منابع پایان نامه درباره دامنه حرکتی، گروه کنترل، یادگیری حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده فارسی
مقدمه: شیوع روز افزون سکته مغزی، لزوم استفاده از ابزار و تکنیک های موثرتر در این بیماری جهت کاهش طول مدت درمان وتسریع و تسهیل بهبودی و برگشت عملکرد اندامهای مبتلا را می طلبد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیوفیدبک بر دامنه حرکتی و عملکرد روزمره زندگی بیماران سکته مغزی انجام شد.
متود: تعداد 24 نفر بیمار مبتلا به سکته مغزی، با میانگین سنی 75/54 در این پژوهش شرکت کردند، که بطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. با توجه به نقش کلیدی دست در انجام کارهای روزانه، عملکرد آن قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی اسپاستی سیتی با آزمون آشورث ، ارزیابی دامنه حرکتی آرنج، مچ دست و انگشتان با گونیامتر و عملکرد روزمره زندگی با آزمون بارتل قرار گرفت. دو گروه با تمرینات رایج کاردرمانی (گروه کنترل) و این تمرینات همراه با بیوفیدبک (گروه آزمایش) به مدت 3 ماه تحت درمان و بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: با ارائه بیوفیدبک، شدت اسپاستیسیتی در دست 4 نفر از گروه آزمایش از 1 به صفر تقلیل یافت در حالیکه در گروه کنترل تنها یک نفرتقلیل اسپاستیسیتی داشت. استفاده از بیوفیدبک منجر به افزایش معنادار دامنه حرکتی آرنج (P0.001، مچ دست(P0.003) و انگشت(p0.001) نسبت به گروه کنترل شد. همچنین پس از مداخله، نمره بارتل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار داشت (p0.001).
نتیجه گیری: استفاده از بیوفیدبک تراپی در ترکیب با درمان های روتین کاردرمانی تاثیر مضاغف و تعیین کننده بر بهبود دامنه حرکتی مفاصل اندام فوقانی و عملکرد روزمره زندگی دارد.
کلیدواژه: سکته مغزی، حرکت اکستنسیون مچ، الکترومیوگرافی بیوفیدبک

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
(1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1
(2-1) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… 2
(3-1) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 4
(4-1) تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………….. 6
(1-4-1) بیوفیدبک ………………………………………………………………………………………………….. 6
(2-4-1) سکته مغزی ………………………………………………………………………………………………. 6
(3-4-1) دامنه حرکتی مفاصل دست ………………………………………………………………………………. 6
(4-4-1) وضعیت شناختی …………………………………………………………………………………………. 6
(5-4-1) عملکرد روزمره زندگی …………………………………………………………………………………. 7
(6-4-1) میزان تون عضلانی اسپاستیسیتی ………………………………………………………………………. 7
(5-1) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 7
(1-5-1) هدف کلی…………………………………………………………………………………………………. 7
(2-5-1) اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………. 7
(3-5-1) اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………. 8
(6-1) سوالات و فرضیات ……………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………. 10
(1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 10
(2-2) تعریف سکته مغزی ………………………………………………………………………………………. 10
(3-2) علت شناسی وشیوع……………………………………………………………………………. 11
(4-2) علل سکته مغزی…………………………………………………………………………………………. 12
(1-4-2) سکته ایسمیک …………………………………………………………………………………………. 12
(2-4-2) سکته هموراژیک ……………………………………………………………………………………… 12
(5-2) علائم سکته مغزی………………………………………………………………………………………… 13
(6-2) پیامدهای سکته مغزی…………………………………………………………………………………… 13
(1-6-2) عوارض زودرس ………………………………………………………………………………………. 13
(2-2-6) عوارض دیررس ………………………………………………………………………………………. 13
(7-2) پیش آگهی ………………………………………………………………………………………………… 14
(8-2) تاثیرات و عوارض سکته مغزی …………………………………………………………………………. 14
(1-8-2) مشکلات درکی-شناختی ……………………………………………………………………………….. 14
(2-8-2) اختلالات کنترل حرکتی و تون عضلانی ……………………………………………………………… 15
(9-2) درمان سکته مغزی………………………………………………………………………………………… 16
(10-2) توانبخشی و کاردرمانی در سکته مغزی ………………………………………………………………… 16
(11-2) درمان های مورد استفاده در کاردرمانی …………………………………………………………………. 18
(1-11-2) رویکرد رشد عصبی ………………………………………………………………………………….. 18
(2-11-2) مدالیته تحریک الکتریکی عملکردی (FES) ………………………………………………………… 18
(3-11-2) رویکرد یادگیری حرکتی ……………………………………………………………………………… 19
(4-11-2) درمان بوسیله ایجاد محدودیت حرکتی ………………………………………………………………… 19
(5-11-2) درمان های کمکی رباتیک ……………………………………………………………………………. 20
(6-11-2) رویکرد شناختی پس از سکته مغزی …………………………………………………………………. 20
(7-11-2) رویکرد تطابقی-جبرانی در توانبخشی پس از سکته مغزی ………………………………………….. 21
(8-11-2) رویکرد جایگزین و مکمل ……………………………………………………………………………. 21
(9-11-2) ماساژ درمانی …………………………………………………………………………………………. 22
(10-11-2) طب سوزنی …………………………………………………………………………………………. 22
(11-11-2) ریکی ………………………………………………………………………………………………… 22
(12-11-2) نوروفیدبک ………………………………………………………………………………………….. 22
(13-11-2) بیوفیدبک ……………………………………………………………………………………………. 23
(12-2) تعریف بیوفیدبک ………………………………………………………………………………………….. 26
(13-2) تاریخچه بیوفیدبک ………………………………………………………………………………………… 27
(14-2) کاربرد بیوفیدبک …………………………………………………………………………………………. 27
(15-2) مکانیسم عملکرد بیوفیدبک ………………………………………………………………………………. 28
(16-2) تاثیر بیو فیدبک بر عملکرد اندام فوقانی ………………………………………………………………… 28
(17-2) بررسی متون ……………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم
(1-3) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 38
(2-3) نوع مطالعه …………………………………………………………………………………………………. 38
(3-3) جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………………………………… 38
(4-3) معیار ورود …………………………………………………………………………………………………. 38
(5-3) معیار خروج ……………………………………………………………………………………………….. 39
(6-3) متغییر ………………………………………………………………………………………………………. 39
(1-6-3) سکته مغزی ……………………………………………………………………………………………… 39
(2-6-3) دستگاه بیوفیدبک ………………………………………………………………………………………… 40
(3-6-3) دامنه حرکتی مچ دست …………………………………………………………………………………… 40
(4-6-3) اسپاستیسیتی ……………………………………………………………………………………………… 41
(7-3) ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………. 41
(1-7-3) پرسشنامه اطلاعات فردی ……………………………………………………………………………….. 41
(2-7-3)پرسشنامه وضعیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار Next Entries منابع پایان نامه درباره دامنه حرکتی، کیفیت زندگی، انحراف معیار