پایان نامه با کلید واژگان مواد مخدر، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالدول 4-17- ميزان فراواني وجود احساس برتري مرد در خانواده در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-18-آزمون كا اسكور براي وجود احساس برتري مرد در خانواده برحسب منطقه 2
جدول 4-19- اندازه هاي سايمتريك براي وجود احساس برتري مرد در خانواده 2
جدول4-20- ميزان فراواني اعتياد به الكل در خانواده در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-21-آزمون كا اسكور براي اعتياد به الكل در خانواده برحسب منطقه 2
جدول4-22- ميزان فراواني اعتياد به مواد مخدر در خانواده در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-23-آزمون كا اسكور براي اعتياد به مواد مخدر در خانواده برحسب منطقه 2
جدول 4-24- ميزان فراواني برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-25-آزمون كا اسكور براي برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب منطقه 2
جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريك برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي 2
جدول 4-27- ميزان فراواني وجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-28-آزمون كا اسكور براي كودك آزاري در خانواده ها برحسب منطقه 2
جدول 4-26- اندازه هاي سايمتريك كودك آزاري در خانواده ها 2
جدول 4-30- ميزان فراواني وجود تقدير گرايي درخانواده ها در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-31-آزمون كا اسكور براي وجود تقدير گرايي درخانواده ها برحسب منطقه 2
جدول 4-32- ميزان فراواني درآمد خانواده درماه در مناطق مورد بررسي 2
جدول 4-33-آزمون كا اسكور براي ميزان درآمد خانواده درماه برحسب منطقه 2
جدول 4-34- اندازه هاي سايمتريك ميزان درآمد خانواده 2
جدول 4-35- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-36-آزمون كا اسكور براي جنسيت سرپرست خانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-37- ميزان فراواني كودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-38-آزمون كا اسكور براي كودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-39- اندازه هاي سايمتريك كودكان كاردر خانواده برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-40- ميزان فراواني وجود اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-41-آزمون كا اسكور براي اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-42- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به الكل درخانواده برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-43- ميزان فراواني وجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-44-آزمون كا اسكور براي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-45- اندازه هاي سايمتريك اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-46- ميزان فراواني نوع برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد خانواده در ماه 2
جدول 4-47-آزمون كا اسكور براي نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-48- اندازه هاي سايمتريك نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسي برحسب ميزان درامد 2
جدول 4-49- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-50-آزمون كا اسكور براي جنسيت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-51- اندازه هاي سايمتريك براي جنسيت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-52- ميزان فراواني وجود كودكان كاردر خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-53-آزمون كا اسكور براي وجود كودكان كاردر خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-54- اندازه هاي سايمتريك براي وجود كودكان كاردر خانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-55- ميزان فراواني وجود برنامه براي اوقات فراغت برحسب سطح فقر 2
جدول 4-56-آزمون كا اسكور براي اوقات فراغت برحسب سطح فقر 2
جدول 4-57- اندازه هاي سايمتريك براي اوقات فراغت برحسب سطح فقر 2
جدول 4-58- ميزان فراواني وجود اعتياد به الكل درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-59-آزمون كا اسكور براي اعتياد به الكل درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-60- اندازه هاي سايمتريك براي اعتياد به الكل درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-61- ميزان فراواني وجود اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-62-آزمون كا اسكور براي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-63- اندازه هاي سايمتريك براي اعتياد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-64- ميزان فراواني وجود كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده ها برحسب سطح فقر 2
جدول 4-65-آزمون كا اسكور براي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-66- اندازه هاي سايمتريك براي كودك آزاري درخانواده برحسب سطح فقر 2
جدول 4-67- ميزان فراواني درآمد خانواده درماه برحسب سطح فقر 2
جدول 4-68-آزمون كا اسكور براي ميزان درآمد برحسب سطح فقر 2
جدول 4-69- اندازه هاي سايمتريك براي ميزان درآمد برحسب سطح فقر 2
جدول 4-70- ميزان فراواني منطقه مورد بررسي برحسب سطح فقر 2
جدول 4-71-آزمون كا اسكور براي منطقه مورد بررسي برحسب سطح فقر 2
جدول 4-72- اندازه هاي سايمتريك براي منطقه مورد بررسي برحسب سطح فقر 2
جدول 4-73- ميزان فراواني جنسيت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2
جدول 4-74- ميزان فراواني كودكان كار برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2
جدول 4-75- ميزان فراواني اعتياد به الكل برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2
جدول 4-76- ميزان فراواني اعتياد به مواد مخدر برحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2
جدول 4-77- ميزان فراواني كودك آزاري و ضرب وشتم كودك در خانواده هابرحسب منطقه مورد برسي و ميزان درآمد ماهيانه 2

چكيده
هدف از نگارش اين پايان نامه اين است كه آيا در ميان فقراي شهر تهران، خرده فرهنگ مشتركي با نام “فرهنگ فقر” وجود دارد يا خير و اگر اين فرهنگ وجود دارد تا چه حد با آنچه “اسكار لوئيس” مردم شناس آمريكايي به نام فرهنگ فقر توصيف نموده است، همگوني دارد. در اين راستا پس از بررسي وا‍ژه هاي كليدي نظير فقر، خط فقر، شاخصهاي فقر و نظريه هاي جامعه اقتصادي، جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي در ارتباط با آن نظريه “فرهنگ فقر” را بيشتر مورد مداقه قرار داده و مطالعاتي بر اساس آن بر روي چند محله شهر تهران انجام گرفته است. اين مطالعات بر اساس، مشاهدات مشاركتي و مردم نگاري از مناطق، محلات، مصاحبه ها و نيز تكميل پرسشنامه بوده است. نتايج تحليلي و آماري وجود فرهنگ خاص را در اين محلات تأييد مي كند.
واژه هاي كليدي:
فقر- فقير- خط فقر – فقر حاشيه اي- فرهنگ– فرهنگ فقر

فصل اول
مقدمه تحقيق

1-1- مقدمه
1-2- هدف اصلي تحقيق
1-3- ضرورت و اهميت موضوع
1-4- سوال هاي اصلي تحقيق
1-5- فرضيه هاي تحقيق
1- 6- تعاريف و مفاهيم

1-1 – مقدمه
در طول تاريخ، علت نابرابري ها اولين سوال جامعه شناختي بوده است.
دارندورف
فقر يکي از مهمترين مسائل دنياي امروز است و به عنوان مهمترين چالش در هزارة سوم از آن ياد مي شود. فارغ از ديدگاه هاي گوناگون موجود در طول تاريخ درباره فقر و شيوه هاي مقابله با آن، فقرزدايي از اهداف مهم نظام ها و مکاتب اجتماعي و دولت هاست. فقر در بسياري از جوامع امروز، معضلي کلان است و دلايلي گسترده و عميق دارد؛ بي ثباتي سياسي، بلاياي طبيعي، رواج فساد و ارتشاء، عدم تناسب اقتصاد با جامعه، تعصب، پايين بودن سطح سواد عمومي و عدم وجود زيرساخت هاي درست، تنها برخي از عواملي هستند که موجب مي شوند مردم جهان فقير باشند و فقير بمانند.(منبع21)
آثار فقر که به نظر خرد مي آيد، مشقات فراواني را براي جوامع، خانواده ها و افراد ايجاد مي کند. شايد بتوان بدترين اثر فقر را اين دانست که ” فقر، فقر مي آورد”. لذا رهايي از چنگال آن تقريباً غير ممکن مي نمايد. فردي که از عهده تامين مواد غذايي و بهداشت مناسب براي خانواده اش برنمي آيد، آنها را در معرض ابتلا به بيماريهاي تهديد کننده و مرگبار قرار مي دهد و احتمال گرفتاري به معلوليت ها و ناتواني ها بالا مي رود. همچنين، اگر شخص از عهده تامين مخارج تحصيل کودکان بر نيايد، کودکان در انتخاب راهي جز سرنوشت پدران و مادران خود انتخاب هاي زيادي پيش روي خود نخواهند داشت و اگر شخص، مکان و محلي براي زندگي نداشته باشد فرصتي براي ذخيره ثروت و دارايي هر چند اندک براي رهايي از فقر نخواهد داشت. در بسياري از کشورهاي جهان، محرومان دسترسي بالايي به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بيمه و تامين اجتماعي در سطحي نازل است و از بين رفتن سرپرست خانواده با بالا رفتن سن در اثر بيماري و يا از کار افتاده شدن وي، آغاز وخامت وضعيت خانواده است.
امروزه در جهان، در هر روز تقريبا 30،000 كودك زير 5 سال در اثر فقر، سوء تغذيه و بيماريهاي ناشي از فقر، جان خود را از دست مي دهند؛ تقريبا 790 ميليون نفر در کشورهاي در حال توسعه، به طور مزمن دچار سوء تغذيه مي باشند و تقريبا يك ميليارد نفر در آغاز قرن بيست و يکم، قادر به خواندن کتاب يا امضاء نام خود نمي باشند. 134 ميليون کودک بين 7 تا 18 سال، هرگز به مدرسه نرفته اند که تعداد دختران در اين ميان از تعداد پسران بسيار بيشتر است.(منبع22)
درباره علل فقير شدن افراد يا کشورها نظريات مختلفي وجود دارد. برخي معتقدند که نبود منابع و ثروت هاي خدادادي يکي از اين دلايل است، اين در حالي است که کشوري مثل ژاپن شايد از نظر منابع طبيعي و ذخاير از بسياري از کشورهاي توسعه نيافته فقيرتر باشد، ليکن به هيچ عنوان در زمره کشورهاي فقير محسوب نمي شود حتي بسياري از کشورهاي فقير به وي‍ژه در قاره آفريقا داراي منابع خدادادي بسيار غني مي باشند.
درباره فقر موردي نيز دلايل گوناگوني شمرده شده است. يکي از اين دلايل، برابر نبودن استعدادها و خلاقيت هاي فردي و ميزان تلاش براي زندگي است. بسياري از فلاسفه و انديشمندان نظير افلاطون، قرار گرفتن افراد کم استعداد در طبقات پايين اجتماع را به رسميت شناخته و به آن نابرابري طبيعي اطلاق کرده اند. البته يقينا اگر امروز ارسطو گرسنگان آفريقا را مي ديد، به جاي پرداختن به فلسفه، فکري به حال ايشان مي کرد، يعني ممکن است کسي اين منطق را بپذيرد که افرادي که داراي هوش و استعداد کمتر مي باشند، از امکانات کمتري در زندگي مدرن امروز بهره مند گردند، ليکن در جهاني که حداقل غذا براي همه وجود دارد، هيچ انساني قبول نمي کند که گروهي در فقر مطلق حتي ناني براي خوردن نداشته باشند و در هر ساعت از عمر ما 1250 کودک از فرط گرسنگي جان بسپارند. کودکاني که چه بسا شايد جزو نوابغ جامعه بشري بودند.
در اين جا بايد تمايز بين دو واژه نابرابري و فقر را مد نظر داشته باشيم. افرادي كه در قشربندي هاي اجتماعي در رده هاي پايين قرار دارند، ممكن است دچار فقر مطلق نبوده و امكانات اوليه زندگي را دارا باشند ليكن در مقايسه با ديگر افراد اجتماع فقير محسوب شوند، اما در برخي موارد به ويژه در كشورهاي فقير، افراد اين طبقات حتي از دسترسي به قوت لايموت نيز بي بهره اند.
فقر و محروميت هر روز در جهان چهره خشن تر و کريه تري به خود مي گيرد. امروزه حتي در برخي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فقرا در حواشي جوامع قرار دارند و به دليل عدم برخورداري از امکانات ابتدايي جهان امروز نظير بهداشت، آموزش و … هم خود دچار بسياري از آسيب هاي جسمي و روحي مي گردند و هم باعث بسياري از آسيب هاي اجتماعي مي شوند. بسياري از جامعه شناسان نظير اسپنسر، جوامع را به صورت يک ارگانيسم زنده و واحد تصور نموده اند. اگر اين تصور را تا حدي صحيح فرض کنيم، بايد گفت که فقر و محروميت در جوامع چون بيماري مهلک سرطان است که اگر زود تشخيص و معالجه نشود، آسيب هاي ناشي از آن سراسر اين ارگانيسم را به ورطه نابودي مي کشاند:
بني آدم اعضاء يکديگرند که در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ملک الشعرا، ظلم و ستم، ضرب المثل Next Entries مقاله رایگان با موضوع عام و خاص، حقوق زنان