پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، حدود پوشش

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به مهربان فرشتگاني که:

لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسيدن و تمام تجربه هاي يکتا و زيباي زندگيم، مديون حضور آنهاست

تقديم به خانواده عزيزم.

چکيده:
امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسياري از انديشمندان جامعه را درگير خود نموده است، گروهي اين مسئوليت خطير را بر عهده گرفته اند و تلاش هاي پي در پي در اين حوزه صورت گرفته است، در اين پژوهش که در راستاي بهبود اين روش هاي امر و نهي در اين حوزه است به بررسي عوامل مؤثر در اثر پذيري امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته شده است، عواملي همچون احساس امنيت مخاطب، تربيت و اعتقادات او ، مقبوليت شخص آمر به معروف و ناهي از منکر، نحوه بيان ونوع الفاظ او و همچنين ويژگي هاي شخصيتي او، شرايط پيراموني امر و نهي ، نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به حجاب و نهي از کم حجابي و روشهاي عملي امر و نهي، که همگي عواملي هستنند که اين امر را تحت تأثير قرار مي دهند. همچنين براي قدم نهادن در هر راهي بايد آسيب ها و آفت هاي آن راه را شناخت تا بتوان محکم در اين راه قدم برداشت، بنابراين علاوه بر بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي به بررسي آسيب ها و شبهات مطرح شده در اين حوزه پرداخته شده است ، و فراواني هر کدام نشان داده شده است، آسيب هاي مطرح شده در اين حوزه در دو دسته آسيب هاي مهم معرفتي و آسيب هاي مهم مربوط به روش شناسايي شده اند، که آگاهي نسبت به آنها به داشتن ديد وسيع در اين زمينه کمک نموده است، در اين پژوهش که به روش پيمايشي با انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان جامعه آماري، جهت مديريت بهتر بررسي موضوع مورد پژوهش، صورت گرفته است، به وسيله فرمول کوکران1 با حجم جامعه مشخص، 261 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده اند و با تهيه و اجراي پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوري شده است، سپس با استفاده از آزمون پيرسون2 و اتا3 به بررسي عوامل اثر بخش در امر و نهي در حوزه حجاب بررسي شده اند و با تحليل رگرسيوني آن معناداري هريک از عوامل مطر ح شده بررسي، و نشان داده شد که بين متغير اثربخشي امر به معروف و نهي ازمنکر و مقبوليت آمر و ناهي،احساس امنيت مخاطب امر و نهي، خصوصيات آمر و ناهي، اعتقادات و تربيت مخاطب امر و نهي و روش هاي عملي در اين حوزه رابطه معنادار و مستقيم برقرار مي‌باشد و بيشترين اثرگذاري مربوط به روش هاي عملي امر و نهي و تربيت مخاطب آن است.
کليد واژه ها: امر به معروف نهي از منکر، چالش، حجاب، راهکار

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کليات طرح تحقيق
1-1 پيشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 کليد واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3 شرح و بيان مساله پژوهشي. ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-4 پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق . ………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 اهميت و ارزش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6 اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-2 اهداف علمي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-6-2 اهداف کاربردي …………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7 سوالهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-8 كاربرد نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-9 روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-10 مشکلات و محدوديت هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مباني نظري تحقيق
2-1 امربه معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1 مفهوم شناسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-1-1-1 مفهوم شناسي امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………… 12
2-1-1-2 دسته بندي مقدماتي امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه قرآن………. …………………………………………. 13
2-1-2 شرايط امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-2-1 علم به معروف و منکر (شرط اول) ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-1-2-2 احتمال تأثير ( شرط دوم) …………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-2-3 بناي بر استمرار گناه (شرط سوم) …………………………………………………………………………………………………….. 18
2-1-2-4 امر و نهي بدون مفسده و ضرر (شرط چهارم)………………………………………………………………………………….. 19
2-1-3 مراتب امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………………………… 20
2-1-3-1 مرحله قلبي (اظهار تنفر قلبي) …………………………………………………………….. ………………………………………… 21
2-1-3-2 مرحله لساني (گفتار) ………………………………………………….. …………………………. ……………………………………… 23
2-1-3-3 مرحله يدي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-3 سيره پيشوايان معصوم در امر به معروف و نهي از منکر …………………………………………………………………. 27

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2 عفاف و حجاب …………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 33
2-2-1 مفهوم حجاب ……………………………………………………………………………………………….. ……………….. ………………. ……….. 33
2-2-2 حجاب مرد مسلمان………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………….. 34
2-2-2-1 کنترل نگاه ……………………………………………………………………………….. …. ………….. …………………………………………. 34
2-2-2-2 پوشاندن شرمگاه …………………………………………………………………………………… ………….. ………………………………….. 35
2-2-3 حجاب زن مسلمان …………………………………………………………………………………………… ………….. ………………………….. 36
2-2-3-1کنترل نگاه ………………………………………………………………………….. ………………………………. ………….. ………………….. 37
2-2-3-2 پوشاندن شرمگاه ……………………………………………………………… ………………………………………… …………… …………. 37
2-2-3-3 حدود پوشش ………………………………………………………………………. …. ……………………………………………………………. 37
2-2-3-3-1 خُمُر ………………………………………………………………………… ……… ……………….. …………………………………………… 37
2-2-3-3-2 جيب …………………………………………………………………………. …………… ……………….. ……………………………………. 38
2-2-3-4 زينت ………………………………………………………………………………. …………. ………………………… …………………………….. 39
2-2-3-5 تبرج ………………………………………………………………………………… ……… ………………………………….. ……………………… 39
2-2-3-6 جلباب …………………………………………………………………………………….. ………………… …………………………. ……………. 40
2-2-3-7 عفاف ……………………………………………………………………………………… ………………. ……………………………………. ……. 41
2-2-4 فلسفه پوشش …………………………………………………………………………………. ………………………………… …………………….. 42
2-2-4-1 حق الهي …………………………………………………………………………… ………………………… ………… ………………………….. 43
2-2-4-2 حفظ حرمت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، اضطراب امتحان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پرسشنامه استرس، گروه کنترل، دختران نوجوان