پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، پیشگیری از آسیب، تصادفات جاده ای

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………1
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
۱-۳- روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
۱-۴- جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….4
۱-۶- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
۱-۷- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………5
فصل دوم : ادبیات و گستره نظری پژوهش…………………………………………………………………………6
۲-۱- پیدایش موتورسیکلت…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
۲-۱-۱-تاریخچه موتورسیکلت……………………………………………………………………………………………………………………………………7
۲-۲-۲-اولین موتورسیکلت………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….11
۲-۴- آمار تولید موتورسیکلت در کشور……………………………………………………………………………………………………………………13
۲-۵- نگاهی به مهمترین قوانین مربوط به موتور سیکلت……………………………………………………………………………………….14
۲-۵-۱- تجهیزات اختصاصی موتور سیکلت ……………………………………………………………………………………………………………14
۲-۵-۲- مقررات اختصاصی موتورسیکلت…………………………………………………………………………………………………………………14
۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
۲-۶-۱- پیشینه پژوهش در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….14
۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………20
۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان…………………………………………………………………………………………………………………………..21
۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………………………………………………………22
۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از مرگ و میرهای تصادفات رانندگی……………………………………..23
۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخي از شهرهای آسيايي ………………………………………………………………………………………24
۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا…………………………………………………………………………………25
۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند……………………………………………………………………………………………………26
۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان…………………………………………………………………………………..26
۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی…………………………………………………….27
۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را هها………………………………………………………………………………………………………28
۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راهها…………………………………………………….28
۲-۱۷- مدیریت ترافیک…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….28
۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان………………………………………………………………………………………………………………………29
۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی………………………………………………………………………………………30
۲-۲۰- کلاه ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۲-۲۰-۱-  مشخصات كلي كلاه ايمني……………………………………………………………………………………………………………………..32
۲-۲۰-۲-  استاندارد بين‌المللي براي كلاه ايمني در اروپا………………………………………………………………………………………..32
فصل سوم : بررسی جغرافيايي استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی……34
۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد……………………………………………………………………………………………………………………………….35
۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….35
۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..36
۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
۳-۵- شبکهارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
۳-۶- نقشۀ محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها…………………………………………………..41
۳-۷- محورهای اصلی شهر یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………41
۳-۷-۱- راه های اصلی، فرعی و روستايی یزد………………………………………………………………………………………………………….41
۳-۷-۲- راه های هوایی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………………………………42
۳-۷-۳- راهها و شاهراهای قدیمی استان یزد………………………………………………………………………………………………………….42
۳-۸- منابع طبیعی یزد و مناطق اطراف آن……………………………………………………………………………………………………………..43
۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی………………………………………………………………………………………………………43
۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………44
۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروههای سنی…………………………………………………………………………………………………………….46
۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد………………………………………………………………………………………………………………………47
۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد………………………………………………………………………………………………………………..48
۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری………………………………………………………………………………………………………………..49
۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری……………………………………………………………………………………………………………49
۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………50
۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد………………………………………………51
۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن………………………………………………………………………….52
۳-۱۵-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه معابر، طرح تفصیلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عامل انسانی، استان یزد، پلیس راهور