پایان نامه با واژگان کلیدی عقد نکاح، استادان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاري :

به منظور حق‌شناسي و اداي دين، بدين وسيله مراتب سپاس و تشکر خويش را به محضر همه سروراني که در تهيه و تدوين اين رساله کمک کردند، تقديم مي‌دارد.بويژه استادان محترم راهنما و مشاور دکتر عليرضا لطفي دودران و دکتر رضا فاني که با رهنمودهاي بدريغ خود ارائه طريق فرمودند و پژوهشگر را مديون احسان خويش نمودند.همچنين از همه مسئولين و استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي که راهنمائيهاي لازم را فرمودند، تشکر مي‌نمايد.

تقديم به:

پدر و مادرم که در لحظات سخت زندگي هميشه يار و غمخوارم بوده‌اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده تحقيق 1
کليات تحقيق
الف. مقدمه 2
ب. موضوع تحقيق 3
پ. هدف کلي و آرماني تحقيق 4
ت.اهداف جزئي تحقيق 4
ث. پرسش اصلي تحقيق 4
ج. فرضيه تحقيق 4
چ. روش تحقيق 4
ح. اهميت موضوع تحقيق 4
خ. روش جمع آوري اطلاعات 5
د. ابزار گردآوري اطلاعات 5
ذ. تعريف مفاهيم و اصطلاحات 5
ر. محدوديتهاي تحقيق 6
ز. پيشين? تحقيق 7
فصل اول : مفاهيم و تعاريف
1-1. معاني ولايت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 12
1-1-1. معاني ولايت در فقه اماميه 12
1-1-2. معاني ولايت در حقوق موضوعه 12
1-2. اقسام ولايت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 12
1-2-1. اقسام ولايت در فقه 12
1-2-2. اقسام ولايت در حقوق موضوعه 14
1-3. قلمرو ولايت قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 15
1-3-1. قلمرو ولايت قهري در فقه اماميه 15
1-3-2. قلمرو ولايت قهري در حقوق موضوعه 15
1-4. رابطة ولايت و حضانت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 16
1-4-1. رابطة ولايت و حضانت در فقه اماميه 17
1-4-2. رابطه ولايت و حضانت در حقوق موضوعه 17
1-5. اشخاص واجد صلاحيت جهت تعيين وصي برصغار در فقه اماميه و حقوق موضوعه 18
1-5-1. اشخاص واجد صلاحيت جهت تعيين وصي برصغار در فقه اماميه 18
1-5-2. اشخاص واجد صلاحيت جهت تعيين وصي بر صغار در حقوق موضوعه 18
1-6. شرايط وصي در فقه اماميه و حقوق موضوعه 18
1-6-1. شرايط وصي در فقه اماميه 18
1-6-2. شرايط وصي در حقوق موضوعه 19
1-7. ولايت حاکم و قيم و شرايط قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه 19
1-7-1. ولايت حاکم و قيم و شرايط آن(قيم) در فقه اماميه 19
1-7-2. ولايت حاکم و قيم و شرايط آن قيم در حقوق موضوعه 20
1-8. صغير و اقسام آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه 21
1-8-1. صغير و اقسام آن در فقه اماميه 21
1-8-2. صغير و اقسام آن در حقوق موضوعه 22
1-9. جايگاه بلوغ در فقه اماميه و حقوق موضوعه 23
1-9-1. جايگاه بلوغ در فقه اماميه 23
1-9-2. جايگاه بلوغ در حقوق موضوعه 23
10-1. تعاريف ، معاني، چگونگي و زمان احراز رشد در فقه اماميه و حقوق موضوعه 24
1-10-1. تعاريف، معاني، چگونگي و زمان احراز رشد در فقه اماميه 24
1-10-2. تعاريف، معاني، چگونگي و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه 27
فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولي، در مراحل مختلف و روش‌هاي تحقق آن
2-1.حقوق غيرمالي کودک بر ولي، در مراحل مختلف و روش‌هاي آن در فقه اماميه و
حقوق موضوعه ايران …………………………………………………………………………………………. 29
2-1-1. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 29.
2-1-1-1.حقوق غيرمالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در فقه اماميه 30
2-1-1-2. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در حقوق موضوعه 32
2-1-2. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، در ايام ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 32
2-1-2-1. حق نسب و شرايط اثبات آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه 32
2-1-2-1-1. حق نسب و شرايط اثبات آن در فقه اماميه 32
2-1-2-1-2. حق نسب و شرايط اثبات آن در حقوق موضوعه 34
2-1-2-2. نفي نسب (ولد) و انواع آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه 34
2-1-2-2-1. نفي نسب (ولد) و انواع آن در فقه اماميه 34
2-1-2-2-2. نفي نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه 35
2-1-2-3. انواع نسب در فقه اماميه و حقوق موضوعه 35
2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه اماميه 35
2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه 37
2-1-2-4. حق برخورداري از امنيت شخصي و اجتماعي در فقه اماميه و حقوق موضوعه 37
2-1-2-4-1. حق برخورداري از امنيت شخصي و اجتماعي در فقه اماميه 37
2-1-2-4-2. حق برخورداري از امنيت شخصي و اجتماعي در حقوق موضوعه 37
2-1-3. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، بعد از ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه . 38
2-1-3-1. حق حضانت، شرايط و پايان آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه 38
2-1-3-1-1. حق حضانت، شرايط و پايان آن در فقه اماميه 38
2-1-3-1-2. حق حضانت، شرايط و پايان آن در حقوق موضوعه 39
2-1-3-2. حق بازي و تعليم و تربيت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 39
2-1-3-2-1. حق بازي و تعليم و تربيت در فقه اماميه 40
2-1-3-2-2. حق بازي و تعليم و تربيت در حقوق موضوعه 42
2-1-3-3. حق تکريم و احترام در فقه اماميه و حقوق موضوعه 42
2-1-3-3-1. حق تکريم و احترام در فقه اماميه 42
2-1-3-3-2. حق تکريم و احترام در حقوق موضوعه 43
2-1-3-4. ولايت اولياي قهري برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه اماميه و حقوق موضوعه43
2-1-3-4-1. ولايت اولياي قهري بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه اماميه 43
2-1-3-4-2. ولايت اولياي قهري بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه 44
2-1-3-5. ولايت وصي برنکاح صغار در فقه اماميه و حقوق موضوعه 45
2-1-3-5-1. ولايت وصي برنکاح صغار در فقه اماميه 45
2-1-3-5-2. ولايت وصي برنکاح صغار در حقوق موضوعه 45
2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه 45
2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قيم در فقه اماميه 46
2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قيم در حقوق موضوعه 46
2-1-3-7. حق استيفاي قصاص در فقه اماميه و حقوق موضوعه 46
2-1-3-7-1. حق استيفاي قصاص در فقه اماميه 46
2-1-3-7-2. حق استيفاي قصاص در حقوق موضوعه 47
2-2. حقوق غيرمالي ولي بر کودک در دوران حيات در فقه اماميه و حقوق موضوعه 48
2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 48
2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه اماميه 48
2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه 49
2-2-2. حق تاديب و حدود آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه 49
2-2-2-1. حق تاديب و حدود آن در فقه اماميه 49
2-2-2-2. حق تاديب و حدود آن در حقوق موضوعه 50
2-2-3. قتل فرزند بوسيله پدر، جدپدري، مادر و قصاص آنها در فقه اماميه و حقوق موضوعه 50
2-2-3-1. قتل فرزند بوسيله پدر، جدپدري، مادر و قصاص آنها در فقه اماميه 51
2-2-3-2. قتل فرزند بوسيله پدر، جدپدري، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه 51
2-3. حقوق مالي کودک بر ولي در مراحل مختلف و روشهاي تحقق آن در فقه اماميه و حقوق
موضوعه ايران …………………………………………………………………………………………………… 52
2-3-1. حقوق مالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 52
2-3-1-1. دية سقط جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه 52
2-3-1-1-1. دية سقط جنين در فقه اماميه 52
2-3-1-1-2. دية سقط جنين در حقوق موضوعه 53
2-3-1-2. تأثير نسب بر حقوق جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه ………………… 53
2-3-1-2-1. تاثير نسب بر حقوق جنين در فقه اماميه 53
2-3-1-2-2. تاثير نسب بر حقوق جنين در حقوق موضوعه 54
2-3-1-3. حق ارث براي جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه 54
2-3-1-3-1. حق ارث براي جنين در فقه اماميه 54
2-3-1-3-2. حق ارث براي جنين در حقوق موضوعه 54
2-3-1-4. ارث جنين از حبوه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 54
2-3-1-4-1. ارث جنين از حبوه در فقه اماميه 55
2-3-1-4-2. ارث جنين از حبوه در حقوق موضوعه 55
2-3-1-5. تاثير حمل بر تقسيم ترکه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 56
2-3-1-5-1. تاثير حمل بر تقسيم ترکه در فقه اماميه 56
2-3-1-5-2. تاثير حمل بر تقسيم ترکه در حقوق موضوعه 56
2-3-1-6. نفقة جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه 56
2-3-1-6-1. نفقة جنين در فقه اماميه 56
2-3-1-6-2. نفقة جنين در حقوق موضوعه 58
2-3-2. حقوق مالي کودک بر ولي، بعد از ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه 59
2-3-2-1. ارث قصاص در فقه اماميه و حقوق موضوعه 59
2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه اماميه 59
2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه 60
2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه اماميه و حقوق موضوعه 60
2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه اماميه 60
2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه 61
2-3-2-3. شرايط وجوب انفاق به اقارب در فقه اماميه و حقوق موضوعه 61
2-3-2-3-1. شرايط وجوب انفاق به اقارب در فقه اماميه 62
2-3-2-3-2. شرايط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه 62
2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه اماميه و حقوق موضوعه 62
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه اماميه 62
2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه 63
2-3-2-5. ضمانت اجراي نفقه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 63
2-3-2-5-1. ضمانت اجراي نفقه در فقه اماميه 63
2-3-2-5-2. ضمانت اجراي نفقه در حقوق موضوعه 63
2-3-2-6. مسئول مخارج متولي امور مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 64
2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولي امور مولي عليه در فقه اماميه 65
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولي امور مولي عليه در حقوق موضوعه 65
2-3-2-7. حفظ و نگهداري اموال محجور توسط قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه 65
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداري اموال محجور توسط قيم در فقه اماميه 65
2-3-2-7-2. حفظ و نگهداري اموال محجور توسط قيم در حقوق موضوعه 65
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولي و صور گوناگون آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه65
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولي و صور گوناگون آن در فقه اماميه 66
2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولي و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه 67
2-3-2-9. عول و تعصيب در فقه اماميه و حقوق موضوعه 67
2-3-2-9-1. عول و تعصيب در فقه اماميه 68
2-3-2-9-2. عول و تعصيب در حقوق موضوعه 68
2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه اماميه و حقوق موضوعه 68
2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه اماميه 68
2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه 68
2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 68
2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه اماميه 69
2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه 69
2-4. حقوق مالي ولي بر کودک در دوران حيات در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران 69
2-4-1. اجرت ولي قهري در ازاي اداره اموال کودک در فقه اماميه و حقوق موضوعه 69
2-4-1-1. اجرت ولي قهري در ازاي اداره اموال کودک در فقه اماميه 69
2-4-1-2. اجرت ولي قهري در ازاي اداره اموال کودک در حقوق موضوعه 70
2-4-2. اجرت وصي در ازاي اداره اموال محجور در فقه اماميه و حقوق موضوعه 70
2-4-2-1. اجرت وصي در ازاي اداره اموال محجور در فقه اماميه 70
2-4-2-2. اجرت وصي در ازاي اداره اموال محجور در حقوق موضوعه 70
2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه اماميه و حقوق موضوعه 71
2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه اماميه 71
2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه 72
2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه 72
2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه اماميه 72
2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

فصل سوم : ضمانتها و مسئوليتهاي متقابل کودک و ولي، شرايط و آثار آنها در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
3-1. ضمانتها جهت حمايت از کودک در قبال اعمال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعجاز قرآن، وجوه اعجاز قرآن، نزول قرآن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعجاز قرآن، مسجد الحرام، ظلم و ستم