منبع پایان نامه درباره دوره نوجوانی، بلوغ دختران، بلوغ جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

د : مفهوم نوجوانی 10
گفتار دوم : انواع بلوغ 10
الف : بلوغ جسمی 10
1. بلوغ زود رس 11
2. بلوغ دیر رس 13
3. آثار و اختلال های این دو بلوغ 13
ب : بلوغ جنسی 15
1. خصایص اولیه جنسی 15
2. خصایص ثانویه جسمی 15
الف : خصایص دختران 15
ب: خصایص پسران 16
ج: بلوغ روانی 16
1. تفاوت فرد بالغ و نابالغ در بلوغ روانی 16
1-1- امنیت 16
1-2- اعتماد به نفس 17
1-3- اصول اجتماعی 17
1-4- استقلال 17
1-5- احترام به دیگران 18
1-6- وابستگی 18
1-7- قضاوت منطقی 18
1-8- تجربه و تغییر 18
1-9- ترس 18
1-10- ناامیدی 18
1-11- تفکر 19
1-12- همانند سازی 19
1-13- تصویر ذهنی 19
1-14- درک متقابل 19
1-15- گوش کردن 19
1-16- تصمیم گیری 20
1-17- مسئولیت 20
1-18- نظم 20
1-19- انتقاد پذیری 20
1-20- مهارت های اجتماعی 20
د : بلوغ اقتصادی و اجتماعی 20
1. بلوغ اقتصادی 20
2. بلوغ اجتماعی 21
هـ : بلوغ شرعی 22
1. نظر علمای شیعه و سنی درباره سن بلوغ شرعی 24
مبحث دوم : علائم بلوغ 24
گفتار اول : علائم بلوغ در دوران نوجوانی 24
الف : علائم بلوغ جسمی 24
ب: علائم بلوغ جنسی 25
گفتار دوم : روانشناسی بلوغ 26
الف: علائم بلوغ روحی در دوران نوجوانی 26
1. مشکلات عاطفی و روانی 27
1-1- عقب نشینی 28
1-2- همانند سازی 28
1-3- برون افکنی 28
1-4- جبران 28
1-5- توجیه برای کارهای ناپسند 28
1-6- تمایلات سرکوفته 29
2. نمونه ای از مشکلات عاطفی و روانی 29
ب: نقش والدین در دوران بلوغ 30
1. روابط بین فرزندان و والدین 31
2. روش های والدین به هنگام بلوغ دختران 32
2-1- تجربیات گذشته والدین 32
2-2- والدین و نوع شادی 33
2-3- والدین و اوقات فراغت 33
2-4- تقویت حس قداست 34
2-5- قاعدگی دختران 34
2-6- دانش هیجانی 34
2-7- عقل و خرد 34
2-8- بیان مطالب 34
2-9- کنترل نوجوان 35
ج: شخصیت و جنبه های مختلف آن در دوره بلوغ 35
1. پیدایش و تحول شخصیت 35
2. حس استقلال و تشخیص طلبی 36
2-1- کشش تقلید 36
2-2- کشش مخالفت 36
د: شیوه های تربیتی غیر موثر در برخورد با نوجوانان 36
هـ : کلید تربیت موثر: برابری و احترام متقابل 39
فصل دوم : سن بلوغ دختران و معیارهای آن
مبحث اول : سن بلوغ 42
گفتار اول : سن بلوغ دختران 43
الف : شروع بلوغ در دختران 45
ب: معیار و علل بلوغ 46
گفتار دوم : تغییرات بلوغ 47
الف: تغییرات جسمی 47
1. شکل بدن 47
2. پوست 48
3. دندان 48
4. قاعدگی 48
5. مو 48
ب : تغییرات روحی 49
1. مرحله قبل از بلوغ 49
2. تغییرات روحی و روانی دختران 14-10 ساله 49
3. تغییرات روحی و روانی دختران 19-15 ساله 50
ج : تغییر در کمیت و کیفیت دروس 51
د: تغییر در نگرش به زمان 51
هـ : تغییر در نگرش به ارزش ها 51
مبحث دوم : بهداشت دوران بلوغ 52
گفتار اول : بهداشت جسمی 52
الف : نکات بهداشتی 52
1. نظافت پوست 52
2. دوران عادت ماهیانه 53
3. موهای زاید 53
4. محافظت از دست و پاها 53
5. مطالعه 53
6. ورزش 53
7. خواب و استراحت 54
ب: تغذیه در دوران بلوغ 54
1. اختلالات رفتاری در تغذیه 55
2. رفتارهای نوجوان و ارتباط با وزن و ظاهر فیزیکی 57
3. عوارض رژیم غذایی در دوره بلوغ 57
ج : ورزش در دوران بلوغ 58
1. فواید جسمی و روانی 58
2. ورزش و عادت ماهانه 59
گفتار دوم : بهداشت روانی 59
الف : بحران هویت نوجوان 60
1. همانند سازی 60
2. عزت نفس 61
3. استقلال طلبی 61
4. بحران هویت 62
ب : خودپنداری و جرم 62
1. خانواده های دختران بزهکار 63
2. خودشناسی 63
ج: تحولات عاطفی 64
د : بحران وسواس فکری – عملی 66
هـ : ناسازگاری در نوجوان 66
فصل سوم : سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
مبحث اول : بلوغ در حقوق ایران 69
گفتار اول : تاریخچه بلوغ 69
الف : بلوغ در قبل از اسلام و ناظهور اسلام 71
ب : بلوغ در ایران 72
ج : بلوغ در قانون 75
1. بلوغ در اصطلاح حقوقی 77
1-1- صغیر غیر ممیز 77
1-2- صغیر ممیز 78
2. حضانت 83
2-1- حضانت افراد بالغ رشید 83
2-2- حضانت سفیهان 84
3. نکاح قبل از بلوغ 84
4. ماده 227 قانون مجازات اسلامی 86
د: حقوق سیاسی 86
هـ : حقوق اجتماعی 86
گفتار دوم : بلوغ در قرآن 87
الف : آیات بلوغ 87
1. آیه 6 سوره نساء 87
2. آیه 5 سوره حج 90
3. آیه 67 سوره مومن 92
4. آیه 14 سوره قصص 92
5. آیه 59 و 58 سوره نور 94
ب : احادیث بلوغ 96
1. اخبار بلوغ از طرق خاصه 96
1-1- حدیث از هشام بن سالم 96
1-2- حدیث از امام علی (ع) 97
1-3- حدیث از ابوالبختری 97
2. اخبار بلوغ از طرق عامه 97
1-1- حدیث از پیامبر اکرم (ص) 98
1-2- حدیث از پیامبر اکرم (ص) 98
3. سه مرحه رشد از دیدگاه پیامبر 98
4. جمع بندی 100
ج : بلوغ در نهج البلاغه 101
مبحث دوم : بلوغ در حقوق انگلستان 102
گفتار اول : تاریخچه بلوغ 102
الف : بلوغ در انگلستان 105
1. بلوغ جنسی 105
2. مقایسه علائم بلوغ در دختران ایرانی و انگلیسی 106
ب : بلوغ زودرس در انگلستان 108
گفتار دوم : نظرات دانشمندان انگلیسی در مورد بلوغ 109
الف : نظریه محیط گرایی داک 109
ب : نظریه کردار شناختی هایند 110
ج : بلوغ در قانون انگلستان 110
1. حقوق کیفری 112
2. حقوق مدنی 112
2-1- حقوق رای 113
2-2- حقوق مالکانه 113
2-3- حقوق دادخواهی 113
2-4- وصیت نامه 113
2-5- موارد متفرقه 113
د : حضانت در انگلستان 114
پیشنهادات 115
نتیجه گیری 116
منابع و ماخذ 117
Abestract 123

مقدمه
در ضرورت شناخت بلوغ ، این وصیت امام علی (ع) به فرزند بزرگوارش امام حسن (ع ) که فرموده است.
« همانا ضمیر نوجوان به سان زمین خالی ، شخم زده و آمده ای است که عاری از هر علف و گیاهی است . هر بذری که در آن بیفکند ، به راحتی آن را در آغوش خود می کشد و به بهترین وجه آن را می پروراند . لذا پیش از آنکه دلت سخت شود و عقلت و به ناروا مشغول گردد ( و نسبت به پذیرش حقایق مقاوم شود ) به ترتیب تو مبادرت نمودم » 1کافی می باشد . در عصر حاضراز هر چهار نفر جمعیت جهان ، یک نفر نوجوان می باشد . این نوجوانان بایستی از دوره ده ساله عبور نمایند . شالوده و زیر بنای زندگی آینده آنها در این دوران شکل می گیرد . مشکلات و دام های مختلف جسمی ، روانی ، اجتماعی همانند بسیاری از بیماری های عفونی و اعتیادها آنهارا نشانه گرفته است . بنابراین آموزش صحیح ، مناسب و به موقع این بخش عظیم جامعه ، ضروری و اجتناب ناپذیر است . از طرفی ، عدم سازگاری و تحولات سریع جنسی این دوران بر رفتار و کردار نوجوان تاثیر می گذارد که معمولاً همراه اضطراب ، تشویش و احساس عجیب و ناامنی می باشد .2
الف ) بیان مسئله
بلوغ فرآیندی بیولوژیک و شامل تغییرات جسمانی است که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . مشخصه اصلی دوره نوجوانی را با مفاهیمی چون رسیدگی ، بلوغ و تازه بالغ مشخص کرده اند . منظور از رسیدگی ، وضعیتی است که فرد از نظر خصوصیات جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و فکری و روانی به مرحله ای رسیده است که رشد یافته به حساب می آید . اگر چه هماهنگی و تعادل بین تمام این ویژگی ها ممکن است هنوز به طور کامل حاصل نشده باشد . اما در صورتی که فرد روی هم رفته به تعادل نسبی در رشد این خصوصیات رسیده باشد او را رشد یافته به شمار می آوریم .
منظور از بلوغ ، رسیدن به وضعیتی است که فرد به احساس توانایی جنسی و قدرت تولید مثل نائل می گردد . دستیابی به این احساس ، از ابتدای بلوغ تا شکل گیری آن که با رشد خصوصیات جنسی اولیه و ثانویه همراه است ، دو تا چهار سال طول می کشد و فرد بین کودکی و نوجوانی در نوسان است . این سالهای ابتدای بلوغ تا شکل گیری کامل نوجوانی را دوره بلوغ یا دوره نوجوانی می نامیم که سال های 11 الی 13 تا 18 الی 20 سالگی را در بر می گیرد . البته از آنجا که برخی از نوجوانان دختر ، پیش از رسیدن به سن 11 سالگی بالغ می شوند و رسیدن به بلوغ در برخی نوجوانان پسر تا سن 15 سالگی به تاخیر می افتد با طیف وسیعی از تفاوت سنی در دوره نوجوانی مواجه هستیم .
اصطلاح نوجوان 3، که در نیم قرن اخیر مورد استفاده قرار گرفته ، و با نوعی معانی ضمنی منفی همچون « غیر قابل کنترل » و » متعارضی » نیز همراه است ، چندان مقبول خود نوجوان نیست و به همین جهت برخی از نهادهای اجتماعی ایران و از جمله « سازمان ملی نوجوانان » دوره نوجوانی را به عنوان بخش اول جوانی به حساب آورده و مشمول فعالیت های خود را به افراد سنین 11 سال به بالا ، تا سن 29 سالگی که آن را پایان قطعی دوره جوانی به حساب می آورند ، اختصاص داده و اصطلاح جوانان را برای افراد سنین 11 تا 29 ساله به کار می گیرند .
اصطلاح دیگری که آن را هم در معنای نوجوان و معادل آن به کار گرفته شده ، اصطلاح تاز4ه بالغ5 است که بیشتر مفهوم حقوقی آن مورد نظر است و شامل تمام نوجوانان زیر 18 سال می شود که هنوز به سن قانونی نرسیده اند6 .
در این پایان نامه به تحولات سن بلوغ در دختران در مناطق مختلف جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و با توجه به تغذیه و با مطالعه تطبیقی در بعضی از کشورها و به شیوه ای خاص پرداخته ایم . و همچنین در فصل اول مشخصه ی فرد نابالغ از نظر روحی روانی را بیان و به افراد می گوییم چگونه می توانند بر آن غلبه و به بصیرت عقلانی برسند . در فصل دوم به والدین توصیه می کنیم که سعی کنند نوجوانان را در این دوره بحرانی درک کنند و سرکشی ها و مخالفت های نوجوانان در این دوره را به صورت علائم رشد و از خصوصیات دوره نوجوانی تعبیر کنند و آن را مقدمه قطعی یک واقعه نگران کننده که آینده نوجوان را تهدید می کند ندانند و از آنجا که بسیاری از علائم بلوغ ناشناخته و مجهول مانده است آن را بیان و درصدد مشخص کردن بسیاری از این علائم هستیم و همانطور که نوجوانان بخش قابل توجهی از جمعیت جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران را تشکیل می دهند در فصل سوم به بلوغ در ایران توجه خاصی شده و با مطالعه تطبیقی فرآیند بلوغ را بهتر می شناسیم .
ب) سوال های تحقیق
1. آیا پیشرفت تکنولوژی و همچنین آب و هوا در بلوغ زودرس تاثیر دارد ؟
2. چرا در حقوق کیفری سن مسئولیت و بلوغ پائین است ؟ آیا سن تغییر یافته است ؟
3. مشکلات نوجوانان در دوره بلوغ چیست ؟ راهکارهای برخورد با این مشکلات چیست ؟
فرضیه های تحقیق
1 – پیشرفت تکنولوژی و شرایط آب و هوایی گرم به طور کلی محیط در بلوغ زودرس تاثیر دارد .
2.تعیین سن بلوغ شرعی مصرحه در قانون به عنوان ملاک سنی پذیرش مسئولیت کیفری و ازدواج منطبق با روح و فلسفه حقوق کودک نیست . در سال های اخیر برای پایین بودن سن بلوغ و مسئولیت در حقوق کیفری تدابیری اتخاذ شده است .
3.در دوران بلوغ تصمیم گیری مشکل تر ، بدخلقی ها بیشتر ، روابط والدین و فرزندان پر تنش تر است.

اهداف تحقیق
1 – ضرورت خاص به بررسی مشکلات نوجوانان در دوره بلوغ و دادن راهکارهای مناسب به والدین و جامعه برای برخورد با نوجوانان .
2 – مشخص نمودن خلاء های قانونی موجود و راهکارهایی برای حل مشکلات نوجوانان بزهکار.
3 – پیشنهاد ایجاد محیط هایی برای آشنایی بیشتر نوجوانان با این دوره مهم و حساس زندگی و جلوگیری از مشکلات رفتاری نوجوان در سنین بالاتر
4 – توجه به بلوغ فکری در تصمیم گیری های قضایی در رابطه با نوجوان بزهکار .

فصل اول
بلوغ

مبحث اول: مفاهیم و تعریف
اگرچه والدین از ابتدای تاریخ از جوانان خود شکایت داشتند شکی نیست که طی کردن دوران نوجوانی آسان تر بود، زمانی که سرعت زندگی پایین تر، انتخاب ها کمتر، نقش جنس ها کاملاً مشخص و معین و نفوذ و فشار و وسایل ارتباط جمعی تقریباً صفر بود. شاید ما، در آرزوی زمان «ساده تری» باشیم ولی آنچه مسلم است آن روزها برای همیشه رفته اند. امروزه مرز میان دختری و زنیت، به طور قابل ملاحظه ای محو و کدر شده است. صرف نظر از اینکه آیا دختری واقعاً فرایند فیزیکی بلوغ را آغاز کرده فشارهای اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره علوم اجتماعی، ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی Next Entries منبع پایان نامه درباره تستوسترون، فیزیولوژی، فعالیت بدنی