دانش آموزان دختر، سلامت روان، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

فيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
نام نويسنده: فريده پيري
نام استاد/اساتيد راهنما: دکتر مسيب يارمحمدي واصل
نام استاد/اساتيدمشاور:دكتر خسرو رشيد
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعي
گروه آموزشي: روانشناسي
رشته تحصيلي: روانشناسي تربيتي
گرايش تحصيلي: رواشناسي تربيتي
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
تاريخ تصويب پروپوزال: 3/9/1392
تاريخ دفاع: 15/07/1393
تعداد صفحات: 172

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي”آموزش تاب آوري” بر كيفيت زندگي و كاهش رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمايي صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي و طرح آن به صورت پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايي شهر همدان بود که در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بودند. نمونه شركت كننده در اين پژوهش 30 نفر بودند، كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اين نمونه 30 نفري به صورت گمارش تصادفي به گروه هاي آزمايش و كنترل تقسيم شدند، به اين ترتيب 15 نفر در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويدسون، آزمون كيفيت زندگي(SF-36)، آزمون رفتارهاي پرخطر مي باشند. به منظور تجزيه و تحليل نتايج نيز علاوه بر استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که آموزش تاب آوري بر افزايش کيفيت زندگي (سلامت جسماني، سلامت روان، کاهش مشکلات جسماني، کاهش درد جسماني، افزايش سلامت عمومي) و کاهش رفتارهاي پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخي از مؤلفه هاي کيفيت زندگي مانند عملکرد جسماني، سرزندگي، مشکلات هيجاني، و يکي از مولفه هاي رفتارهاي پرخطر مانند، رابطه جنسي ناايمن تأثير معني داري نداشت. بطور کلي، آموزش تاب آوري بر روي برخي از مولفه هاي کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر تاثير مناسبي دارد.
واژه‌هاي كليدي : تاب آوري، کيفيت زندگي، رفتارهاي پرخطر، دانش آموزان

فهرست مطالب
فصل اول: کليات
1-1 مقدمه 3
2-1 بيان مسأله 5
3-1 اهميت و ضرورت پژوهش 9
4-1 اهداف پژوهش 11
5-1 فرضيه هاي پژوهش 11
6-1 متغيرهاي پژوهش 11
7-1 تعريف مفهومي متغيرها 12
8-1 تعريف عملياتي متغير ها 13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
1-2 تاب آوري 17
2-2 احساس انسجام( مفهوم نزديک به تاب آوري) 20
3-2 سرسختي رواني 20
4-2 مؤلفه‌هاي تاب آوري 22
1-4-2 مهارت حل مسأله 22
2-4-1-1 نظريه‌هاي حل مسأله 23
2-4-2 خودكارآمدي 26
1-2-4-2 نظريه خودكارآمدي بندورا 27
3-4-2 معناداري زندگي 27
4-4-2 دوستي 29
5-4-2 ارتباط مؤثر 31
6-4-2 خودآگاهي 33
7-4-2 عزت نفس 35
8-4-2 کنترل هيجان ها 37
9-4-2 مسئوليت پذيري 40
10-4-2 هدف گرايي 43
5-2 کيفيت زندگي 44
1-5-2 رويکردهاي نظري راجع به کيفيت زندگي 47
6-2 ابعاد کيفيت زندگي 51
1-6-2 بعد رواني کيفيت زندگي 51
2-6-2 بعد اجتماعي کيفيت زندگي 52
3-6-2 بعد محيطي کيفيت زندگي 53
7-2 نظريه‌هاي رفتارهاي پرخطر 55
8-2 علل انجام رفتارهاي پرخطر 56
9-2 انواع رفتارهاي پرخطر 57
1-9-2 مصرف مواد 57
2-9-2 رفتار پرخطر جنسي 60
3-9-2 خشونت 62
10-2 تفاوت‌هاي جنسيتي در رفتارهاي پرخطر 64
11-2 تحقيقات مرتبط خارجي 65
12-2 تحقيقات مرتبط داخلي 68
13-2 جمع بندي فصل دوم 75

فصل سوم: روش پژوهش
1-3 مقدمه 73
2-3 روش پژوهش 73
3-3 جامعه آماري 74
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري 74
5-3 ابزارهاي پژوهش 74
1-5-3 آزمون كيفيت زندگي (SF-36) 74
2-5-3 مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (2003)(CD-RIS) 76
3-5-3 آزمون رفتارهاي پرخطر 77
6-3 شيوه اجراي پژوهش 77
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 80
8-3 ملاحظات اخلاقي 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
1-4مقدمه 83
2-4 شناسايي دادههاي پرت و بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها 85
3-4 آمار توصيفي 91
1-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري 92
2-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن 92
3-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي 93
4-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پر خطر 96
4-4 آمار استنباطي و بررسي فرضيههاي تحقيق 97
1-4-4 بررسي تأثير تاب آوري بر افزايش تاب آوري دانش آموزان دختر 97
2-4-4 آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است. 101
3-4-4 آموزش تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است. 118
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5 مقدمه 129
2-5 بحث و نتيجه گيري: 130
1-2-5 فرضيه اول: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است. 130
2-2-5 فرضيه دوم: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است. 138
3-5 محدوديت ها 143
4-5 پيشنهادات پژوهشي 144
5-5 پيشنهادات کاربردي 144
منابع فارسي 147
منابع لاتين 162
پيوست 201

فهرست جدول ها
جدول 1-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق 91
جدول 2-4: آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري،کيفيت زندگي و رفتارهاي پرخطر 92
جدول 3-4: آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي به تفکيک پيش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌هاي آزمايش و کنترل 92
جدول 4-4: آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي به تفکيک پيش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌هاي آزمايش و کنترل 93
جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پرخطر به تفکيک پيش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌هاي آزمايش و کنترل 96
جدول 6-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيب هاي خطوط رگرسيون نمرات تاب آوري بين گروه آزمايش و گروه کنترل 99
جدول 7-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات تاب آوري بين گروه‌هاي آزمايش وکنترل 99
جدول 8-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات تاب آوري در دانش آموزان گرو‌‌ه‌هاي آزمايش و کنترل 100
جدول 9-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات تاب آوري بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل 100
جدول 10-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيب‌هاي خطوط رگرسيون نمرات کيفيت زندگي بين گروه آزمايش و گروه کنترل 102
جدول 11-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات کيفيت زندگي بين گروه‌هاي آزمايش وکنترل 102
جدول 12-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات کيفيت زندگي در دانش آموزان گروه‌هاي آزمايش و کنترل 103
جدول 13-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات کيفيت زندگي بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل 103
جدول 14-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس 104
جدول 15-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي 105
جدول 16-4: نتايج آزمون هاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي در دانش آموزان 106
جدول 17-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت جسماني 107
جدول 18-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت جسماني 107
جدول 19-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس 108
جدول 20-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي سلامت جسماني 109
جدول 21-4: نتايج آزمونهاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي سلامت جسماني در دانش آموزان 109
جدول 22-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات عملکرد جسماني 110
جدول 23-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مشکلات جسماني 111
جدول 24-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات درد جسماني 111
جدول 25-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت عمومي 112
جدول 26-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس 113
جدول 27-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي سلامت جسماني 113
جدول 28-4: نتايج آزمون هاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي سلامت رواني در دانش آموزان 114
جدول 29-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سرزندگي 115
جدول 30-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات عملکرد اجتماعي 115
جدول 31-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مشکلات هيجاني 116
جدول 32-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات سلامت عمومي 117
جدول 33-4 درصد هر يک از رفتارهاي پرخطر در گروه آزمايش و کنترل………………………………………………118
جدول 34-4: تحليل واريانس براي بررسي همگني شيب هاي خطوط رگرسيون نمرات رفتارهاي پرخطر بين گروه آزمايش و گروه کنترل 119
جدول 35-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات رفتارهاي پرخطر بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل 120
جدول 36-4: ميانگين تعديل شده و خطاي معيار نمرات رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان گروه‌هاي آزمايش وکنترل 120
جدول 37-4: نتايج تحليل کواريانس يک متغيره روي نمرات رفتارهاي پرخطر بين گروه‌هاي آزمايش و کنترل 121
جدول 38-4: آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتريس کواريانس 122
جدول 39-4: نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانس نمرات مؤلفه‌هاي رفتارهاي پرخطر 122
جدول 40-4: نتايج آزمون‌هاي چند متغيره روي نمرات مؤلفه‌هاي رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان 123
جدول41-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات خشونت 123
جدول 42-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات رابطه جنسي ناايمن 124
جدول 43-4: نتايج تحليل کواريانس چند متغيره روي نمرات مصرف مواد 125

فهرست نمودار
نمودار 1-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون و پس آزمون تاب آوري در گروه‌هاي آزمايش و کنترل 86
نمودار 2-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون و پس آزمون کيفيت زندگي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل 86
نمودار 3-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش ‌آزمون سلامت رواني و مؤلفه‌هاي آن 87
نمودار 4-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پس آزمون سلامت رواني و مؤلفه‌هاي آن 88
نمودار 5-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون سلامت جسماني و مؤلفه‌هاي آن 88
نمودار 6-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پس آزمون سلامت جسماني و مؤلفه‌هاي آن 89
نمودار 7-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پيش آزمون رفتارهاي پرخطر 89
نمودار 8-4: نمودار جعبه‌اي نمرات پس آزمون رفتارهاي پرخطر 90
نمودار 9-4 نمودار پراکنش نمرات پيش‌آزمون و پس آزمون نمرات تاب آوري در گروه‌هاي آزمايش وکنترل 98
نمودار 10-4: نمودار پراکنش نمرات پيش ‌آزمون و پس آزمون کيفيت زندگي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل 101
نمودار 11-4: نمودار پراکنش نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون رفتارهاي پرخطر در گروه‌هاي آزمايش و کنترل 119

1

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
زندگي موهبتي الهي است كه انسان‌ها در سفري كوتاه در طول عمر خويش از آن بهره مند مي‌گردند. داشتن زندگي با كيفيت مطلوب آرزوي بشر بوده و هست. در طول ساليان متمادي يافتن مفهوم حقيقي زندگي خوب و چگونگي دست يابي به آن، افكار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همين اساس از آغاز تاكنون تعاريف گوناگوني از زندگي خوب و كيفيت زندگي از سوي انديشمندان و محققين ارائه شده است (هانستد1،1999). کيفيت زندگي عبارت است از برداشت افراد از موقعيت شان در زندگي که با توجه به زمين? فرهنگ و سيستم ارزشي که در آن زندگي مي‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهاي فرد مي‌باشد (گويات، فني و پاتريک2،1993) تعريف سازمان بهداشت جهاني از سلامت به صورت رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي، نه فقط فقدان بيماري و معلوليت باعث گسترش توجه از بيماري به عملکرد و ساير جنبه‌هاي مثبت سلامتي شده است ( کاپلان، سادوک3 ، 2009) کيفيت زندگي را مي‌توان به عنوان يک ابزار عملياتي براي سنجش سلامتي و رفاه کلي در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان يک شاخص کليدي که بايد به صورت معمول در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد امام صادق، مجازات اعدام، قتل عمد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد امام سجاد، امام صادق، رسول خدا (ص)