منبع تحقیق با موضوع اصلاح هندسی، توزیع فراوانی، آزمون ویلکاکسون

دانلود پایان نامه ارشد

2-6-1- در بخش درون‌شهري اقداماتي از قبيل : 20
2-7- خصوصيات جغرافيايي شهرستان 21
2-7-1- طراحي شهري 22
2-7-2- عملکرد شبکه ترافيک شهري 22
2-7-3- تفاوت بين نوع حرکت و علت و انگيزه آن 23
2-7-4- سلسله مراتب شبکه ارتباطي که بيشتر جنبه غير محلي دارد 23
2-7-4-1- سلسله مراتب شبکه ارتباطي از نظر وظيفه و اهميت : 23
2-7-4-2- سه نوع سيستم شبكه ارتباطي متفاوت از هم وجود دارد: 24
2-7-5- سلسله مراتب شبکه دسترسي سواره که جنبه محلي دارد: 24
2-7-5-1- سلسله مراتب شبکه دسترسي 25
2-8- تقاطع‌ها 25
2-9- ترافيك ساكن 27
2-10- آرام‌سازي ترافيك درمحدوده‌هاي مسكوني 27
2-11- شبكه معابر(راه) 28
2-12- ساماندهي تقاطع‌ها 29
2-13- مروري بر فرآيند ارزيابي 30
2-14- مطالعات مهندسي 31
2-15- شناسايي و انتخاب گزينه‌ها 31
2-15-1- انتخاب گزينه 31
2-15-2- فرآيند شناسايي و تعيين گزينه‌ها 32
2-15-2-1- گام 1: تعريف مشكل وعلت آن 32
2-15-2-2- گام دوم: انتخاب گزینه پیشنهادی 35
2-16- موانع ترافيكي 55
2-16-1- موانع مياني خيابان 55
2-17- جزيره‌هاي ترافيكي 58
2-17-1- جزيره‌هاي جداكننده 59
2-17-2- جزيره‌هاي هدايت كننده 60
فصل سوم روش تحقيق 61
3-1- مقدمه 62
3-2- روش پژوهش 62
3-3- تکنيک جمع‌آوري داده‌ها 62
3-3-1- روش کتابخانه‌ای 62
3-3-2- روش میدانی 62
3-4- تکنيک‌هاي توصيف و تحليل داده ها 63
3-5- تعاریف اصطلاحات عملیاتی 63
3-5-1- تصادف 63
3-5-2- روان‌سازی 63
3-5-3- نحوه برخورد 64
3-5-4- نوع برخورد 64
3-5-5- طرح‌های ترافیکی 64
3-6- مفاهيم استفاده شده در تحقيق 64
3-7- تعاریف نظری 65
3-8- جامعه آماري 66
3-9- شيوه نمونه‌گيري 66
3-10- اعتبار ابزار سنجش 67
3-10-1- اعتبار (Validity) 67
فصل چهارم يافته هاي تحقيق 69
4-1- توصیف متغیرها 70
4-1-1- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسي (1/4/87-31/3/88 ) در محل‌های مورد بررسی به تفکیک نوع برخورد 70
4-1-2- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسي(1/4/87-31/3/88) در محل های مورد بررسی به تفکیک علت برخورد 71
4-1-3- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسي(1/4/87-31/3/88) در محل های مورد بررسی به تفکیک زمان وقوع تصادف 72
4-1-4- تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسي ( 1/4/87-31/3/88 ) در محل‌های مورد بررسی به تفکیک زمان نحوه برخورد 74
4-1-5- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسي( 1/4/88-31/3/89 ) در محل‌های مورد بررسی به تفکیک نوع برخورد 75
4-1-6- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسي ( 1/4/88-31/3/89 ) در محل‌های مورد بررسی به تفکیک علت برخورد 77
4-1-7- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسي( 1/4/88 – 31/3/89 ) در محل‌های مورد بررسی به تفکیک زمان وقوع تصادف 78
4-1-8- تعداد وقوع تصادفات بعد از انجام اصلاحات هندسي ( 1/4/88-31/3/89 ) در محل‌های مورد بررسی به تفکیک نحوه برخورد 79
4-1-9- مقايسه آمارتصادفات ميدان قيام يكسال قبل و بعد از اصلاح هندسي 80
4-1-10- مقايسه آمار تصادفات ميدان آزادگان (مهمانسرا) يكسال قبل وبعد از اصلاح 81
4-1-11- مقايسه آمار تصادفات ميدان خرمشهر يكسال قبل وبعد از اصلاح 82
4-1-12- مقايسه آمارتصادفات ميدان دولت يكسال قبل وبعداز اصلاح 83
4-1-13- مقايسه آمارتصادفات ميدان 17 شهريور يكسال قبل وبعداز اصلاح 84
4-1-14- مقايسه آمارتصادفات تقاطع جواديه يكسال قبل وبعداز اصلاح 85
4-1-15- مقايسه آمار تصادفات تقاطع همت يكسال قبل و بعد از اصلاح 86
4-1-16- مقايسه آمارتصادفات تقاطع استقلال- 32متری يكسال قبل و بعداز اصلاح 87
4-1-17- مقايسه آمارتصادفات تقاطع شهربازي يكسال قبل وبعداز اصلاح 88
4-1-18- مقايسه آمار تصادفات تقاطع خوشي يكسال قبل و بعد از اصلاح 89
4-1-19- مقايسه آمار تصادفات تقاطع شهرداري يكسال قبل وبعد از اصلاح 90
4-2- تحلیل فرضیات 91
فصل پنجم نتيجه گيري 98
5-1- نتیجه‌گیری 99
5-2- پیشنهادات: 103
منابع 104
ضمائم 108

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1-آمارتعدادتصادفات،مجروحین،فوت شدگان وهزینه سالیانه بین سالهای1385-1376. 3
جدول2-1-حجم تردد ساعتي شبانه به صورت درصدي از متوسط تقاضاي ترافيك روزانه 37
جدول 2-2- معيارهاي كنترل نياز به چراغ راهنمايي بر اساس 2009 MUTCD 39
جدول 2ـ3ـ اطلاعات لازم براي مقدار دهي به معيارهاي MUTCD2009 40
جدول2ـ4اطلاعات لازم براي ارزيابي معيارهايMUTCD2009براي كنترل حركت درچندجهت 42
جدول 2-5- نحوه تعيين نياز به ممنوعيت پارك در حاشيه خيابان 45
جدول 2-6- نحوه تعيين شعاع قوس ساده گردش به راست 48
جدول4-1- جدول توزیع فراوانی تعداد وقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي (1/4/87 -31/3/88) 70
جدول4-2- جدول توزیع فراوانی تعداد وقوع تصادفات قبل ازانجام ا صلاحات هندسي (1/4/87 -31/3/88) 71
جدول4-3-جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي(1/4/87 -31/3/88) 72
جدول4-4-جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي(1/4/87 -31/3/88) 74
جدول4-5- جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسي(1/4/88-31/3/89) 75
جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسي(1/4/88-31/3/89) 77
جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسي(1/4/88-31/3/89) 78
جدول4-8-جدول توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازانجام اصلاحات هندسي(1/4/88 -31/3/88) 79
جدول4-9- جدول آمار مقایسه ای تصادفات میدان قیام یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 80
جدول4-10-جدول آمارمقایسه ای تصادفات میدان آزادگان یکسال قبل و بعدازاصلاح هندسی 81
جدول4-11-جدول آمار مقایسه ای تصادفات میدان خرمشهریکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 82
جدول4-12- جدول آمار مقایسه ای تصادفات میدان دولت یکسال قبل وبعد از اصلاح هندسی 83
جدول4-13-جدول آمارمقایسه ای تصادفات میدان17شهریور یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 84
جدول4-14-جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع جوادیه یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 85
جدول4-15- جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع همت یکسال قبل و بعدازاصلاح هندسی 86
جدول4-16-جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع استقلال-32متری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 87
جدول4-17-جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع شهربازی یکسال قبل وبعداز اصلاح هندسی 88
جدول4-18- جدول آمار مقایسه ای تصادفات تقاطع خوشی یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 89
جدول4-19- جدول آمارمقایسه ای تصادفات تقاطع شهرداری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 90
جدول 4-20- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی 91
جدول 4-21- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر برخورد 92
جدول 4-22- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر علت برخورد93
جدول 4-23- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر زمان برخورد94
جدول 4-24- آزمون ویلکاکسون مقایسه میزان تصادفات قبل و بعد از انجام اصلاح هندسی از نظر نحوه برخورد95

فهرست اشكال و نمودار
عنوان صفحه
نمودار4-1-نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي(1/4/87 -31/3/88) 70
نمودار4-2- نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي(1/4/87 -31/3/88) 71
نمودار 4-3-نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي (1/4/87 -31/3/88) 73
نمودار 4-4-نمودارتوزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات قبل ازانجام اصلاحات هندسي (1/4/87 -31/3/88) 74
نمودار 4-5- نمودارتوزیع فراوانی تعدادو قوع تصا دفا ت بعدازانجام اصلاحات هندسي (1/4/88-31/3/89) 76
نمودار 4-6-نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازا نجام اصلاحات هندسي (1/4/88-31/3/89) 77
نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعدازانجام اصلاحات هندسي (1/4/88-31/3/89) 79
نمودار4-8- نمودارتوزیع فراوانی تعدادوقوع تصادفات بعداز انجام اصلاحات هندسي (1/4/88 -31/3/88) 80
نمودار 4-9- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان قیام یکسال قبل وبعداز اصلاح هندسی 81
نمودار 4-10- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان آزادگان یکسال قبل وبعداز اصلاح هندسی 81
نمودار 4-11- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان خرمشهریکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 82
نمودار 4-12- نمودارآمار مقایسه ایی تصادفات میدان دولت یکسال قبل و بعد از اصلاح هندسی 83
نمودار 4-13- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات میدان17شهریوریکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 84
نمودار 4-14- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع جوادیه یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 85
نمودار 4-15- نمودار آمار مقایسه ایی تصادفات تقاطع همت یکسال قبل و بعد از اصلاح هندسی 86
نمودار4-16-نمودارآمارمقایسه ای تصادفات تقاطع استقلال-32متری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 87
نمودار 4-17- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع شهربازی یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 88
نمودار 4-18- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع خوشی یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 89
نمودار 4-19- نمودارآمارمقایسه ایی تصادفات تقاطع شهرداری یکسال قبل وبعدازاصلاح هندسی 90
شكل 2ـ1 مراحل فرآيند مديريت سيستم 30
شكل 2ـ2 استفاده از چراغ راهنماي چشمك‌زن 37
شكل 2ـ3 تقاطع طرح اندونزيايي 56
شكل 2-4- جداكننده‌هاي مياني 57
عکس4-1-میدان خرمشهر پس ازاصلاح هندسی 83
عکس4-2- عملیات اجرایی افزایش عرصه میدان دولت 84
عکس4-3- تقاطع17شهریور پس از اصلاح هندسی 85
عکس4-4- تقاطع همت پس ازاصلاح هندسی 87
عکس4-5- اصلاح هندسی تقاطع استقلال- 32متری 88

فصل اول
كليات‌تحقيق

1-1- مقدمه
وجود انواع تخلفات ترافیکی سواره و پیاده از مشکلات حاد بسیاری از شهرهای دنیاست. براساس آمار و اطلاعات موجود، میزان تخلفات‌ ترافیکی و در نتیجه آن تصادفات منجر به فوت در جوامع‌شهری کشورهای در ‌حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیش از بیست برابر می‌باشد. این در شرایطی است که میزان اختلاف در حال افزایش است(محمودزاده وهمکاران.1384).
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که علت تصادفات حاصل تداخل پیچیده عوامل مربوط به وسیله‌نقلیه، عوامل‌انسانی، جاده و محيط آن است. هر یک از این عوامل ریشه‌ها و طبیعت‌های خاص خود را دارد و تحقیق در مورد آن‌ها امری دشوار و دقیق می‌باشد رویکرد مرسوم در پرداختن به ایمنی‌راه در قالب سه شاخه زیر انجام می‌گیرد:
• مهندسی،
• اعمال‌قانون،
• آموزش.
متخصصان مختلف،وزن‌های متفاوتی برای این اقدامات قائل می‌شوند مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تصادفات نشان می‌دهد که در سطح ماکرو رشد روز‌افزون وسایل‌نقلیه و شهرنشینی و در سطح میکرو هندسه ‌راه نقش مهمی در وقوع تصادفات ایفا می‌کند. به عنوان یک راهبرد بلندمدت با توسعه سیستم حمل‌و‌نقل عمومی می‌توان مانع رشد نامتناسب تعداد وسایل‌نقلیه شخصی و درنتیجه کاهش‌ تعداد تصادفات گردید. اما در کوتاه ‌مدت می‌توان اقدامات دیگری را انجام داد؛ ازجمله این اقدامات می‌توان به موارد زير اشاره نمود (آیتی،1381).
• بهبود مشخصات فنی ‌راه‌ها،
• ساماندهی‌ ترافیک،
• آرام‌سازی‌ ترافیک.
در تحقيق حاضر سعي بر اين است تا نقش اصلاحات هندسي انجام شده معابر شهری بجنورد را بر تصادفات ترافیکی بررسی نماییم.
1-2- بيان مسأله
با توسعه شهر نشيني و افزايش گرايش به استفاده از وسايل‌نقليه خصوصاً شخصي و عدم امكان گسترش هماهنگ معابر‌شهري و زير‌ساخت‌هاي آن با ازدياد وسايل‌نقليه رفته‌رفته بر حجم ترافیک افزوده شده و پیامدهایی هم‌چون پارك و توقف‌های زائد وسایل نقلیه در حاشيه معابر به صورت‌هاي مختلف باعث كندي حركت، اختلال در نظم ترافيك، افزايش تصادفات، اتلاف وقت، افزايش مصرف سوخت آثار ناخوشايندي بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فراواني، نسبي، تراکمي Next Entries منبع تحقیق با موضوع اصلاح هندسی، شبکه معابر، معابر شهری