پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، عملکرد مدیران، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه .3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-3. اهداف تحقیق 8
1-3-1. هدف کلی تحقیق 8
1-3-2. اهداف اختصاصی تحقیق 8
1-4. سئوال های تحقیق 9
1-4-1. سئوال اصلی تحقیق 9
1-4 -2. سئوال های اختصاصی تحقیق 9
1-5. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 10

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه 14
الف) بخش اول- مبانی نظری 14
2-1.تعاریف مدیریت 14
2-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت 17
2-2-1. اصول بنیادی مدیریت 17
2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت 18
2-3. نظریه های عمومی مدیریت 21
2-4. وظایف و کارکردهای مدیران 23
2-5. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی 25
2-6. شیوه انتخاب مدیران آموزشی 34
2-7. نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران 35
2-8. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن 36
2-9. مهارت های مورد نیاز مدیران 39
2-9-1. مهارت ادراکی 39
2-9-2. مهارت انسانی 41
2-9-3. مهارت فنی 48
2-9-4. مهارت حرفه ای 50
2-10. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت 66
2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و رابطه 68
2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی 69
2-13. مدل مفهومی تحقیق 70
ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی 71
تحقیقات داخلی 71
تحقیقات خارجی 75
پ) بخش سوم- خلاصه ونتیجه گیری 77

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 81
3-1. روش تحقیق 81
3-2. جامعه آماری 81
3-3. نمونه آماری و روش انتخاب آن 82
3-4. ابزار اندازه گیری تحقیق 83
3-5. روایی و پایایی ابزارها 84
3-6. شیوه تجزیه و تحليل داده ها 85
3-7. شیوه ی اجرا 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 88
الف) یافته های توصیفی 88
4-1. جنسیت 88
4-2. سن و سال 90
4-3. تحصیلات 91
4-4. سابقه مدیریت 92
4-5. رشته تحصیل 93
4-6. دوره/ محل اشتغال 94
4-7. مدیریت انتخابی/ انتصابی 95
ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های تحقیق 96
سوال اول تحقیق 96
سوال دوم تحقیق 98
سوال سوم تحقیق 99
سوال چهارم تحقیق 101
سوال پنجم تحقیق 103
سوال ششم تحقیق 104
سوال هفتم تحقیق 105
سوال هشتم تحقیق 106
خلاصه 106

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 109
5-1. خلاصه یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک 109
5-2. خلاصه یافته های مربوط به سوال های تحقیق 111
سوال اول 111
سوال دوم 112
سوال سوم 113
سوال چهارم 114
سوال پنجم 115
سوال ششم 116
سوال هفتم 117
سوال هشتم 118
5-3. بحث ونتیجه گیری 118
5-4. محدودیت های تحقیق 121
5-5. پیشنهادهای تحقیق 121
5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 122
5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی 123

منابع و مآخذ
منابع فارسی 125
منابع انگلیسی 132

فهرست جداول
عنوان صفحه

فصل دوم:
جدول (2-1) : خلاصه سير تكوين و تكميل انديشه هاي مديريت 20
جدول (2-2) : ابعاد شايستگي فردي و اجتماعي مديران 58

فصل سوم:
جدول (3-1) : توزيع جامعه آماري مدیران به تفكيك جنسيت 82
جدول (3-2) : توزيع جامعه آماري مدیران به تفكيك انتخابی یا انتصابی 82
جدول (3-3) : پارامترهای موجود در فرمول کوکران 83
جدول (3-4) : نتایج ضریب پایایی ابزار اندازه گیری 85

فصل چهارم:
جدول(4-1) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت 89
جدول(4-2) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک گروه سنی 90
جدول(4-3) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی 91
جدول(4-4) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک طبقات سابقه مدیریت 92
جدول(4-5) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک رشته تحصیل 93
جدول(4-6) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک دوره / محل اشتغال 94
جدول(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک مدیریت .95
جدول(4-8): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهارت انسانی .96
جدول(4-9): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت انسانی مدیران .97
جدول(4-10): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت ادراکی .98
جدول(4-11): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت ادراکی مدیران .99
جدول(4-12): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت فنی .100
جدول(4-13): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت فنی مدیران .100
جدول(4-14): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اثربخشی .101
جدول(4-15): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان اثربخشی .102
جدول(4-16): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان کارایی .103
جدول(4-17): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان میزان کارایی 104
جدول(4-18): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد مهارتهای مدیریتی 105
جدول(4-19): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد اثربخشی 105
جدول(4-20): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد کارایی 106

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

فصل دوم:
نمودار (2-1): مدل مفهومی تحقیق 76

فصل چهارم:
نمودار (4-1): درصد فراوانی معلمان به تفکیک جنسیت 89
نمودار(4-2): توزیع درصد فراوانی مدیران به تفکیک گروه سنی 90
نمودار(4-3): توزیع درصد فراوانی کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی 91
نمودار(4-4): توزیع درصد فراوانی افراد نمونهی آماری به تفکیک سابقه مدیریت 92
نمودار(4-5): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیل 93
نمودار(4-6): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک دوره اشتغال 94
نمودار(4-7): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک مدیریت 95

چكيده
هدف تحقيق حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوهی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعهی آماري تحقيق شامل کلیهی مدیران(مرد و زن)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیهی یک ارومیه است که از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه استفاده شده است. دادههای حاصل نیز، به دو شیوهی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونهی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در میزان اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال 95% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران انتصابی از میزان اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.
کلید واژهها: مهارت های سه گانه مدیریتی، کارایی، اثربخشی، سازمان آموزش و پرورش.

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه:
مدیریت کار کردن با و به وسیله دیگران است؛ هرچند که مدیران وظایف گوناگونی بر عهده داشته و فعالیت های متنوع و پیچیده ای انجام می دهند، هیچ مدیری نمی تواند برای انجام کارهای مربوط به شغلش تنها بر کوشش های فردی خود اکتفا کند؛ بر این اساس داشتن مهارت و توانایی های مختلف برای مدیران صرف نظر نوع فعالیت و مأموریت سازمانشان ضرورت پیدا می کند. مدیر باید قادر باشد برای همهی کارهای مربوط به حیطه وظایف خود و سایر زیردستان برنامه ریزی کند، دست به سازماندهی امور مختلف بزند، هماهنگی لازم را برای دستیابی به اهداف مشخص ایجاد نماید و کارایی1 و اثربخشی2 سازمان را در دستور کار خود قرار دهد. در تمام این فعالیت ها مدیران از مهارت هایی بهره می گیرند که در اصطلاح به آنها مهارت های مدیریتی گفته می شود(روغنی و همکاران،1388).
عمومی ترین و مورد پذیرش ترین طبقه بندی از مهارت های مدیران توسط رابرت کاتز3 ارایه شده است. کاتز ، مهارت را به توانایی هایی که در نحوهی انجام وظایف ذاتی نیست ولی قابل پرورش است، تعریف می کند. وی مدیر را کسی می داند که اعمال دیگران را هدایت می کند و مسئولیت تحقق هدف های خاصی را بر عهده دارد. لازمهی مدیریت مؤفق داشتن مهارت های سه گانه فنی4، انسانی5 و ادراکی6 است( علاقه بند، 1375).
از طرف دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان تا حد بسیار زیادی به نحوهی مدیریت و کاربرد دقیق و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. بدیهی است تحقق چنین امری با استفاده از مهارت های مدیریتی امکان پذیر است. آموزش رسمی مدارس، همچون سایر مراکز آموزش رسمی با در اختیار داشتن مدیران، مربیان، تجهیزات و امکانات درصدد تحقق اهداف آموزشی و پرورشی هستند. اما بی شک دستیابی به چنین اهدافی مستلزم هدف گذاری دقیق، برنامه ریزی آموزشی و درسی، سازماندهی صحیح و در نهایت اجرای مؤثر برنامه هاست که همه آنها در گرو مهارت و توانایی مدیران است. به عبارت دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان به میزان دانش و مهارت مدیران آن بستگی دارد(هرسی و بلانچارد، 1375).
لذا، در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اثربخشی و کارایی مدیران انتخابی و انتصابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های سه گانه آنها پرداخته می شود.

1-1. بیان مسأله:
عملکرد مدیران در سازمان ها برای انجام رسالت و مسئولیت ها و تحقق اهداف سازمان بالاخص در نظام آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین سازمان در هر جامعه به لحاظ تأثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد، مورد توجه صاحب نظران بوده است. یکی از راه هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می گیرد، مشاهده آنها از زاویهی مهارت هایی است که برای تأمین مؤفقیت آمیز اثربخشی و کارایی لازم است. ” کاتز” مهارت های مورد نیاز مدیران را با دسته بندی در سه طیف فنی، انسانی و ادراکی مورد مطالعه قرار داده است(علاقه بند، 1375).
مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در به کار بردن ابزار و فنون ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می شود. دانش، فنون و روش های برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی، کارپردازی و غیره از جمله مهارت های فنی هستند که می توان در آنها به بالاترین درجه قابلیت و شایستگی دست یافت. زیرا این نوع مهارت، دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است. مهارت های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی، علاوه بر موارد فوق، شامل مهارت و تبحر در برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی، فنون و روش های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت به کارگیری افراد سازمان و شرکت خود مدیر به منزله عضوی از گروه برای انجام فعالیت های مشترک و هماهنگ و ایجاد تلاش و کوشش های جمعی برای نیل به اهداف سازمان. مهارت انسانی توانایی مدیر در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و مهارت برخورد با انسان هاست. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره B2(T)، 90°، ….. Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نظام آموزشی، پست های سازمانی، نهادهای اجتماعی