پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه

فصل اول: طرح پژوهش
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2. بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4. چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5. اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-6. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7. فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8. پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………11
1-9. قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-10. محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………11
1-11. تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2. تاریخچه هوش سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-3-استرس و فشار عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-4.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
2-4-1.پژوهش داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
2-4-2.پژوهش خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
2-5.جمع بندی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
3-3. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………76
3-4.روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-5 ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………77
3-6. روایی و پایایی…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….78
3-7.متغییر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-8.روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2. توصیف یافته های تحقیق……… …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-2. خلاصه‌ ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
5-3. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
5-4.بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….101
5-5.محدودیت های تحقیق………………………………………………. ……………………………………………………………………………….104
5-6.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق…………………… ……………………………………………………………………………………… 104

منابع و پیوست‌ها
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

فهرست شکل‌ها و نمودارها
عنوان صفحه

شکل 1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
شکل1-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
شکل 2-1. …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….28
شکل 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
شکل 2-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
شکل 2-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
شکل 2-5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
شکل 2-6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 2-7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شکل 2-8…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………59
شکل2-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل 2-10……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..64

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
جدول4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
جدول4-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت و رفاه، بهشت زهرا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، استرس شغلی، ادارات ورزش