منابع پایان نامه ارشد درمورد شخص حقوقی، حقوق کیفری، خدمات عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

دگی………………………………………………………………………………..امضاء
2- استاد(استادان) مشاور: نام ونام خانوادگی……………………………………………………………………………….امضاء
3-داور داخل گروه: نام ونام خانوادگی………………………………………………………………………………………امضاء

دکتر…………………………
معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی
واحد علوم وتحقیقات مازندران
تاریخ……………..امضاء…………….
تقديم به :
خانواده بزرگوارم به ویژه پدر و مادر عزیزم
این دو فرشته ی مهر و دوستی که هر آن چه دارم و ندارم از وجود پر برکت آنهاست وباآرزوی طول عمر باعزت برای این دو عزیز .

همسر و فرزند عزیزم
که در کلیه مراحل تحصیل از اینجانب حمایت نموده و باعث دلگرمی من بوده اند و از هیچ زحمت وکوششی دریغ ننموده اند صمیمانه قدر دانی می نمایم.

و در نهایت از خداوند منان خواهانم که مارا همواره در سایه ی رحمت وعطوفت خود قراردهد.

سپاسگزاری
«من لم یشکر الخالق ولم یشکر المخلوق »
سپاس بیکران ذات احدیت را سزاست که رحمت و اسعه اش شفا بخش دلهاست و امید بخش همۀ زندگی ها و بهانه ای برای رویش و پویش و جوشش و کوشش در مسیر بودن و شرف و زیستن انسان،پس حمدو سپاس فقط شایستۀ اوست.
آن چه در این راستا موجبات پیشبرد علمی پژوهش حاضر را به نحو مطلوب فراهم کرد، راهنمائی و مساعدت های استادگرانقدر و ارجمند جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری بوده است. به رسم ادب برخود واجب می دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را نسبت به ایشان ابراز داشته و از خداوند متعال توفیقات روز افزون برای ایشان آرزومندم.
از روشنگر راهمان ، آموزشگر مهربان و صبورمان ، استاد ارجمند جناب آقاي دکتر سید ابراهیم قدسی كه ما را در جهت آموختن علم و تحصيل ياري كرده اند نهايت تشكر را دارم و از زحمات بي دريغ و دلسوزانه ايشان در طول دوران تحصيل سپاسگزاري مي نماييم و از قادر بي همتا براي ايشان آرزوي سلامتي و موفقيت روزافزون را خواستاريم.
از جناب آفای دکتر حسن حاجی تبار که داوری این پایان نامه را به عهده گرفتند سپاسگزاری نمودهو از خداوند متعال توفیقات روز افزون برای ایشان آرزومندم.

و تمام كساني كه نيروي حركت به سوي مقصود
را در وجود من زنده كردند.

معاون پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ،ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:الزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند .
2-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
3-اصل راز داری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ،سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مر تبط با تحقیق .
4-اصل رعایت انصاف و امانت:تعهد به هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
5-اصل احترام:تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خود داری از هر گونه حرمت شکنی.
6-اصل رعایت حقوق:الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان( انسان،حیوان،نبات)و سایر صاحبان حق.
7-اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت .
8-اصل منافع ملی :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9-اصل مااکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کایه همکاران پژوهش.

نام و نام خانوادگی مجری طرح تاریخ امضاء

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
الف:بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..2
ب: سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….3
ج:فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………4
د: اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4
ه: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1- فصل اول : کلیات
1- 1- اصطلاح شناسی………………………………………………………………………………………6
1- 1-1- حقوق کیفری……………………………………………………………………..6
1- 1-1-1- حقوق کیفری ماهوی………………………………………….7
1-1-1-2- حقوق کیفری شکلی…………………………………………..7
1-1-2- جعل…………………………………………………………………………………8
1-1-2-1- تعریف لغوی جعل…………………………………………………….. 8
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی جعل……………………………………………….9
1-1-3 – مهر……………………………………………………………………………….15
1 -1-3-1-تعریف فیزیک مهر……………………………………………………..15
1-1-3-2-تعریف نقش مهر………………………………………………………..15
1-2-تاریخچه جعل مهر ……………………………………………………………………………………16
1-2-1 – تاریخچه جعل مهر در جهان……………………………………………. 16
1-2-1-1-تاریخچه جعل مهر قبل از اسلام…..17
1-2-1-2-تاریخچه جعل مهربعد از اسلام…..19
1-2-2-تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران……………………………………..20

صفحه
1-2-2-1-قبل از انقلاب……………….20
1-2-2-2-بعد از انقلاب………………22
1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر ……………………………………………………………….23
1-3-1- اعتماد عمومی…………………………………………….23
1 -3-2-قابلیت ضرر…………………………………………24
.2- فصل دوم : عناصر جعل مهر
2-1-رکن مادی جعل مهر…………………………………………………………25
2-1-1- ساختن مهر……………………………………….26
2-1-2- انتساب مهر به اشخاص ……………………..35
2-2-رکن معنوی جعل مهر……………………………………………………..35
2-2-1- علم ………………………………………………36
2 -2-2- اراده ……………………………………………..36
2-2-3- قصد………………………………………………37
2-3- بزه دیده جعل مهر ……………………………………………………….38
2-3-1- شخص حقیقی…………………………………….39
2-3-1-1-تاجر ……………………………..39
2-3-1-2-غیر تاجر…………………………41
2-3-2- شخص حقوقی……………………………………..41
2-3-2-1- شخص حقوقی خصوصی…..43
2-3-2-2-شخص حقوقی عمومی………44
2-4-مرتکب جعل مهر…………………………………………………………47
2-4-1-افراد رسمی……………………………………………….47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی دولتی…47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی50
2-4-2-افراد غیر رسمی………………………………………..50
صفحه
2-4-2-1-بالغ……………………………………50
2-4-2-2-غیر بالغ……………………………..51
3- فصل سوم : تقلب در مهر
3-1- استناد …………………………………………………………………………………….54
3 -2- قلب حقیقت ………………………………………………………………………….55
3 -3- انتساب به غیر………………………………………………………………………….60
3-4- قصد فریب………………………………………… …………………………………..65
3-5-تشابه…………………………………………………………………………………………65

پایان نامه
Previous Entries دیوان عالی کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق کیفری، حقوق جزا، اشخاص حقوقی