منابع پایان نامه ارشد درمورد امامت در قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-1. واژه امام در لغت 30
3-5-1. واژه امام در قرآن 31
4-5-1. تعريف امامت از منظر متکلمان اسلامي: 32
6-1. فصل ششم: وجوب امامت 36
1-6-1. مذهب اماميه: 38
2-6-1. مذهب اشاعره: 38
3-6-1. دلايل وجوب امامت در نگاه محقق طوسي و فاضل قوشچي: 38
4-6-1. دلايل وجوب امامت از منظر محقق طوسي: 39
5-6-1. دلايل وجوب امامت از منظر فاضل قوشچي: 40
6-6-1. بررسي ومقايسه آراء دو محقق: 42
7-1. فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت 44
1-7-1. تعريف و اقسام لطف: 45
2-7-1. لطف و حکمت الهي: 47
3-7-1. تقسيم لطف بر اساس فاعل آن: 48
4-7-1. برهان لطف بر وجوب امامت: 48
5-7-1. اشکال نخست (اشکال صغروي): 49
6-7-1. اشکال دوم (اشکال کبروي): 51
7-7-1. اشکال سوم (اشکال صغروي): 52
2. بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسي و فاضل قوشچي 56
1-2. فصل هشتم: آيه ولايت 57
1-1-2. بيان محقق طوسي: 59
2-1-1-2. اشکال اول قوشچي: (در معناي ولايت) 60
2-2-1-1-2. تحقيق در معناي ولي: 63
2-2. فصل نهم: آيه اولي الامر 76
1-2-2. تقرير قوشچي: 79
3-2. فصل دهم: آيه امامت 81
1-3-2. بيان محقق طوسي: 82
فصل يازدهم: آيه “مع الصادقين” 86
1-1-3. ايراد قوشچي: 87
3. بخش سوم: امامت در احاديث از منظر محقق طوسي و فاضل قوشچي 90
1-3. فصل دوازدهم: حديث غدير 91
1-1-3. تقرير قوشچي: 92
2-1-3. اشکال‌هاي قوشچي 94
2-3. فصل سيزدهم: حديث منزلت 109
1-2-3. بيان استدلال: 110
2-2-3. ايرادهاي قوشچي: 111
3-2-3. مواقع و موقعيت‌هاي صدور حديث منزلت: 112
4-2-3. صحيحين از منظر اهل سنت: 115
5-2-3. مقامات حضرت هارون( در قرآن: 117
6-2-3. منازل هارون در قرآن: 118
7-2-3. پاسخ به عدم تواتر: 119
8-2-3. بررسي شبهه عدم عموميت “منزلة هارون”: 123
9-2-3. رد منقطعه بودن استثنا: 124
10-2-3. پاسخ به شبهه انتفاي اخوت حضرت علي( نسبت به پيامبر اکرم( 125
11-2-3. بررسي شبهه نبودن خلافت از منازل هارون: 127
12-2-3. بررسي شبهه عدم بقاي خلافت هارون( پس از مرگ موسي(: 128
13-2-3. بررسي شبهه عدم دلالت حديث منزلت بر نفي خلافت خلفاي سه گانه: 129
3-3. فصل‌ چهاردهم: نصوص جلي 130
1-3-3. نصوص جلي براي اثبات امامت بلافصل حضرت علي(: 132
4. بخش چهارم: دلايل عقلي بر امامت بلافصل حضرت علي( 142
1-4. فصل پانزدهم: دليل افضليت 143
1-1-4. شبهه قوشچي 146
2-1-4. فضايل حضرت علي(: 146
3-1-4. ادعاهاي قوشچي در فضايل ابوبکر و عمر: 149
2-4. فصل شانزدهم: مطاعن 153
1-2-4. مطاعن ابوبکر 154
2-2-4. مطاعن عمر: 172
3-2-4. مطاعن عثمان: 178
1-1-3-2-4. پاسخ قوشچي: 179
3-4. فصل هفدهم: دليل عصمت و برهان معجزه بر امامت بلافصل حضرت علي( 188
1-3-4. بيان برهان: 189
2-3-4. برهان معجزه 189
1-2-3-4. قلع باب خيبر: 190
3-3-4. شبهه قوشچي: 191
4-3-4. نقد شبهه قوشچي: 191
1. بخش پنجم: شرايط و اوصاف امام 192
1-5. فصل هجدهم: عصمت امام 194
1-1-5. شبهه قوشچي: 197
2-1-5. پاسخ شبهه قوشچي: 197
3-1-5. پاسخ شبهه قوشچي: 198
4-1-5. سخن قوشچي 199
5-1-5. پاسخ شبهه قوشچي: 199
2-5. فصل نوزدهم: افضليت و نصب 200
1-2-5. سخن قوشچي: 202
2-2-5. پاسخ: 202
3-2-5. نصب: 202
4-2-5. احکام مخالفين 209
خاتمه: 211
فهرست منابع 215
نمايه 222
نمايه اصطلاحات 222
نمايه اشخاص 223
نمايه کتاب‌ها 230

مقدمه
شهرستاني متکلم مشهور اهل سنت در مقدمه الملل و النحل مي‌نويسد:
“مبحث امامت همواره از صدر اسلام تا کنون يکي از مباحث مهم کلامي بين شيعه و اهل سنت بوده است. اختلاف پنجمي که در بين مسلمين رخ داد، درباره امامت بود. اين اختلاف بزرگ ترين اختلافي بود که در ميان امت روي داد. شمشيري در اسلام بر اساس قاعده ديني بيرون کشيده نشد؛ مانند شمشيري که به خاطر امامت از غلاف بيرون آمد.
مهاجرين و انصار درباره امامت اختلاف کردند. انصار گفتند: از ميان ما اميري و از ميان شما نيز اميري باشد و خودشان سعد بن عباده انصاري را برگزيدند. ابوبکر و عمر به سرعت خود را به سقيفه بني ساعده رساندند. عمر گفت: در راه با خود فکر کردم، اکنون که به سقيفه رسيدم مي‌خواهم فکرم را بگويم. ابوبکر گفت: فکرت چيست؟ بعد عمر ابتدا خود با ابوبکر بيعت کرد. سپس مردم بيعت کردند و فتنه خاموش شد. عمر گفت: بيعت با ابوبکر ناگهاني بود، خداوند مردم را از شر آن حفظ کرد، از اين پس هر کس دوباره شبيه آن را تکرار نمايد او را بکشيد. هر کس دوباره با فرد ديگري بدون مشورت مسلمانان بيعت کند، واجب است هر دو کشته شوند. انصار هم به خاطر روايتي که ابوبکر نقل کرد و گفت: رسول خدا( فرمود: “ائمه از قريش هستند”، ساکت شدند و همه، به غير از گروهي از بني هاشم و ابوسفيان، بيعت کردند. علي( به علت سفارش پيامبر اکرم( مشغول کفن و دفن رسول خدا بود، لذا مجال بيعت پيدا نکرد”1.
اين نزاع از آن زمان تا حال ادامه دارد. بلافاصله بعد از بيعت گروهي از مردم مدينه با ابوبکر، اعتراضات شروع شد. گروهي که اين خلافت را شايسته حضرت علي( مي‌دانستند، به شيعه معروف شدند و گروه مقابل آنها اهل سنت نام گرفتند و مساله امامت از مسائل مهم کلامي بين شيعه و اهل سنت گرديد. متکلمان بزرگي از هر دو مذهب اسلامي مطرح شده‌اند. اين تحقيق نقطه نظرات دو تن از اين انديشمندان به نام‌هاي خواجه نصير الدين طوسي از شيعه و فاضل قوشچي از ميان اهل سنت را در باب امامت مورد بررسي قرار داده است و به همه شبهات قوشچي بر ادله محقق طوسي، پاسخ داده است و ثابت مي‌کند که بيشتر اين شبهات را قوشچي از پيشينيان خود؛ چون عبدالجبار معتزلي، فخر رازي، تفتازاني، ايجي و ميرسيد شريف جرجاني گرفته است و در عين حال برخي از شبهات آنها را مطرح نکرده است و چه بسا خود به برخي از آن شبهات پاسخ گفته است.

1. بخش اول:
کليات

1-1. فصل اول:
طرح تحقيق

1-1-1. تبيين مسأله:
بحث امامت و خليفه رسولالله، از قديمي‌ترين بحث‌هاي تاريخ اسلام است که با وجود مرور زمان هنوز از مباحث مهم کلامي روز شمرده مي‌شود.
بزرگ ترين و نخستين مسأله مورد نزاع ميان مسلمانان بعد از رحلت پيامبر اکرم(، امامت مي‌باشد. مهمترين ويژگي مذهب شيعه اماميه در مقايسه با مذاهب اهل سنت در همين موضوع است.
يکي از مهم ترين کتب کلامي شيعه اماميه که در آن عقايد شيعه گردآوري و تبيين و دفاع شده است، کتاب تجريد العقائد محقق طوسي است. اين کتاب به خاطر ايجاز و عمق مطالب مورد اهتمام بسياري از متکلمين مسلمان واقع شده است و از ميان شيعه و سني شروح متعددي بر آن نگاشته شده است.
علاء الدين علي بن محمد قوشچي سمرقندي، از دانشمندان و متکلمين اهل سنت شرحي بر اين کتاب نوشته است که به شرح جديد شهرت يافته است.
قوشچي که از بزرگان اشاعره به شمار مي‌آيد، بيشتر آراء خواجه را قبول دارد، ولي در موضوع امامت کتاب تجريد العقائد نقد‌هاي بسياري کرده است.
اين تحقيق مي‌کوشد به تجزيه و تحليل نقد‌هاي فاضل قوشچي در مبحث امامت تجريد العقائد بپردازد و به آنها پاسخ دهد.
2-1-1. پرسش‌هاي تحقيق:
پرسش اصلي:
ايرادات قوشچي و پاسخ آن در موضوع امامت در کتاب شرح تجريد چيست؟
پرسش‌هاي فرعي:
1- تعريف امامت و ادله وجوب آن از منظر محقق طوسي و فاضل قوشچي چيست؟
2- آيا شبهات قوشچي بر استدلال محقق طوسي بر آيات قرآن، براي اثبات امامت بلافصل حضرت علي( وارد است يا نه؟ چرا؟
3- آيا شبهات قوشچي بر استدلال محقق طوسي، بر احاديث غدير و منزلت و … براي اثبات امامت بلافصل حضرت علي( وارد است يا نه؟ چرا؟
4- آيا شبهات قوشچي بر ادله عقلي محقق طوسي در باب امامت بلافصل حضرت علي( وارد است؟ چرا؟
5- شرايط و اوصاف امام از منظر محقق طوسي و فاضل قوشچي چيست؟ پاسخ شبهات قوشچي چيست؟
3-1-1. پيشينه تحقيق:
کتاب‌هاي بسياري؛ چون “عَبِقات الانوار في امامة ائمة الاطهار(” ميرحامد حسين و “الغدير” علامه اميني و کتاب‌‌هاي ارزشمند ديگري در باب امامت نوشته شده است.
هم‌چنين پايان‌نامه و رساله‌ها و مقالات بسياري پيرامون امامت و موضوعات مرتبط با آن تدوين شده است. ولي در باب مقايسه نظريات محقق طوسي و فاضل قوشچي در موضوع امامت کار چنداني صورت نگرفته است.
تنها کاري که در اين باره انجام شده است، حواشي مرحوم مقدس اردبيلي بر شرح تجريد قوشچي است. اين حواشي نيز هرچند مفيد و ارزشمند است، ولي کار تحقيقي گسترده و دقيق نمي‌باشد.
4-1-1. ضرورت تحقيق:
چون تاکنون به صورت ويژه و به خصوص نظريات محقق طوسي و فاضل قوشچي در باب امامت مقايسه و ارزيابي نشده است، از اين حيث اين تحقيق ضرورت دارد، به ويژه آنکه امروزه با گسترش تفکر شيعه، برخي شبهات و اشکالات گذشته را مجدداً طرح مي‌کنند و جا دارد که مجامع علمي آن را به زبان امروز تبيين کنند.
5-1-1. هدف تحقيق:
بررسي و نقد شبهات قوشچي بر مبحث امامت تجريد العقائد و پاسخ به آنها، هدف اين تحقيق مي‌باشد.
6-1-1. فرضيه تحقيق:
بسياري از ايرادات قوشچي بر ادله و مباحث محقق طوسي در باب امامت، همان شبهات پيشينيان خود؛ مثل فخر رازي و تفتازاني و ميرسيد شريف جرجاني مي‌باشد. به ديگر سخن قوشچي در تکرار شبهات از هم مکتب‌هاي اشعري خود تقليد مي‌نمايد و حرف و سخن تازه‌اي ندارد. لذا همه اين شبهات به طور پراکنده و در ضمن نقد آراي هم مسلکان قوشچي از سوي متکلمين شيعه پاسخ داده شده است.
7-1-1. روش تحقيق:
روش اين تحقيق کتاب خانه اي است و از روش نقد و بررسي استفاده خواهد شد.
8-1-1. ساختار تحقيق:
اين تحقيق در پنج بخش به سامان رسيده است و هر بخش نيزمتشکل از چندين فصل مي‌باشد.
بخش اول: در اين بخش کليات تحقيق مطرح شده است و فصل‌هاي اين بخش به قرار زير است:
فصل اول: طرح تحقيق؛ در اين فصل تبيين موضوع، هدف از تحقيق، منابع تحقيق،روش تحقيق و ساختار تحقيق و برخي موارد ديگر بيان شده است.
فصل دوم: زيست نامه قوشچي؛در اين فصل به محل تولد، پدر و اساتيد و آثار قوشچي و ويژگي‌هاي شرح تجريد وي پرداخته شده است.
فصل سوم: روش شناسي قوشچي در مبحث امامت؛ در اين فصل برخي از روش‌هايي که به طور ضمني از مطالعه شرح تجريد العقائد قوشچي به دست مي‌آيد،توضيح داده شده است.
فصل چهارم: امامت، بحثي کلامي؛ در اين فصل با بيان ادله اثبات شده است که بر خلاف ادعاي اهل سنت، امامت بحثي کلامي است نه فقهي.
فصل پنجم: چيستي امامت؛ اين فصل به تعريف امامت از منظر متکلمان اسلامي و مقايسه آنها مي‌پردازد.
فصل ششم: وجوب امامت؛ ادله وجوب امامت در نگاه محقق طوسي و فاضل قوشچي در اين فصل جاي داده شده است.
فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت؛ در اين فصل تعريف لطف و اقسام آن، رابطه آن با امامت و شبهات قوشچي و پاسخ آنها مطرح شده است.
بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسي و فاضل قوشچي
فصل هشتم: آيه ولايت؛ در اين فصل به شبهات قوشچي به استدلال محقق طوسي به آيه ولايت پاسخ داده شده است.
فصل نهم: آيه اولي الامر؛ در اين فصل به شبهات قوشچي به استدلال محقق طوسي به آيه اولي الامر پاسخ داده شده است.
فصل دهم: آيه امامت؛ در اين فصل به شبهات قوشچي به استدلال محقق طوسي به آيه امامت پاسخ داده شده است.
فصل يازدهم: آيه “مع الصادقين”؛ در اين فصل به شبهات قوشچي به استدلال محقق طوسي به آيه “مع الصادقين” پاسخ داده شده است.
بخش سوم: امامت در احاديث از منظر محقق طوسي و فاضل قوشچي
فصل دوازدهم: حديث غدير؛ در اين فصل استدلال محقق طوسي به حديث غدير بيان مي‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچي به نقد و بررسي آنها پرداخته مي‌شود.
فصل سيزدهم: حديث منزلت؛ در اين فصل استدلال محقق طوسي به حديث منزلت بيان مي‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچي، به نقد و بررسي آنها پرداخته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اوزون حسن، سلطان محمد، حسن و قبح