منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت

دانلود پایان نامه ارشد

84
4-1-3- بازسازي و تكميل نواقص آماري 84
4-2. روش کار 85
فصل پنجم : يافته هاي تحقيق
5-1- ايمن سازي شهر رشت در برابر مخاطرات طبيعي(سيل و آبگرفتگي) 91
5-2- خصوصيات فيزيکي حوضه هاي شهر رشت 94
5-2-1- مساحت و پيرامون حوضه 94
5-2-2 ضريب شكل حوضه 104
5-2-2-1- ضريب شکل يا روش هورتن (HORTON) 104
5-2-2-2- ضريب گردي يا روش گراوليوس (GRAVELLIUS) 104
5-2-2-3- نسبت گردي يا روش ميلر (MILLER) 105
5-2-2-4- روش مستطيل معادل 105
5-2-3- جهت حوضه 107
5-2-4- شبكه هيدروگرافي 109
5-2-5- تراكم شبكه زهكشي 110
5-2-6- نيمرخ طولي و شيب آبراهه‌ها 111
5-2-7 – بررسي شيب حوضه 116
5-3- اقليم حوضه شهر رشت 121
5-3-1- بررسي تناوب بارندگي سالانه 121
5-3-2- فركانس بارندگي سالانه 123
5-3-3- تحليل حداکثر بارندگي 24 ساعته 123
5-3-4- منحني هاي شدت – مدت – فراواني 124
5-4- هيدرولوژي حوضه شهري رشت 124
5-5- مشخصات کلي رودخانه‌هاي محدوده مطالعاتي 129
5-5-1- رودخانه سياهرود 129
5-5-2- رودخانه گوهررود 130
5-5-3- رودخانه پيربازار 130
5-6- مشخصات فيزيکي رودخانه هاي محدوده طرح 132
5-7- بررسي رژيم آبدهي رودخانه هاي محدوده مطالعاتي 134
5-7-1- تعيين و تحليل آبدهي در مقاطع مهم محدوده طرح 136
5-7-1- 1- آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع وروي منطقه طرح 137
5-7-1- 2-آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع خروجي منطقه طرح 138
5-7-1- 3- آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع ورودي منطقه طرح 139
5-7-1- 4-آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع خروجي منطقه طرح 140
5-8- تحليل سيلاب در محدوده مطالعاتي 143
5-8-1- تحليل حداکثر آبدهي لحظه اي در رودخانه هاي محدوده طرح 143
5-8-2- بررسي تناوب حداکثر آبدهي لحظه اي در رودخانه هاي محدوده مطالعاتي 144
5-9- تحليل رسوب در محدوده مطالعاتي 145
5-9-1- تحليل رسوب رودخانه سياهرود 145
5-9-2- تحليل رسوب رودخانه گوهررود 146
5-10- مجموعه اقدامات مکانيکي، بيومکانيکي و بيولوژيکي جهت کاهش دبي پيک سيلاب 148
5-11- بررسي نقاط مشکل دار شهر رشت 149
5-12- سيل خيزي كلانشهر رشت 151
5-12-1- موقعيت مسيل ها، رودخانه ها و آبگيرها 152
5-12-2- بروز سيل در كلانشهر رشت 154
5-13- آسيب‌ها و خسارت‌هاي ناشي از سيلاب‌هاي گذشته 157
5-13-1-گزارش سيل 22 مهرماه 1369شهر رشت 157
5-13-2 گزارش خسارات سيل استانداري گيلان مورخه 16 و 17/7/1377 160
5-14- خسارات ناشي از آب گرفتگي به صورت کيفي و مناطق آب گرفته در گزارش‌هاي شهرداري استانداري و آب و فاضلاب و آب منطقه‌اي 164
5-15- عوامل مرثر در آسيب پذيري شهررشت 167
5-16- راهبردهاي ايمن سازي شهرها در برابر بلاياي طبيعي 171
5-17- تبيين موضوع راهبردي بحرانهاي طبيعي کلانشهر رشت در چارچوب طرح هاي ساختاري 176
5-17-1 متغيرهاي اساسي در برنامه ريزي راهبردي بحران هاي طبيعي رشت 179
4-18 راهبردهاي کاهش اثرات زمين لرزه و سيل در فضاي شهري کلانشهر رشت 179
5-19- راهبردهاي کاهش اثرات سيل 180
5-20- بررسي ايمني و آسيب پذيري شريان هاي حياتي و تجهيزات شهري 181
5-21- اقدامات لازم در مديريت بحران سيل 182
5-21-1- اقدامات مديريتي 182
5-21- 2- ايجاد کارگروه هاي لازم براي مديريت سيلاب استان گيلان 183
5-21- 3- دستگاهها و نهادهاي مسئول در امر سيلاب: 184
5-21-4- اقدامات خودياري کننده توسط شهروندان 185
4-22- نقش ايجاد گروه هاي مديريت بحران در اماكن مهم شهر رشت در مقابله با بحران 189
5-23- پيشنهادات و راه كارها ي اجرايي براي دستيابي به وضع مطلوب 193
5-24- پيشنهادات و رهنمودهايي در جهت کاهش آسيب پذيري ها 195
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات
6-1- آزمون فرضيه ها 200
6-1-1- فرضيه اول 201
6-1-2- فرضيه دوم 203
6-2- نتيجه گيري 205
5-3 پيشنهادات 217
منابع و مأخذ 218

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1 روشهاي سازه اي مديريت سيل و اهداف اصلي روشهاي سازه اي مديريت سيلاب 47
جدول شماره 3-1 مشخصات ايستگاه مورد استفاده در تحقيق 57
جدول شماره 3-2 درجه حرارت ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1393- 1363 58
جدول شماره 3-4 تعداد روزهاي باراني ماهانه و سالانه در ايستگاه سينوپتيک رشت 62
جدول شماره 3-5 رطوبت نسبي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358 64
جدول شماره 3-6 تبخير سنجي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358 65
جدول شماره 3-7 ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358 66
جدول شماره 3-8 جهت باد غالب سالانه درايستگاه رشت 68
جدول شماره 3-9 طبقه‏بندي اقليمي و محدوده ضريب خشكي به روش دمارتن 70
جدول شماره 3-10 داده هاي بارندگي و درجه حرارت ايستگاه رشت 73
جدول شماره 3-11 نرخ رشد جمعيت شهر رشت از سال 1335 تا 1385 77
جدول شماره 3-13 الگوي سني جمعيت شهر رشت سال 1385 78
جدول شماره 3-14 مقايسه توزيع جمعيّت رشت در سه گروه عمده سني با جمعيّت کل کشور 79
جدول شماره 3-15 نسبت جنسي در شهر رشت و کشور 79
جدول شماره 3-16 نسبت جنسي به تفکيک سه گروه عمده سني ـ شهر رشت ـ سال 1385 80
جدول شماره4-1 مشخصات ايستگاههاي هواشناسي حوضه مطالعاتي و اطراف آن 85
جدول شماره 4-2 مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري حوضه مطالعاتي و اطراف آن 85
جدول شماره 5-1- مشخصات فيزيكي حوضه سياهرود و زير حوضه‌ها تا مقطع ورودي رشت 95
جدول شماره 5-2- مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود و زير حوضه‌ها مقطع ورودي رشت 95
جدول شماره 5-3- مشخصات فيزيكي کل حوضه آبريز تا ابتداي رشت (حوضه بالادست رشت) 96
جدول شماره 5-4- مشخصات فيزيكي حوضه سياهرود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت 96
جدول شماره 5-5- مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت 97
جدول شماره 5-6- مشخصات فيزيكي کل حوضه (ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت) 97
جدول شماره 5-7 مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ابتداي رشت 106
جدول شماره 5-8 مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ابتداي رشت 106
جدول شماره 5-9 مشخصات شكل حوضه آبريز تا انتهاي رشت (ايستگاه هيدرومتري) 106
جدول شماره 5-10 مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت 106
جدول شماره 5-11 مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت 107
جدول شماره 4-12 جهت شيب و توزيع جهت در واحد سطح حوضه بالادست رشت 108
جدول شماره 5-13 تراكم زهكشي حوضه سياهرود تا ابتداي رشت 110
جدول شماره 5-14 تراكم شبكه زهكشي حوضه گوهررود تا ابتداي رشت 110
جدول شماره 5-16 تراكم شبكه زهكشي کل حوضه تا انتهاي رشت 111
جدول شماره 5-17 تراكم شبكه زهكشي حوضه سياهرود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت 111
جدول شماره 5-18 تراكم شبكه زهكشي حوضه گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت 111
جدول شماره 5-19 طبقات شيب و مساحت حوضه تا ابتداي رشت 116
جدول شماره 5-20 مقادير بارندگي سالانه ايستگاه سينوپتيک رشت در دوره بازگشت هاي مختلف 122
جدول شماره 5-21 فركانس تجربي بارندگي سالانه ايستگاه رشت بر حسب ميلي متر 123
جدول شماره 5-22 مقادير حداکثر بارندگي 24 ساعته در دوره بازگشت‌هاي مختلف براي ايستگاه سينوپتيک رشت 124
جدول شماره 5-23 مقادير شدت بارندگي در ايستگاه سينوپتيک رشت- ميلي متر در ساعت 125
جدول شماره 4-24 خلاصه مشخصات فيزيکي حوزه آبريز شهر رشت در مقطع ورودي 132
جدول شماره 5- 25 دبي متوسط ماهانه و سالانه ايستگاههاي هيدرومتري منتخب در دوره شاخص30 ساله – برحسب متر مكعب در ثانيه 133
جدول شماره 5-26 درصد آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه سياهرود رود در ايستگاه پل سازمان 134
جدول شماره 5-27 مشخصات آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه سياهرود در مقطع ورود به منطقه طرح 141
جدول شماره 5-28 مشخصات آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه سياهرود در مقطع خروجي منطقه طرح 141
جدول شماره 5-29 مشخصات آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه گوهررود در مقطع ورود به منطقه طرح 142
جدول شماره 5-30 مشخصات آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه گوهررود در مقطع خروجي منطقه طرح 142
جدول شماره 5-31 مقادير حداکثر دبي لحظه‌اي ايستگاه‌هاي محدوده مطالعاتي در دوره بازگشت هاي مختلف 145
جدول شماره 5-32 قسمتي از براورد هزينه سازمان آب و فاضلاب جهت رفع مشكل آبگرفتگي برخي از مناطق شهر رشت 165

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 مقطع تيپ سيل بندها 48
شکل 2-2 نرده هاي سيلاب سنتي در ژاپن براي محافظت سيل بند ها با قدمت 400 سال 49
شکل 2-3 مقاطع محتلف ديواره هاي سيل بند 50
شکل 3-1 درجه حرارت ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1393- 1363 58
شکل 3-2 ميانگين بارندگي ماهانه به ميليمتر در ايستگاه رشت 59
شکل 3-3. بارندگي فصلي به ميلي متر در ايستگاه رشت 60
شکل 3-4 در صد بارندگي فصلي در ايستگاه رشت 61
شکل 3-5 نمودار تعداد روزهاي باراني در ايستگاه سينوپتيک رشت 62
شکل 3- 6 رطوبت نسبي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358 64
شکل 3-7 تبخير سنجي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358 65
شکل 3-8 ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358 66
شکل 3-9 گلباد رشت(ايستگاه فرودگاه 1387-1358) 69
شکل 3-11 اقليم نماي دمارتن در ايستگاه رشت 71
شکل 3-12 اقليم نماي آمبرژه در ايستگاه رشت 72
شکل 3-13 منحني آمبروتروميک ايستگاه رشت 73
شکل 4-1 چرخه مديريت جامع بحران 92
شكل 5-2- محدوده حوضه آبريز بالادست شهر رشت 98
شكل 5-3 موقعيت حوضه مورد مطالعه، تصوير ماهواره‌اي ETM (لندست) 99
شكل 5-4 مدل ارتفاعي رقومي (DIGITAL ELEVATION MODEL) حوضه مور مطالعه 100
شكل 5-5 نقشه شيب حوضه مورد مطالعه 101
شكل 5-6 نقشه جهت شيب حوضه مورد مطالعه 102
شكل 5-7 نقشه كاربري حوضه مورد مطالعه 103
شکل 5-8 توزيع فراواني جهت شيب در سطح حوضه آبريز مشرف به شهر رشت 108
شکل 5-9 توزيع فراواني جهت شيب در سطح حوضه آبريز مشرف به شهر رشت 109
شکل 5-10 پروفيل طولي آبراهه اصلي زير حوضه 1 سياهرود 112
شکل 5-11 پروفيل طولي آبراهه اصلي زير حوضه 2 سياهرود 112
شکل 5-12 پروفيل طولي آبراهه اصلي زير حوضه 1 گوهررود 113
شکل 5-13 پروفيل طولي آبراهه اصلي زير حوضه 2 گوهررود 113
شکل 5-14 پروفيل طولي رودخانه سياهرود در شهر رشت 114
شکل 5-15 پروفيل طولي رودخانه گوهررود در شهر رشت 114
شکل 5-16 پروفيل طولي رودخانه سياهرود 115
شکل 5-17 پروفيل طولي رودخانه گوهررود 115
شکل 5-18 توزيع فراواني طبقات شيب در سطح حوضه آبريز بالادست شهر رشت 117
شکل 5-19 توزيع فراواني طبقات شيب در سطح حوضه آبريز بالادست شهر رشت 117
شكل 5-20 مدل ارتفاعي رقومي ( DEM) 5 متر شهر رشت 118
شكل 5-21 مدل ارتفاعي رقومي ( DEM) 5 متر شهر رشت به همراه خيابان‌ها 119
شكل 5-22 نقشه شيب سطح شهر رشت به درجه 120
شکل 5-23 رابطه بارندگي سالانه ايستگاه سينوپتيک رشت در دوره بازگشت هاي مختلف 122
شکل 5-24 منحني شدت- مدت و فراواني ايستگاه سينوپتيک رشت 126
شکل 5-25 موقعيت محدوده مطالعاتي در استان گيلان 128
شکل 4-26 نمودار مقايسه آبدهي متوسط ماهانه ايستگاهها در دوره شاخص 30 ساله 133
جدول 5-26 درصد آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه سياهرود رود در ايستگاه پل سازمان 134
شکل 5-27 نوسانات آبدهي ماهانه رودخانه سياهرود در ايستگاه پل سازمان 135
شکل 5-28 درصد آبدهي فصلي رودخانه سياهرود در ايستگاه پل سازمان 135
شکل 5-29 نمودار رسوب ايستگاه پل سازمان رودخانه سياهرود 146
شکل 5-30 نمودار رسوب ايستگاه بهدان رودخانه گوهررود 147
عکس 5-31 محدوده هاي آب گير در سطح کلانشهر رشت به هنگام بروز سيل و طغيان رودخانه ها 155
عکسهاي شماره

پایان نامه
Previous Entries گروه کنترل، سلامت روان، رفتار پرخطر Next Entries گروه کنترل، سلامت روان، مصرف مواد