مقطع تحصیلی، زیست شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به
پدر بزرگوار و مادر مهربانم،
اين پايان نامه اثري است کوچک، خيلي کوچک و شايد هیچ!
اما به پاس داشت ذره‌اي از الطاف خداوند و عشق شما، بر خود واجب مي دانم که به محضرتان تقديم نمايم؛
شما دو فرشته اي که از خواسته هايتان گذشتيد،سختي ها را به جان خريديد و خود را سپر بلاي مشکلات و ناملايمات کرديد
تا من به جايگاهي که اکنون در آن ايستاده ام برسم؛
به ياد مي آورم چشمانتان را که هميشه نگرانم بوديد؛
به ياد مي آورم نوازش دستانتان را که دردهایم را تسکین می داد
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودتان که بهترین پشتیبان است

سپاسگزاری

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر مرتضی منتظر ظهوری که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم و همچنین از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر علی حسین کیانفر و جناب آقای دکتر اصغر نقیها که خالصانه مرا یاری نمودند سپاسگزاری نمایم،
از پدر و مادر عزیز ، دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم، سپاسگزاری نمایم

نام: سحر نام خانوادگی: یادگاری دهکردی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته و گرایش: شیمی معدنی
استاد راهنما: دکتر مرتضی منتظرظهوری تاریخ دفاع: 13/10/1391

سنتز و شناسايي تعدادي از کمپلکسهاي روي، کادميم و جيوه با ليگاند N ,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دی متيل -1 ,3- دي آمين پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آنهاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ

چکيده:
سنتز و شناسايي ليگاند بازشيف دودندانه متقارن ‏ N,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان با فرمول عمومي MLX2که در آن M نشان دهنده فلزهاي روي (II)، کادميم (II) و جيوه (II) و X شامل يون‏هاي کلريد، برميد، يديد، تيوسيانات و آزيد مي‏باشد، انجام شد. براي شناسايي و تعيين ساختار کمپلکس‏هاي سنتز شده از روش‎هاي گوناگون مانند: آناليز عنصري، IR، UV-Vis، 1H-NMR، 13C-NMR، TG، CV، هدايت سنجي و نقطه ذوب استفاده شد. دادههاي طيفي و آناليزي تاييد کننده نسبت 1:1 فلز به ليگاند در اين کمپلکسها بود. اين کمپلکسها داراي آرايش هندسي شبه چهاروجهی با گروه نقطهاي C1 بودند. ساختار ليگاند و کمپلکسهاي روي با روشهاي محاسباتی بهينه گرديدند. نتايج به دست آمده تاييد کننده آرايش شبه چهاروجهی در تمامي کمپلکسها بود. برخي ويژگيهاي مهم از جمله طول پيوند، زاويه پيوندي، زاويه دو سطحي،H ∆، G∆، انرژي کل و غيره براي ساختارهاي بهينه استخراج شد. رفتار الکتروشيميايي ليگاند و کمپلکسها به وسيله روش ولتامتري چرخهاي بررسي شدند و پتانسيل اکسايش و کاهش آنها استخراج شد. به علاوه، آناليز حرارتي ليگاند و کمپلکسهاي روي در محدوده دماي اتاق تا 600 درجه سانتي گراد بررسي گرديد. نمودارهاي TG/DTA بيانگر 5 مرحله تجزيه حرارتي براي ليگاند و 2 تا 3 مرحله تجزيه حرارتي براي کمپلکسهاي روي است. با توجه به نمودارهاي TG/DTA، برخي اطلاعات حرارتي-سينتيکي از جمله انرژي فعال سازي، آنتروپي، آنتالپي و انرژي آزاد گيبس در هر مرحله تجزيه‌اي از طريق روشهاي محاسباتی به دست آمد.
فعاليت ضد باکتريايي ليگاند بازشيف و تمامي کمپلکسها، روي 3 باکتري گرم منفي از جمله اشرشياکلي
(ATCC 25922)، سالمونلا و سودوموناس اروژينوزا (ATCC 9027) و 2 باکتري گرم مثبت از جمله استافيلوکوکوس اورئوس (ATCC 6538)و کورينه باکتريوم رناله بررسي شد. خواص ضد قارچي اين ترکيبات نيز روي 3 گونه قارچ از جمله آسپرژيلوس نايجر، پنيسيليوم کريزوژنوم و کانديدا آلبيکنز بررسي گرديد.
واژه‏هاي کليدي: ليگاند بازشيف، دو دندانه، کمپلکس، چهار وجهي، 2- نيترو فنيل پروپنال، ‌2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه و اصول مقدماتي
1-1- شيمي کوئورديناسيون 1
1-2- تاريخچه 1
1-3- اعداد کوئورديناسيون 2
1-3-1- عدد کوئورديناسيون 4 2
1-3-1-1- کمپلکسهاي چهاروجهي 2
1-3-1-2- کمپلکسهاي مسطح مربع 2
1-4- روي 3
1-5- کادميم 3
1-6- جيوه 3
1-7- چگونگي تشکيل پيوند در ترکيبات کوئورديناسيون 4
1-8- انواع انتقالهاي الکتروني 4
1-8-1- انتقالهاي ميدان ليگاند يا d-d 4
1-8-2- انتقالهاي جابجايي بار 4
1-8-2-1- انتقال جابجايي از ليگاند به فلز (LMCT) 5
1-8-2-2- انتقال جابجايي از فلز به ليگاند (MLCT) 5
1-8-3- انتقال‌هاي بين ظرفيتي 5
1-8-4- انتقالهاي درون ليگاند 5
1-9- بازهاي شيف 6
1-9-1- نامگذاري اختصاري ترکيبات باز شيف 6
1-9-2- تهيه بازهاي شيف 7

1-10- مروري بر کمپلکسهاي سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II) 7
1-11- مروري بر کمپلکسهاي سنتز شده با ليگاندهاي باز شيف دودندانه 12
1-12- کاربرد کمپلکسهاي بازشيف 17
1-13- باکتري 18
1-13-1- اشرشيا کولی 19
1-13-2- استافيلوکوکوس اورئوس 20
1-13-3- سالمونلا 21
1-13-4- سودوموناس آئروژينوزا 21
1-13-5- کورينه باکتريوم رناله 22
1-13-6- باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي 23
1-14- قارچ 23
1-14-1- کانديدا آلبيکنز 24
1-14-2- آسپرژيلوس نايجر 24
1-14-3- پني سيليوم کريزوژنوم 25
1-15- مروري بر کاربردهاي کمپلکسهاي فلزي باز شيف در حوزه زیست شناسی 26
1-16- ولتامتري چرخهاي 32
1-17- آناليز حرارتي 33
1-17-1- تجزية گرمايي تفاضلي (DTA) 34
1-17-2- گرما وزن سنجي (TGA) 34
فصل دوم بخش تجربي
2-1- مواد شيميايي و حلال‏ها 36
2-2-1- محيط کشت، باکتري، قارچ، آنتي بيوتيک و وسايل مورد استفاده 36
2-2-1-1- محيط کشتهاي مورد استفاده 36
2-2-1-2- باکتريهاي گرم منفي 36
2-2-1-3- باکتري گرم مثبت 37
2-2-1-4- قارچها 37
2-2-1-5- آنتي بيوتيکهای شاهد 37

2-2-1-6- وسايل مورد استفاده در بخش ميکروبي 37
2-2- دستگاه‏هاي مورد استفاده 37
2-2-1- طيف مادون قرمز 37
2-2-2- طيف رزونانس مغناطيسي هسته (H-NMR1) و (C-NMR13) 37
2-2-3- طيف ماوراي بنفش-مرئي (UV-Vis) 38
2-2-4- نقطه ذوب 38
2-2-5- هدايت مولي 38
2-2-6- آناليز عنصري 38
2-2-7- الکتروشيمي 38
2-2-8- آناليز حرارتي 38
2-2-9- ميکروسکوپ الکتروني روبشي 39
2-2-10- گرم خانه 39
2-2-11- اتوکلاو 39
2-3- سنتز ليگاند دو دندانه‌ باز شيف N,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان 39
2-4- سنتز كمپلكس ZnLCl2 40
2-5- سنتز كمپلكس ZnLBr2 41
2-6- سنتز کمپلکس ZnLI2 42
2-7- سنتز كمپلكس CdLCl2 42
2-8- سنتز كمپلكس CdLBr2 43
2-9- سنتز كمپلكس CdLI2 44
2-10- سنتز كمپلكس HgLCl2 45
2-11- سنتز كمپلكس HgLBr2 46
2-12- سنتز كمپلكس HgLI2 46
2-13- سنتز كمپلكس ZnL(NCS)2 47
2-14- سنتز كمپلكس CdL(NCS)2 48
2-15- سنتز كمپلكس HgL(SCN)2 49
2-16- سنتز كمپلكس ZnL(N3)2 50
2-17- سنتز كمپلكس CdL(N3)2 51
2-18- سنتز كمپلكس HgL(N3)2 51
2-19- بررسيهاي زيست شناسي 52
2-19-1- استريل کردن وسايل 52
2-19-2- تهيه محيط کشت آگار و براث 53
2-19-3- کشت باکتري 53
2-20- آزمونهاي بررسي خواص ضد باکتريايي 53
2-20-1- روش انتشار ديسک 53
2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) 54
2-20-3- اندازهگیری حداقل غلظت باکتري کشی (MBC) 54
2-21- آزمون بررسي خواص ضد قارچي 54
2-21-1- روش انتشار ديسک 55
2-22- بررسي الکتروشيميایی ليگاند و کمپلکسها 55
2-23- بررسي حرارتي ليگاند و کمپلکسهاي روي 55
2-24- بررسي ريختشناسي کمپلکس روي آزيد ، کادميم کلريد و جيوه برميد 55
فصل سوم بحث و نتيجه گيري
3-1- مقدمه 57
3-2- بررسي طيف‏هاي زير قرمز (IR) ليگاندL 57
3-2-1- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Zn(II) 58
3-2-2- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Cd(II) 59
3-2-3- طيف‏هاي زير قرمز کمپلکس‎هاي Hg(II) 60
3-3- بررسي طيف‌هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR 60
3-3-1- طيف‏ رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR مربوط به ليگاند دو دندانه‌اي باز شيف N,N- بيس ((E)-2- نيترو فنيل آليليدين) -2و 2- دي متيل-1 ,3- دي آمين پروپان(L) 60
3-3-2- طيف‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnLCl2 61
3-3-3- طيف‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnLBr2 63
3-3-4- طيف‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnLI2 63
3-3-5- طيف‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnL(NCS)2 64
3-3-6- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس ZnL(N3)2 65
3-3-7- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdLCl2 66
3-3-8- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdLBr2 67
3-3-9- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdLI2 68
3-3-10- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdL(NCS)2 69
3-3-11- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس CdL(N3)2 70
3-3-12- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLCl2 71
3-3-13- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLBr2 72
3-3-14- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLI2 72
3-3-15- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgL(SCN)2 73
3-3-16- طيف رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgL(N3)2 74
3-4- بررسي طيف‎هاي الکتروني UV-Vis 75
3-5- آناليز عنصري 76
3-6- بررسي هدايت هاي مولي 77
3-7- بررسي خواص ضد باکتريايي 78
3-7-1- بررسي خواص ضد باکتريايي ليگاندL 79
3-7-2- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnLCl2 79
3-7-3- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnLBr2 79
3-7-4- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnLI2 79
3-7-5- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnL(NCS)2 79
3-7-6- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس ZnL(N3)2 80
3-7-7- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdLCl2 80
3-7-8- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdLBr2 80
3-7-9- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdLI2 80
3-7-10- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdL(NCS)2 80
3-7-11- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس CdL(N3)2 81
3-7-12- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgLCl2 81
3-7-13- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgLBr2 81
3-7-14- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgLI2 81
3-7-15- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgL(SCN)2 81
3-7-16- بررسي خواص ضد باکتريايي کمپلکس HgL(N3)2 81
3-8- بررسي خواص ضد قارچي 85
3-8-1- بررسي خواص ضد قارچي ليگاند L 85
3-8-2- بررسي خواص ضد قارچيZnLCl2 86
3-8-3- بررسي خواص ضد قارچي ZnLBr2 86
3-8-4- بررسي خواص ضد قارچي ZnLI2 86
3-8-5- بررسي خواص ضد قارچي ZnL(NCS)2 86
3-8-6- بررسي خواص ضد قارچي ZnL(N3)2 86
3-8-7- بررسي خواص ضد قارچي CdLCl2 86
3-8-8- بررسي خواص ضد قارچي CdLBr2 87
3-8-9- بررسي خواص ضد قارچي CdLI2 87
3-8-10- بررسي خواص ضد قارچي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره عرضه کننده Next Entries منبع تحقیق درباره کشورهاي، دريايي، المللي