پایان نامه با واژگان کلیدی پيشنهادي، ريزي، توليد

دانلود پایان نامه ارشد

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدجواد ميرزاپور آل هاشم

امضا و تاريخ:

مجوز بهره‌برداري از رساله
بهره‌برداري از اين رساله در چهارچوب مقررات كتابخانه و با توجه به محدوديتي كه توسط استاد راهنما به شرح زير تعيين مي‌شود، بلامانع است:
? بهره‌برداري از اين رساله براي همگان بلامانع است.
? بهره‌برداري از اين رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
( بهره‌برداري از اين رساله تا تاريخ 31/6/92 ممنوع است.

نام استاد راهنما: آقاي دکتر آريانژاد

امضا و تاريخ:

تقديم به مسيحا دم آن صبح آدينه…

و تقديم به مادرم که شنا در اقيانوس وسيع زندگي و پرواز در آسمان نيلگون محبت را به من آموخت!

تشكر و قدرداني:
با حمد و سپاس به درگاه ايزد منان،
برخود لازم مي‌دانم تا بدين‌وسيله از تمام عزيزاني که همواره در طول زندگي و در راه کسب علم و دانش ياري‌گر و مشوق من بوده‌اند و هر يک به نوعي بر اندوخته‌هاي علمي من افزوده‌اند، تشکر نمايم. در اينجا مراتب سپاس و قدرداني خود را از اساتيد محترم و ارجمند جناب آقاي دکتر ميربهادر آريانژاد به پاس دلسوزي ها، زحمات و راهنمايي‌هاي روشنگرشان و جناب آقاي دکتر سجادي ، دکتر ماکوئي و دکتر بابلي به پاس ياري و مشاوره در راه تهيه اين رساله، ابراز مي‌نمايم.
در خاتمه با تجليل از زحمات و تلاش‌هاي دوستاني که مرا در تهيه و تکميل اين رساله تشويق و راهنمايي نموده‌اند، سعادت و سلامت اين عزيزان را از درگاه احديت مسئلت مي‌نمايم.

سيدمحمدجواد ميرزاپور آل هاشم

چکيده
برنامهريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين يکي از فعاليتهاي اصلي در حوزه برنامهريزي کلي شرکتهاي بزرگ و پيشرو محسوب ميگردد. در تحقيق حاضر، برنامهريزي ادغامي در زنجيره تأمين بصورت متمرکز با استفاده از مدلهاي برنامهريزي رياضي چند هدفه و تحت شرايط عدم قطعيت مدلسازي شده است. رويکردهاي مورد استفاده شامل دو گام ميباشد: در گام اول؛ تصميمات کلانِ پيشتوليد، نظير ميزان و نحوه تأمين مواد اوليه از تأمين کنندگان، برنامهريزي لجستيک و حمل و نقل مربوط به آن، تعيين نرخ توليد و مديريت نيروي انساني در کارخانههاي توليدي مورد بررسي قرار ميگيرد. در گام دوم؛ با تحقق تصميمات مربوط به گام اول، در مورد ميزان و نحوه نگهداري موجودي ها، ميزان و نحوه توزيع کالا به مشتريان به همراه برنامهريزي لجستيک آن، تصميم گيري ميشود. تصميمات مربوط به گام اول همگي مبتني بر پيش بيني مقادير پارامترها صورت ميگيرد و تصميمات مربوط به گام دوم همگي مبتني بر مقادير واقعي پارامترها گرفته ميشود.
مدلهاي ارائه شده در اين تحقيق، اهداف زير را دنبال ميکنند:
1- کمينه سازي مجموع هزينههاي تأمين و توليد (شامل هزينههاي مربوط به خريد، حمل و نقل، توليد، تغيير ظرفيت توليدي و نگهداري موجودي در کارخانه ها) و کمينه سازي اميد رياضي مجموع هزينههاي توزيع (شامل هزينههاي حمل و نقل، نگهداري و کمبود موجودي)
2- بيشينه سازي رضايتمندي مشتريان نهائي از طريق کمينه کردن بيشينه کمبود کالا در ميان همه نقاط مشتري
3- کمينه نمودن تغييرپذيري و ريسک حاصل از عدم تحقق برنامه به دليل ماهيت غير قطعي زنجيره تأمين
4- افزايش بهرهوري کارکنان، از طريق برگزاري دورههاي آموزشي
نوع عدم قطعيت در نظر گرفته شده شامل عدم قطعيت در ميزان تقاضا، زمان تدارک، پارامترهاي هزينهاي و نيز عدم قطعيت در تأمين ميباشد. به دليل ماهيت چندمليتي زنجيره تأمين، تغييرات قوانين و مقررات دولتي (گمرکي/زيست محيطي) حاکم بر تأمين/توليدکنندگان مدنظر قرار گرفته است. مباحث آموزش نيروي انساني و نقش موثر آن در بهرهوري، تخفيفِ مقداري، به عنوان عامل موثر در ميزان سفارش، انعطاف پذيري زمان تدارک و همبستگي آن با هزينه حمل و نقل، و در نهايت هزينه کمبودِ غيرخطي از جمله ويژگيهاي مدلهاي ارائه شده ميباشد.
در نهايت براي حل مدلهاي پيشنهادي، روشهاي حل مناسب و کارايي در حوزههاي حل قطعي (نرم افزارهاي LINGO ،AUGMECON ،CPLEX) ، شبيه سازي، ابتکاري (تلفيق روش اپسيلون-محدوديت، روش ال-شکل و مونت کارلوي توسعه يافته) و فرا ابتکاري (تلفيق روش هاي اپسيلون محدوديت ارتقاء يافته و الگوريتم ژنتيک) ارائه شده و براي اثبات کارائي آنها و اعتبارسنجي مدلهاي پيشنهادي، مورد مطالعاتي (شرکت چوب و کاغذ چوکا) و مثالهاي عددي در نظر گرفته شده است. مقايسات خوبي بين حل هاي بدست آمده از نرم افزارهاي موجود نظير CPLEX و LINGO با الگوريتم هاي ابتکاري و فرا ابتکاري پيشنهادي صورت پذيرفته است.
تجزيه و تحليل نتايج، کاربردپذيري مدلهاي پيشنهادي و روشهاي حل آنها را به خوبي تأييد مينمايد.

واژههاي کليدي: برنامهريزي توليد ادغامي، برنامهريزي زنجيره تأمين، عدم قطعيت، برنامهريزي چندهدفه، برنامهريزي تصادفي پايدار

فهرست مطالب
1- کليات تحقيق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعاريف كلي از حوزه تحت بررسي 2
1-2-1- برنامه ريزي توليد 2
1-2-2- برنامه ريزي توليد ادغامي 5
1-2-3- واحد ادغامي 6
1-2-4- استراتژي هاي برنامه ريزي توليد ادغامي 6
1-2-5- هزينه هاي مرتبط با برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين 6
1-2-6- روش هاي حل مسائل برنامه ريزي توليد ادغامي 7
1-2-7- عدم قطعيت و انواع آن 7
1-3- بيان مساله 8
1-4- ضرورت انجام تحقيق 9
1-5- كاربردهاي تحقيق 9
1-6- اهداف تحقيق 10
1-7- ساختار رساله 10
2- مروري بر ادبيات تحقيق 12
2-1- مقدمه 13
2-2- مروري بر مدل هاي برنامه ريزي توليد (قبل از سال 2000) 13
2-3- مروري بر مدل هاي برنامه ريزي توليد تحت عدم قطعيت (بعد از سال 2000) 26
2-4- بهينه سازي تحت شرايط عدم قطعيت 40
2-4-1- برنامه‌ريزي تصادفي با ارجاع 40
2-4-2- بهينه‌سازي پايدار 41
2-4-2-1- بهينه‌سازي تصادفي پايدار 43
2-4-2-2- بهينه سازي پايدار با پارامترهاي بازه اي 45
2-4-3- برنامه ريزي رياضي فازي 47
2-4-3-1- برنامه ريزي فازي منعطف 47
2-4-3-2- برنامه ريزي فازي امکاني 48
2-5- بهينه سازي چند هدفه 48
2-5-1- برنامه ريزي توافقي 49
2-5-2- اپسيلون-محدوديت 49
2-6- نتيجه‌گيري از تحقيقات گذشته و بيان ايده‌هاي تحقيق 50
3- مدل هاي پيشنهادي 52
3-1- مقدمه 53
3-2- مدل پيشنهادي اول؛ 53
3-2-1- تشريح مسئله و فرضيات 54
3-2-2- پارامترها و متغيرهاي مسئله 55
3-2-3- مدل سازي، حالت قطعي 56
3-2-4- مدل سازي، حالت تصادفي 58
3-3- مدل پيشنهادي دوم؛ 60
3-3-1- تشريح مسئله و فرضيات 62
3-3-2- پارامترها و متغيرهاي مسئله 63
3-4- مدل پيشنهادي سوم؛ 66
3-4-1- پارامترها و متغيرهاي مسئله 66
3-5- مدل پيشنهادي چهارم؛ 70
3-5-1- تشريح مساله و فرضيات 71
3-5-2- پارامترها و متغيرهاي مسئله 73
3-5-3- تابع تخفيف مقداري 76
3-5-4- تابع جريمه کمبود غيرخطي 77
3-5-5- خطي سازي توابع چند ضابطه اي 78
3-5-5-1- خطي سازي تابع تخفيف قيمت خريد 78
3-5-5-2- خطي سازي تابع هزينه کمبود 81
3-5-6- خطي سازي عبارات درجه دوم با روش تفکيک پذير 81
3-5-7- زمان تدارک منعطف 83
4- الگوريتم حل و نتايج محاسباتي 86
4-1- مقدمه 87
4-2- روش حل پيشنهادي مدل 1 87
4-3- مورد مطالعاتي مدل 1 87
4-3-1- تشريح مورد مطالعاتي 87
4-3-2- نتايج محاسباتي 93
4-4- روش حل پيشنهادي مدل 2 98
4-4-1- روش اپسيلون-محدوديت ارتقاء يافته 98
4-4-2- روش ال-شکل 100
4-5- مثال کاربردي براي مدل 2 104
4-5-1- تشريح مثال 104
4-5-2- نتايج محاسباتي 105
4-6- روش حل پيشنهادي مدل 3 108
4-6-1- روش اپسيلون-محدوديت ارتقاء يافته 109
4-6-2- الگوريتم ژنتيک 109
4-6-2-1- ساختار کرموزوم (نحوه کد کردن جواب) 109
4-6-2-2- جمعيت اوليه 112
4-6-2-3- تابع برازندگي 112
4-6-2-4- استراتژي انتخاب 113
4-6-2-5- عملگرهاي بهبود يافته الگوريتم ژنتيک 113
4-6-2-6- اپراتورهاي تعديل 114
4-6-3- قدم هاي الگوريتم ژنتيک پيشنهادي 115
4-6-3-1- معيار توقف الگوريتم 116
4-7- مثال هاي عددي براي مدل 3 117
4-7-1- تشريح مثال 118
4-7-2- نتايج محاسباتي مثال هاي عددي با ابعاد کوچک و متوسط 118
4-7-3- نتايج محاسباتي مثال هاي عددي با ابعاد بزرگ 120
4-7-4- منحني کارائي 121
4-8- روش حل پيشنهادي مدل 4 122
4-8-1- تخمين تعداد سناريوهاي مورد نياز 124
4-8-2- تشريح مثال 125
4-8-3- نتايج محاسباتي 126
5- جمع‌بندي و پيشنهادها 133
5-1- جمع‌بندي 134
5-2- نوآوري‌هاي تحقيق 134
5-3- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 135
6- منابع و مراجع 136
7- پيوست‌ها 149
7-1- پيوست 1 150
7-2- پيوست 2 150

ليست شکل‌ها و جداول
شکل ‏1-1- برنامه ريزي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت 3
شکل ‏1-2- برنامه ريزي و کنترل توليد 4
شکل ‏1-3- رابطه برنامه ريزي توليد ادغامي با ساير فرآيندهاي برنامه ريزي توليد 5
شکل ‏2-1- فضاي جواب شدني مسئله برنامه ريزي خطي با ضرائب فني غيرقطعي 42
شکل ‏3-1- فرم کلي زنجيره تأمين سه سطحي 55
شکل‏3-2- تابع چند ضابطه اي تخفيف مقداري 77
شکل ‏3-3- تابع چند ضابطه اي هزينه کمبود غير خطي 78
شکل ‏3-4- تخمين خطي تفکيک پذير 82
شکل ‏3-5- رابطه زمان تدارک و هزينه حمل و نقل 83
شکل ‏3-6- جداول استاندارد گازهاي آلاينده در وسايل حمل و نقل مختلف 85
شکل ‏4-1- زنجيره تأمين شرکت چوکا (با کمي تغييرات) 88
شکل ‏4-2- زيان کل زنجيره تأمين در برابر کمبود تجمعي 96
شکل ‏4-3- تعادل بين پايداري مدل و توابع Z1 و Z2 97
شکل ‏4-4- رابطه بين پايداري مدل و مقدار Z1 بدست آمده از مدل Lp-metrics 98
شکل ‏4-5- فلوچارت الگوريتم ال-شکل پيشنهادي 102
شکل ‏4-6- قدمهاي اصلي روش مونت کارلوي پيشنهادي 103
شکل ‏4-7- فلوچارت روش حل پيشنهادي براي مدل دوم 104
شکل ‏4-8- زنجيره تأمين دو سطحي 105
شکل ‏4-9- نمودار همگرائي روش ال-شکل 106
شکل ‏4-10- منحني پارتو براي اميدرياضي در مقابل تغييرپذيري 106
شکل ‏4-11- رفتار Z1 در مقابل Z2 107
شکل ‏4-12- قسمت A-1 از کروموزوم پيشنهادي 110
شکل ‏4-13- قسمت A-2 از کروموزوم پيشنهادي 111
شکل ‏4-14- قسمت B از کروموزوم پيشنهادي 112
شکل ‏4-15- ساختار کلي کروموزوم پيشنهادي 112
شکل ‏4-16- عملگر جابجائي ستوني 113
شکل ‏4-17- عملگر جابجائي بلوکي 114
شکل ‏4-18- عملگر جابجائي نامنظم 114
شکل ‏4-19- فلوچارت روش حل پيشنهادي مدل سوم 117
شکل ‏4-20- زمان حل الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با زمان حل نرم افزار براي مسائل با ابعاد کوچک 119
شکل ‏4-21- زمان حل الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با زمان حل نرم افزار براي مسائل با ابعاد متوسط 120
شکل ‏4-22- همگرائي به جواب بهينه در مسئله شماره 5 120
شکل ‏4-23- منحني پارتو براي بهره وري کارکنان در مقابل هزينه کل سيستم توليدي 122
شکل ‏4-24- منحني پارتو براي حداکثر کمبود در برابر هزينه کل سيستم توليدي 122
شکل ‏4-25- هزينه حمل و نقل و سود حاشيه اي در برابر تنگ تر شدن محدوديت انتشار گازهاي گلخانه اي 127
شکل ‏4-26- ترکيب بندي نرخ توليد قبل و بعد از در نظر گرفتن محدوديت پسماندهاي صنعتي 128
شکل ‏4-27- اجزاي تابع هدف و سود حاشيه اي در مقايسه با سناريوهاي مختلف 129
شکل ‏4-28- همگرائي الگوريتم CPLEXبه جواب بهينه 130
شکل ‏4-29- فراواني اندازه سفارشات و کمبود رخ داده تحت همه سناريوهاي مختلف 131
شکل ‏4-30- معيار تغيير پذيري 131
شکل ‏4-31- اميدرياضي سود حاشيه اي در برابر معيار تغييرپذيري 132

جدول ‏2-1- تکنيک هاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي توليد به ترتيب زماني قبل از سال 2000 ميلادي 14
جدول ‏2-2- تکنيک هاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي توليد و نوع عدم قطعيت مربوطه قبل از سال 2000 ميلادي 21
جدول ‏2-3- تکنيک هاي مختلف حل مسئله برنامه ريزي توليد و نوع عدم قطعيت مربوطه بعد از سال 2000 ميلادي 36
جدول ‏‏4-1- هزينه نيروي انساني 89
جدول ‏ ‏‏4-2- هزينه دوره آموزشي در سايت 1 ($10/manpower) 90
جدول ‏ ‏‏4-3- زمان توليد، هزينه نگهداري مواد اوليه و محصولات 90
جدول ‏ ‏‏4-4- تقاضاي بازار تحت سناريوي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تقسيم، امي، ابي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان