منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حکمرانی مطلوب، کار کودک

دانلود پایان نامه ارشد

د- ضرورت و اهداف تحقیق 4
ه- روش تحقیق 5
و- پیشینه تحقیق 5
فصل دوم-کلیات و مفاهیم 8
2-1-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار 8
2-1-1-تعریف حقوق کار 8
2-1-2-ماهیت حقوق کار 10
2-2-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل 11
2-3-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب 12
2-3-1-تعریف کارآمدی 12
2-3-2-کارآمدی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب 14
2-3-2-1-تعریف لغوی حکمرانی 14
2-3-2-1-1-تعریف و مفهوم حکمرانی 15
2-3-2-1-2-تحول در مفهوم حکمرانی 18
2-3-2-1-3-تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب 20
2-3-2-1-3-1-مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب 21
2-3-2-1-3-2-ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی 23
2-3-2-2-چیستی کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه های آن 24
2-3-2-3-آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل کار و نظم جامعه 25
2-3-2-4-عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار 27
2-3-2-4-1-عوامل اجتماعی 27
2-3-2-4-2-عوامل فرهنگی و اخلاقی 27
2-3-2-4-3-عوامل اقتصادی 30
2-3-2-4-4-عوامل حقوقی 34
فصل سوم-تحولات جهانی در راستای پیدایش حقوق کار جدید 36
3-1-گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی 36
3-2-حوزه های تحول 36
3-2-1-رقابت بین المللی 38
3-2-2-پایان جنگ سرد 39
3-2-3-پیدایش حقوق کار فراملی 43
3-2-4-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار 43
3-2-5-تحولات مرتبط با امنیت 45
3-2-5-1-امنیت جسمی و روانی 45
3-2-5-2-امنیت اقتصادی اشتغال 47
3-2-5-3-فراتر از اشتغال وضعیت حرفه ای اشخاص 48
3-3-تحولات حقوق و آزادیهای بنیادین و گفتگوی اجتماعی 49
3-3-1-تعریف حقوق بنیادین بشر 49
3-3-2-آزادی بیان 53
3-3-3-گفتگوی اجتماعی در حقوق کار 53
3-3-3-1-تعریف گفتگوی اجتماعی 53
3-3-3-2-شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده 54
3-3-3-2-1-آزادی انجمن ها 54
3-3-3-2-2-بنیادهای دموکراتیک 55
3-3-3-2-3-حقانیت و مشروعیت گفتگوی اجتماعی 56
3-3-3-2-4-صلاحیت و شایستگی فنی 58
فصل چهارم- تحولات بین الملل در حوزه حقوق و آزادیها 60
4-1-آزادی کار 60
4-1-1-حق کارکردن، انتخاب کار و تغییر کار 61
4-1-2-ممنوعیت کار اجباری 62
4-1-3-منع تبعیض در استخدام و اشتغال 63
4-1-4-حق داشتن کار و اشتغال 65
4-1-5-حق دریافت مزد برابر برای کار برابر 69
4-1-6-آزادی سندیکایی 71
4-1-7-حق اعتصاب 72
4-1-8-حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی 75
4-2-حقوق رفاهی 76
4-2-1-شناخت دولت رفاه 76
4-2-2-علل وجودی حقوق رفاهی 78
4-2-2-1-توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی 78
4-2-2-2-توجیه بر مبنای حقوق طبیعی 79
4-2-2-3-توجیه فایده گرایانه 80
4-3-راهکارهای مبنایی توسعه خدمات 81
4-3-1-تقویت بخش خصوصی 81
4-3-2-تکوین بخش خصوصی 82
4-3-3-لزوم کاهش حجم تصدی دولت 83
4-4-حق بر تامین اجتماعی 83
4-4-1-تسهیلات برای کارگران زندانی 87
4-4-2-حق بر داشتن بیمه 89
4-4-3-صدور گواهی پزشکی و درمان سریع 90
4-5-حریم خصوصی کار 92
4-5-1-مصادیق نقض حق 95
4-5-2-دخالت از طریق تست آزمایی 95
4-5-3-حفظ اسرار کارگر توسط کارفرم 97
4-5-4-حفظ اسرار کارفرما توسط کارگر 99
4-5-4-دخالت از طریق تفتیش عقاید 100
4-5-6-نظارت ویدیویی 103
4-6-حمایت از «حق سلامت» کارگران 104
فصل پنجم-نتیجه گیری 109
فهرست منابع 111

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تا کنون می باشد. از این رو نگارنده پس از بررسی مصادیق و مبانی و منابع تحولات، کوشیده است تا حق ها و آزادیهای بنیادین شهروندان را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از این رو به نظر می رسد تحت تاثیر تحولاتی نظیر حکمرانی مطلوب و پیدایش نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، کارگران نیز در پرتو آموزه های حقوق بشری توانسته اند از حقوق از دست رفته خود نسبت به سابق به نحو شایسته تری برخوردار شوند. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق ملی از نظام حقوق بین الملل بشر در عرصه حقوق کار بوده است. روش تحلیل در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی:
حقوق کار، تحول، حقوق بشر، کارگر

الف-بیان مسئله
تحولات حقوق کار بین الملل در حوزه های مختلف جدید زندگی اجتماعی آدمی بحث جدیدی را تحت عنوان حقوق بین الملل کار در سطح جهانی مطرح کرده است . در حوزه های مختلف حقوق عمومی بیش از هر چیز می توان نفوذ این شاخه جدید از حقوق را در حقوق کار بین الملل دید . در واقع وجود تحولات در حقوق کار بین الملل این بحث را مطرح می کند که به چه دلیل باید بخش خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل در قانون کار گنجانیده شود. از سوی دیگر موضوع مهم این است که این قوانین و توسل به حقوق بین الملل به عنوان ابزار مبارزه با نابهنجاری در قلمرو حقوق کار بین الملل تا چه اندازه موثر بوده است ؟ هدف از وضع این قوانین تضمین بهتر حقوق طرفین و به خصوص شخص کارگر بوده است که به عنوان طرف ضعیف در قراردادهای کار حضور دارد. آنچه در جامعه امروز ایران می گذرد شاهد این مدعاست که قوانین کیفری کار از اثر بخشی و کارآمدی لازم و درخور و مناسب بهره‌مند نیستند و با وجود پیش بینی ضمانت اجراهای بین المللی قوی باز هم نقض این قوانین را از سوی کارفرما شاهد هستیم. نگارنده با طرح این مسئله در پی پاسخ به این پرسش خواهد بود که دلایل این ناکارآمدی در حقوق بین الملل چیست؟
در یک تقسیم بندی عمده می توان تقنین کیفری در حوزه حقوق کار را به دو بخش عمده تقسیم کرد. در بخش اول تقنین فراگیر با هدف حمایت از حقوق کارگران انجام شده است. در این حیطه هم از حقوق فردی و هم از حقوق اجتماعی کارگران در عمل حمایت به عمل آمده است. از جمله حمایت های فردی از حقوق کارگران می توان به بیمه نکردن، فراهم نکردن وسیله نقلیه برای کارگران، تاسیس نکردن مکان های ورزشی برای کارگران عدم بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی، تفاوت گذاری در میزان مزد کارگران را مثال زد. حمایت بین المللی با هدف حمایت از حقوق عمومی کارگران وجه دیگر قضیه است. ارائه نکردن آمار و اطلاعات، همکاری نکردن کارفرمایان با بازرسان ، نادیده انگاشتن عدالت قضایی و اداری، از این موارد است. برخی از حمایت های بین المللی با هدف ویژه از حقوق کارگران انجام شده است، برای مثال به کار گیری افراد زیر سن قانونی، به کارگیری افراد زیر 18 سال، نادیده انگاشتن آزمایش های پزشکی از این موارد اند. از آنجایی که در همه این موارد تعیین ضمانت اجراها قابلیت تبدیل به جزایی نقدی را دارد یا آنکه رعایت آن از سوی کارفرما به موجب مکانیسم های دقیق و اساسی پیش بینی نشده است، همچنین به دلیل آنکه از سوی دولت حمایت های قانونی لازم برای کارگران در راستای تحقق حقوق شان وجود ندارد به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده اند. از این رو انتخاب جایگزین های مناسب دیگر به جای توسل به ابزار صرف بین الملل که در عمل ناکارآمدند، می توان با توسعه نظارت بر حقوق کارگر از ابزارهای اداری و مدنی به عنوان ضمانت اجرا استفاده کرد. در واقع علل اصلی ناکارآمدی را می توان مربوط به قوانین دانست؛ به گفته منتسکیو در مواردی توده قانون را رعایت نمی کند که این درد چاره پذیر است ولی در مواردی توده قوانین را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد. اتفاقی که در نظام حقوقی داخلی موجب فساد و ناکارآمدی در اجرای قوانین شده اند به ذات و ماهیت خود قانون و شیوه نگارش و استفاده از ضمانت اجراهای نامناسب برای تحقق و عملی شدن آن بازمیگردد . بنابراین می توان با تقویت نهادهای جامعه مدنی و نظارت های دقیق تر دولتی از شمول این ناکارآمدی تا اندازه زیادی کاست.
ب- سوالات تحقیق
1- چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
2- علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
3- از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
ج- فرضیه های تحقیق
1- تخصصی شدن جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر، علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار اند.
2- ضمانت اجراهای مدنی، اداری و کیفری بسته به مورد و به تناسب باید در حقوق کار بین الملل مورد استفاده قرار گیرد.
عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و همچنین عدم وجود حمایت های لازم از سوی دولت علت ناکارآمدی قوانین بین الملل کار هستند.
د- ضرورت و اهداف تحقیق
موضوع تحقیق کاملا نو و بدیع است و تاکنون این جنبه از مقررات بین الملل مورد پژوهش جداگانه دانشجویی قرار نگرفته است، بنابراین جهت روشن شدن موضوع ضرورت دارد این امر مورد واکاوی و پژوهش قرار گیرد و قطعا نتایج آن می تواند مثمر ثمر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی قرار گیرد.
لازم به ذکر است یکی از جنبه های نوآوری این پژوهش می تواند چنین باشد که راهکارهای عملی در خصوص سیستم نامتعادل و نامتوازن دستگاههای قضایی که یکی از خصائص آن اطاله دادرسی شده است ؛ ارائه دهد که این مهم تاثیر بسزائی در احقاق حقوق شهروندان از حیث داخلی خواهد داشت.

ه- روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نام‌ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به علوم انسانی مربوط است و حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
و- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پیشنهادی با بررسی های بعمل آمده تا جایی که نگارنده مطلع است تا به حال هیچ گونه تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است، البته در مورد خود مفهوم حقوق بین الملل کار و حقوق کار منابعی وجود دارد به عنوان مثال در پایان نامه‌ایی با موضوع گفتگوی اجتماعی برای کار شایسته، مولف آقای علی رحمانی ، دانشگاه تبریز ؛ گفتگوی اجتماعی را در حوزه حقوق کار و دنیای روابط کار مطابق با رویکرد I.L.O و موازین بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و در اثناء آن به مطالب و موضوعات مرتبط با نظام حقوق داخلی می پردازد . البته گفتگوی اجتماعی خود شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص مــنافع مشترک و مرتبــط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین پایان نامه دیگری که توسط خانم سعادت وطن دوست، دانشگاه قم تالیف گردیده حوادث ناشی از کار از منظر حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته که در تحقیق یاد شده مبـنای نظریه مسئولیت كارفرما با «فرض تقصیر» در حوادث ناشی از کار، كه به طور مـستقیم و یا غیر مسـتقیم به كار مربـوط می باشـد و كارگـر آن كـار را بـرای دیگری( كارفرما ) انجام دهد از دیدگاه حقوقی و مسئولیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ در پایان نامه ایی دیگر با عنوان کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره 182ILO ( محو بدترین اشکال کار کودک)، که توسط خانم پریسا سالاری ، دانشگاه شهید بهشتی تالیف گردیده بدوا آسیب شناسی کار کودک و موازین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس به بررسی میزان انطباق قوانین ایران با موازین بین المللی ( که شامل کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله نامه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های میانگین مجذورات، تحلیل واریانس Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قانون کار، جرم انگاری، نظام حقوقی