منابع پایان نامه ارشد با موضوع رشته حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

گروه حقوق

پايان نامه
براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومي

عنوان :
بررسي تطبيقي موارد پايان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ايران
استاد راهنما:
دکتر آزاده السادات طاهري

استاد مشاور :
دکتر احمد رفيعي

پژوهشگر :
ابراهيم انتظار

ارديبهشت 1394

اظهار نامه دانشجو
اينجانب : ابراهيم انتظار دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته ي : حقوق گرايش : عمومي دانشکده : عاوم انساني دانشگاه : سمنان گواهي مي نمايم که تحقيقات ارائه شده در اين پايان نامه توسط شخص اينجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تاييد مي باشد و لذا موارد استفاده از کار ديگران محققان به مرجع مورد استفاده شده اشاره شده است . بعلاوه گواهي مي نمايم که مطالب مندرج در پايان نامه تاکنون براي دريافت هيچ نوع مدرک يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري در هيچ جا ارائه نشده است و در تدوين متن پايان نامه چارچوب (فرمت) مصوب دانشگاه را بطور کامل رعايت کرده ام.
امضاء دانشجو : ابراهيم انتظار

کليه حقوق مترتب بر نتايج مطالعات اين پايان نامه متعلق به دانشگاه سمنان است و بدون اجازه کتبي دانشگاه سمنان به شخص ثالث قابل واگذاري نيست ، همچنين استفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمي باشد.

صفحه تقديم

تقديم به پدرم که بي نيازيم آموخت
به مادرم که به من درس محبت داد
به همسرم که با صبوري ياور من در تحصيل بوده و هست

صفحه سپاسگزاري

از زحمات و راهنمايي هاي دلسوزانه استاد راهنماي بنده در اين پايان نامه سرکار خانم دکتر طاهري کمال تشکر را دارم.
از راهنمايي ها و کمک هاي بي دريغ استاد مشاور جناب دکتر احمد رفيعي کمال امتنان را دارم.

فهرست مطالب:
عنوان شماره صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کليات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….2
پيشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………3
گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………4
الف: بيان مسأله و اهميت آن………………………………………………………………………………………4
ب: ساماندهي تحقيق و کاربرد نتايج آن……………………………………………………………………6
پ: سؤال ها و فرضيه ها………………………………………………………………………………………………7
ت: پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………….7
ث: مفاهيم ………………………………………………………………………………………………………. …………9
گفتار دوم: امنيت شغلي………………………………………………………………………………………..19
بند اول: مفهوم امنيت شغلي…………………………………………………………………………………….19
بند دوم: شاخص‌هاي امنيت شغلي…………………………………………………………………………..20
بند سوم: جايگاه امنيت شغلي در قواعد بين المللي…………………………………………………23
بند چهارم: جايگاه امنيت شغلي در قوانين داخلي……………………………………………………24
فصل دوم: موارد پايان خدمت……………………………………………………………………………………….27
پيشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28
مبحث يکم: بازنشستگي………………………………………………………………………………………29
گفتار اول: بازنشستگي کارمندان………………………………………………………………………………30
بند اول: شرايط بازنشستگي…………………………………………………………………………………….31
بند دوم: موارد استثنائي بازنشستگي………………………………………………………………………..33
بند سوم: آثار بازنشستگي………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: بازنشستگي کارکنان ارتش………………………………………………………………………35
بند اول: شرايط بازنشستگي………………………………………………………………………………………35
بند دوم: موارد استثنائي بازنشستگي………………………………………………………………………..37
بند سوم: آثار بازنشستگي………………………………………………………………………………………….41
گفتار سوم: بازنشستگي کارگران……………………………………………………………………………….43
بند اول: شرايط بازنشستگي………………………………………………………………………………………43
بند دوم: موارد استثنائي بازنشستگي………………………………………………………………………..44
بند سوم: آثار بازنشستگي………………………………………………………………………………………….46
مبحث دوم : از کارافتادگي…………………………………………………………………………………..47
گفتار اول: از کارافتادگي کارمندان……………………………………………………………………………48
بند اول: انواع از کارافتادگي………………………………………………………………………………………49
بند دوم : آثار از کارافتادگي……………………………………………………………………………………..50
گفتار دوم: ازکارافتادگي کارکنان ارتش(جانبازي و معلوليت)…………………………………51
بند اول: انواع از کارافتادگي………………………………………………………………………………………52
بند دوم: آثار ازکارافتادگي…………………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: از کارافتادگي کارگران……………………………………………………………………………57
بند اول: انواع از کارافتادگي………………………………………………………………………………………58
بند دوم: آثار ازکارافتادگي…………………………………………………………………………………………60
مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62
گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62
بند اول: شرايط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65
بند اول: شرايط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67
گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68
بند اول: شرايط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68
بند دوم: موارد استثنائي استعفاء……………………………………………………………………………….69
بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70
مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76
گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78
مبحث پنجم: بازخريد…………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: بازخريدي کارمندان…………………………………………………………………………………80
بند اول: انواع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی برنامهريزي، محدوديت، تصميم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، عرضه کنندگان