منابع پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، توزيع، تماشاي

دانلود پایان نامه ارشد

بازگرد اين مشقها را خط بزن.

تقديم به:
سرکار خانم ميترا ساماني،
مادر دبستاني،
يادگار آن روزهاي مهرباني،
آرامشبخش روزهاي ترس و اضطراب کودکيام؛
کسي که آن روزها حروف سادهاي را به من آموخت،
تا امروز با همين حروف ساده، بتوانم از صميم قلب سپاسگذار همه عزيزاني باشم که خوب زيستن را به من آموختند.

پايان اين مجموعه آغاز ديگري است
با ما بمانيد براي آغاز ديگري
براي طلوعي ديگر
براي هميشه…

چکيده
سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از مؤلفههاي رشد و پيشرفت به طور عام و توسعه اجتماعي به طور خاص مورد توجه جدي حوزههاي پژوهش علوماجتماعي براي سنجش کيفيت تعاملات اجتماعي بوده است. به طور کلي ميزان سرمايهاجتماعي در هر گروه يا جامعهاي نشاندهنده ميزان اعتماد افراد به يکديگر است؛ همچنين وجود ميزان قابل قبولي از سرمايهاجتماعي موجب تسهيل کنشهاي اجتماعي ميگردد. به طوري که در مواقع بحراني ميتوان براي حل مشکلات از سرمايهاجتماعي به عنوان اصليترين منبع حل مشکلات و اصلاح فرآيندهاي موجود سود برد.
در اين پژوهش در پي بررسي رابطه بين ميزان تماشاي برنامههاي سيماي جمهوري اسلامي ايران و سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني ميباشيم. به همين منظور از نظريه کاشت گربنر استفاده شده است. بر اساس اين نظريه، با افزايش ميزان تماشاي تلويزيون، سرمايهاجتماعي نيز ميبايست افزايش يابد. نمرة سرمايهاجتماعي خانوادهها از مجموع سه شاخصه اعتماد اجتماعي، شبکههاي اجتماعي و انسجام اجتماعي تشکيل ميشود. اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري آن تمام خانوادههاي ساکن در شهر تهران ميباشد. بازه زماني انجام تحقيق اواخر سال 1391 و اوايل سال 1392 است. روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي و از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران صورت گرفته است. حجم نمونه 400 خانواده بوده که با سرپرستان خانواده مصاحبه شده است.
بر اساس يافتههاي تحقيق 8/15 درصد از خانوادههاي تهراني سرمايه اجتماعي کمي دارند؛ 4/42 درصد خانوادهها داراي سرمايه اجتماعي متوسطي هستند و 9/41 درصد خانوادهها نيز از سرمايه اجتماعي زيادي برخوردار هستند. نتايج تحقيق نشان ميدهد که ارتباط مثبتي بين ميزان تماشاي برنامههاي سيماي جمهوري اسلامي ايران و سرمايه اجتماعي وجود دارد، به گونهاي که ميانگين سرمايه اجتماعي در خانوادههايي که کم تلويزيون نگاه ميکنند 90/161 و در خانوادههايي که تلويزيون زياد تماشا ميکنند 83/175 ميباشد. هر چقدر تماشاي تلويزيون افزايش يابد به همان نسبت نيز سرمايه اجتماعي افزايش مييابد. لذا سيماي جمهوري اسلامي ايران نقش مهمي در افزايش سرمايه اجتماعي خانوادههاي تهراني دارد.
واژگان کليدي: سرمايهاجتماعي، اعتماداجتماعي، شبکههاي اجتماعي، انسجاماجتماعي، خانواده، تلويزيون.

فهرست مطالب
1- فصل اول : کليات تحقيق
مقدمه 2
2-1- بيان مسئله 4
3-1- اهميت و ضرورت تحقيق 8
4-1- اهداف تحقيق 10
5-1- فرضيات تحقيق 11
6-1- تعريف مفاهيم 12
2- فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق
1-2- پيشينه تحقيق 17
1-1-2- تحقيقات داخلي 17
2-1-2- تحقيقات خارجي 20
2-2- چارچوب نظري سرمايه اجتماعي 24
1-2-2- سرمايه در مفهوم کلاسيک و جديد 24
2-2-2- مفهوم سرمايه و ابعاد آن 27
3-2-2- تاريخچه مفهوم سرمايه اجتماعي 30
4-2-2- تعريف سرمايه اجتماعي 32
5-2-2 سطوح سرمايه اجتماعي 36
6-2-2- اشکال سرمايه اجتماعي 38
7-2-2- اجزاي سرمايه اجتماعي 43
8-2-2- اجزاي اجتماعي سرمايه اجتماعي 43
9-2-2- روابط اجتماعي از ديدگاه جامعهشناسان کلاسيک 52
10-2-2- سرمايه اجتماعي از ديدگاه جامعهشناسان جديد 56
11-2-2- جايگاه و اهميت خانواده 74
12-2-2- سرمايه اجتماعي در خانواده 74
13-2-2- اهميت و جايگاه تلويزيون 76
14-2-2- پيدايش تلويزيون در ايران و جهان 77
15-2-2- دو نگرش متضاد درباره تلويزيون 79
16-2-2- تلويزيون و خانواده 80
17-2-2- نظريههاي ارتباطات 81
18-2-2- چهارچوب نظري تحقيق 85
19-2-2- مدل تحقيق 86
3-فصل سوم: روش تحقيق
1-3- مقدمه 88
2-3- روش تحقيق 89
3-3- جامع? آماري 90
4-3- واحد مشاهده 90
5-3- واحد تحليل 90
6-3- روش نمونهگيري 90
7-3-حجم نمونه و روش محاسبه آن 91
8-3- روش گردآوري اطلاعات 92
9-3- تعريف عملياتي متغيرها 92
10-3- پايايي تحقيق 97
11-3- اعتبار تحقيق 98
4-فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
1-4- مقدمه 100
2-4- يافتههاي توصيفي 101
3-4- يافتههاي تحليلي 124
4-4- تحليل چندمتغيره؛ رگرسيون خطي 143
5-فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها
1-5- جمع بندي يافته هاي توصيفي 148
2-5- جمعبندي يافتههاي تحليلي 150
3-5- تحليل چند متغيره؛ رگرسيون 155
4-5- نتيجهگيري 156
5-5- بحث در نتايج 158
6-5- پيشنهادها 159
7-5- محدوديتهاي تحقيق 160
فهرست منابع 161
ضمايم 167

فهرست جداول
عنوان صفحه
جداول يکبعدي
جدول شماره (1-2) نظريههاي سرمايه………………………………………………………………………………………..27
جدول شماره(2-2) تعاريف سرمايهاجتماعي از نظر انديشمندان……………………………………………………..34
جدول شماره (3-2) سرمايه نهادي و سرمايه ارتباطي……………………………………………………………………38
جدول شماره (4-2) رابطه بين سرمايه نهادي و سرمايه ارتباطي……………………………………………………..39
جدول شماره (5-2) سرمايه اجتماعي ساختاري و سرمايه اجتماعي شناختي……………………………………40
جدول شماره (6-2) سرمايه اجتماعي و رابطه عناصر آن……………………………………………………………….40
جدول شماره (7-2) ميزان اعتماد بينشخصي (اعضاي خانواده، خويشان و دوستان)………………………..46
جدول شماره (8-2) اجزاي اعتماد اجتماعي……………………………………………………………………………….47
جدول شماره (9-2) روابط اجتماعي از ديدگاه جامعهشناسان کلاسيک…………………………………………..55
جدول شماره (10-2) تعريف سرمايه اجتماعي…………………………………………………………………………….71
جدول شماره (11-2) مدل پاکستون براي سرمايه اجتماعي……………………………………………………………73
جدول شماره (1-3) اجزاي سرمايه اجتماعي……………………………………………………………………………….92
جدول شماره (2-3) شاخصههاي سرمايهاجتماعي، گويهها و سطحسنجش………………………………………93
جدول شماره (3-3) ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………97
جدول شماره (1-4) توزيع پاسخگويان بر حسب جنس………………………………………………………………101
جدول شماره (2-4) توزيع پاسخگويان بر حسب سن…………………………………………………………………102
جدول شماره (3-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل………………………………………………….103
جدول شماره (4-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال……………………………………………….104
جدول شماره (5-4) توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات……………………………………………………….105
جدول شماره (6-4) توزيع پاسخگويان بر حسب منطقه محل زندگي……………………………………………106
جدول شماره (7-4) توزيع پاسخگويان بر حسب قوميت…………………………………………………………….107
جدول شماره (8-4) توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون در شبانهروز……………………………108

عنوان صفحه
جدول شماره (9-4) توزيع پاسخگويان بر حسب استفاده از برنامههاي تلويزيون…………………………… 109
جدول شماره (10-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تماشاي شبکههاي تلويزيون……………………..110
جدول شماره (11-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به تلويزيون…………………………………112
جدول شماره (12-4) توزيع فراواني انواع اعتماد………………………………………………………………………..114
جدول شماره (13-4) توزيع پاسخگويان بر حسب اعتماد اجتماعي………………………………………………115
جدول شماره (14-4) توزيع پاسخگويان بر حسب انسجاماجتماعي……………………………………………….116
جدول شماره (15-4) توزيع پاسخگويان بر حسب شبکههاي اجتماعي………………………………………….118
جدول شماره (16-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايهاجتماعي………………………………………119
جدول شماره (17-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان رضايت اجتماعي…………………………………..121
جدول شماره (18-4) توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان آگاهي سياسياجتماعي……………………………122

جداول دوبعدي
جدول شماره (19-4) آزمون تفاوت ميانگين سرمايهاجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون………………………..124
جدول شماره(20-4)آزمون معناداري تامهين براي تفاوت ميانگين سرمايهاجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون……..125
جدول شماره (21-4) آزمون تفاوت ميانگين اعتماد اجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون……………………………………….126
جدول شماره (22-4) آزمون تفاوت ميانگين انسجاماجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون……………………………………….127
جدول شماره (23-4) توزيع فراواني بين ميزان تماشاي تلويزيون و انسجام اجتماعي……………………………………………………..128
جدول شماره (24-4) رابطه بين تماشاي تلويزيون و انسجام اجتماعي…………………………………………………………………………..128
جدول شماره (25-4) آزمون تفاوت ميانگين شبکههاي اجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون…………………………………129
جدول شماره (26-4) آزمون معناداري تامهين براي تفاوت ميانگين شبکههاي اجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون….130
جدول شماره(27-4) توزيع فراواني بين ميزان تماشاي تلويزيون و آگاهيهاي سياسي اجتماعي……………………………………….131
جدول شماره(28-4) رابطه بين تماشاي تلويزيون و آگاهيهاي سياسياجتماعي خانوادهها………………………………………………131
جدول شماره(29-4) رابطه بين اعتماد به تلويزيون و سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………….132
جدول شماره(30-4) آزمون تفاوت ميانگين رضايت اجتماعي بر حسب ميزان تماشاي تلويزيون……………………………………..133
جدول شماره(31-4) توزيع فراواني بين ميزان تماشاي تلويزيون و رضايت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع محل سکونت، حقوق فرانسه، اصل لزوم قراردادها Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، کامن لا، قولنامه