعات در مورد عملکرد صادرات به یک مجموعه ای از متغیرهای بسیار متنوع متمرکز شده اند( آبا3 و اسلاتر، 1989؛ کاووسکی4 و زو،؛ کاتسیکا5، لینیدو6، و مورگان، 2000؛ سوزا، مارتینز7- حقیقت، و کوئلیو، 2008). یکی از اهداف اصلی این مطالعه، غلبه بر این شکاف های از طریق توسعه یک مدل مفهومی برای تجزیه و تحلیل تاثیر مزیت های رقابتی بدست آمده در بازارهای خارجی بر عملکرد صادرات می باشد. علاوه بر این، تصمیم گیری های استراتژیک در جهت تطبیق تاکتیک های بازاریابی مورد نیاز با کشور و بازارهای مختلف بردستیابی به این مزیت های رقابتی تاثیر گذاشته است. (گریفیث، جیکوبز، و ریکی8، 2006؛ شوهام9، 1999، 2002).
1-2 اهمیت و ضروریت انجام پژوهش
نیاز سازمانها به افزایش بهره وری و تضمین بقا یک نیاز همیشگی بوده و در دنیای کنونی که مواجه با جهانی شدن اقتصاد ها و یکپارچگی بازارها می باشد ، در صورتی که شرکتی عرضه کالا و خدمات خود را صرفا به بازارهای داخلی محدود کند به پیشواز نابودی رفته و خودکشی می کند پس صادرات و حضور در بازارهای غیر محلی یک انتخاب گریز ناپذیر می باشد. اما این حضور در بازارهای مذکور و تلاش برای صادرات کالا و خدمات به بازارهای متنوع باعث می گردد که سازمان ها و شرکت ها با مشکلات و پدیده های جدیدی مواجه شوند که تدبیر و چاره اندیشی متفاوتی را نسبت به چالشها و مشکلات بازارهای ملی و محلی می طلبد.
مزیتهای مختلفی که صادرات می تواند برای شرکت‌ها به ارمغان بیاورد فراوان می باشند افزایش تجربه بین‌المللی و توانایی برای تولید محصولات کم‌خرج و یا متفاوت با در نظر گرفتن بازارهای مختلف و شرایط خاص آنها باعث توسعه هرچه بیشتر مزایای رقابتی شرکت ها می گردد در نتیجه به چالاکی و بهره وری آنه افزوده می شود و از آنجایی که سازمان هایی که در مقایسه با رقبای خود چالاک تر بوده و فعالیت ها وخدمات خود را بهتر و با هزینه وکیفیت بهتر ارایه می نمایند وجود و حیات خود را در آینده تضمین می کنند لذا تلاش جهت حضور در بازارهای مختلف خارجی و کسب تجربه رابطه مستقیم با حفظ حیات آنهادارد. با درک اهمیت صادرات ، پژوهش حاضر تلاش دارد که به روابط و اثرات متقابل صادرات و شرکت ها پرداخته وبررسی کند که مزایای رقابتی شرکتها و سیاست های بازار یابی مختص بازار صادراتی که توسط آن اتخاذ می گردد چه اثراتی می تواند بر عملکرد صادرات بگذارد
بین المللی شدن، فرآیند گام به گام توسعه ی تجارت بین الملل است که به موجب آن یک شرکت بطور افزایشی، درگیر عملیات تجاری بین المللی، از طریق محصولات خاص در بازار های منتخب میشود.از نظر کاتلر و آرمسترانگ روش های ورود به کشور خارجی شامل صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم است.صادرات یکی از مهم ترین گام های اولیه سازمان ها برای توسعه و سرمایه گذاری جهت ورود به بازارهای جهانی و گسترش فعالیت های بین المللی آنهاست.(صدیق و آلشبن،2009)
در مطالعات علمی اثبات شده است که رشد اقتصادی کشور ها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد.زیرا صادرات جزئی از تقاضای کل جامعه محسوب شده و با اثر مستقیم و تکاثری بر روی تولید داخلی موجب افزایش سرمایه گذاری و انتقال منابع تولیدی از بخش های کم بازده به بخش های پر بازده و نهایتاً انتقال منابع از بخش های غیر رقابتی درونگرا به بخش های پر بازده و برون گرا میشود.و از طرفی بازدهی بیشتر فعالیت های اقتصادی صادراتی بخصوص در بازارهای معطوف به تکنولوژی که به طبع فشارهای رقابتی در بازار جهانی حاصل میشود، رعایت هرچه بیشتر استانداردهای بین المللی منجر شده و افزایش تمایل به بهره گیری را از آخرین تحولات فناوری برای حضور یا توسعه نفوذ هرچه بیشتر در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد (طالقانی و یوسفی سیاهگورابی،1389).
صادرات کشورها از نقش کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و اقتصاد کشور ها برخوردار بوده و تلاش برای بدست آوردن بازارهای جهانی با رقابت فشرده ای مواجه است.شرکت های پیشرو درکشور های پیشرفته با شناخت دقیق و بروز نیاز بازارها و فراهم آوری بسترهای لازم توانسته اند به خوبی به این نیازها پاسخ دهند و سهم قابل ملاحظه ای از این بازارها را از آن خود کنند؛در حالیکه شرکت های تجاری ایران با وجود فعالیت هایی در داخل کشور، فعالیت های بین المللی محدود و سهم ناچیزی در بازارهای جهان دارند.
با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت ها می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات انجام داد و باتوجه به ضعف ایران در صادرات کالاهای غیرنفتی باید به دنبال راه حلی جهت بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای تولید کننده کالاهای غیرنفتی باشیم. پس باید کالاهای تولیدی کشورمان به گونه ای باشند که از یک مزیت نسبی در بازاهای بین الملل برخوردار بوده و بتوانند با ارزش ها, رسوم , عادات, فرهنگ و سایر متغیرهای بازار هدف صادراتی انطباق ایجاد کرده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده شوند.

1-3 اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش بشرح زیر می باشد
الف ) هدف اصلی : بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

ب) اهداف فرعی:
1. شناسایی و تعیین اثر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن
2. شناسایی و تعیین اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن
3. شناسایی و تعیین اثر تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر مزایای رقابتی آن
4. شناسایی و تعیین اثر تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی
5. شناسایی و تعیین اثر تعهدات صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن

1-4 ادبیات و پیشینه پژوهش:
1-4-1 پیشینه داخلی :
1. در پژوهشی مرتبط با بازارگرایی و عملکرد کسب و کار توسط آقای حسین رضایی دولت آبادی در سال 1384 انجام شده است تحلیل های آماری نشان می دهد که تأثیر غیر مستقیم فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار بر عملکرد کسب و کار به مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم آن است. این موضوع نشان می دهد که قابلیت های بازاریابی نقش مهمی در رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار ایفا می کند.
2. در پژوهشی که توسط سمانه اخوان فومنی که در سال 2012 انجام شده به رابطه بین بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات شرکت ها پرداخته شده ،.این مطالعه همچنین به وضوح نشان می دهد که جمع آوری اطلاعات از بازار و ایجاد یک کمپین بازاریابی بر مبنای ویژگی های بازار هدف و تطبیق محصول و تاکتیک های بازاریابی تاثیرات متفاوتی در عملکرد صادراتشان دارد.
3. در پژوهشی که با عنوان بررسی تاثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات که توسط مصطفی الله وردی در سال 1391 انجام شده است. بر اساس تاثیر بالقوه بازارگرایی صادرکنندگان برروی عملکرد صادرکنندگان می باشدجامعه در نظر گرفته شده برای این پژوهش صادرکنندگان نمونه سال 1390 می باشد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و مزیت رقابتی تاثیر دارد

4. در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازار یابی صادراتی بر عملکرد صادرات که توسط احسان جلالی در سال 1390 انجام گرفته است نشان می دهد رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی با عملکرد صادرات شرکتهای صادر کننده مواد غذایی تایید و تاثیر مستقیم این عوامل بر عملکرد صادرات به اثبات رسید.

5. در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین بازارگرایی و استراتژی همگون سازی محصول با عملکرد صادرات در شرکت های صادراتی فعال در ایران و با توجه ویژه به صنعت شکلات و شیرینی که در سال 1387 توسط خانم مرضیه رییسی انجام گردیده است تحليل داده ها نشان مي دهد بين بازارگرايي و عملكرد صادرات و همچنين استراتژي همگون سازي محصول و عملكرد صادرات رابطه معنا داري وجود دارد.
1-4-2 پیشینه خارجی :
1. کاتسیکاس و همکاران (2000) در پژوهش خود عنوان کردند که عملکرد صادرات باید شامل رضایت و خواست و هدف گیری مدیران عالی باشد زیرا یک ابزار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره دامنه حرکتی، انحراف معیار، گروه کنترل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، تاکتیک های بازاریابی