پایان نامه با واژگان کلیدی آسیب پذیری، ارزیابی کیفی، مقاوم سازی

دانلود پایان نامه ارشد

80
4-4-2-1- سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه 80
4-4-2-2- سطح عملکرد B- قابلیت استفاده بی وقفه 81
4-4-2-3- سطح عملکرد C- ایمنی جانی 81
4-4-2-4- سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود 81
4-4-2-5- سطح عملکرد E- لحاظ نشده 81
4-5- انواع ساختمانهای مصالح بنایی 81
4-5-1- ساختمانهای مصالح بنایی سنتی 81
4-5-2- ساختمانهای مصالح بنایی کلاف دار 82
4-6- مراحل روش ساده ی بهسازی 82
4-7- نواقص متداول در ساختمان های مصالح بنایی 82
4-7-1- ساختمان های مصالح بنایی سنتی 82
4-7-1-1- مصالح 83
4-7-1-2- سیستم سازه ای ساختمان 83
4-7-1-3- دیوارهای باربر 83
4-7-1-4- دال ها 84
4-7-1-5- اتصالات اعضای سازه ای 84
4-7-2- ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار 84
4-8- ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی 85
4-8-1- ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی سنتی 85
4-8-1-1- ارزیابی کیفیت مصالح بنایی 85
4-8-1-2- ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان 86
4-8-1-3- ارزیابی دیوارهای باربر 88
4-8-1-4- ارزیابی دال ها 90
4-8-1-5- ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان 91
4-8-2- ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار 92
4-8-2-1- ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی 93
4-8-2-2- ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان 93
4-8-2-3- ارزیابی دیوارهای باربر 93
4-8-2-4- ارزیابی دال 93
4-8-2-5- ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان 93
4-8-2-6- ارزیابی سیستم کلاف 94
4-9- راه کارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان های مصالح بنایی 95
4-9-1- افزایش کیفیت مصالح بنایی 95
4-9-2- بهسازی سیستم سازه ای ساختمان 95
4-9-2-1- کامل نمودن مسیر بار 96
4-9-2-2- افزودن مقاومت برشی ساختمان 96
4-9-2-3- افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی 96
4-9-2-4- رفع نامنظمی در پلان 97
4-9-2-5- رفع نام نظمی در ارتفاع 97
4-9-2-6- تقویت پی 97
4-9-2-7- تقویت در برابر ساختمان های مجاور 97
4-9-3- بهسازی دیوارهای باربر 98
4-9-3-1- اصلاح اجرای واحدهای بنایی 98
4-9-3-2- اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی 98
4-9-3-3- کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار 98
4-9-3-4- کاهش ارتفاع آزاد دیوار 98
4-9-3-5- کاهش طول آزاد دیوار 99
4-9-3-6- افزایش تراکم دیوار 99
4-9-3-7- رفع انفصال در دیوار باربر 99
4-9-3-8- اصلاح نحوه ی قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار 100
4-9-3-9- مهار نیروی رانش در سقف های قوسی 100
4-9-4- بهسازی دال ها 100
4-9-4-1- کاهش وزن سقف 100
4-9-4-2- انسجام سقف 100
4-9-4-3- تقویت طول تکیه گاهی تیرها 101
4-9-4-4- تقویت بازشو در دال 101
4-9-5- بهسازی اتصالات اعضای ساختمان 101
4-9-5-1- تقویت اتصالات دیوارهای باربر متقاطع 101
4-9-5-2- تقویت اتصال بین دیوارهای باربر ودال 101
4-9-5-3- تقویت اتصال بین تیغه ها و دیوارهای باربر 102
4-9-6- بهسازی سیستم کلاف 102
4-9-6-1- اصلاح سیستم کلاف بندی 102
4-9-6-2- اصلاح کیفیت مصالح کلاف بتنی 102
4-9-6-3- تقویت اتصالات اجزای کلاف 102
4-9-6-4- رفع اتصالات در سیستم کلاف 102
4-9-6-5- رفع انفصال کلاف به واسطه ی عبور لوله 103
4-9-6-6- اصلاح اتصال دیوار به کف 103
فصل 5- بررسی و ارزیابی سازه های مصالح بنایی موجود در شهرستان لردگان ومقایسه با ضوابط آیین نامه 105
5-1- مقدمه 105
5-2- موقعیت شهرستان لردگان 105
5-3- گسل های موجود در این شهرستان 106
5-4- ساخت وسازهای موجود و مقایسه آن با آیین نامه 2800 109
5-4-1- محدودیت ارتفاع ساختمان وطبقات آن بر اساس آئین نامه 109
5-4-2- پلان ساختمان 110
5-4-3- مقطع قائم ساختمان 113
5-4-4- بازشوها (در-پنجره-گنجه) 115
5-4-4-1- رعایت محدودیتهای ذیل الزامی است: 115
5-4-5- دیوارهای باربر 119
5-4-6- دیوارهای غیر باربر و تیغه ها 121
5-4-7- جان پناهها و دودکشها 123
5-4-8- کلاف بندی 125
5-4-8-1- کلاف بندی افقی 125
5-4-8-2- کلاف بندی قائم 128
5-4-8-3- کلاف بندی دیوارهای مثلثی شکل 130
5-4-9- دیوارچینی 130
5-4-10- سقف ها 132
5-4-10-1- مصالح سقف 132
5-4-10-2- اتصال سقف و تکیه گاه 134
5-4-10-3- انسجام سقف 135
5-4-10-4- سقف تیرچه بلوک 136
5-4-11- خرپاها: 136
5-4-12- سقف کاذب: 136
5-4-13- سقفهای قوسی: 137
5-4-14- نماسازی 137
5-5- قواعد مهم طراحی ضد زلزله سازه های مصالح بنایی 138
5-6- چند نمونه از خرابی ساختمان های مصالح بنایی موجود 142
5-7- خسارات وارده به دیوارهای سازه ای و غیر سازه ای و ارائه راهکار ترمیم 152
5-7-1- گزارش تصویری ارزیابی کیفی آسیب پذیری 153
5-7-2- تغییرات معماری مورد نظر مالک 154
5-7-3- ارزیابی کمی آسیب پذیری 155
5-8- طرح مقاوم سازی 161
5-8-1- محاسبات طرح مقاوم سازی 162
5-8-1-1- محاسبه بار دیوارها در وضع موجود 163
5-8-1-2- بارگذاری سقف طبقه بام 164
5-8-1-3- اثر پیچش در ساختمان 165
5-8-1-4- برش پایه و توزیع برش در طبقات 165
5-8-1-5- محاسبه برش پایه 166
5-8-2- تعبیه ستون های فلزی برای بارهای ثقلی 166
5-9- مدل سازی ساختمان 167
5-10- تحلیل و طراحی فونداسیون با نرم افزار safe 169
5-10-1- نقشه اجرایی با توجه به خروجی etabs 170
5-11- نقشه های اجرایی 170
5-11-1- پلان پر کردن طاقچه و ترمیم دیوارهای آسیب دیده 170
5-11-2- پلان نبشی کشی جهت شناژهای افقی و تکیه گاه کافی برای نشیمن تیرها و اتصال مناسب شبکه ها و رویه بتنی به سقف 173
5-11-2-1- پلان رویه های بتنی با طول لازم در هر جهت 173
5-11-3- جزئیات اجرای فونداسیون برای شناژهای قائم فلزی 173
5-11-4- نحوه اتصال شناژهای قائم به دیوارهای باربر 175
5-12- دستورالعمل های ترمیم 180
5-12-1- ترمیم ملات 180
5-12-2- پرکردن طاقچه ها 182
5-13- برخی تصاویر مربوط به اجرای طرح مقاوم سازی 183
فصل 6- نتیجه گیری و پیشنهادات 191
6-1- فعالیت های انجام شده 191
6-2- نتیجه گیری 192
6-3- پیشنهاد برای ادامه کار 193

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-4: سطوح خطر احتمالی براساس دوره بازگشت 77
جدول 2-4: دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد 77
جدول 3-5: حداقل مقدار دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان 120
جدول 4-5: انواع آسیب سازه های بنایی و راهکار ترمیم ارائه شده 152
جدول 5-5: کنترل نواقص مربوط به مصالح 155
جدول 6-5: کنترل نواقص مربوط به سیستم سازه ای 156
جدول 7-5: کنترل نواقص مربوط به دیوارهای باربر 158
جدول 8-5: کنترل نواقص مربوط به دال ها 159
جدول 9-5: کنترل نواقص مربوط به اتصالات اعضا 159
جدول 10-5: کنترل نواقص مربوط به اجزای غیر سازه ای 160
جدول 11-5: کنترل نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی 161
جدول 12-5: محاسبه بار 163
جدول 13-5: بارگذاری بام 164
جدول 14-5: محاسبه وزن سقف 165
جدول 15-5: محاسبه ضریب زلزله 165

فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏11: نقشه صفحات زمین ساخت خاور میانه و حرکات نسبی آنها 4
شکل ‏12: گسل های مهم ایران 5
شکل ‏21: توزیع نیروی زلزله 10
شکل ‏22: خمش در دیوار عرضی 12
شکل ‏23: برخی روشهای اجرایی دیوارهای آجری مسلح 14
شکل ‏24: نحوه عملکرد دیوارهای آجری مسلح 14
شکل ‏25: رفتار سازه های آجری مسلح تحت بارگذاری متناوب 15
‏26: دیوار تحت بار جانبی خمیده شده،در نقطه A ترک می خورد 17
‏27: قاب مرکب با کنش خرپایی در مقا بل نیروهای جانبی مقاومت می کند 17
شکل ‏28: دیوار برشی 20
شکل‏29-2: ترکهای برشی و فولاد گذاری 20
شکل ‏210: مکانیزم مقاومت وشکست دیوارهای میانقاب 22
شکل ‏31: یکپارچگی وتقویت کف موجود 26
شکل ‏32: جزئیات دال تعبیه شده 27
شکل ‏33: تقویت کف چوبی با تخته 28
شکل ‏34: تقویت کف چوبی با دال بتن آرمه واتصال آرماتورهای دال به دیواره 28
شکل ‏35: اتصال کف به دیوار 30
شکل ‏36: اتصال کف با دیوار 31
شکل ‏37: افزایش درجه یکپارچگی در سقفهای طاق ضربی 31
شکل ‏38: افزایش یکپارچگی سقف به کمک کلافهای افقی 32
شکل ‏39: جوش دادن پلیت زیر سقف 32
شکل ‏310: نمونه ای از مهار کششی 33
شکل ‏311: نمونه ای از مهار برشی 33
شکل ‏312: تقویت قوسهای بالای بازشوها 34
شکل ‏313: روش تزریق دوغاب سیمان 36
شکل ‏314 38
شکل ‏315 38
شکل ‏316 39
شکل ‏317 41
شکل ‏318 شکل ‏319 42
شکل ‏320: پوشش بتن آرمه وبریدگی مهاری 43
شکل ‏321: پوشش بتن آرمه 44
شکل ‏322: دال بتن آرمه 44
شکل ‏323: لایه پوششی پی و دیوار 46
شکل ‏324: روکش بتنی سطوح درونی؛روکش توسط سقف قطع می شود اما کلاف های قائم با سوراخ کردن سقف امتداد می یابند. 47
شکل ‏325تقویت دیوارهای طویل با افزودن پشت بند آجری 49
شکل ‏326تقویت دیوارهای خشتی وگلی با استفاده از دیوارهای حائل ذوزنقه ای 49
شکل ‏327: دیوار حائل 50
شکل ‏328: ساختمان آجری در طبس 50
شکل ‏329: ساختمان خشتی 51
شکل ‏330: تقویت با استفاده از پیش تنیدگی 52
شکل ‏331فرو ریختگی گوشه 53
شکل ‏332: فرو ریختگی دیوار 53
شکل ‏333: کلاف تقویتی بتن آرمه 54
شکل ‏334: اتصال دیوار بهم 54
شکل ‏335: تعمیر کلاف تقویتی 55
شکل ‏336: کلاف تقویتی 56
شکل ‏337: میلگرد کلاف 56
شکل ‏338: نصب صفحه فولادی برای تقویت گوشه 57
شکل ‏339: صفحه فولادی برای پیوند در دیوار 57
شکل ‏340: تقویت پی 59
شکل ‏341: تقویت پی 59
شکل ‏342: تقویت پی 60
شکل ‏343: اضافه کردن کلاف 61
شکل ‏344: تزریق بتن در زیر فونداسیون 61
شکل ‏345: تزریق دوغابه 62
شکل ‏346: تقویت پی با استفاده از دستک زنی 64
شکل ‏347: تقویت پی بااستفاده از دستک زنی در شرایط خاص 65
شکل ‏348: شمع زنی دیوار 67
شکل ‏349: شمع بندی زیر دیوار 68
شکل ‏350: شمه بندی زیر دیوار 68
شکل ‏351: تنگ بستن 69
شکل ‏352: بنایی رجهای فروریخته 70
شکل ‏353: اصلاح دیوار 71
شکل ‏354: زهکشی 71
شکل ‏355: زهکشی اطراف ساختمان 72
شکل ‏356: کنج میانقاب بابتن پر می شود 73
شکل ‏357: استفاده از دستک 73
شکل ‏51: نقشه موقعیت شهرستان 106
شکل ‏52: نقشه گسل چنگ 107
شکل ‏53: نقشه گسل دنا 108
شکل ‏54: ساختمان دو طبقه 109
شکل ‏55: ساختمان دو طبقه 110
شکل ‏56: اجرای کلاف روی دیوار 110
شکل ‏57: تقسیم ساختمان به قطعات مناسب با ایجاد درز انقطاع 111
شکل ‏58: ساختمان بدون پس یا پیش رفتگی 112
شکل ‏59: ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان 112
شکل ‏510: اصلاح طره 113
شکل ‏511: اصلاح تعداد طبقات 114
شکل ‏512: اجرای پی در سطح هموار 114
شکل ‏513: عدم مطابقت با بند آیین نامه و ایجاد بازشوی وسیع در دیوار، قرار دادن باز شو در گوشه دیوار.بازشو باید در قسمت مرکزی دیوار قرار گیرد. 115
شکل ‏514: در دو شکل بالا مشاهده می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مقاوم سازی، زمین لرزه، قیمت تمام شده