پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، منابع سازمان، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

?
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : كليات تحقيق 9
مقدمه 9
1-1- بيان مسئله 10
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 12
1-3- اهداف تحقيق 14
1-4- سوال اصلي و سوالات فرعي تحقيق 15
1-5- فرضيه هاي تحقيق 16
1- 6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق 16
فصل دوم : ادبيات تحقيق 19
مقدمه 19
2- 1- مباني نظري تحقيق 19
2-1-1- رهبري اخلاقي 20
2-1-1-1- تعريف و مفهوم رهبري 20
2-1-1-2- سير تحول تئوري هاي رهبري 22
2-1-1-3- تعريف رهبري اخلاقي 26
2-1-1-4- ويژگي هاي رهبري اخلاقي 28
2-1-1-5- ابعاد رهبري اخلاقي 31
2-1-1-6- ضرورت رهبري اخلاقي 34
2-1-1-7- سبک هاي رهبري اخلاقي 35
2-1-1-8- ديدگاه هاي رهبري اخلاقي 38
2-1-1-9- نتايج و پيامد هاي رهبري اخلاقي در سازمان 41
2-1-1- 10- تئوري يادگيري اجتماعي رهبري اخلاقي 42
2-1-2- تعهد سازماني 43
2-1-2-1- تعريف و مفهوم تعهد 43
2-1-2-2- انواع تعهد 44
2-1-2-3- مفهوم و تعريف تعهد سازماني 47
2-1-2-4- تعهد سازماني و ضرورت توجه به آن 51
2-1-2-5- ديدگاه هاي مختلف در خصوص تعهد سازماني 53
2-1-2-6- تعهد سازماني مفهوم يک بعدي يا چند بعدي 54
2-1-2-7- ديدگاه هايي در مورد کانون هاي تعهد سازماني 62
2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 63
2-1-2-9- نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني 66
2-1-2-10- دو نظر کلي درباره تعهد سازماني 73
2-2- پيشينه تحقيق 75
2-2-1- تحقيقات داخلي 75
2-2-2- تحقيقات خارجي 78
2-3- مدل مفهومي تحقيق 80
فصل سوم : روش شناسي تحقيق 83
مقدمه 83
3-1- روش تحقيق 83
3-2- متغيرهاي تحقيق 85
3-3- روش هاي جمع‌آوري اطلاعات 85
3-4- روايي و پايايي پرسشنامه 87
3-5- جامعه و نمونه آماري 89
3-5-1- جامعه آماري 89
3-5-2- نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه 90
3-5-3- روش نمونه گيري 90
3-5-4- تعيين حجم نمونه 91
3-5-5- جامعه نمونه : 92
3-6- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 92
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 95
مقدمه 95
4-1- توصيف داده ها : 95
4-1-1- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي 95
4-1-2- توصيف متغير رهبري اخلاقي 102
4-1-3- توصيف متغير تعهد سازماني 105
4-2 – آماراستنباطي 111
4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماري 111
4-2-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق : 112
4-2-3- بررسي ارتباط بين عوامل جمعيت شناختي با متغيرهاي مورد بررسي تحقيق 119
4-2-4- بررسي وجود سبك رهبري اخلاقي در واحد هاي ستادي بانك ملي در شهر تهران 134
4-2-5- بررسي سطح تعهد سازماني کارکنان ستادي در بانك ملي در شهر تهران 135
4-2-6- اولويت بندي ابعاد تعهدسازماني کارکنان واحد هاي ستادي بانك ملي در شهر تهران ‌ 136
4-2-7- اولويت بندي ابعاد رهبري اخلاقي مديران واحد هاي ستادي بانك ملي در شهر تهران‌ 137
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 139
مقدمه 139
5-1- بحث و نتيجه گيري 140
5-2- ارائه پيشنهادات 145
5 – 2- 2 – پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آيندها 149
5-3- محدوديت هاي تحقيق 150
الف ) منابع فارسي 151
ب ) منابع انگليسي 159
پيوست ها 166
چكيده انگليسي 203

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

2-1 جدول معيارهايي براي ارزيابي رهبري اخلاقي 33
2-2 جدول سبك هاي رهبري اخلاقي 37
2-3 جدول خلاصه مدل هاي چند بعدي ارائه شده 61
2-4 جدول نتايج احتمالي سطوح مختلف تعهد 72
3-1 جدول ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤالات هر يك 87
3-2 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه 88
3-3 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش رهبري اخلاقي 88
3-4 جدول آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي سوالات بخش تعهد سازماني 89
3-5 جدول رسته شغلي و تعداد افراد نمونه 91
4-1 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب جنسيت 95
4-2 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب و ضعيت تاهل 96
4-3 جدول توزيع فراواني نمونه بر حسب سن 97
4-4 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب سابقه خدمت 98
4-5 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب تحصيلات 100
4-6 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب رسته شغلي 101
4-7 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير رهبري اخلاقي 102
4-8 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي 103
4-9 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي 104
4-10 جدول مقايسه ميانگين ابعاد رهبري اخلاقي 105
4-11 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير تعهد سازماني افراد نمونه 105
4-12 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد عاطفي 106
4-13 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد مستمر 107
4-14 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد تعهد هنجاري 108
4-15 جدول مقايسه ميانگين ابعاد تعهد سازماني 109
4-16 جدول نتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنوف جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماري 111
4-17 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان 112
4-18 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان 113
4-19 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان 114
4-20 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان 115
4-21 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد عاطفي كاركنان 116
4-22 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد هنجاري كاركنان 117
4-23-1 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد مستمر كاركنان 118
4-23-2 جدول بررسي كلي ابعاد رهبري اخلاقي و تعهد سازماني 118
4-24 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي مردان و زنان (آزمون T مستقل) 119
4-25 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني افراد مجرد و متاهل (آزمونT مستقل) 120
4-26 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس) 121
4-27 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در گروه هاي مختلف تحصيلي 121
4-28 جدول آزمون پس تعقيبي تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي (LSD) 122
4-29 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني سوابق خدمتي (تحليل واريانس ) 123
4-30 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سوابق خدمتي 123
4-31 جدول آزمون شفه ( LSD ) جهت بررسي تعهد سازماني در سوابق خدمتي 124
4-32 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس ) 125
4-33 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهد سازماني سنين مختلف (تحليل واريانس ) 126
4-34 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در سنين مختلف 126
4-35 جدول آزمون پس تعقيبي تعهد سازماني در گروه هاي سني (T3 DUNNETT ) 127
4-36 جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان در گروه هاي مردان و زنان (آزمون T مستقل) 128
4-37 جدول مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد افراد مجرد و متاهل (آزمونT مستقل) 129
4-38 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس) 130
4-39 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان با سوابق خدمتي (تحليل واريانس ) 131
4-40 جدول آزمون مقايسه ميانگين درك شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان برحسب رسته شغلي ( تحليل واريانس ) 132
4-41 جدول آزمون مقايسه ميانگين درک شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران از ديد كاركنان در سنين مختلف (تحليل واريانس ) 133
4-42 جدول آزمون دوجمله اي مقايسه وجود يا عدم وجود سبك رهبري اخلاقي 134
4-43 جدول آزمون دوجمله اي تعهد سازماني 135
4-44 جدول نتايج آزمون فريدمن جهت بررسي تفاوت ابعاد تعهد سازماني‌ 136
4-45 جدول نتايج آزمون فريدمن جهت بررسي فرضيه ها 136
4-46 جدول نتايج آزمون فريدمن جهت بررسي تفاوت ابعاد رهبري اخلاقي 137
4-45 جدول نتايج آزمون فريدمن جهت بررسي فرضيه ها 137
5-1 جدول پيشنهادات بر اساس نتايج تحقيق 146

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

2-1 نمودار عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني 58
2-2 نمودار عوامل ضروري، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني 59
4-1 نمودار دايره اي متغير جنسيت 95
4-2 نمودار دايره اي وضعيت تاهل 96
4-3 نمودار ستوني متغير سن 97
4-4 نمودار ستوني متغيرسابقه كار 98
4- 5 نمودارستوني متغيرتحصيلات 99
4-6 نمودارستوني متغير رسته شغلي 100
4-7 نمودار هيستوگرام متغير رهبري اخلاقي 101
4-8 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد رهبري اخلاقي 104
4-9 نمودار هيستوگرام متغيرتعهد سازماني 105
4-10 نمودارهاي مقايسه اي هيستوگرام ابعاد تعهد سازماني 109

فهرست شكل ها

عنوان صفحه

1-1 شكل عناصر رهبري اخلاقي 32
2-2 شكل سطوح تعهد سازماني 65
2-3 شكل مدل مفهومي تحقيق 82

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني کارکنان واحدهاي ستادي بانک ملي در شهر تهران پرداخته است . رهبري اخلاقي داراي ابعاد فرد اخلاقي و مدير اخلاقي مي باشد و تعهد سازماني داراي سه بعد تعهد عاطفي ، مستمر و هنجاري است .
نمونه آماري مورد بررسي شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه اي متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقيق ، پرسشنامه بومي سازي شده 10 سوالي رهبري اخلاقي براون و همكارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالي مي ير و آلن در طيف ليکرت ، به منظور جمع آوري اطلاعات بين پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده هاي جمع آوري شده پس از ورود در برنامه نرم افزاري SPSS توسط آزمون همبستگي ، آزمون هاي مقايسه اي ، t مستقل ، تحليل واريانس ، فريدمن و كالموگروف ـ اسميرنوف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .
نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد كه بين دو متغير رهبري اخلاقي و تعهد سازماني رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد و همچنين نتايج آزمون دو جمله اي حاکي از آن است که سبک رهبري در بانک ملي منطبق بر سبک رهبري اخلاقي بوده و براساس نتيجه آزمون t تک نمونه اي ، تعهد سازماني کارکنان آن بيشتر از حد متوسط است و درک شاخص هاي رهبري اخلاقي مديران بين دو گروه كاركنان متاهل و مجرد بانك تفاوت معناداري را نشان مي دهد .
تحليل يافته هاي حاصل از آزمون هاي مقايسه اي نيز بيانگر وجود تفاوت معنادار تعهد سازماني در گروه هاي جنسيتي ، وضعيت تاهل ، سطح تحصيلات و سوابق خدمتي مي باشد .

کليد واژه : رهبري اخلاقي ، فرد اخلاقي ، مدير اخلاقي ، تعهد سازماني ، تعهد عاطفي ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاري

فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
دنياي امروز دنياي سازمان هاست و نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منابع سازماني محور رويکردها و فعاليت هاي سازماني بوده و در اعتلاي اهداف و آرمان سازمان نقش اساسي ايفا مي کنند. منابع انساني به سازمان معنا و مفهوم بخشيده و زمينه هاي تحقق اهداف سازماني را فراهم مي کنند .
از شاخص هايي که باعث برتري يک سازمان نسبت به سازمان ديگر مي شود ، داشتن نيروي انساني توانمند و متعهد عنوان شده است . نيروي انساني متعهد فراتر از وظايف و مسئوليت هاي شغلي خود فعاليت مي کند و مي تواند عامل مهمي در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره کنوانسیون حقوق کودک، قانون مدنی، حقوق کودک Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع سازمان، تعهد کارکنان، بهبود عملکرد