پایان نامه با کلمات کلیدی استان لرستان

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه

فصل اول: کليات
1-1- تعريف مسئله و فرضيات 2
1-2 – هدف و ضرورت تحقيق 3
1-3- پيشينه تحقيق 3
1-4- روش اجراي تحقيق 4

فصل دوم: آمار و ضرورت کاربرد آن در پژوهشهاي باستان شناسي
2-1-آمار 5
2-2-باستان شناسي و تحولات عمده آن 6
2-2-1-پيدايش و تحول چارچوب نظري باستانشناسي پيش از 1850 6
2-2-2-شکلگيري مفاهيم زير بنايي در سالهاي بين 180 تا 1918 7
2-2-3-نظريه پردازي در باستانشناسي اروپا و آمريکا از 1918 تا 1968 7
2-2-4-لويس بينفورد، ديويد کلارک و نهضت باستانشناسي جديد دردهه 1960 8
2-2-5-باستان شناسي نظري در سال هاي اخير 9
2-3- ضرورت استفاده از روشهاي آماري در مطالعات باستانشناسي 10

فصل سوم: نمونهبرداري و کاربرد آن در پژوهش هاي باستانشناسي
3-1-آمار استنباطي 15
3-2-نمونهگيري اساس آمار استنباطي 15
3-2-1-مزاياي انتخاب نمونه 16
3-3- تعاريف مقدماتي ضروري براي نمونهگيري 17
3-3-1-چارچوب نمونهگيري 17
3-3-3- برآورد کننده 17
3-3-4-برآورد کننده نااريب 18
3-3-5- برآورد کننده اريبوار 19
3-3-6-صفت برآورد 19
3-3-7- موضوع هزينه 19
3-4- تعاريف مقدماتي و پايهاي 19
3-4-1-متغيير 20
3-4-2- ميانگين 20
3-4-3- واريانس 20
3-4-4- خطاي استاندارد و ميانگين 21
3-4-5-توزيع نرمال و توزيع نرمال استاندارد 22
3-4-6- حدود اعتماد قابل اندازه‌گيري 23
3-5- طرح و اجراي نمونه‌برداري 25
3-5-1-روش‌هاي نمونه‌برداري احتمالي 25
2-6- نمونه‌برداري تصادفي ساده 26
3-6-1-روش انتخاب نمونه در نمونه‌برداري تصادفي ساده 26
3-6-1-1- حالت قرعه‌كشي 26
3-6-1-2-استفاده از جدول اعداد تصادفي 26
3-6-1-3-برآورد در نمونه‌گيري تصادفي ساده 27
3-6-1-4-انواع برآوردها در نمونه‌گيري تصادفي 27
3-6-1-5-مقايسهي دو روش نمونه‌گيري تصادفي با جايگذاري و بدون جايگزيني 28
3-6-1-6- روش تعيين حجم نمونه در نمونه‌گيري تصادفي ساده 29
3-6-1-7- تعيين حجم نمونه با وقت معين 29
3-6-1-8-تعيين حجم نمونه در ارتباط با بودجه برنامه تحقيق 30
3-6-2- برآورد نسبت در نمونه‌گيري تصادفي ساده 30
2-6-3-برآورد حجم براي نسبت‌ها 32
3-6-4-مزايا و معايب نمونه‌گيري تصادفي ساده 33
3-7- نمونه‌گيري سيستماتيك 33
3-7-1-برآورد در نمونه‌گيري سيستماتيك 34
23-7-1-1- برآورد ميانگين جامعه 34
3-7-1-2-محاسبه واريانس نمونه در حالتي كه حجم نمونه مضرب صحيحي از جامعه باشد (N = nk) 37
3-7-2-مقايسهي كارايي نمونه‌گيري تصادفي ساده و سيستماتيك به كمك ضريب همبستگي در حالتي که نمونهي انتخاب شده مضرب صحيحي از جامعه باشد( N = nk) 39
3-7-3-برآورد ميانگين صفت در جامعه وقتي نمونه مضرب صحيحي از جامعه نباشد(???????) 40
3-7-4-مزيت و معايب استفاده از نمونه‌گيري سيستماتيك 41
3-8-نمونه‌گيري با احتمال متغير 42
3-8-1-تعريف نمونه‌گيري با احتمال متغير 42
3-8-2-روش انتخاب نمونه با احتمال متغير 43
3-8-3- روش لاهيري 45
3-8-4- روش خردكردن 46
3-8-5-1- برآورد ميانگين جامعه و نمونه در نمونه‌گيري با احتمال متغير و با جايگذاريكه برآورد كننده‌اي نااريب از ميانگين صفت در جامعه يعني است. 47
3-8-5-2- واريانس برآوردكننده ميانگين جامعه و برآورد واريانس برآوردكننده ميانگين در نمونه‌گيري با احتمال متغير و با جايگذاري 48
3-8-6-نمونه‌گيري با احتمال متغير و بدون جايگذاري 50
3-9-نمونه‌گيري طبقه‌بندي 50
3-9-2- 3- ميانگين با طبقه‌بندي 51
3-9-3- انتخاب حجم نمونه 53
3-9-3-1-انتخاب حجم نمونه در طبقات مختلف 53
3-9-3-2- انتخاب حجم نمونه انتساب نيمن 55
3-9-3-3- انتساب متناسب با حجم 56
3-9-4- نمونه‌گيري با طبقه‌بندي براي نسبت‌ها 59
3-9-5- انتخاب حجم بهينه طبقات ها با بيشترين دقت 60
3-9-6-مقايسه كارايي نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده با انتساب‌هاي مختلف با هم و با نمونه‌گيري تصادفي ساده 61
3-10- نمونه‌گيري خوشه‌اي 62
3-10-1- تعريف نمونه‌گيري خوشه‌اي 62
3-10-2- نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و چند مرحله‌اي 63
3-10-2-1-برآورد ميانگين و واريانس جامعه، در نمونه‌گيري با خوشه‌هاي هم حجم 63
3-10-2-2-ضريب همبستگي خوشه‌اي 67
3-10-3-نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي از جامعه‌اي با خوشه‌هاي هم حجم 67
3-10-3-1- برآورد كننده واريانس جامعه 68
3-10-4- مقايسه نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي در حالت تساوي و حجم گروهها نمونه‌گيري تصادفي ساده 68
3-0 1-4-1-تفاوت نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده 69
3-10-5- ساختار جامعه نمونهبرداري شده بهصورت خوشه‌هايي با حجم متغيير 69
3-10-6- نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي از خوشههايي با حجم متغيير 71
3-10-6-1-برآورد ميانگين و واريانس جامعه در نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي با حجم متغيير 72
3-11- کاربرد نمونهبرداري در باستانشناسي 74
3-11-1-مقدمه 74
3-11-2-کاربرد نمونهبرداري در بررسيهاي باستانشناسي 74
3-11-3-بررسي باستانشناسي 74
3-11-3-1- هدف 74
3-11-3-2- روشهاي بررسي ميداني 76
3-11-3-3- استراتژي نمونهبرداري 77
3-11-3-4-اندازه، شکل و جهت محوطه 78
3-11-3-5-انواع شکل و جهت واحدها 79
3-11-3-6-مزاياي استفاده از برشهاي عرضي 80
3-11-3-7-مزاياي استفاده از شبکهبنديهاي مربعي 80
3-11-4-طرح نمونه 81
3-11-5-محوطه يا منطقه 81
3-12-نمونه موردي کاربرد نمونهبرداري بزرگ مقياس (منطقهاي): بررسي بخش مرکزي آبدانان 82
3-12-1-بررسي بخش مرکزي شهرستان آبدانان 82
3-12-1-1-شهرستان آبدانان 83
3-12-1-2-شهر آبدانان 83
3-12-1-3-آب و هواي شهرستان 83
3-12-1-4-کوهها 83
3-12-1-5-دشت هاي آبدانان 84
3-12-1-6-آبهاي شهرستان آبدانان 84
3-12-1-7-پوشش گياهي 85
3-12-2-پيشينه بررسي ها در شهرستان آبدانان 85
3-12-3-اهداف بررسي 86
3-12-4-منطقه مورد بررسي 86
3-12-5-روش بررسي 87
3-12-6-روش يا چارچوب کار 87
3-12-7-نمونهبرداري تصادفي ساده 87
3-12-7-1-روش کار 88
3-12-7-2-تعيين حجم نمونه 88
3-12-7-3- انتخاب و بررسي نمونهها از جامعه 89
3-12-7-4- نتيجه 89
3-12-7-5- اطلاعات بهدست آمده براي بررسيهاي بعدي 89
3-12-8-نمونهبرداري سيستماتيک 89
3-12-8-1-انتخاب و بررسي نمونهها از جامعه 89
3-12-8-2- نتيجه 90
3-12-8-3- اطلاعات بهدست آمده براي بررسيهاي بعدي 90
3-12-9- نمونهبرداري با احتمال متغيير 90
3-12-9-1-روش کار 90
3-12-9-2-تعيين صفت کمکي 90
3-12-9-3-تعيين حجم نمونهها با توجه به صفات کمکي 91
3-12-9-4-نتيجه 91
3-12-9-5- اطلاعات بهدست آمده براي بررسيهاي بعدي 91
3-12-10-نمونهبرداري خوشهاي 91
3-12-10-1-روش کار 91
3-12-10-2-تعيين حجم نمونهها با توجه به صفات کمکي 92
3-12-10-3-نتيجه. 92
3-12-10-4-اطلاعات بهدست آمده براي بررسيهاي بعدي 92
3-12-11-نمونهبرداري با طبقهبندي 92
3-12-11-1- تعيين حجم نمونه 92
3-13-2- طلاعات به دست آمده براي بررسيهاي بعدي 93
3-13- کاربرد نمونه برداري در بررسيهاي کوچک مقياس (محوطهاي) 93
3-14- کاربرد نمونه برداري در انتخاب داده و تاريخگذاري محوطه ها 94
3-15- جمع بندي کلي 95

فصل چهارم: کاربرد آمار توصيفي در پژوهشهاي باستانشناسي
4-1-1-مقدمه 103
4-1-2-جدولهاي آماري 103
4-1-3- فراواني و فراواني نسبي 104
4-1-4- فراواني تراکمي و فراواني نسبي تراکمي 104
4-1- 5-تهيه ي جدول فراواني دادهها 105
4-1-5-1-تهيه ي جدول فراواني و رسم نمودار متغيير کيفي 105
4-1-5-2-جدول فراواني و رسم نمودار دادههاي پيوسته 107
4-1-5-3-رسم نمودار دادههاي پيوسته براي حالتي که تعداد دادهها کمتر از 25 عدد باشد 107
4-1-6- تنظيم دادهها در جدول فراواني 107
4-1-7- نمودارهاي آماري 109
4-1-7-1- نمودار هيستوگرام 115
4-1-7-2- نمودار چندبر فراواني 115
4-1-7-3- نمودار ساقه و برگ 115
4-1-7-4- نمودار دايرهاي 116
4-1-7-5- نمودار چند بر فراواني تراکمي 118
4-1-8- همبستگي و رگرسيون 118
4-1-8- 1- ضريب همبستگي خطي 119
4-1-8- 2- وضعيت ضريب همبستگي خطي 119
4-1-8- 3- ضريب تعيين 119
4-1-8- 4-رگرسيون 122
4-1-9-1- مقدمه 127
4-1-9-2- جغرافياي زاگرس مرکزي 127
4-1-9-3- جغرافياي جنوب غرب ايران 128
4-1-9-4- جغرافياي بين النهرين 129
4-1-9-5- جغرافياي استان لرستان 130
4-1-9-6- جغرافياي استان ايلام 131
4-1-9-7- موقعيت جغرافيايي سد سيمره 133
4-1-9-8- زمين شناسي منطقهي سيمره 136
4-1-9-9- محوطهي باستانيچشمهرجب 137
4-1-9-10-پيشينهي مطالعات باستانشناسي منطقه 139
4-1-9-11- پيشينهي مطالعاتي برهمکنش فرهنگي زاگرس مرکزي با مناطق همجوار 139
4-1-9-12- برهمکنش فرهنگي و انواع آن 139
4-1-9-13- شيوهي تحليل نقوش سفالهاي چشمه رجب 141
4-1-9-14- گاهنگاري تطبيقي زاگرس مرکزي، سوزيانا و بينالنهرين 142
4-1-9-15-تحليل آماري نقوش و گاهنگاري سفالهاي چشمه رجب 143
4-1-9-16-برهمکنش فرهنگي دورهي مس و سنگ مياني در چشمهرجب 144
4-1-9-17- نتايج 150

فصل پنجم:جمعبندي
– جمع بندي 173

فهرست منابع و مآخذ 175

فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول
صفحه

جدول3-2- جدول توزيع مساحت10 نمونه زمين زراعتي انتخاب شده بهروش نمونهگيري سيستماتيک 36
جدول3-3- جدول محاسبه ضريب همبستگي 38
جدول3-4- جدول توزيه نمونه با روش احتمال متغيير 43
جدول3-5- جدول توزيع جمعيت و نمونهگيري با احتمال متغببر 7 شهرستان 44
جدول3-6- جدول توزيع جمعيت و نمونهگيري به روش لاهيري7 شهرستان 47
جدول3-7- جدول نمونهگيري با احتمال متغيير از 10 محوطه زاگرس 49
جدول3-8- جدول نمونهگيري با طبقهبندي جمعيت مناطق روستا نشين يك استان 58
جدول3-9 – جدول محاسبه ي (??????) سفالهاي مربوط بهدوره مس و سنگ مياني زاگرس مرکزي 66
جدول3-10- جدول محاسبه ميزان داد و ستد بين جوامع کوچنشين و يک جانشين 10روستا بهروش نمونهگيري خوشه‌اي 71
جدول3-11- جدول توزيع نمونه بهصورت خوشه‌هايي با حجم متغيير 71
جدول3-12- جدول توزيع نمونه بهصورت نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي از خوشههايي با حجم متغيير 72
جدول3-13- جدول تعيين برآورد متوسط حقوق كارگران 4 كارگاه سفالگري 73
جدول 3- 14- جدول فهرست محوطه هاي شناسايي شده به همراه ويژگيها، مختصات و ادوار فرهنگي شان 100
جدول 3- 15- جدول فهرست محوطه هاي شناسايي شده به همراه ويژگيها، مختصات و ادوار فرهنگي شان 101
جدول4-1-: جدول فراواني سفال ترانشهي??3 104
جدول4-2-: جدول محاسبه انواع فراواني سفال ترانشهيc3 105
جدول 4-3- جدول فراواني ابزارهاي سنگي محوطه باستاني 106
جدول 4-4- فاصله روستاهاي اطراف تا مرکز شوش 107
جدول4-5- جدول فراواني ضخامت سفالهاي ابراهيمآباد 110
جدول4-6- جدول فراواني ضخامت سفالهاي ابراهيمآباد 111
جدول4-7-جدول فراواني سفالهاي حسينآباد 112
جدول4-8- جدول فراواني سفالهاي حسينآباد4 113
جدول4-9- جدول فراواني 34 تکه سفال چشمهعلي 114
جدول 4-10- جدول تراکم لايههاي ترانشهي E کاوشهاي باستانشناسي سال 1380 تپه زاغه 117
جدول4-11- جدول فاصلهي روستاهاي اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ي ابوفنداء 123
جدول4-12- جدول فاصلهي روستاهاي اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ي ابوفنداء 125
جدول 4-13- جدول فراواني عنصر نقشي و شيوهي بيان نقوش با هويت زاگرسي چشمهرجب 143
جدول4-14-جدول فراواني عنصر نقشي و شيوهي بيان نقوش با هويت خوزستاني چشمهرجب 144
جدول4-15- جدول فراواني عنصر نقشي و شيوهي بيان نقوش با هويت بينالنهريني چشمهرجب 145
جدول4-16- جدول گاهنگاري تطبيقي سفالهاي چشمهرجب 146
جدول4-17- جدول توصيفي سفال کمي و کيفي عناصر نقشي سفال چشمه رجب 151
جدول 4-18- جدول توصيف صفات کمي و کيفي شيوه ي بيان سفال چشمه رجب 162

فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعداد و ارقام