فرهنگ و تمدن، قصد استفاده، اخلاق پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

در مقام قدرداني از زحمات بي شائبه ي او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگاريم.
اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تامين مي کند و سلامت امانت هايي را که به دستش سپرده اند، تضمين؛ بر حسب وظيفه و از باب ” من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
از استاد راهنمايم سرکار خانم دکتر آذر باقري قمي
شما روشنايي بخش تاريکي جان هستي و ظلمت انديشه را نور مي بخشي. چگونه سپاس گويم مهرباني و لطف شما را که سرشار از عشق و يقين است. چگونه سپاس گويم تأثير علم آموزي شما را که چراغ روشن هدايت را بر کلبه ي محقر وجودم فروزان ساخته است. آري در مقابل اين همه عظمت و شکوه شما، مرا نه توان سپاس است و نه کلام وصف.
ازپدر و مادر عزيزم
اين دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهي و درشتي من، قلم عفو کشيده و کريمانه از کنار غفلت هايم گذشته اند و در تمام عرصه هاي زندگي يار و ياوري بي چشم داشت براي من بوده اند؛ خالصانه قدرداني و تشکر مينمايم.

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشيمد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:

1-اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌هاي غيرعلمي مي‌آلايند.
2-اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داري غيرعلمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3-اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4-اصل احترام: تعهد به رعايت حريم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شکني.
5-اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان، حيوان و نبات)و ساير صاحبان حق.
6-اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7-اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.

تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد

اينجانب ليلا موحديان دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد نا پيوسته به شماره دانشجويي 900751794 در رشته شيمي معدني که در تاريخ 19/11/1392 از پايان نامه خود تحت عنوان : بررسي نظريه تابع چگالي تعادلهاي توتومري هتروآروماتيکها: مطالعه NBO با کسب نمره 75/19 و درجه عالي دفاع نمودهام بدينوسيله متعهد مي شوم :
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذكر و درج کرده ام .
2- اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است .
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .

نام و نام خانوادگي : ليلا موحديان

تاريخ و امضاء :

بسمه تعالي

درتاريخ : 19/11/1392
دانشجوي كارشناسي ارشد آقاي / خانم ليلا موحديان از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 75/19 بحروف نوزده مميز هفتاد و پنج صدم و با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشكده علوم پايه
****************************************************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهشنامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه : 10130307911001
عنوان پايان نامه : بررسي نظريه تابع چگالي تعادلهاي توتومري هتروآروماتيکها: مطالعه NBO
نام و نام خانوادگي دانشجو : ليلا موحديان
شماره دانشجوئي : 900751794
رشته تحصيلي : شيمي معدني
تاريخ شروع پايان نامه : نيمسال دوم 1391
تاريخ اتمام پايان نامه : نيمسال اول 1392
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر آذر باقري قمي
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مهرنوش کريمخاني
آدرس و شماره تلفن : تهران- ميدان رسالت- خيابان شهيد مدني- کوچه شهيد خليلي- پلاک 13- واحد6 تلفن:77138455
چكيده پايان نامه :
از روش (DFT) Density Functional Theory در سطح DFT/6-31G براي بررسي ساختار هندسي، انرژيهاي نسبي و ويژگيهاي الکتروني توتومرهاي پروتروپيک احتمالي در نکسيوم و پروتونيکس و لاميوودين استفاده کرديم. ساختار و انرژيهاي نسبي توتومرها در حلالهاي مختلف پيش بيني شدهاند. ترتيب پايداري اين توتومرها عبارت است از: پروتونيکس نکسيوم لاميوودين که به روش DFT محاسبه شدهاند.
هيدراتاسيون موضوع جالب ديگري ميباشد که در اين کار روي آن بحث شده است، زيرا ساختار هندسي و پايداري مولکولهاي بيولوژيکي تحت تأثير برهمکنش با مولکولهاي حلال قرار ميگيرند. هدف اصلي مطالعهي توتومريزاسيون، ارزيابي انتقال پروتون در داروها ميباشد.
احتمالاً يکي از فاکتورهاي حياتي در تعيين توضيع توتومرها در مواد بيولوژکي، محيط ميباشد. پارامترهاي انرژي اشکال توتومريک در فاز آبي (? = 78.5) و حلالهاي ديگر، با مدل PCM در سطوح DFT/6-31G به دست آمد.
قطبيت ترکيبات با ممان دو قطبي آنها تشريح ميشود. ممان دو قطبي براي تمام توتومرهاي دارويي در فازهاي گازي و آبي به دست آمدند. معمولاً ترتيب ممان دو قطبي مثل ترتيب انرژي نيست. با اين وجود، مقادير ممان دو قطبي محاسبه شده در فاز آبي بيشترين مقدار دارد، و مشاهده ميشود توتومرهاي آميني و کتوني در ميان تمام اشکال احتمالي توتومري پايدارتر هستند. دادههاي ما نشان ميدهند که ممان دو قطبي در فاز آبي نسبت به فاز گازي بيشتر است که نشان دهنده حساسيت توتومرها به قطبشپذيري حلال است.
اثر حلال روي پوشيدگي نيتروژن و اکسيژن توتومرها با استفاده از روشDFT از ترکيب مدل PCM و GIAO بررسي شد.
آناليز NBO نشان داد که رزونانس جفت تنهاي اتم اکسيژن يا نيتروژن و NBO غير لوويسي (?* يا ?*) با افزايش کاراکتر P جفت تنهاي اکسيژن و يا نيتروژن افزايش مييابد. ما اين نتايج را با آناليز اوربيتال مولکولي طبيعي تأييد کرديم. براي هر دهنده NBO (i) و پذيرنده NBO (j) انرژي پايداري(E2) با عدم استقرار i ? j همراه ميشود.
ويژگيهاي ساختاري و ارتعاشي توتومرهاي دارويي نيز مطالعه شدند. همچنن شيفتهاي شيميايي آنيزوتروپي و ?? را محاسبه کرديم.
نظر استاد راهنما براي چاپ درپژوهشنامه دانشگاه مناسب است تاريخ و امضا :
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

فصل اول- مقدمه 1
1-1 مقدمه 2
2 فصل دوم- توتومري در ترکيبات آروماتيک 4
2-1 مقدمه 5
2-2 اهداف اين فصل 5
2-3 پديده توتومري 6
2-4 اهميت توتومريزاسيون در سيستمهاي حياتي 8
2-4-1 واکنشهاي توتومريزاسيون 8
2-5 اهميت توتومريزاسيون در داروسازي 10
2-6 ترکيبات آروماتيک 11
2-6-1 خصلت آروماتيکي و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel) 11
2-6-2 ترکيبهاي آروماتيک ، هتروآروماتيک و انرژي رزونانس 12
2-7 هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقه اي (PAH) 12
2-8 اثر هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقه اي بر انسان 13
2-9 اهميت روشهاي محاسباتي در داروها 16
2-10 معرفي پروتونيکس 18
2-11 معرفي لاميوودين 24
2-12 معرفي نگسيوم 28
3 فصل سوم- مطالعه پيرامون نظريه تابع تئوري چگالي 34
3-1 نگاهي کلي بر شيمي محاسباتي 35
3-2 شيمي محاسباتي 36
3-2-1 مکانيک مولکولي 37
3-2-2 روشهاي ساختار الکتروني 39
3-2-2-1 روشهاي نيمه تجربي 39
3-2-2-2 روشهاي محاسبات آغازين 40
3-2-2-3 روشهاي عملي دانسيته 41
3-3 مدل شيميايي 41
3-4 تعريف مدل شيميايي 42
3-5 مدلهاي ترکيبي 42
3-6 محاسبات کامپيوتري در شيمي 43
3-6-1 آشنايي با نرم افزار Hyperchem 45
3-6-2 آشنايي با نرم افزار Gaussian 98 45
3-7 روش (Method) 47
3-7-1 روش هارتري- فاک 47
3-7-2 روش تئوري تابعي چگالي (DFT) 49
3-8 سري پايه (Basis set) 50
3-9 انواع مجموعههاي پايه 52
3-9-1 توابع پايه STO-nG 52
3-9-2 مجموعههاي پايه ظرفيتي شکافته 52
3-9-3 مجموعه پايه پلاريزه 52
3-10 طيف سنجي در شيمي محاسباتي 53
3-10-1 طيف سنجي مادون قرمز IR 53
3-10-2 طيف سنج رزونانس مغناطيسي هسته (NMR) 55
3-10-2-1 جابهجايي شيميايي 56
3-10-2-2 پوشيدگي شيميايي 57
3-10-2-3 رابطه جابهجايي شيميايي و پوشيدگي شيميايي 58
3-10-3 پديده توتومريسم و NMR 59
3-11 محاسبات اوربيتالهاي پيوندي طبيعي (NBO) 59
3-11-1 عدد اشغال 61
3-11-2 خروجي NBO 62
4 فصل چهارم – محاسبات 65
4-1 معرفي ترکيبات مورد محاسبه 66
4-2 بررسي گپ انرژي ، پتانسيل شيميايي، سختي شيميايي، الکتروفيليسيته و Nmax ? ……………. 69
4-3 بررسي آنتالپي واکنش 94
4-4 بررسي ميزان مشارکت پذيري اوربيتال p 96
4-5 بررسي جا بهجايي شيميايي و ضريب پوشيدگي 105
4-5-1 محاسبات مربوط به ? ايزوتروپي 105
4-5-2 محاسبات مربوط به آنيزوتروپي (?) 123
4-5-3 محاسبات مربوط به بي تقارني مولکولي (?) 158
4-6 بررسي طول پيوندها 170
4-7 بررسي زاويه پيوندها 174
4-8 بررسي ميزان بار و تعداد الکترونها 178
4-9 بررسي انرژي رزونانسي انتقالات درسيستمهاي مورد برسي 199
4-10 بررسي مقايسه انتقال بار در برخي از پيوندهاي توتومرهاي داروها 202
4-11 پيش بيني طيفهاي IR محاسباتي 205
5 فصل پنجم- بحث و نتيجهگيري 209
5-1بررسي نتايج گپ انرژي ، پتانسيل شيميايي، سختي شيميايي ، الکتروفيليسيته ………………….. 210
5-2 نتايج بررسي ممان دو قطبي 211
5-3 نتايج بررسي طول پيوند 213
5-4 انرژي نقطه صفر 214
5-5 نتايج بررسي جابه جايي شيميايي و ضريب پوشيدگي در توتومرها 215
1. پروتونيکس و نگسيوم 215
2. لاميوودين 217
5-6 نتايجي از اوربيتال مولکولي طبيعي(NBO) 219
فهرست منابع و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدل مفهومی، نظام آموزشی، عملکرد مدیریتی