منابع و ماخذ مقاله سرمایه فکری، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

18
3-2-1-2رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی 22
1-3-2-1-2رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش 22
2-3-2-1-2رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان 24
4-2-1-2ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 24
5-2-1-2عوامل تأثیر گذار در بروز رفتار شهروندی سازمانی 32
6-2-1-2پیامدهای فردی و سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی 32
7-2-1-2علل ناتوانی سازمان ها برای ايجاد رفتار شهروندی سازمانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3-1-2حفظ و نگهداری کارکنان 33
مقدمه 33
1-3-1-2 فرایند نگهداری منابع انسانی 33
2-3-1-2 نظریه های مربوط به حفظ و نگهداری نیروی انسانی 34
تعریف حقوق و دستمزد 38
4-3-1-2نظریه های حقوق و دستمزد 38
5-3-1-2 استراتژی جبران خدمات و پاداش 43
6-3-1-2رویه های جبران خدمات 44
2-2پیشینه تحقیق 45
1-2-2 تحقیقات داخلی 45
2-2-2 تحقیقات خارجی 47
4-1-2مدل مفهومی تحقیق 49
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه: 54
1-3روش تحقیق 54
1-1-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف 54
2-1-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها 55
2-3جامعه آماری 55
1-2-3نمودارسازمانی شرکت بیمه ایران 57
3-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه 57
4-3 روش گرد آوری داده ها و اطلاعات 57
1-4-3 مطالعات کتابخانه ای 57
2-4-3 پرسش نامه 57
5-3روایی و پایایی پرسش نامه 59
1-5-3 روایی (اعتبار) پرسش نامه 59
2-5-3پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش نامه 60
6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 61
نتیجه گیری 62
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 65
1-4 امارتوصیفی 65
1-1- 4توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 65
2-1-4 جنسیت 65
3-1-4 سن 66
4-1-4 تحصیلات 67
5-1-4سابقه خدمت 68
6-1-4 سمت سازمانی 69
2-4 تحلیل داده های نمونه 70
1-2-4. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 70
2-2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 71
3-2-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 72
1-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر رفتار شهروندی سازمانی 72
2-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغير حفظ و نگهداری کارکنان 75
3-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغير سرمایه های فکری 77
4-2-4. مدل سازی معادلات ساختاری 79
نتیجه گیری 87
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد
مقدمه 91
1-5 بحث نتایج پژوهش 91
1-1-5 بررسی نتایج حاصل از ازمونهای اماری 91
2-5 پیشنهادات 95
1-2-5 پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش 95
1-1-2-5 پیشنهادهایی جهت تقویت سرمایه فکری 95
2-1-2-5 پیشنهادهایی جهت تقویت رفتار شهروندی سازمانی 95
3-1-2-5 پیشنهادهایی جهت تقویت حفظ و نگهداری کارکنان 96
2-2-5 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 96
3-5 محدودیت های تحقیق 96
منابع و مأخذ i
منابع فارسی: ii
منابع لاتین: iv
پیوست 1:پرسشنامه vii

فهرست جداول و نمودار
جدول 1 . کاربرد اصطلاحات و تعاریف متفاوت سرمایه فکری توسط صاحب نظران 12
جدول 1-2- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 19
جدول 2-2- ابعاد مدل‌های رفتار شهروندی سازمانی صاحب نظران مختلف 30
جدول 1-3 مدل تحلیلی وترکیب سوالات پرسش نامه و متغیر مورد بررسی در هر سوال 58
جدول 2-3 سنجه های طیف لیکرت 58
جدول 3-3 نتايج آزمون کورويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه 60
جدول 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد آن ها در پرسش نامه 60
جدول 1-4 توزيع فراواني مربوط به جنسيت 65
نمودار 1-4 نمودارميلهاي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان 66
جدول 2-4 توزيع فراواني مربوط به سن 66
نمودار 2-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سن پاسخ دهندگان 67
جدول 3-4 توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 67
نمودار 3-4 نمودارميلهايمربوط به فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان 68
جدول 4-4 توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 68
نمودار 4-4 نمودارميله اي مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 69
جدول 5-4 توزيع فراواني مربوط به سمت سازمانی 69
نمودار 5-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سمت سازمانی پاسخ دهندگان 70
جدول 6-4 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 71
جدول 7-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق 71
جدول 8-4، شاخص های برازش مدل مدل مفهومی تحقیق 81
جدول 9-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان) 82
جدول 10-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: رفتارشهروندی سازمانی) 82
جدول 11-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان) 84
جدول 12-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان) 86
جدول 1-5 ُنتایج آزمون فرضیات تحقیق 108

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
نیروی انسانی به عنواناصلیترین ،بزرگترینو با ارزشترین سرمایه یک سازمان،جامعه و یک کشور محسوب می شودبه همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمانها بر روی ایننیرویباارزش سرمایه گذاری کرده اند.اقتصاددانان و جامعه شناسان ،همگان این واقعیت را پذیرفته اندکه تنها عاملی که سرانجام ،جهت و سرعت و اهنگ رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشوری را تعیین می کند،منابع انسانی ان جامعه است نه سرمایه فیزیکیو یا منابع طبیعی و یا مادی ان .بنابراین شرط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه درتوسعه ی سرمایه های انسانی و تربیت نیروی کار ان نهفته است .امروزه گسترش سازمانها و تنوع فعالیت های ان ها منجر به بروز دشواریهای بسیاری برای مسئولین و کارگزاران گردیده که هسته ی مرکزی ان را مسائل نیروی انسانی تشکیل می دهداستعدادهای موجود درنیروی انسانی متخصص و با تجربه در هر سازمانی گرانبهاترین سرمایه ان سازمان است که باید به عنوان گنجینه ای نگریسته شود.بایددانست که موفقیت هرسازمان در گروتامین نیروی انسانی لایق ،شایسته و کاردان برای مشاغل متعدد است.شناسایی منابع مورد نظر،جذب و ترغیب نیروی انسانی و اگاهی از نیازهای تخصصی از مقدمات اولیه هر سازمان است.فقدان یک سیستم منظم برای جذب نیروی انسانی ،منجمله نبودن ضوابط صحیح برای جذب و نگهداری نیرو های متخصص همواره ضایعات جبران ناپذیری را به بار اورده است. (میرسپاسی،1375)در سالهای اخیر ماچ لاپ (1962)اولین کسی بود که اصطلاح سرمایه فکری را ابداع کرد و ازان برای تاکید براهمیت عمومی دانش به عنوان ابزاری ضروری برای رشد و توسعه استفاده کرد. پیتر دراکر (1993)اندیشمند معروف مدیریت تاکید بر اهمیت دانش و پیدایش جامعه ای می کندکه دران منابع دانش و چشم اندازرقابتی سرمایه فکری غالب خواهند بود.سرمایه فکری موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندسال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است و ازانجایی که منبعی پرارزش برای کشورها و سازمانها به حساب می اید میزان رشد و توسعه ان به سرعت درحال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورهاست. همچنین منظور از رفتارشهروندی سازمانی رفتارهایی است ماورای انچه که به طور رسمی در شغل تعریف شده است و به عنوان جزیی از عوامل پیشرفت سازمان معرفی شده و با توجه به تحقیقات انجام شده می تواند موجب بهبود عملکردسازمانی گردداعتقاد میان اغلب تئورسین ها این است که زمانی که بیشتر کارکناندررفتارشهروندیسازمانیجذبمیشوند.(درگیرمیشوند)سازمانهابیشترموفقمیشوند (2009.135،SAjid،khurram،umair،Bukhari)
دراین فصل از پایان نامه به ذکربیان مسئله ،ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق وسایر مسائل مرتبط در این زمینه پرداختیم همچنین مدل مفهومی تحقیق وچارچوب ارائه ی تحقیق دران گنجانده شده است وهدف ازاین فصل ارائه ی مفهوم و چارچوب کلی تحقیق بوده است که بتوان با مطالعه ی ان با موضوع تحقیق ،اهداف و چگونه ی انجام ان اشنایی اولیه پیدا کرد.
1-1-1 بیان مسئله
امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است. موفقیت هر سازمانی در بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان می‌باشد و این امر در صورتی امکان‌‌پذیر است که این سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می‌شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش بیشتر است کسب و کارها نیاز دارند که محیط پیچیده اطراف خود شامل خودشان ،تامین کنندگان،مشتریان و رقبا و دانشی که به صورت مداوم بین بخش ها در جریان است را بشناسند ،بنابراین برای ایجاد یک مزیت رقابتی مهم است که دانش موجود در این شبکه حداکثر شود و نیز این کار بهتر از دیگران انجام شود(maddo CKS &Beaney 2002،)سرمایه فکری داده ای پایه ای برای تمام فرایندهای ایجادکننده ی ثروت است بدون سرمایه فکری منابع طبیعی نمی توانستند مورد استقبال قرار بگیرند و همچنین بیشتر ارزش کالاهای تولید شده شامل محتوای فکری انهاست پس داراییهاهای فیزیکی بسیاری از ارزش خود را مدیون سرمایه فکری هستند هنوز بسیاری شرکت های بیمه به گونه ای سازماندهی نشده اند که کاملا از بهره برداری از سرمایه فکری خود منتفع شوند چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکریشامل اینهاست :تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی و ارزیابیپولی از مدیریت سرمایه فکری) 1996،nasseri )همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که موجب حفظ و بهبود زمینه روانی و اجتماعی می شود و در نتیجه از عملکرد شغل حمایت می کند معرفی میشوند (72،2001،o connel)رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند و کارکنانی که به شرکت متعهد ند برای مدت طولانی در شرکت باقی می مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند (6،2001،Koopman) در مجموع می توان اذعان داشت رفتار شهروندی سازمانی در موسسات آموزشی بدون بهره مندی از کارکنانی با سطح عالی رفتار شهروندی سازمانی به سختی و کندی قادر به تحقق اهداف خود خواهند بود (سبحانی نژاد و همکاران ، 1389) امروزه اغلب شرکت های بیمه ،موضوع نگه داری از منابع انسانی سازمان را مهم و اساسی قلمداد کرده و برای ان برنامه ریزی میکنند و هزینه های زیادی را انجام میدهند یکی از رسالتهای اساسی مدیریت منابع انسانی سازمانها نگهداری کارکنان توانمند می باشد از انجا که اقدامات نگهداری مکملی که سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است حتی اگر عملیات کارمندیابی ،انتخاب،انتصاب،و بهسازی به نحو بایسته انجام شودبدون توجه کافی به امرنگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. شرکت های بیمه یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تأمین کنند. .در این پژوهش تلاش بر آن است که ضمن کاوش در ادبیات سرمایه فکری و رفتارشهروندی، مطالعات انجام شده در این زمینه نیز بررسی و با ارائه ادبیات موجود در حوزه حفظ و نگهداری کارکنان، رابطه سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه بپردازیم. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی بر حفظ و نگهداری کارکنان است.
2-1-1 اهمیت و ضرورت
در صنعت بیمه امروز ،رشداقتصادی پایدار،از دانش و اطلاعات سرچشمه می گیردوهمین امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی وتوجه به ماندگاری کارکنان به عنوان مقوله ی کیفی و اقتصادی شده است .نقش و سهم سرمایه فکری درپیشرفت مدیریتی ،فنی واجتماعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، ایفای نقش Next Entries منابع و ماخذ مقاله سرمایه فکری، رفتارشهروندی، رفتارشهروندی سازمانی