پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، مورفولوژی، سازمان فضایی

دانلود پایان نامه ارشد

به نام خدا
اظهار نامه

اینجانب نیلوفر پناهی دانشجوي رشته ي برنامه ریزی شهری دانشکده هنر و معماري اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصا ت کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراري نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشرننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم.کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکري و معنوي متعلق به دانشگاه شیراز است.

نام و نام خانوادگی : نیلوفر پناهی
تاریخ و امضاء:

تقدیم به

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی؛
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است؛
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید؛
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند

این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم

سپاسگزاری

از تمامی اساتید گرامی بخش شهرسازی که 6 سال افتخار شاگردی آنها را داشته ام، به ویژه اساتیدگرانقدر جناب آقای دکتر علی سلطانی ، جناب آقای مهندس محمد کبگانی و جناب آقای دکتر محمد حسین پور که در تمامی مراحل این پروژه مرا یاری فرمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از دوستان عزیز سرکار خانم مهندس رویا شریفی، جناب آقای مهندس سینا عطایی، جناب آقای مهندس سجاد عسکری و جناب آقای مهندس امیر یداله پور به خاطر حمایت های بی دریغشان کمال تشکر را دارم.

چکیده
تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری
معابر و کاربریهای همجوار
(نمونه موردی: منطقه 6 شهرداری شیراز حدفاصل محور
معالی آباد و شهرک گلستان)

به کوشش
نیلوفر پناهی

ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری، را میتوان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونتگاه انسان دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص شود. با توجه به اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی است، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری است. از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده مورفولوژی شهرها، ساختار شبکه معابر و کاربری زمین می باشد. مطالعه ساختار شبکه معابر به منظور شناسایی توان و قابلیتهای آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینه های سودمندی را دراختیار تصمیمسازان قرار دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین قابلیت های ساختاری معابر و کاربری زمین در حدفاصل محور معالی آباد و شهرک گلستان(منطقه 6 شیراز) انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر بخش از شبکه شهری به لحاظ ساختاری از تواناییها و قابلیتهای به خصوصی برخوردار است که بایستی در مدیریت عرضه و تقاضای زیرساختها و خدمات ترافیکی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین اگر کاربری های شهری، متناسب با ظرفیت شبکه توزیع شوند، سازمان فضایی شهر به حداکثرکارایی رسیده و شکل گیری مطلوب تری خواهد داشت.

کلیدواژگان: قابلیت ساختاری- کاربری زمین- گونه بندی شبکه معابر

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات 2
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق 3
1-3- اهداف تحقیق 5
1-4- سوالات تحقیق 5
1-5-فرضیات تحقیق 6
1-6-پیشینه تحقیق 6
1-6-1- مطالعات خارجی 6
1-6-2- مطالعات داخلی 13
1-7- روش تحقیق 19
1-8- مراحل تحقیق 22

فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مورفولوژی شهری 23
2-1-1- مکتب مورفولوژی شهری انگلیسی 23
2-1-2- مکتب مورفولوژی شهری ایتالیایی 24
2-1-3- مکتب مورفولوژی شهری فرانسوی 24
2-2- فرم (شکل) شهر 26
2-3- سیستم حمل و نقل 27
2-3-1- سیستم های شبکه ارتباطی 27
2-3-2- تیپولوژی شبکه معابر 31
2-3-2-1- تیپولوژی ABCD 32
2-3-2-2- خیابان ها و الگوها 36
2-3-3- پارامترهای اندازه گیری مشخصات شبکه معابر 36
2-3-5- سلسله مراتب شبکه معابر 46
2-3-6- کنترل های طراحی 57
2-3-7- نقش شبکه معابر در تولید و جذب سفر 57
2-4-کاربری زمین 58
2-4-1- نقش کاربری در تولید و جذب سفر 58
2-5-ارتباط کاربری زمین و حمل و نقل 62
2-5-1- مدلسازی حمل و نقل و کاربری زمین 67
2-6- تجارب جهانی 71
2-6-1- کشور هلند 71
2-6-2- ایالت کالیفرنیا 71
2-6-3- ایالت نیوجرسی 72
2-6-4- سئول 72
2-7- تدوین چارچوب نظری 72
2-8-جمع بندی 39

فصل سوم: معرفی بستر مطالعاتی و روش شناسی تحقیق
3-1- معرفی بستر مطالعاتی 77
3-1-1- معرفی شهر شیراز 77
3-1-2- معرفي اجمالي منطقه 6 شهرداري شيراز 85
3-1-3- محدوده مورد مطالعه 92
3-2- روش شناسی تحقیق 95
3-2-1- تجزیه و تحلیل شبکه معابر 95
3-2-2- تجزیه و تحلیل کاربری زمین 103
3-2-3- تجزیه و تحلیل رابطه بین شاخص های ساختاری معابر و کاربری زمین 103
3-3- جمع بندی 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1- تجزیه و تحلیل شبکه معابر 110
4-1-1- پارامترهای تحلیل فضایی 112
4-1-2- گونه بندی معابر بر اساس قابلیت ساختاری 118
4-1-3- گونه بندی معابر بر اساس حجم ترافیک 120
4-1-4- تحلیل گونه بندی معابر بر اساس حجم ترافیک و قابلیت ساختاری 122
4-1-5-تحلیل ساختار شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه بر اساس الگوی
پیشنهادی مارشال 126
4-1-7- تحلیل سلسله مراتب شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه 131
4-2- تحلیل کاربری زمین 133
4-3- همبستگی بین تراکم مکانی کاربریها و شاخص های ساختاری معابر 140
4-4- تحلیل تاثیر پذیری حجم ترافیک 142
4-5- مدلسازی رگرسیون 144
4-6- تفاوت میان حجم واقعی و حجم پیش بینی شده برای شبکه معابر 145
4-7- جمع بندی 112

فصل پنجم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات
5-1- جمع بندی 151
5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش 155
5-3- پیشنهادات و سیاستگذاری 157
5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 158

منابع و مأخذ
منابع فارسی 159
منابع انگلیسی 161

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل 1: اجزای سازمان فضایی شهر 4
شکل 2: نمودار مراحل تحقیق 20
شکل 3:سیستم ارتباطی شعاعی 28
شکل 4: عکس هوایی شهر مشهد مقدس 28
شکل 5:سیستم ارتباطی شطرنجی 29
شکل 6: عکس هوایی شهر بجنورد 29
شکل 7:سیستم ارتباطی حلقوی 30
شکل 8: عکس هوایی شهر همدان 31
شکل 9:تیپولوژیABCD 32
شکل 10: ساختار و ترکیب تیپولوژی ABCD 34
شکل 11:الگوی پیشنهادی مارشال برای ساختار شبکه معابر 35
شکل 12:نمودار روت گرام 36
شکل 13: نمودار رابطه عملکردهای شبکه معابر 39
شکل 14:الگوهای اتصال شبکه 43
شکل 15:الگوهای محتمل سفر در شبکه حمل و نقل 44
شکل 16: جایگاه دسترسی در چرخه حملونقل و کاربری زمین و اهمیت 46
شکل 17: نظریه سلولی بوکانان 48
شکل 18:ارتباط بین عملکردهای دوگانه معابر 49
شکل 19: : تم های طبقه بندی راهها(a:طبقه بندی بر اساس فرم،b:طبقه بندی بر اساس 51
شکل 20:طبقه بندی راهها بر اساس فرم 52
شکل 21:طبقه بندی راهها بر اساس کاربرد 52
شکل 22: الگوی شبکه معابر پیشنهادی توسط استفان مارشال 54
شکل 23: سلول زیست محیطی 54
شکل 24: رابطه بین سطح عملکردی کاربری و جذب سفر 59
شکل 25: چرخه ارتباط متقابل کاربری زمین و حمل و نقل 27

عنوان صفحه

شکل 26: اجزای سیستم حمل و نقل و کاربری 63
شکل 27:مدل پایه حمل و نقل و کاربری 67
شکل 28: مدل مفهومی تحقیق 73
شکل 29: مرحله اول توسعه شهر شیراز 79
شکل 30: مرحله دوم توسعه شهر شیراز 80
شکل 31: مرحله سوم توسعه شهر شیراز 82
شکل 32: عکس هوایی از منطقه 6 شیراز 85
شکل 33: نمونه هایی از تحلیل ساختار شبکه معابر 96
شکل 34: عناصر تجزیه و تحلیل شبکه معابر 97
شکل 35: نمونه ای از تجزیه و تحلیل شبکه 99
شکل 36: محیط نرم افزارDepth map 102
شکل 37: نمونه هایی از خروجی نرم افزار Depth map 102
شکل 38: الگوی معابر محدوده بر اساس الگوی پیشنهادی مارشال 131
شکل 39: بولوار دکتر شریعتی 138
شکل 40: بولوار آیت ا… میرزای شیرازی 138
شکل 41: نمودار تراکم مکانی کاربریها در مجاورت معابر محدوده 139
شکل 42: تراکم مکانی کاربریها در مجاورت معابر محدوده 139

فصل اول

مقدمه

1-1-کلیات

ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری1، را میتوان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونتگاه انسان دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص شود. با توجه به اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی است، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری است(سلطانی،24:1390). از اين رو مورفولوژي شهرها در نواحي مختلف دنيا زاييده، محيط جغرافيايي، شرايط فرهنگي وفنآوری است. در واقع مورفولوژي شهري از عوامل طبيعي و فرهنگي توام شكل مي گيرد كه در اين بين، نقش شبكه معابر در شكلدهي مورفولوژي شهرها با توجه به قدرت عوامل طبيعي و انساني، كاملامشهود و مثال زدني است؛ يعني همچنان كه شبكه معابر در شكلدهي و ساخت مورفولوژي شهرها تاثير دارد،گاهي اوقات اين مورفولوژي شهري است كه با كمك عوامل و عناصر طبيعي نحوه شكلگيري مسيرها و معابر و خصوصا دسترسيها را تعيين میکند. از طرف دیگر، در آنالیز ریختشناسی شهری یکی از عوامل تاثیرگذار، کاربری زمین است. در واقع ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، فرمدهندگان مرتبط شکل شهر هستند. (Levinson,2006) .اسمایلز2، جغرافیدان انگلیسی،(1955)، چشم اندازهای شهری را متاثر از سه عامل ساختار شبکه معابر، کاربری زمین و سبک معماری می داند و از نظر وی دو عامل ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، بیشترین تاثیر را در شکلگیری مورفولوژی شهری، دارا هستند.
مطالعه ساختار شبکه شهری به منظور شناسایی توان و قابلیتهای آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینههای سودمندی را دراختیار تصمیمسازان قرار دهد. مطالعه سازمان فضایی شهر شامل سه محور اساسی است: (Forester,1968)
الف) مطالعه پخشایش سطوح کاربری و نحوه توزیع کاربریها در مقیاسهای مختلف فضایی و عملکردی؛
ب) مطالعه ویژگیهای فیزیکی و درونی شبکه شهری؛
ج) مطالعه ارتباط متقابل شبکه و کاربریها.
در مطالعات شهری بررسی هر سه محور فوق، به منظور دستیابی به طرح توسعه کالبدی مناسب، ضروری می نماید و از این رو تا کنون، روشهای گوناگونی برای مطالعه هر یک و همچنین تجزیه و تحلیل تعاملات بین آنها ارائه شده است.

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق

مطابق با دیدگاه سیستمی، می توان محورهای سه گانه سازمان فضایی شهر را به صورت زیر متصور شد: الف)ویژگیهای ساختاری شبکه شهری: که شامل بررسی ساختار شبکه به خودی خود به عنوان یک گراف می باشد. لازم به ذکر است که گرایش به درک ساختار شبکه حمل و نقل محدود به جغرافی دانانی شده است، که ساختار فضایی شبکه حمل و نقل را به عنوان یک عنصر حیاتی توسعه شهری مطرح کرده اند(Parvithara et al.,2010).
ب) ویژگیهای کالبدی شبکه معابر: که شامل خصیصههای کالبدی از قبیل طول و عرض معبر، سلسله مراتب و نقش معبر، ظرفیت عبور و… می باشد.
ج)مطالعات کاربری زمین: که نحوه پخشایش کاربریها را مورد بررسی قرار می دهد (سلطانی،45:1390).

شکل 1: اجزای سازمان فضایی شهر

از طرف دیگر، حمل و نقل و کاربری زمین، شکل دهندگان مرتبط سازمان فضایی شهر هستند. ابتدا تغییرات در کاربری باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می شود که جریانهای ترافیکی را بر زیر ساخت های حمل و نقل تحمیل می کند. دوم، جریانهای ترافیکی ایجاد شده، باعث ارتقاء تسهیلات حمل و نقل می شوند. سوم، تسهیلات حمل و نقل جدید،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان کردستان، استان آذربایجان شرقی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، زیرساخت ها، سیر تکاملی