دانلود پایان نامه درمورد باغ ایرانی، حوزه آموزش، عوامل فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

أدانشگاه آزاد اسلام
ح

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول:کلیاتتحقیق 1- 1- ضرورت طرح —————————————————— 2 1-2- بیان مسئله——————————————————— 2 1-3- فرضیهها ———————————————————- 3 1-4- اهداف تحقیق —————————————————— 4 1-5- پرسشهاي تحقیق ————————————————— 4 1-6- جنبۀ نوآوري وجدیدبودن تحقیق —————————————– 4 1-7- روش تحقیق ——————————————————- 4 1-8- پیشینه تحقیق——————————————————- 5
فصل دوم:شناخت موضوعطراحی 2- 1- معماري و فرهنگ ————————————————— 7 2- 1- 1- فرهنگ چیست؟ ————————————————- 7 2- 1- 1- 1- پیشینه واژه فرهنگ——————————————– 8 2- 1- 1-2- ریشه واژه فرهنگ ——————————————– 9 2- 1- 1-3- معتاي امروزي واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران —————– 0 1 2- 1-2- رابطه فرهنگ و معماري ——————————————– 1 1 2- 1-3- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماري ———————————— 2 1 2- 1-4- الگوهاي فرهنگی و نمودهاي معماري ———————————- 6 1 2- 1-5- ارتباط بین الگوهاي فرهنگی و معماري ——————————— 6 1 2- 1-5- 1- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماري ——————————- 21 2- 1-5-2- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیري فضاي معماري———————- 21 2- 1-6- انحطاط معماري ایران ——————————————— 22 2-2- حس مکان ——————————————————– 24 2-2- 1- معناي حس مکان ———————————————— 24 2-2-2- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان ———————————- 27 2-2-3- اهمیت حس مکان در ارتقاي کیفیت فضاي معماري ————————- 27 2-2-4- عوامل شکل دهنده حس مکان ————————————— 28
ط 2-2-4- 1- عوامل موثر در تقویت حس مکان———————————- 32 2-3- باغ سازي ——————————————————— 34 2-3- 1- باغ ایرانی—————————————————— 34 2-3- 1- 1- پیشینه تاریخی باغ در ایران ————————————– 35 2-3- 1-2- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان ————————— 36 2-3- 1-3- انواع باغ هاي ایرانی ——————————————- 39 2-3- 1-4- اصول طراحی باغ ایرانی —————————————- 42 2-3- 1-5- هماهنگی و سازگاري معماري و طبیعت —————————– 45 2-3- 1-6- ورودي در باغ ایرانی —————————————— 45 2-3-2- بررسی نقش باغ سازي در ارتقاء حس مکان در معماري و باغ سازي سنتی ایرانی —– 48 2-4- معماري و هنر در مازندران ——————————————— 49 2-4- 1- هنرهاي بومی و سنتی مازندران ————————————— 49 2-4-2- معماري سنتی و بومی مازندران ————————————— 50 2-4-3- باغ سازي در مازندران ——————————————— 54 2-4-3- 1- ویژگیهاي باغسازي مازندران باتأکید بر عصر صفویه ——————– 55 2-5- نتیجه گیري ——————————————————– 61
فصل سوم:نمونه موردي 3- 1- فرهنگسراي خاوران (جوان)——————————————— 63 3-2- فرهنگسراي نیاوران ————————————————– 70 3-2- 1- بررسی از نظر اقلیم ———————————————– 73 73 —————————————————– اﺮﺴﮕﻨﻫﺮﻓ -2-2-3 3-2-3- سر در ورودي ————————————————– 74 3-2-4- حیاط مرکزي ————————————————— 77 81 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧرﺎﮕﻧ -5-2-3 3-2-6- بخش اداري —————————————————- 82 83 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -7-2-3 3-2-8- سالن گوشه —————————————————- 83 83 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -9-2-3 3-2- 0 1- مجسمهها —————————————————- 84 3-3- فرهنگسراي ملل (امیرکبیر)———————————————- 86
ي 3-3- 1- تاریخچه عمارت قیطریه——————————————– 87 3-4- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو (Pompidou Georges Centre) —————— 88 3-4- 1- تاریخچه —————————————————— 89 3-4-2- مشخصات ساختمان ———————————————- 90 91 ——————————————————-يرﺎﻤﻌﻣ -3-4-3 3-5- مجموعه فرهنگی ژان ماري تجیبائو(Centr Cultural Tjibaou Marie-jean) ———— 94 3-5- 1- معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا) —————————— 96 3-5-2- مسابقه طراحی ————————————————– 97 3-5-3- تبدیل سازههاي بومی به هاي تک- تک لایه اي —————————- 98 3-5-4- فضاي داخلی ————————————————— 99 3-6- معبد و موزه آکشاردهام (Museum and Temple Akshardham) ——————- 1 0 1 3-6- 1- تاریخچه ساخت بنا ———————————————– 1 0 1 3-6-2- طرح ساختمان ————————————————– 2 0 1 3-7- نتیجه گیري ——————————————————– 5 0 1
فصل چهارم: برنامهفیزیکی، ضوابط واستانداردها 4- 1- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه ————————————– 8 0 1 4-2-حوزه اداري ——————————————————– 9 0 1 4-2- 1- اتاق مدیریت ————————————————— 0 1 1 4-2-2- اتاق منشی —————————————————- 0 1 1 4-2-3- اتاق معاون—————————————————– 0 1 1 4-2-4- اتاق کارمندان ————————————————— 1 1 1 1 1 2 ——————————————————- ﯽﻧﺎﮕﯾﺎﺑ -5-2-4 4-2-6- اتاق جلسات ————————————————— 2 1 1 4-2-7- اتاق رایانه —————————————————– 2 1 1 4-2-8- آبدارخانه و سلف کارمندان —————————————– 3 1 1 1 1 3 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧزﺎﻤﻧ -9-2-4 4-2- 0 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 3 1 1 4-3- حوزه آموزشی و کتابخانه ———————————————- 4 1 1 4-3- 1- حوزه آموزشی ————————————————– 4 1 1 4-3- 1- 1- نور و روشنایی محیطهاي آموزشی ——————————— 4 1 1
ك 4-3- 1-2- کلاسهاي درس ——————————————— 4 1 1 4-3- 1-2- 1- کلاسهاي نظري —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-2- کلاسهاي عملی —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-3- کلاس سمعی و بصري ————————————– 7 1 1 4-3- 1-3- دفاتر کار اساتید و مربیان ————————————— 7 1 1 1 1 8 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -2-3-4 4-3-2- 1- ساختار کلی کتابخانه —————————————— 8 1 1 4-3-2-2- بخش نگهداري کتاب (مخزن) ———————————— 8 1 1 4-3-2-3- نگهداري سایر منابع فارسی و لاتین ——————————– 20 1 4-3-2-4- سایت کامپیوتر ———————————————- 21 1 4-3-2-5- سالن مطالعه ———————————————— 21 1 1 21 ———————————————- يزادﺮﭘرﻮﻧ -1 -5-2-3-4 1 22 ——————————————— عﻮﺒﻄﻣ ﻪﯾﻮﻬﺗ -2-5-2-3-4 1 22 ——————————————- ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫﺰﯿﻣ -3-5-2-3-4 4-4- حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر——————————————— 24 1 4-4- 1- نمایشگاه —————————————————— 24 1 4-4- 1- 1- نورپردازي نمایشگاه ——————————————- 25 1 4-4- 1-2- سرویس بهداشتی نمایشگاه ————————————– 26 1 4-4-2- آمفی تئاتر —————————————————– 26 1 4-4-2- 1- بخش اداري سالن ——————————————– 27 1 4-4-2-2- فضاي انتظار بیرونی ——————————————- 27 1 4-4-2-3- فضاي انتظار داخلی (سرسرا) ————————————- 27 1 4-4-2-4- سالن اصلی نمایش——————————————– 28 1 4-4-2-5- اتاق نور و صدا ———————————————- 29 1 4-4-2-6- پشت صحنه ———————————————— 30 1 4-4-2-7- اتاق کارگردان ———————————————– 30 1 4-4-2-8- پش اتاق استراحت گروه —————————————- 30 1 4-4-2-9- اتاق گریم————————————————– 30 1 4-4-2- 0 1- اتاق تعویض لباس ——————————————- 30 1 4-4-2- 1 1- اتاق مطالعه ———————————————— 31 1 1 31 —————————————————–ﻪﻓﻮﺑ -1 2-2-4-4
ل 4-4-2-3 1- سرویس بهداشتی——————————————– 31 1 4-5- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی ——————————————- 32 1 4-5- 1- ورودي ——————————————————- 32 1 4-5-2- قسمت نگهبانی————————————————– 33 1 1 33 ——————————————————— ﯽﺑﻻ -3-5-4 1 34 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -4-5-4 4-5-5- چایخانه و تریا ————————————————– 36 1 1 36 —————————————————— هﺎﮕﺷوﺮﻓ -6-5-4 4-5-7- نماز خانه—————————————————— 37 1 1 37 —————————————————— ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ -8-5-4 1 37 ——————————————————تﺎﺴﯿﺳﺄﺗ -9-5-4 4-5- 0 1- انبارهاي عمومی ———————————————- 37 1 4-5- 1 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 38 1
فصل پنجم: مطالعات منطقهاي وتحلیل سایت 5- 1- شناخت وضعیت اقلیمی استان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ورودي، اندازه‌گيري، Matlab Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ عامه، استان مازندران، دوره صفویه